1 Kerkdiensten opfrissen en rusthuizen bij langs...." n i Buurtbewoners tegen parkeren aan Elemert GEKNIPT É,So// Deo Gloriaviert 80-jarig bestaan Raadsleden wel vóór herinrichten busstation i.SC !,2 DE BETAALDE AMATEUR Ledenvergadering van dorpscommissie De Koog Dienst voor belangstellenden Werkloosheid op Texel gestegen WAT IK ZEGGEN WOU.." De boot gemist.... Weinig interesse bejaarden Den Burg voor kabel-tv VRIJDAG 20 FEBRUARI 1987 TEXELSE COURANT PAGINA 7 5,9; Soli Deo Gloria" bestaat tachtig jaar, althans dat wordt uit overle veringen opgemaakt, want de notulenboeken tot 1929 zijn zoekge raakt. Ouderen zeiden dat het koor er eerder was dan de muziek vereniging Excelsior", dat in 1908 werd opgericht. Het 25- of 50-jarig jubileum is door Soli Deo Gloria nooit gevierd, maar nu vonden de bestuursleden het hoog tijd eens een echt jubileumfeest te houden. Geschat wordt dat rond 1906 een groepje van negen personen met zin gen is begonnen. De eerste repetities werden gehouden bij bakkerij Timmer aan de Koetebuurt (,,De Amandel boom") onder leiding van Gerrit Bre mer. Ze oefenden op zondagavond, toen hun enige vrije dag. „Het zang koor is puur begonnen uit liefhebberij", i,9| aldus Biem Vlaming, al vijftien jaar 'oorzitter van Soli Deo Gloria. „Toen had je nog geen TV of andere verma kelijkheid en het koor was een vorm van sociaal verkeer". Bestuurslid Stien Bremer beaamt dit. „Als je dan verke ring kreeg ging je eraf, alleen wie van zingen hield bleef". Dirigent Gerrit Bremer werd opgevolgd door kerkorganist Jan Bakker. Er werd onder meer gerepeteerd in de School met de Bijbel te Oosterend, in het gro te verenigingslokaal van de Gerefor meerde kerk, in dorpshuis „De Bijen korf" en tegenwoordig in het muziek centrum aan de Peperstraat. „De Lofstem" Het koor heeft niet altijd de naam Soli Deo Gloria gehad. Tot oktober 1931 heette het de gereformeerde zangvere niging „De Lofstem". Vanaf 1931 werd dat de gemengde zangvereniging „De Lofstem" omdat ook andersdenkenden werden toegelaten. In de oorlog werd doorgezongen. Dat gebeurde onder de naam „kerkkoor", waardoor men zich niet hoefde aan te sluiten bij de „Kulturkammer". Eind zestiger jaren wilde men graag meer hervormde leden erbij hebben. Er werd besloten het koor opnieuw op te richten met een nieuwe naam: Soli 5 Het zangkoor aan het eind van de dertiger jaren. Deo Gloria. Dat had resultaat, want het aantal hervormde leden steeg. In 1965 was Cor Bremer vijftig jaar diri gent. Onder zijn leiding deed het koor geregeld met succes mee aan con coursen, onder andere in Leek. In de jaren '49, '50 en '51 haalde Soli Deo Gloria een eerste prijs in de eerste af deling. In 1952 won het een eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid en in 1953 was dit het geval in de ere- afdeling. Geroyeerd Uit de notulen vanaf 1929 wist Biem Vlaming nog enkele opvallende feiten te halen. „Vroeger moesten de leden in de pauze van de repetitie om de beurt een voordracht ten beste geven en in die tijd was de dirigent ook voorzitter van het zangkoor". Wegens slecht repetitiebezoek konden leden geroyeerd worden in de dertiger jaren. „Ik kan me nog zoiets herinne ren van drie keer niet komen, dan er af", aldus Stien Bremer. Op 13 november 1932 werden de eerste vrouwen tot het bestuur toege laten. „Vroege emancipatie", aldus Vlaming. „Ja, of ze konden er ge woon geen anderen voor vinden", vult