Cjroen 2rwartsjexeh in het harL, üemeente moet half «iljoen steken n kadeverlenging Verkeersmaatregelen gewijzigd vastgesteld Frouwtje Cupido morgen 100 Rabobank 9 'Paxk&tiaat (erstgroen gratis f te halen Pensioen en de fiscus Vogelwachter vond marineboot B&W naar NIOZ eetcafé Powerlifster werd vierde Lepelaars overwinteren Henk Béumkes is monument Drie stemmen tegen nieuwe bijdrage regeling VRIJDAG 12 DECEMBER 1986 GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 10.139 lactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, telefoon 02220-2741. Anwerktijd deze week tot en met dinsdag a.s.: Harry de Graaf, Pelikaan- 75, De Koog, telefoon 02228 - 266. jstgiro 652. ankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 abobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f19,20 per kwartaal; los 90 cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. en W hebben de gemeenteraad voorgesteld f500.000— be- likbaar te stellen voor de verlenging van de visserijkade in haven van Oudeschild. Dat is nodig omdat voorlopig van t rijk geen bijdrage is te verwachten voor dit project. rijk is bereid om financiële lun te geven, maar heeft als orwaarde gesteld dat de ge- «nte bereid moet zijn de haven eigendom, beheer en exploitatie er te nemen. De gemeente wil wel, maar dan moet de af- opsom die het rijk aan de ge- sente betaalt zodanig hoog zijn, t de havenexploitatie voor de ge- sente geen extra financiële last tekent. Het verschil tussen wat rijk wil geven en wat de ge- sente verlangt is zo groot (B en willen in het openbaar geen cij- noemen) dat overeenstemming voorlopig niet in zit. Dat bete nt dan ook de rijksbijdrage voor kade niet loskomt. Langer achten kan niet omdat anders ld dit jaar de toegezegde provin ce bijdrage van f600.000— wordt letrokken. Om die provinciebij- age te redden moet de gemeente s nu over de brug komen. t te investeren bedrag (voor een ka- van 100 meter lengte) is dan bij el- r, want de visserijvereniging DETV ift al f140.000— töegezegd en de aerijcoöperatie 7300.000,—. Omstreden dekking it de gemeentelijke bijdrage is geen ;ening gehouden in de begroting or 1987. Om de uitgave te dekken len B en W een ton halen uit de st „onvoorzien". Verder zal de eerste se van de renovatie van de ,Bern- rdlaan worden betaald uit de fond- n herstrating en stadsuitleg waar- or f200.000,— beschikbaar komt en rest van het geld komt vrij door >5.000,uit de saldireserve te halen de verbetering van het kruispunt gerweg-Nieuwlanderweg bij Buiten- m (f75.000,— niet uit te voeren. it dekkingsplan heeft in de raads- ergadering van dinsdagavond gro- woede gewekt bij de linkse frac- Door het op deze wijze weg- alen van een flink stuk reserve in begroting maken B en W het loeilijk om nieuwe voorstellen die Dor de raad bij de begrotingsbe- Dndeling zullen worden gedaan, Dtaalbaar te maken. ,,Het college lat er met mijn dekking vandoor" een zeer ontstemde Peter taatsbosbeheer biedt weer gelegen- aid om uit het bos gratis kerstgroen ite halen. De takken liggen nu aan et ruiterpad tussen Californiweg en elikaanweg, waar enkele grote spar- in zijn gekapt. De plek is het makke- kst te bereiken door vanaf het voor- lalige hotel Californië ongeveer 50 leter het ruiterpad op te lopen in de chting van De Koog. Financiële zekerheid voor later en een fiscale aftrekpost voor 1986. Wij adviseren u vrijblijvend over de mogelijkheden. VERZEKERINGEN Telefoon 02220 - 4341 Na. kantoortijd: 4894, 4389 of 02225 - 616. J Bakker van de PSP, die zei dat dit strijdig is met eerder gemaakte af spraken, die erop gericht waren ruimte te laten in de begroting. ,,Als u dit standpunt handhaaft kom ik donderdag niet eens", dreigde Bakker, die daarmee doel de op de twee dagen later te hou den extra vergadering van de raa scommissies