van Arisvoerde best verzorgde vis aan IBiassail—- (jroen ^wgrLjexels in het harL, Seafestival op zoek naar kamers Hoe gaat het met de aandelenverkoop? Dokter gehinderd door omstanders Noodfuiken worden gesloopt Bloedproef voor Texelaar Preventieve aktie Botsing op Rozendijk Raam ingeslagen Scouting Texel opent seizoen Teso-passagiers maakten amok Cheques en geld firdwenen Wandelroute „De Nederlanden" tijdelijk niet te gebruiken Groene routes "eer open Geslaagd Tijdens een vechtpartij op de Groeneplaats in Den Burg, als ge volg van onenigheid tussen jonge ren, viel zondagmorgen om half drie een jongen uit Costerend on gelukkig met zijn nek op het ste nen muurtje van het terras van hotel De Lindeboom. Omdat hij veel pijn had waarschuwden voor bijgangers een dokter, die bij de hulp die hij wilde bieden echter werd gehinderd door omstanders, die te diep in het glas hadden ge keken. Deze beschonken jongelui, allen Texelaars, vielen behalve de dokter ook de gewonde lastig, roepend dat hij niks mankeerde en zich aanstelde. De dokter stelde desondanks een diagnose en liet de jongen onmid dellijk naar het ziekenhuis in Den Helder brengen, waar een hersen schudding werd geconstateerd. Ook moesten enkele nekzenuwen worden behandeld. De jongen blijft een week ter observatie in het ziekenhuis. De firma Janson B.V. uit Aalst is giste ren begonnen met het slopen van de noodaanleginrichtingen van Den Hel der en 't Horntje, na vorige week al voorbereidend werk te hebben gedaan. De beweegbare delen (brug en pon ton) worden verwijderd en afgevoerd, de buffers en de damwanden blijven in stand. Zou de gewone aanleginrichtin- gen ernstig defekt raken, dan kunnen de noodaanleginrichtingen binnen twee dagen weer bruikbaar worden gemaakt. Zoals bekend heeft Teso ver geefs getracht Rijkswaterstaat ertoe te bewegen de noodaanleginrichting in tact te laten. Prins Claus overhandigt de wisselbeker (reeds voorzien van inscriptie) aan schipper Pieter van der Vis. Rechts vader Aris, die even later het wandbord kreeg. Uit handen van Prins Claus ontvingen schipper Pieter van der Vis en zijn vader Aris van de TX 21 „Pieter van Aris" za terdag de prijs voor de best verzorgde zeevis, die tussen 1 november 1984 en 31 oktober 1985 bij de afslag van Den Hel der is aangevoerd. ,,U heet Van der Vis en u vangt vis. Dat is leuk", zei prins Claus toen hij zaterdagmiddag op de kade in Den Helder de wisselbeker overhandigde alsmede een wandbord. Verder was er voor alle opvarenden van de TX 21 (Pieter van der Vis, Ed Zeegers, Piet Koning, Albert Schagen en Simon de Smidt) een persoonlijke trofee. De uitreiking van de prijs was onder deel van de festiviteiten ter gelegen heid van de Nationale Visserijdagen die deze keer in Den Helder werden gehouden, direkt na afloop van een vlootshow van Helderse kotters. Per aanvoerhaven werd een prijs toege kend, zodat meer Nederlandse vissers en reders het podium bestegen. Tweede keer Het was niet de eerste keer dat de be manning van de TX 21 met deze eer ging strijken. Ook vorig jaar (toen de uitreiking plaatsvond in Goeree) kreeg deze Texelse kotter de prijs voor de best verzorgde vis die in Den Helder was aangevoerd. De prijs werd toege kend voor het bestuur van het Pro- duktschap voor Vis en Visprodukten. Controleurs van deze organisatie heb ben de vis, zoals deze in kisten was aangevoerd op de afslag regelmatig beoordeeld en punten toegekend. Om voor het ereblijk in aanmerking te ko men moet het betreffende schip wel tenminste 30 weken zijn vis in Den Helder hebben aangevoerd. Verder gold de regel dat het schip tussen 50 en 240 brt. groot