Stien Bremer aan. Ziekenfonds In 1934 werd gezongen ten bate van het toenmalige Oosterender Zieken fonds. En in 1937 sloeg dirigent Cor Bremer zijn dirigeerstok stuk uit boos heid over de rumoerigheid tijdens de repetities. „Er werd toen nooit thuis geoefend", aldus mevrouw Bremer. „Ze moesten alles van de repetities hebben. De muziekkennis was ook veel minder dan tegenwoordig. In het crisisjaar 1938 werd door Soli Deo Glo ria vrijstelling van contributie aange vraagd aan de Christelijke zangers- bond. Ze waren te arm om het te be talen. Voor leden bedroeg de contribu tie toen een dubbeltje per keer". Gevangenis In de oorlogsjaren zong Soli Deo Glo ria dus door onder de naam „kerk koor". Toen dirigent Bremer als ver dacht persoon door de Duitse bezet ters gevangen genomen was, werden noodgedwongen een paar maanden geen repetities gehouden. Wegens de papierschaarste moest men het per drie vier personen met één stukje muziek doen. Toch was 1942 qua le denaantal een topjaar: 57 leden Mo menteel heeft Soli Deo Gloria zo'n vijf tig leden. Er werd in de oorlog gezon gen in de „Hersteld Verband"kerk. El ke repetitie werd besloten met het Wil helmus, een vorm van lijdelijk verzet, In het laatste oorlogsjaar moesten de Jongenssopraan Jeroen de Vaal repetities worden stopgezet omdat iedereen voor 20.00 uur in huis moest zijn. Na de oorlog ging het koor op de ou de voet verder. In 1953 werd een rond gang langs alle dorpen gehouden voor het Rampenfonds, dat hulp bood bij de watersnoodramp in Zeeland. Vanaf de zestiger jaren was de animo om aan concoursen deel te nemen weg. In 1975 werd Cor Bremer opgevolgd door Jan Beijert. De bejaardenhuizen werden ieder jaar met een bezoek ver eerd en er werd steeds vaker mede werking verleend aan kerkdiensten. Uitvoeringen werden nooit gegeven. Na wisselingen kwam in 1983 Jan Beijert weer terug als dirigent en dat heeft geresulteerd in groot enthousi asme en hoge opkomst op de repeti ties iedere dinsdag. Soli Deo Gloria wil in de toekomst op dezelfde voet door gaan en dat houdt volgens voorzitter Vlaming in: „Kerkdiensten opfrissen en de rusthuizen bijlangs" Jongenssopraan Vrijdag 27 februari viert Soli Deo Glo ria haar tachtigjarig jubileum met een uitvoering in de Ned. Herv. kerk te Oosterend, aanvang 19.30 uur en aan de uitvoering werken enkele muzikan ten van Excelsior mee. De 14-jarige jongenssopraan Jeroen de Vaal uit Lexmond, ook bekend van de TV zal er zingen. Om 21.00 uur begint de re ceptie in „De Bijenkorf" te Oosterend. Afgevaardigden van de Christelijke zangersbond zijn aanwezig om enkele leden een verrassing te bezorgen, ledereen is welkom bij zowel uitvoering als receptie. De toegang is gratis. „Jazeker, ik krijg geld," onthult Johan Gast, aanvoerder van de HFC Helder (4e klas KNVB) met een brede grijns. Akkoord, de premie per gewonnen punt stijgt nauwelijks uit boven de aanschafprijs van een gevulde koek plus een (lesje prik, maar toch... Anonieme sponsors be talen de spelers van het eerste elftal II gulden per gewonnen wedstrijd ec 5 gulden bij een ge lijkspel. Texel speelt te gen Helderse profs, brokte de Texeèse Cou rant dan ook in septem ber en prompt behaalde Helder op bet eiland de hoogste score oh de his torie: 5-1 Semi-prof Johan Gast: „Er wordt bijna overal betaald, maar alleen wij komen er eertijk voor uit. AV Jan lil uit Alkmaar bood me 1MM gulden om een