Groen Twartrjexeh in het harL, 3eld zwemparadijs s bij elkaar De gedaantewisseling van „Prinses Juliana ill ,,De Lindeboom" J s|ëgl |lj|É longen flij bekent eks insluipingen Ruit ingetrapt Mishandeling alsnog aangegeven Amsterdammer betaalde met gestolen betaalkaarten Tractor tegen auto Trf®S Medio '88 moet verbouwing van hotel naar appartementenhotel klaar zijn Hotel-Café-Restaurant OUWE SUNDERKLAAS 4 i jjfffrty „The Telstars" „Dutch Boys" „The Telstars" :R "%R!CHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 10.138 Texelse DINSDAG 9 DECEMBER 1986 COURANT die: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, telefoon 02220-2741. werktijd deze week tot en met dinsdag a.s.: Harry de Graaf, Pelikaan- 75, De Koog, telefoon 02228 266. giro 652. iielaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 ,bank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ19,20 per kwartaal; los 90 cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. twee miljoen gulden die de Recreatie Maatschappij Texel eigen geld moest inbrengen om de financiering van het emparadijs rond te krijgen, is bij elkaar. Het magische be- werd vorige week vrijdag al overschreden en is inmid- verder gegroeid tot ƒ2.015.300,—. >rmee is voldaan aan de voor- arde die was verbonden aan een meentelijke lening van f2 mil tegen een rente van slechts Op het raadhuis is inmiddels accountantsverklaring bezorgd aruit blijkt dat de „eigen" twee joen inderdaad op tafel is, wat eraard de uitnodiging aan de ge- lente inhoudt om nu ook over brug te komen. Daarvoor is een spraak van de gemeenteraad no- want de raad heeft tot dusver jen een principeverklaring jelegd. lema en de andere innitiatiefnemers iberen nu zo veel mogelijk spoed iter de zaak te zetten omdat ze ig zijn in ernstige tijdnood te raken, het niet zou lukken deze maand een uitspraak van de gemeente- d los te krijgen, zal de exploitatie het zwemparadijs pas in de loop 1988 kunnen beginnen, forens de gemeenteraad de zaak be- pdelt zal ook de raadscommissie ir financieel, economisch en tech- :h beleid nog het advies moeten irengen. Het treft ongelukkig dat collége juist heeft besloten deze ind geen vergaderingen van raads- ïmissies te houden. Getracht wordt aan een mouw te passen. Bank akkoord :ewel er geen reden is om aan te men dat de gemeenteraad afwijzend beslissen, wil de RMT pas op- icht aan de architect geven om het n uit te werken als de financiering finitief is geregeld. Dat is het geval de gemeenteraad toestemt, want it de Amro Bank, waarvan het feemde" gedeelte van het totaal be- e investeringsbedrag wordt ge- nd, zijn de zaken reeds geruime tijd leden rondgemaakt, architect heeft tot dusver schetsen maakt op basis van ,,no cure no jf". Met het uitwerken van het plan lien twee tot drie maanden gemoeid wat betekent dat niet eerder dan februari met de bouw kan worden gonnen. Uitgegaan wordt van een uwtijd van een jaar, waarbij wordt hoopt dat zich geen vertraging voor st als gevolg van langdurige winter, aeilijkheden bij materiaaltoelevering o 15-jarige jongen heeft tegeno- ir de politie bekend meerdere talen te zijn binnengeslopen in «n woning van een Texelse familie n daarbij telkens geld te hebben ntvreemd. Hij vergaarde de buit, ie in de duizenden loopt, in een eriode van 15 maanden. of iets dergelijks. Het is dus duidelijk dat al bij weinig tegenslag de exploita tie van het seizoen 1988 in gevaar komt. Wijzigingen Het architectenbureau dat door de RMT in de arm is genomen, is dat van Koppert en Koenis uit IJsselstein, dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van recreatieve zweminrichtingen. In de tot dusver gemaakte schetsen zijn de laatste maanden vrij veel verande ringen aangebracht, meestal ingegeven door praktische overwegingen. Zo zal de ingangspartij met hal veel ruimer worden