moest zijn. Grotere schepen konden dus niet meedingen. Deze bepaling is duidelijk verouderd, want de gemiddelde grootte van de visserijschepen is de afgelopen jaren zodanig toegenomen dat het meren deel buiten deze categorie valt. Te ver wachten is daarom dat de regels zullen worden aangepast, zodat ook andere schepen kunnen meedingen. Agent W. Bromzema van het produkt- schap vertelde ons waar op wordt ge let bij de kwaliteitsbeoordeling. In de eerste plaats moet de vis goed en schoon zijn gestript (ontdaan van de ingewanden) volgens de Deense me- Zaterdagochtend om half vijf werd een 21-jarige man uit Den Burg aangehou den op de Pontweg, omdat hij met zijn Daf over de weg slingerde. Na het nemen van een bloedproef werd pro ces verbaal opgemaakt. Reder en opvarenden van de TX 21 met wimpel, wandbord en persoonlijke geschenken. Van links naar rechts Piet Koning, Simon de Smidt, thode. Daarbij wordt een kleine snede gemaakt, zodanig dat het eventuele fi leren later niet wordt bemoeilijkt. Ver der moet de vis goed van glans zijn, dus niet te lang aan dek hebben gestaan, de kieuwen moeten rood zijn en ook moet duidelijk zijn dat bij het in het ijs zetten de juiste werkwijze is gevolgd. De aldus verkregen kwaliteit is bevorderlijk voor de visconsumptie en dus van economisch belang. Het uitloven van een prijs voor kwaliteit gebeurt mede omdat de kwaliteit meestal niet zoveel invloed heeft op de besomming, dus op de opbrengst van de vis. Dat is alleen het geval in perio den van grote aanvoer. Gedurende de nacht van vrijdag op za terdag hield de politie een preventieve aktie op het parkeerterrein bij de Veer haven. Zij controleerde daar of de ge parkeerde auto's voldoende waren af gesloten. Verschillende auto's waren dat niet. In deze auto's trof de politie waardevolle spullen aan, onder andere verbindingsapparatuur. De eigenaar van die apparatuur werd opgespoord, zodat hij kon worden gemaand beter op zijn spullen te passen. Vrijdagmiddag om half één botsten de auto's van twee Duitse toeristen. Een 38-jarige man uit Rheinberg reed met zijn Opel Kadett over de Rozendijk in de richting van Den Hoorn en verleen de geen voorrang aan een 34-jarige man uit Essen, die met zijn Volkswa gen Passat van het Westerslag kwam. De automobilisten bleven ongedeerd, maar de materiële schade was aanzienlijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag sloeg een toerist uit Rijswijk een raampje in van discotheek De Toe komst in De Koog. De man kwam tot zijn daad omdat hij tegen zijn zin uit de discotheek was verwijderd door het personeel. In nuchtere toestand gaf hij later zijn misstap toe en zei de schade te vergoeden. Zaterdagmiddag opent Scouting Texel het seizoen met een „verrassingsmid dag". Alle leden zijn om half twee bij het Scouting-gebouw aan de Bern- hardlaan welkom. Tot en met donder dag kan men zich voor deze middag opgeven bij Zegel herenmode in de Weverstraat. Dit van tevoren opgeven is overigens niet verplicht. Rond half zes zullen de deelnemers terug zijn op de Bernhardlaan. Toekomstige Bever leden (van 5 tot 7 jaar) krijgen begin Prijsvraag: Veel mensen op Texel vragen zich met enige spanning af of de ver koop van aandelen voor het zwem paradijs naar wens verloopt. De veronderstellingen lopen zeer uit een. Sommigen denken dat het nooit kan lukken om binnen de in schrijvingstermijn (die 1 september afloopt) een kapitaal van twee mil joen bijeen te brengen, het door de gemeente vereiste minimum. An deren menen dat het besef dat het zwemparadijs er beslist moet ko men inmiddels wel zodanig ver breid is, dat de aandelen met ge mak