seizoen bij ben te komen zaal voetballen. En wat denk je dat Hugo Ho- venkamp voor een wed strijdje vraagt?" De HFC Helder Is nu op jacht naar bet kam pioenschap, wam de Vrienden vin Helder hebben beloofd bi dat geval de premie te ver dobbelen. „De dub moei op een boger plan. Waarom mag dat niet op deze manier worden gestimuleerd?" De raadsleden, die zitting hebben in de commissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid zijn in meerderheid vóór de realisatie van 45 parkeerplaatsen bij het busstation aan de Elemert. Of dit herinrichtingsplan inderdaad ook zo zal wor den uitgevoerd valt nog te bezien, omdat buurtbewoners zich woensdagavond tijdens de vergadering van de commis sie in het Eierlandsche Huis bepaald niet met het voorstel konden verenigingen. Wethouder Daan Schilling zegde toe dat voor omwonenden en belanghebbenden binnenkort een inspraakavond zal worden gehouden. Donderdag 27 februari wordt de jaar lijkse ledenvergadering gehouden van de dorpscommissie van De Koog. Bui ten de gebruikelijke agendapunten zou dit jaar de verkiezing van een nieuwe voorzitter aan de orde komen. De door het bestuur voorgedragen kandidaat, K. van Tatenhove, zal echter vanwege gezondheidsredenen hiervan afzien en zelfs uit het bestuur treden. Over een nadere functie-invulling zal het bestuur nog vergaderen. De volgende bestuursleden zijn aftredend maar her kiesbaar: mevrouw G. Rüngs en N. Ruis. Aftredend en niet-herkiesbaar is N. Bakker. Als nieuwe kandidaat wordt J. G. Huisman voorgedragen. Het programma voor koninginnedag zal bekend gemaakt worden. Na de vergadering wordt de videofilm van het zeskampspel van vorig jaar 30 april vertoond. Zowel leden als niet-leden van de dorpscommissie zijn welkom vanaf 20.00 uur in restaurant „Capri in de Dorpsstraat te De Koog. Op zondagavond 22 februari a.s. is er in de Gereformeerde kerk te Den Burg een dienst voor belangstellenden. Meegewerkt wordt door het koor „The Singers of the Lord" en ds. Sa- lakay. De dienst begint om 19.00 uur. Er werd gediscussieerd over twee schetsen, die door gemeentewerken zijn vervaardigd, respectievelijk plan 6 en 7 genoemd. Plan 6 gaat uit van 31 parkeerplaatsen en een opstelmogelijk heid voor vier AOT-bussen tegelijk; plan 7 van 45 parkeerplaatsen en drie bussen. Erna Eelman-van der Kooi (WD) vindt plan 7 het meest ge schikt, omdat dat het „meest vriende lijke" aanzicht biedt. Op zichzelf vindt zij situering van parkeerplaatsen aan de Elemert, op zeer korte afstand van het winkelcentrum, een goede zaak, al betreurt zij het dat bij de toekomstige herinrichting van de Groeneplaats zo veel parkeerplaatsen verloren gaan. De wethouder antwoordde dat dit laatste nog afhangt van de mening van de raad, al zullen in de optiek van het college om de Groeneplaats weer het aanzien van een dorpsplein te geven, parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Op de vraag van de WD-vrouw of plan 7 ook ruimte genoeg biedt voor vier bussen tegelijk, antwoordde Schil ling bevestigend. PvdA-raadslid Hans Roeper sprak eve neens een voorkeur uit voor plan 7. Het lijkt hem het doelmatigst om voor het grootste aantal parkeerplaatsen te kiezen. Bovendien zal er door de voor gestelde herinrichting nauwelijks spra ke zijn van een verminderd uitzicht voor de omwonenden, aldus Roeper. Men blijft weliswaar zicht op het busstation houden, maar door beplan ting kan het