opgezet; van hieruit kan niet alleen het zwemparadijs, maar ook het bestaande restaurant Calluna worden bereikt. De sauna krijgt een andere toegang, de bar wordt anders, er wordt een „pierebadje" voor peuters toegevoegd, de rustruimte met zonne banken wordt verplaatst omdat de oor spronkelijk geplande plek te dicht bij het lawaaiinge opvangbad van de wa terglijbaan lag. Verder zullen in het achtkantige dak van het gebouw seg menten van isolerend glas worden ge maakt, waardoor zeer veel daglicht kan binnentreden en verder zal in het bouwkundige ontwerp rekening wor den gehouden met toekomstige uit- In de nacht van zaterdag op zondag werd in jongerencafé Tasiel een ruit in getrapt. De dader was een dronken bezoeker tegen wie door de politie proces verbaal werd opgemaakt. Een 18-jarige jongen uit De Koog heeft alsnog aangifte gedaan van mishandeling waarvan hij slachtof fer werd op 16 november. Op straat in Den Burg had hij onenig heid gekregen met een 15-jarige Texe laar die hem daarbij een klap in het gezicht gaf met een bloedneus als ge volg. Omdat het niet ernstig leek, werd er geen werk van gemaakt. Een week later bleek echter dat de neus was gebroken en dat hij voor een week naar het ziekenhuis in Den Hel der moest om een operatie te onder gaan. Op initiatief van de ouders werd de politie toen alsnog in de arm genomen. breidingen. Meerdere wijzigingen in het oorspronkelijke plan zijn aange bracht op advies van deskundigen van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Tot dusver heeft de RMT tegen de 6000 aandelen weten te verkopen. Aangezien een aandeel niet groter kan zijn dan ƒ200,— is het duidelijk dat al leen hierdoor de twee miljoen gulden niet bijeengebracht kan zijn. Een be langrijk bedrag is dan ook door de ini tiatiefnemers zelf op tafel gebracht. Hoewel de financiering van het zwem paradijs nu rond is, zullen aandelen voorlopig te koop blijven, tot januari tegen de huidige koers. Het kapitaal dat op deze wijze nog wordt vergaard geeft de gewenste financiële speel ruimte; voor zover het niet wordt geïn vesteerd kan het bankkrediet er ver vroegd mee worden afgelost. De Recreatie Maatschappij Texel bestaat sinds kort officieel. De ministe riële goedkeuring is verkregen. Een 37-jarige Amsterdammer heeft op Texel meerdere betalingen ge daan met girobetaalkaarten, die hij in zijn woonplaats had gestolen. Dankzij oplettendheid van een ho telier in De Koog viel hij door de mand en kon door de politie in de cel worden gezet. Morgen wordt hij voor de rechter-commissaris geleid. De man was in het bezit van 16 be taalkaarten gekomen, alsmede het pas je van de eigenaar en het pasje van de echtgenote-gemachtigde, door het ste len van een jas, waarin genoemde waardepapieren zaten. Hij ging ermee op reis en deed overal in de provincie betalingen, waarbij hij de handtekening nabootste met het pasje als voorbeeld. Toen hij dat deed bij hotel De Bran ding in De Koog viel het op dat het plaatsen van de handtekening nogal onbeholpen verliep. De eigenaresse vroeg de man zich te legitimeren, wat hij niet kon. De politie werd gewaar schuwd en die kwam er al gauw ach ter dat de naam op het pasje en de betaalkaarten (De Waard uit Amster dam) niet de naam van de man was. Van de gestolen 16 kaarten had hij er nog maar drie over. Van de overige kaarten gebruikte hij er één om het bootkaartje van Teso te betalen en een andere voor de AOT-bus. Een 22-jarige trekkerbestuurder git Den Burg, die donderdagochtend op de Wilhelminalaan achteruit reed om een aanhangwagen met zand te lossen, botste daarbij op een Mercedes perso nenwagen, eigendom van een 33-jarige man uit Den Burg. De aanhanger werd vernield en een deuk ontstond ip het dak. De tekening van Aard Gerts van het nog te bouwen appartementenhotel Prinses Juliana". Nog vóór de