voor welzijn en finan cieel, economisch en technisch be leid waar de financiering van de kadeverlenging wordt besproken. Op z'n kop Dirk Terpstra van de PvdA was het met Bakker eens. „We hebben ge werkt aan voorstellen voor wijziging van de begroting. Nu zet u de hele boel op zijn kop!" Volgens Tine Krij- nen was de woede onterecht. „Dit hing ons immers al lang boven het hoofd?" Waarop de oppositie liet we ten dat dit misschien geldt voor de ge meentelijke uitgaaf maar niet voor het dekkingsplan dat B en W daarbij voor stellen. Burgemeester Schipper maan de tot kalmte, sprak de hoop uit dat niemand op de vergadering zou weg blijven en zei het protest te hebben opgevat als een „schot voor de boeg." RST Zonder al te veel discussie ging de raad akkoord met de nieuwe statuten van de Recreatiestichting Texel, zij het met het aanbrengen van een wijziging. Henk Beumkes van de PvdA wilde echter herkiesbaarheid van de bestuursleden begrensd zien. Ze zou den maximaal twee maal achter elkaar voor vier jaar gekozen moeten kunnen worden. Ook Erna Eelman (VVD) voel de voor beperking van de zittingsduur, evenals Gerbrand Poster van Texels Belang. Laatstgenoemde wilde boven- die het gemeentelijke bestuurslid ver vangen door een gemeentelijke waar nemer, dus iemand die niet stemt en geen verantwoordelijkheid draagt. Dit om te voorkomen dat een raadslid „met twee petten" zou komen te zit ten en niet objectief staat tegenover de Recreatiestichting. Volgens hem had dat in het verleden problemen ge geven. Gemeenteraadsleden die in het RST-bestuur zaten steunden de RST altijd en dat was niet toevallig. De burgemeester was het daarmee niet eens. Hij vond dat een raadslid een dergelijke verantwoordelijkheid moet kunnen dragen. Verder zei hij dat de RST er nadrukkelijk prijs op stelt dat de herkiesbaarheid van bestuursleden niet wordt beperkt, ter wille van de continuïteit. Goede bestuurders moet je kunnen houden. En als iemand niet goed is, moet men de moed hebben om hem niet te herkiezen als zijn ter mijn voorbij is. Dat was blijkbaar niet overtuigend want het voorstel van Beumkes om de herkiesbaarheid be perkt te houden tot maximaal twee keer vier jaar werd met 8 tegen 6 stemmen aangenomen. PvdA; Texels Belang en VVD steunden het. Voor het voorstel van Poster om in plaats van een lid een waarnemer in het RST-bestuur te benoemen was onvol doende steun. Vogelwachte.r Gerrit Boot uit Oost vond dinsdagmorgen op de Schorren een rubberboot met een 20 pk motor. Hij verwittigde de marine-autoriteiten in Den Helder maar kreeg als ant woord dat de boot nooit van de mari ne kon zijn, omdat volgens hen niet meer van dergelijk „ouderwets" mate riaal gebruik wordt gemaakt. Later werd Gerrit Boot door de marechaus see benaderd met de mededeling dat dit antwoord op een misverstand be rustte en dat de boot wel degelijk aan de marine toebehoorde. Bij een oefe ning van marine en mariniers op de Waddenzee raakte men de boot maan dag kwijt en ondanks een zoektocht door een helicopter werd het ding niet gevonden. Inmiddels is de rubberboot afgehaald door de rechtmatige eigenaars. Burgemeester en wethouders brengen 23 december het NIOZ een werkbe zoek. Hiervoor is geen directe aanlei ding. Het bezoek kan worden gezien als het onderhouden van een goed contact met één van de grotere instel lingen op Texel. Burgemeester en wethouders hebben de verkeersmaatre gelen die de afgelopen maanden bij wijze van proef in het centrum van Den Burg hebben gegolden, definitief vastgesteld. Er zijn echter enkele wijzigingen toegevoegd om tegemoet te komen aan bezwaren die het omdraaien van de verkeersrichting in de Parkstraat-Weverstraat hebben opgeroepen. De toegevoegde nieuwe maatrege len zijn: het omdraaien van het éénrich tingsverkeer in de War moesstraat van