aan de man zullen worden ge bracht. Het bestuur van de naam loze vennootschap Recreatie Maat schappij Texel (dat zich in stilzwij gen hult) heeft naar aanleiding van al die meningen besloten een prijs vraag uit te schrijven. Wie raadt voor welk bedrag aan aan delen tot en met maandag 25 au gustus (dus gisteren) was verkocht, krijgt een gratis aandeel van 7100,— (op naam) voor zichzelf of een andere door de winnaar aan te wijzen per soon. Het is dus een bliksemaktie, wam in de krant van vrijdag a.s. zal het juiste bedrag al bekend worden ge maakt, zodat de winnaar kan worden aangewezen. As het bedrag niet wordt geraden, dan is degene die er het dichtst bij zit de winnaar. Als meerde ren het juiste bedrag raden, beslist het lót. Wat moet u doen? Op pagina 2 van deze krant is een „thermometer" afgedrukt, voorzien van een schaal van 0 tot 2 miljoen gulden. Zet ergens op de schaal met een balpen een streepje om aan te ge ven welk bedrag volgens u binnen is. Het streepje dat u zet, hoeft niet sa men te vallen met de gedrukte strepen van de thermometerschaal; u kunt het bedrag dus nauwkeurig aangeven. Het is dus een bliksemprijsvraag want de uit de krant geknipte of gescheurde thermometer moet uiterlijk woensdag middag (dus morgen!) om 17.00 uur zijn ingeleverd bij de balie van de Texelse Courant in de drukkerij. Inleve ren is ook mogelijk bij de Amro-bank in Den Burg of het Amro bijkantoor in De Koog. De oplossing is inmiddels in een verze gelde envelop gedeponeerd bij de re- daktie van de Texelse Courant. Het spreekt vanzelf dat degenen die be roepshalve hebben te maken met de N.V. Recreatiemaatschappij en daar door op de hoogte zouden kunnen zijn van de stand, van deelneme zijn uitgesloten. De Teso bootdienst heeft zondaga vond twee keer kort na elkaar te maken gehad met passagiers die ernstige moeilijkheden veroorzaak ten, zodat de politie te hulp moest worden geroepen. Het eerste geval betrof een groep van zeven Texelaars die terugkomend van een evenmént op het vasteland de boot van half zeven juist misten. Ze gaven luidkeels blijk van hun boos heid hierover en koelden hun woede op de automatische slagbomen van twee rijbanen op het bovenste opstel terrein, waardoor deze slagbomen de fekt raakten. De man van de ver keerstoren wilde het groepje tot kalmte manen, maar dat had averechts ef- fekt. Het zevental dat blijkbaar drank had gebruikt, reageerde zo agressief dat hij moest vluchten. De Helderse gemeentepolitie werd erbij gehaald en maakte proces verbaal op. Nog geen twee uur later was het opnieuw raak toen enkele andere Texelaars die met de boot van half negen naar het eiland gingen de lokettiste beledigde en ob- scène taal toevoegden en zich vervol gens in de salon aan boord ernstig misdroegen. Het kwam tot confronta tie met het buffetpersoneel, waarbij klappen vielen en waarbij een vrouw met een bierglas werd achtervolgd. Te so heeft desgevraagd laten weten bei de gevallen hoog op te nemen en OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - IMr. 10.108 DINSDAG 26 AUGUSTUS 1986 TEXELSE^COURANT Redactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, telefoon (02220) 2741. guiten werktijd deze week tot en met dinsdag a.s.: Michèl Gonlag, Kogerstraat -- -» Versrhiint dinsrians pn vriirians Den Burg, telefoon 02220 - 2747. M 0 1 m M verschijnt dinsdags e_n vrijdags. Abonnementsprijs 718,65 per kwartaal; los 85 cent Itnon lurw */»l,.na IB.UU.ltur 4B81. J Rabobank nr. 36,26.