Sportief Texel komt angzaam in beweging Opheffing MST zet clubs voor het blok iirnen: talent maar ooral wilskracht Volleybal wacht op Barcelona-effect Maandag in sporthal badminton-avond doka's Shima: met iHen en opstaan istandige club Dreamteam basketball: ,,We zijn gegroeid" Tafeltennissers Tetak mikken op jonge aanwas Nieuwe spelregels maken zaalvoetbal aantrekkelijker Windsurfclub zeilt laatste wedstrijd Weinig deelnemers sportviswedstrijd Texel 1 bindt ook HRC aan zegekar Weinig verrassingen in winderige motorcross Ruiters en menners krijgen drukke winter (IllJDAG 4 SEPTEMBER 1992 TEXELSE COURANT PAGINA 5 let eind van het zomerseizoen is voor veel Texelaars het gin de sportieve draad weer op te pakken. In veel gevallen men voor een indoorsport in clubverband. Naast het li- jamelijke voordeel is het een uitstekende manier de sociale ontacten op peil te houden. Gedwongen door de opheffing de Meersporten Vereniging Texel (MST), een overkoepe- jg van clubs, staan veel verenigingen er dit seizoen alleen oor en moet er door bestuurders flink aan worden getrok- ;n. Niettemin gaan de meeste sporters het winterseizoen iet vertrouwen tegemoet. ilS Gymnastiek is een veelomvattend Door de veelzijdige oefenin- wordt elke lichaamsdeel van tijd tijd belast. Goed dus voor de Bitwikkeling van het lichaam." Aan tt woord is Nico Stoter, één van de tcenten van de Gym Vereniging (GVT), waarbij bijna vierhon- iwd leden zijn aangesloten. de gymzaal aan de Beatrixlaan ebben Stoter en Yvonne Bruining de ssen lichamelijke oefeningen en zzgymnastiek net weer hervat. Zo- 'inke ^1 overdag, wanneer de scholen er ^Bijbruik van maken, en 's avonds is A el een komen en gaan van mensen, indeling is naar leeftijd. „Je kan kiezen voor jazz of oefeningen dat et de springtoestellen. In tegenstel- •g tot vorige jaar, toen een grote hoering alle aandacht opeiste, zijn ivoor hen dit jaar springwedstrij- heel alle t dat in le is de 'inkd ,o ehol n" >f op nastiek door te gaan ontbreekt meestal." „Turnen vergt veel van het lichaam. Om wat te bereiken heb je aanleg nodig en vooral wilskracht." De re creatief ingestelde sporter hoeft zich echter niet te vervelen. „Anders dan voorheen, zit je nu nauwelijks meer op de bank. We laten de jeugd snel rouleren tijdens de oefeningen. Ze zijn constant in beweging." Jazzgymnastiek, onder leiding van Yvonne Bruining, klimt dankzij een betere aanpak langzaam op uit een dalletje. „We zitten nu weer ruim bo ven de honderd leden." Kenmerkend bij veel sportverenigin gen is de leeftijdsopbouw van de clubleden. Zodra de sporters voor studie naar de vastewal verhuizen, keren velen hun verenigingen de rug toe. Volleybal mag zich op Texel al jaren in een flinke belangstelling verheu gen. Toch kunnen Tevoko en Smash nog wel wat nieuwe (jeugd)leden ge bruiken. Misschien dat het zilveren Nederlands heren-volleybalteam de sport een nieuwe stimulans geeft. In het seizoen 1992-'93 ook weer een Passen en meten .T kan ondanks de geringe omvang ïuw8 nde Beatrixzaal aardiguit de voe- in de Beatrixzaal. „Met passen 'meten redden we het net", zegt iter, die voor de talloze groepen M n speciaal lesrooster heeft ge lakt. n veertig turners, lid van de selec- jioep, traint fanatiek en kan met beetje geluk goed meedraaien in 'egio Noordholland. De overige le- sporten een recreatief een uurtje week. „We organiseren van alles :r ze. Puzzeltochten, kampeerwee- kenden, nachttochten, noem maar op." De docent zou zijn pupillen graag eens meenemen naar sportcen trum Papendal bij Arnhem. „Maar ja, onbetaalbaar hè." Het zijn vooral kinderen tot een jaar of zestien die aan gymnastiek doen. Stoter: „Het is gebeurd zodra ze voor een opleiding naar de vastewal ver trekken. De animo om daar met gym- Badminton staat bij velen bekend als zomersport: met rackets en shuttle lekker meppen in de tuin of op het strand. Als je op Texel deze sport in clubverband wilt beoefenen, kan dat echter niet 's zomers en niet buiten. Het seizoen van Badmintonclub Texel loopt van september tot juni; trainen en spelen kan elke maandagavond in sporthal Ons Genoegen. „Als buitensport is badminton in Ne derland niet geschikt. Het waait hier veel te hard voor ons lichte mate riaal", verklaart p.r.-man Ben Oostra. Anders is het in een land als Indone- kleur van de band om het middel Stalles over de vaardigheid van de Wa s. Beginners krijgen wit en- ornate de kleur donkerder wordt W het niveau. Bij judovereniging lima is de zwarte band, de hoog- 1 gradatie, nog niet uitgereikt. I,'aar het gros bij ons heeft de be- lersband verwisseld voor de gele. enkeling heeft oranje zelfs te 'ken", aldus een hoopvolle secre- Dick Schermer. 1992 'uiteenvallen van de Meersporten- Basketball op Texel blijft in bewe ging. De bezetting van teams wis selt, het aantal blijft overeind. De heren- en damesteams van de Ma reis, handhaven zich in de competi tie van de basketbalbond. Met minstens acht teams lijkt ook voor de eilandcompetitie geen vuiltje aan de lucht. Het Mareis herenteam, vorig jaar als vijfde geëindigd, heeft de verwachtin gen hoog gespannen. „De bond- scompetitie is wel wat anders dan de eilandcompetitie die we gewend wa ren", aldus basketballer Jan Wiering. „Een aantal spelers moest in het ga reel worden gezet, maar we zijn vorig jaar gegroeid." Met trainer Martin Koenen in de gelederen vewacht Wie- ring bij de bovenste vier te kunnen eindigen. Het damesteam, vorig jaar zeer hoog geëindigd, zal nagenoeg ongewijzigd in het strijdperk treden. Eilandcompetitie De eilandcompetitie zien de basket ballers het komend seizoen dankzij een stabiel aantal teams met vertrou wen tegemoet. „Ik verwacht acht in schrijvingen, misschien negen. Voldoende voor een levendige com petitie", verwachtorganisator Jos Witte. Als winnaar tipt hij het kampi oensteam van vorig jaar Data- markt/Kapsalon Joke. Dit team komt nu echter uit onder de naam Veen baas Bouw. Een zware dobber zullen ze hebben aan een nieuwe groep, gesponsord door Fotopersbureau Texel. Witte, die zelf uitkomt voor Vesperti- na, verwacht dat zijn team wegens het vertrekken van enkele spelers niet zo hoog zal eindigen. In de Burg. De Koninghal trainen de basketballers dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur de jeugd, van 19.30 uur tot 20.30 uur de heren en van 20.30 tot 21.30 uur de dames. Zaterdag 19 september start de eilandcompetitie. omging (MST) heeft de judovereni- "9 nogal wat zorgen en rompslomp lieverd. „Weliswaar zijn we goed inleid in de overgangsfase, maar 'bestuur moet je toch alles ont ken", zegt Schermer. Om Shima i3r buiten te presenteren zijn affi xen een logo in de maak. „Door periodiek informatieblad willen ehet contact binnen de vereniging 'Peil houden." ie mat heerst volop activiteit. ™na houdt onderling wedstrijden ^wisselingen met judoclubs uit l°P van Noordholland, zoals op september met Hippolytushoef. '5|nd wordt op woensdagmiddag sportzaal De Ferrever onder leiding '^bouMigo. Zaterdagmorgen staan trainingen onder leiding van Dunja «maker. Op die dag oefent ook 9r°ep gehandicapte judoka's. '"etelt momenteel zo'n vijfender- fdoka's, grotendeels leerlingen °e basisschool. „Graag zouden ^at meer oudere sporters op de ^krijgen." Liefhebbers kunnen de •te twee trainingen vrijblijvend bij- '*n- alvorens lid te worden