parkeerterrein aardig aan het oog worden onttrokken. Halve Elemert Peter Bakker (PSP) is deze mening eveneens toegedaan. Volgens hem zou het plan op weinig bezwaar van de buurt kunnen stuiten. Wel constateer de hij dat „de halve Elemert naar De Cocksdorp is afgereisd" en er dus be zorgdheid bestaat over de plannen. Bakker drong aan op een hoorzitting. Schilling verklaarde dat het bij herin richtingsplannen de gewoonte is met de buurtbewoners van gedachten te wisselen en ook in dit geval daartoe gelegenheid zal worden geboden. Woensdag wilde hij slechts de menin gen van de commissieleden vernemen. Bakker zette zich voorts af tegen een verzoek van de gezamenlijke onderne mers van de Parkstraat aan de ge meenteraadsleden, om tóch gelegen heid tot kort parkeren in het park (ach ter het postkantoor) te scheppen. Vol gens de ondernemers ligt en parkeer plaats bij het busstation te ver verwij derd van het winkelcentrum. Bakker meent dat al voldoende compensatie wordt geboden door de aanleg van ex tra parkeerplaatsen aan het gedeelte Weverstraat/Schilderend. Overigens stelde wethouder Schilling bij aanvang van de discussie nadrukkelijk dat par keren in het park door het college als een afgedane zaak wordt beschouwd, sinds de raadscommissie deze moge lijkheid heeft afgewezen. De commis sieleden stemden er woensdagavond alvast wél mee in dat gemeentewerken mag beginnen met het treffen van de benodigde voorbereidingen voor een fietsenstalling achter het postkantoor. Rommelig Jan van Asselt (Texels Belang) zei blij te zijn met de voorstellen. „Het busstation maakt altijd al een rommeli ge indruk. Nu is er een goede indeling bedacht, die bovendien is gekoppeld aan een plan om het verlies aan par keerplaatsen in het centrum te com penseren", aldus Van Asselt. Plan 7 beoordeelt hij als het beste. De enige met een afwijkend standpunt is Riet Huitema-Vos (CDA). Zij meent dat plan 6 „vriendelijker is. „Of 31 plaatsen voldoende zijn? Ach, iemand die goed ter been is kan best een stukje lopen en zijn auto op een wat verder gelegen plaats parkeren", aldus Huitema's toelichting. Anderzijds pleit te zij juist vóór parkeergelegenheid in de zeer directe nabijheid van het cen trum. Er zou niet alleen genoeg ruimte moeten zijn voor de AOT-bussen, maar ook voor een halte voor touringcars en dergelijke. „Het zijn vaak ouderen die met deze bussen reizen. Zij moeten zo dicht mogelijk bij het centrum kunnen in- en uitstappen", aldus Huitema. Touringcars Na alle meningen te hebben aange hoord deden enkele aanwezige betrok kenen ook een duit in het zakje. Ro bert Aris van Boven van het touring- carbedrijf uit Oudeschild zei zichzelf te beschouwen als belanghebbenden. Hij is het eens met Huitema's opmerking om ook ruimte voor touringcars te creëren. De bochten naar de Groene plaats zijn te krap om zijn passagiers daar te laten uitstappen. Op markt- en folkloredagen staat het bij het busstati on aan de Elemert soms zó vol met lijnbussen en touringcars dat het ook daar problemen geeft. Schilling wilde hier niet verder op ingaan en zegde Van Boven toe, dat hij op de beloofde hoorzitting aanwezig mag zijn. De heer Wim Grisnigt sprak als toe komstig bewoner van het pand Ele mert 4, op de hoek van de Keesom- laan, tegenover het busstation. Blij kens een brief van de huidige bewoon ster, mevrouw A. D. Swama-Koning, is de aanleg van een parkeerterrein niet