west naar oost ofwel van Elemert naar Weverstraat; de 30 km zone zal gelden vanaf de Elemert (kruising War moesstraat) tot en met de We verstraat tot aan de kruising Warmoesstraat; Er komt een voorrangskruising Weverstraat/Warmoesstraat, waarbij het verkeer van de We verstraat voorrang heeft op het verkeer van de Warmoesstraat. Ter compensatie van de verloren gegane parkeerplaatsen als gevolg van de herinrichting is besloten tot de aanleg van een aantal extra parkeerplaatsen. Er zullen 8 parkeerplaatsen komen in de Weverstraat/Schilderend, waarvan twee invalide parkeerplaatsen; 8 parkeerplaatsen op de hoek van het Schilder end/Keesomlaan en een aantal ex tra parkeerplaatsen in de Hollewal. Al deze parkeerplaatsen zullen wor den voorzien van parkeermeters. Achterom De thans in het Achterom geldende verkeersmaatregelen worden ge handhaafd maar het éénrichtings verkeer gaat nu ook gelden voor het stukje tussen Wilhelminalaan en het parkeerterrein van Aldi en Bak kers Ijzerhandel. De officiële publi catie van alle genoemde ver keersmaatregelen volgt in een later stadium. Texel heeft weer een honderdjarige! Zaterdag wordt me vrouw Cupido-Hutjes uit Den Hoorn 100 jaar. Hoewel zij last heeft van enkele gebreken waarmee de ouderdom gepaard gaat, is zij vooral geestelijk nog zeer gezond. Als alles goed gaat is zij zaterdag het stralende middelpunt van een groot feest. Geboren op het eiland Terschelling, verhuisde zij in 1912 met haar man naar Texel. Zij had erop aangedrongen dat haar man een baan aan de vaste wal zou nemen, omdat ze zijn werk op een visserijschip veel te riskant vond. Met drie kinderen, twee zoons en een dochter, gingen ze wonen in Eierland. Vader Cupido kreeg werk bij een boer in Den Hoorn. Het vierde kind, weer een zoon, werd op Texel geboren. In 1921 zijn zij in het huis getrokken aan de Diek in Den Hoorn, waar moeder Cupido nu nog woont met haar zoon Jan. Haar man is in 1939 overleden. Hard gewerkt Bijna haar hele leven heeft weduwe Cupido gewerkt om de opleidingen van haar zoons te kunnen betalen, de één zat op de zeevaartschool, de an der leerde voor timmerman. Zij hielp met het afleggen van overledenen voor begrafenissen en zij werkte mee aan bruiloften. Inmiddels geniet mevrouw Cupido al jaren van welverdiende rust. Zij heeft vele kleinkinderen (waarvan één zelfs AANBIEDING OUWE SUNDERKLAAS Eén hele liter snert vol spek en worst van 74,25 voor 73,75. (verpakt per liter) gezelligbetaalbaar en altijd dichtbij Aanbieding geldig 12/13 december PARKSTRAAT-BOULEVARD in Afrika woont) en een achterkleinkind. De weduwe is haar hele leven goed gezond, geweest. „Zij waste zich altijd met koud water", verklaarde haar zoon Jan. Pas de laatste tien jaar heeft zij wat last van ouderdomsgebreken. Be wegen gaat moeizaam, het gehoor laat te wensen over maar geestelijk is Frouwtje Cupido nog zeer vitaal. Zoon Jan houdt haar gezelschap en drie keer per week is er hulp. Moeder en zoon Cupido hebben vele goede vrienden en vriendinnen die geregeld langs komen. Zaterdag wordt een feest georgani seerd voor de jarige die dat zelf alle maal prachtig vindt. Zoon Jan is dank baar dat veel mensen hem geholpen hebben met de voorbereiding van dit feest, want zoals hij zelf zegt, zonder hun hulp had hij het niet gered. Zoals zijzelf enkele weken geleden in een artikel in deze krant voorspelde, heeft Catharina Witte uit Oudeschild bij het Europees kampioenschap po- werliften niet het ereschavot gehaald. Veel heeft het echter niet gescheeld, want ze werd vierde in haar klasse. Het kampioenschap werd afgelopen weekend in Luxemburg gehouden. In totaal namen 77 dames uit elf landen deel. Het landenklassement werd op punten gewonnen door Nederland en bij een andere telling, volgens het coëfficiëntgetal, kwam de Nederlandse