bouwvakvakantie in 1988 zal de complete ver bouwing van hotel Prinses Juliana in De Koog klaar zijn. Dan zal het geen gewoon hotel meer zijn, maar een apparte mentengebouw, met 73 appartementen. Een gedeelte van het oude gebouw zal worden gesloopt. Daar komt nieuwbouw voor in de plaats, terwijl het oude gedeelte wordt gereno veerd, zodat geen verschil tussen oud en nieuwbouw meer zichtbaar zal zijn als het klaar is. Om potentiële kopers een goede indruk te geven hoe de appartementen er van binnen uit gaan zien, liet opdrachtgever Beleggingsbouw BV uit Loosdrecht alvast één tweekamerappartement maken van twee kamers in het oude hotel. Zaterdag en zondag konden de optiehouders een kijkje nemen. geschiedt zonder enige beperking voor de koper. Er is een wezenlijk verschil tussen het „uitponden" van de nog te bouwen appartementen in het artikel 11-gebied in De Koog en de verkoop van de appartementen van „Prinses Juliana". Voor de verbouwing van het hotel is geen toestemming van de pro vincie nodig, omdat geen wijziging in het bestemmingsplan behoeft te wor den aangebracht. Anders zou de pro vincie waarschijnlijk bezwaar hebben gemaakt tegen de verkoop. De ge meente kon echter zonder de provincie te raadplegen toestemming geven. Het plan bestond eerst uit een vier verdie pingen tellend gebouw, waarbij de bo venste verdieping een kapvorm had. Volgens het bestemmingsplan mag een gebouw op Texel echter maximaal drie verdiepingen tellen, zodat alsnog een wijzigingsprocedure moest worden Het verkoopteam van de apparte menten bestaat uit vader en zoon Van Liempt van Beleggingsbouw BV, de Amsterdamse makelaars H. Hermans en C. E. Stradmeyer en de Texelse makelaar Hans Eelman. Allen waren zaterdag aanwezig bij de presentatie van de plannen voor de vernieuwingen op de duintop bij De Koog. Februari 1987 zal met het karwei worden begonnen. Men hoopt tegen die tijd 25 apparte menten te hebben verkocht. Vóór zaterdag waren er reeds negen aan de man gebracht, terwijl daarnaast dertig opties waren afgegeven. De bouw moet in 240 dagen kun nen worden voltooid. Onderhande lingen met aannemers zijn in volle gang, maar namen konden nog niet met zekerheid worden genoemd. Het verkopen van de appartementen gevolgd, waarbij wél toestemming van de provincie was vereist. Van die vier de verdieping werd afgezien en dat had tot gevolg dat er geen beperkin gen zijn voor de koper van een appar tement in de zin van het verplicht ver huren ervan. Die vrijheid wordt als een groot voordeel gezien door de make laars. Tevens is de ligging van het ap partementenhotel zo uitzonderlijk, dat die op menig koper doorslaggevende indruk zal maken. Het merendeel van de appartementen zal over zee uitkij ken, terwijl de appartementen aan de zuidkant vrijwel de gehele dag het vol le zonlicht vangen. Alleen die aan de oostkant zien geen zee en betrekkelijk weinig zon. Men heeft vanuit die (der tien) appartementen wel een mooi zicht over Texel, maar dat weerhield Beleggingsbouw BV er niet van voor de oostelijke appartementen de laagste prijs te rekenen. Verhuur De kopers van een appartement, die het daarna gaan verhuren, kunnen een belangrijk belastingvoordeel krijgen als zij zich laten aanmerken als onderne mer. Over de wijze waarop dat dient te geschieden, worden belangstellenden uitvoerig ingelicht op de informatieda gen. Onder andere kan men de betaal de omzetbelasting terugkrijgen over koop- en kostenprijs en dat levert al meteen bij aanschaf een voordeel op van ongeveer ƒ27.500,—. Bovendien behoeft een kleine ondernemer zijn Lees verder pagina 2 CL Stradmauer. Groeneplaats 14, Den Burg, telefoon (02220) 2041 Vrijdag: .n Voorzaal Grote zaal: (Boer Harms - Geert mien Belgisch peerd - heb jij mien zwien ok zien). Zaterdag: Voorzaal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1