acceptabel. Daarbij werd een stukje geschiedenis aangehaald. Ten tijde van de bouw van het huis (in de jaren '501 werden door de gemeente zware eisen gesteld, omdat het terrein ernaast was bestemd voor de ambts woning van de burgemeester. Er kwam In vergelijking met december is de werkloosheid op Texel toegenomen met 44 personen. Bij de mannen komt dit hoofdzakelijk door het seizoengevoelige karakter van de sectoren bouw en landbouw (niet te verwarren met het toeristensei zoen) en door tijdelijke sluiting van een bedrijf in de horeca. De toena me van de werkloosheid bij vrou wen is zelfs voornamelijk aan deze sluiting te wijten. „In de bouw blijft het vrij constant goedgaan", aldus A. Maasdam, direc teur van het Texelse arbeidsbureau. „In januari '86 hadden we daar 52 werklozen en nu in januari maar 31. Ik heb de verwachting dat het daar goed blijft gaan komende maanden." Het aantal schoolverlaters is gestegen met drie meisjes en acht jongens. Het hoogste aantal werklozen (82) zit nog steeds in de leeftijdsgroep 25 tot 40 jaar. Het totaal aantal werkloze mannen en vrouwen op Texel bedraagt thans 560 personen. In december '86 waren dit er 516, maar in vergelijkin met januari vorig jaar is de werkloosheid gedaald met 86 personen. «VEN U6N LLZERS buten VtAANTWOORDtU**© DE «CtjW-H echter nooit een ambtswoning, maar wel het huidige busstation, „Een busstation vonden we al niet leuk, maar een parkeerterrein gaat me te ver, temeer daar er in Den Burg meer dan voldoende parkeergelegenheid is en ik het ook zonde vind dit mooie plein te bederven", zo staat in de brief te lezen. Voldongen feit 6Wim Grisnigt: „We worden voor een voldongen feit gesteld. Er valt weinig meer te bezwaren, alleen te kiezen, tussen plan 6 en 7 Als ik dit zo be luister dan komen die parkeerplaatsen er en is er alleen inspraak over een boompje links of rechts". Grisnigt zei met verscheidene buurtbewoners te hebben gesproken en dat die allemaal tegen de plannen zijn. Schilling antwoordde dat het uiteinde lijke besluit straks in de handen van de raad ligt en dat tot die tijd „met elkaar in openbaarheid" naar een zo goed mogelijke oplossing moet worden gestreefd. Buurtbewoonster Mary Bakker-Zijm vertelde dat er op z'n minst plaats voor vier bussen zou moeten zijn, om dat dat aantal er in de praktijk gere geld tegelijkertijd staat. Zij had met de AOT gebeld en daar te horen gekregen dat het in plan 7 „niet eens mogelijk is om met de bus te draaien". Schilling zei over andere informaties te beschikken. De commissie ging verder zonder op of aanmerkingen akkoord met de voor stellen tot bestemmingswijziging van een aantal percelen. Het betreft perce len aan de Diek in Den Hoorn, de Klimpstraat in De Cocksdorp, Pe perstraat in Oosterend, nogmaals de Diek, aan de Bosrandweg (parkeerter rein achter pension Tatenhove) en aan de Achterom (vernieuwing garage/ werkplaats firma Hoogerheide). Parkeren in Oosterend In de rondvraag ging Peter Bakker in op de nog steeds heersende parkeer problemen aan de Vliestraat in Ooste rend. Zowel bewoners als bezoekers voor het SVO-veld zetten hun auto aan de Vliestraat in plaats van op het nieuwe parkeerterrein aan de Bot- terstraat. Bakker herinnerde zich dat er tussen het parkeerterrein en de Vliestraat een doorbraakje zou worden gemaakt. Kennelijk wil niemand een stuk van z'n tuintje voor dit doel af staan, concludeerde de