Cissy Dolman als beste uit de bus. In de klasse tot 90 kilo behaalde Ca tharina evenveel punten als de dame die derde werd, maar die moest ze voor laten gaan omdat die iets lichter was. De Oudeschilder oud-kampioene tilde deze kilo's: knieguigen 150, bank- drukken 77 en deadliften 150. Een totaal van 377)4 kilo. Woensdag werden op de dijk in de buurt van de electriciteitscentrale twee lepelaars gezien, een bijzondere waar neming in deze tijd van het jaar. Vol gens vogelkenners is het echter geen unicum. Het komt wel eens voor dat vooral jongere vogels niet met de ou deren meetrekken naar het zuiden. Zo lang de winter niet invalt kunnen de vogels zich goed handhaven. Moeilijk wordt het als bij strenge vorst ijs op het wad ontstaat, waardoor de vogels hun voedsel (garnaaltjes e.d.) niet meer kunnen bereiken. „Als deze lamp een monument is, ben ik het ook!" Dat zei Henk Beumkes van de PvdA in de raadsvergadering om te la ten uitkomen dat hij geen waarde hecht aan de omvan grijke monumentalehang lamp in de hal van het raad huis en daarom geen f5900— wilde geven voor het restaure ren van deze lamp. De burge meester reageerde:Meneer Beumkes ik heb het tot dusver niet in het openbaar willen zeggen, maar ik vind het óók!" Beumkes stond niet alleen in zijn afkeur van de hanglamp. Poster: „Ikvind het helemaal niks!" De te genstanders meenden dat volstaan kon worden met een „spotje" in de hal, maar dat riep de burge meester in het geweer, die eraan herinnerde dat de hanglamp destijds is vervaardigd door een Tsjechisch kunstenaar en bij de opening van het raadhuis is ge schonken door het personeel. Als de lamp dan zou wegmoeten, zou dat in overleg met het personeel moeten gebeuren. Als de lamp hersteld is, ziet hij er weer prach tig uit. Peter Bakker veronderstel de dat het personeel destijds blijk baar een hekel had aan de schoonmaakploeg. De lamp is een stofnest. Bakker wilde wel het krediet beschikbaar stellen, maar dan voor een ander ornament, in overleg met het personeel. Wet houder Zegèrs, onder meer gesteund door Erna Eelman wilde echter nadrukkelijk dat het uitge trokken geld aan de lamp restauratie zou worden besteed en daar legde de meerderheid zich bij neen Met drie stemmen van Texels Belang tegen heeft de gemeenteraad dins dag de nieuwe subsidieregeling goedgekeurd die in de plaats komt van de zg. bijdrageregeling voor het oude land van Texel. De verordening is bedoeld om mensen die als gevolg van landschappelijke eisen duurder moeten bouwen dan feitelijk no dig is, schadeloos worden gesteld. Het is een regeling op vrijwillige basis en de financiële middelen die de gemeente er voor uittrekt zijn aan een maximum ge bonden. Als het geld op is, wordt dus geen subsidie meer toegekend. Tijdens de discussie in de raad werd in de regeling een wijziging aangebracht, in die zin dat bijdragen alleen worden verstrekt voor bebouwingen en niet voor beplantingen, watergangen, wegen e.d. Van de PvdA kwam het voorstel om de in de regeling opgenomen mogelijkhe den om subsidie te geven voor houten gebouwen te schrappen. Volgens de fractie moet alleen de bouw die als ge volg van landschappelijke eisen duurder wordt, worden gesubsidieerd. Hout bouw is juist goedkoper. Bij stemming bleek dat alleen de PvdA-fractie de „houtpassage" weg wilde hebben, zo dat de verordening op dat punt dus on gewijzigd bleef. Texels Belang stemde tegen de regeling omdat niet is voldaan aan de eerder door deze fractie gestelde eis dat gemeente, rijk en provincie elk evenveel moeten bij dragen aan het fonds waaruit de subsi dies worden betaald. Het komt nu voor namelijk neer op de gemeente; de pro vincie („die wel het hoogste woord heeft als het gaat om landschapsbe houd") betaalt praktisch niets.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1