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. de Stichting Tropical Sea Festival, (ill het grote aantal toeristen dat list komend weekend op Texel ver- I Ifjft helpen met het vinden van r ifln logeeradres. Om dat te kunnen S toept de penningmeester de ver- itrekkers van logies op zich in ver- linding met hem te stellen, zodat lij het verblijf van de weekend- ij loéristen kan coördineren. I 3 Frans Pols, penningmeester van de jj slichting Tropical Sea Festival, meent lat toeristen weg zullen blijven omdat I zegeen verblijfplaats kunnen vinden, li tet bestuur van de stichting wordt re1 jelmatig gebeld door mensen die op zoek zijn naar een logeeradres. Tot nu ioe konden de bestuursleden niets 5 meer doen dan die mensen door te verwijzen naar de VVV. De VVV moest hen echter teleurstellen, omdat de i meeste appartementen en zomerhuis- l es, die bij de VVV zijn aangesloten, al .5 geboekt zijn voor komend weekend, j) Afgezien daarvan accepteren exploitan- l| van deze soort vakantiewoningen I ever geen mensen voor slechts een tëékend. Gratis Volgens Frans Pols is er plaats genoeg voor al de mesnen die het weekend op ian een 59-jarige vrouw uit Tilburg zijn vrijdagmiddag rond vier uur enkele postcheques en 7150,— ontvreemd. Zij zat op een bankje voor een boekhan del in Den Burg en wilde even haar kleinkind ergens mee helpen. Daarvoor legde ze de cheques en het geld naast zich neer. Toen ze niet lang daarna de spullen weer wilde pakken, waren ze verdwenen. fe onverharde weg door de Nederlan den is voor onbepaalde tijd onbegaan- aar omdat de sloot wordt uitgebag- ?erd voor het reguleren van de wa- lerstand. Het „slag door de Nederlan den" is een veelgebruikte officiële randelroute, die door talrijke toeristen ei Texelaars wordt gebruikt om van De Koog naar De Slufter te gaan, "aarbij veelal als terugweg het strand «dt genomen. Betere waterafvoer is kngend nodig. Tijdens de natte zo- jier van vorig jaar stond het pad ter ioogte van Het Oorlogsschip herhaal delijk blank. De sloot van De Neder- inden werd in de vijftiger jaren waar- pijnlijk voor het laatst schoonge takt. Staatsbosbeheer laat het werk ai uitvoeren door de firma Tatenhove. De bagger die uit de sloot wordt ge kald, zal het grootste deel van het Mbedekken. Later wordt het geëga liseerd en ingezaaid. Omdat de voort ong van het werk nogal afhankelijk is *an de weersomstandigheden, is niet azeggen wanneer de route weer zal Wen opengesteld. flaand 1 september zijn de zgn. S'oene routes in de natuurgebieden Pr open. Dat zijn wandelroutes Pgegeven door paaltjes met groene ppen) in gebieden die in het voor- <!fen zomer in verband met vogel- Mantenleven niet betreden kunnen "dén. Het begin van de routes Pdt aangegeven met een aanwijs- H voorzien van een groene stip. Bramen 'tingang van dezelfde datum mo fier weer bramen worden geplukt in •^ollenkamer en De Muij. Een rijke °W valt waarschijnlijk niet te halen, Pt het is een slecht bramenjaar. In J^trenge winter zijn de jonge takken anders de meeste vruchten zou- Pdragen) doodgevroren en de droge Por heeft er ook geen goed aan Texel willen doorbrengen, maar zijn deze particuliere logiesverstrekkers niet aangesloten bij de VVV, zodat de toe risten ook niet naar hen doorverwezen kunnen worden. Voor deze gelegen heid stelt de penningmeester van de stichting zich graag beschikbaar om als gratis coördinator te funktioneren. Particulieren, die het komend weekend nog plaats hebben voor toeristen, kun nen bellen met Frans Pols bij Bleekers Coogh (02228) 477. Nelleke Duin deed aan de Universiteit van Amsterdam met gunstig gevolg doctoraal examen pedagogie. Ze heeft inmiddels een werkkring aanvaard als pedagoog in dienst van de gemeente Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1