PSP'er. Hij ziet echter een mogelijkheid om de door braak te creëren naast de dependance van de Rabobank. Ambtenaar Albert Hut deelde mee dat hierover met de Rabobank is gesproken.De bank heeft geen bezwaar, mits ook de buren hun fiat zouden geven. De buren vrezen Woensdagmorgen stonden mijn man en ik om kwart voor acht bij de boot, want mijn man moest voor een onder zoek dat de hele ochtend zou duren, naar het Gemini-ziekenhuis. De kleine boot voer, de grote lag stil. (Ik ben zes maanden in verwachting en mijn man moeilijk ter been, vandaar dat we niet met de bus gingen). Wij waren ruim op tijd aanwezig en een taxibusje kwam op het laatste mo ment aanrijden en ging mee! Daardoor bleven wij en nog drie auto's en een vrachtauto staan. Ik ben gaan vragen waarom dat was. Nou misten wij een boot en konden we nooit meer op tijd in het ziekenhuis zijn. Ik heb natuurlijk geprobeerd om af te bellen, maar de assistente van die dokter was er nog niet, dus die mensen zitten straks ook voor niks een hele ochtend te wach ten. Wij waren woedend! Ze weten bij de TESO toch dat het om acht uur druk is. Waarom hebben ze eigenlijk die grote boot? En als die niet kan va ren wegens onderhoud of zo, hou dan een tweede kleine klaar op zo'n drukke tijd. Ik heb gebeld naar de Teso dat zij de rekening van het ziekenhuis gepre senteerd zullen krijgen. Onze hele och tend is eraan gegaan, in het ziekenhuis is er een ochtend verspild. Wij zijn woedendl Weer een voorbeeld van afhankelijkheid. Ageeth en Jan Flier, Golfslag 13, Den Burg. Er bestaat onder de bewoners van de bejaardenwoningen in Den Burg onvoldoende belangstelling om een colectief abonnement op de kabel- tv te nemen. Dat blijkt uit de uit komst van een enquête die Kabel- tex BV samen met de Stichting Be jaardenzorg Texel onder deze groep ouderen heeft gehouden. De kabelexploitanten zullen, als zij er bij het aanleggen van de kabels aan toe zijn, de bejaarden individueel bena deren. De enquête werd gehouden on der de bewoners van de Bakkerstich ting, Starkenburgh en de nieuwe be jaardenwoningen, die in Den Burg zijn gesitueerd, zoals aan de Jan Reijstraat. De bewoners van Jan Dirkszoord zijn niet benaderd en het nieuwe Gollardsrustoord zal niet op de kabel worden aangesloten. Er zou, ge zien de hoge gemiddelde leeftijd van de bewoners, te weinig belangstelling voor het programma-aanbod van de kabeltelevisie bestaan. Momenteel zijn werknemers van Drijver Bouw bezig met het leggen van kabels in plan-Zuid en is binnenkort de Molenstraat aan de beurt. Verder zal in de loop van volgende week wijk De Mars worden aangesloten en daarmee het tweede wijkstation zijn dat in werking wordt gesteld. De voormalige centrale antenne-installatie van de VEM wordt dan vervangen. echter dat ook auto's van de door braak gebruik zullen gaan maken en tekenden bezwaar aan. Aan dit punt werd derhalve in het bestemmingsplan goedkeuring onthouden. Voorts vroeg Bakker naar de ontwikkelingen rond de overname van AOT-aandelen door de NZH. Schilling zei zich vast te houden aan de afspraak met de NZH-directie dat de zaak per 1 januari 1988 rond zal zijn. Voor die tijd moet zekerheid bestaan overzaken als werkgelegen heid, waarover de vervoersbond FNV zich onlangs per brief bezorgd over had uitgelaten. Op het moment valt echter niets concreets te melden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1987 | | pagina 7