van a- De training in De Ferrever be- °m 13.45 uur. Judoka's in spé ook contact opnemen met Schermer, tel. 14239. Sportzaal ,,De Ferrever" is het do mein van de tafeltennissers van Te- tak. Zo'n vijftien a twintig spelers nemen onder leiding van Lieuwe van der Veen uit De Cocksdorp elke don derdagavond de bats ter hand. „Hoewel we serieus trainen, hebben de avonden een recreatief karakter." Vanaf 19 september spelen de tafel tennissers elke zaterdag in competi tieverband met clubs uit Noordholland. „Na degradatie naar de vijfde klasse hopen we nu op een be ter resultaat. Het niveau van de te genstanders is echter niet mis." Volgens Van der Veen, die ook een bestuursfunctie heeft, is er op Texel onderling weinig competitie. „We zijn de enige vereniging op het eiland. Door toernooien aan de vastewal pro beren we het niveau omhoog te krij gen." De spelers kunnen hun reactievermogen en vaardigheid bij schaven met een nieuwe tennisrobot, die tweehonderd ballen achtereen met effect op de speler afvuurt. Zorgen maakt de bestuurder zich over het wegblijven van jeugdige ta feltennissers. „Toen Tetak nog deel uitmaakte van de Meersporten Vere niging Texel (MST), was er binnen de verschillende sportclubs een flinke uitwisseling van spelers. Jongens en meisjes kozen soms ieder jaar een andere sport. Nu Tetak er alleen voorstaat gaat het moeizamer." Ac tieve ledenwerving is Van der Veens antwoord jongeren aan zijn club te binden. Daarnaast gaat Tetak komend seizoen toernooien organiseren voor recreanten. sië, waar badminton een razendpopu- laire sport is. Op Texel heeft badminton een redelijke belangstel ling. Al jaren telt de club ongeveer 90 leden en de verwachting is dat het ook komend seizoen wel weer zo zal zijn. „Wat er afhaakt, komt er aan nieuwe gezichten ongeveer weer bij." De club bestaat precies 25 jaar en viert dat dit najaar waarschijnlijk met een toernooi en een gezellige avond na afloop. De overgrote meerderheid beoefent de sport op recreatief niveau. Mo menteel speelt slechts één (ge mengd) team in de competitie -onder de naam Texelslag. Afgelopen seizoen telde de club nog twee prestatie teams. De recreatie-spelers kunnen maandagavond gewoon een onderling partijtje spelen, maar ook kan onder leiding van de Helderse trainer Nico Groot aan de techniek worden ge schaafd. Nieuwe leden leren van hem de beginselen tot ze op een behoor lijk niveau zijn gekomen. Daarna staat men vrij om door te gaan met trainen. De sport kan tot op gevor derde leeftijd worden beoefend; 50-plussers hebben maandagavond zelfs aparte speeltijd. Wie wil meedoen, moet minimaal 14 jaar zijn. Aanmelding en inlichtingen bij het secretariaat. Margriet Reij, tel. 12345. Sensationele taferelen waren de af gelopen weken veelvuldig te beleven in sporthal Ons Genoegen. In bijna elke zaalvoetbalwedstrijd regende het vrije trappen op slechts zes me ter van het doel. Dat was het gevolg van een spelregelwijziging, die het keepers verbiedt binnen de doelcirkel de bal aan te raken als deze wordt teruggespeeld. „Voor spelers en scheidsrechters is het nog even wennen, maar er ont staat wel meer spektakel", conclu deert Jan Willem Boon van de rayoncommissie Texel. „De spelers rammen van alle standen op het doel, in de hoop dat de keeper een fout maakt en de bal loslaat." De nieuwe regel doet denken aan de wijziging bij het veldvoetbal, die veel stof heeft doen opwaaien maar in middels algemeen als een verbetering is aangemerkt. „De wijziging in de zaal is nog een graadje erger", stelt Boon. De keeper mag de bal maar één keer spelen. Buiten de cirkel mag hij hem wél aanraken, maar niet in zijn handen pakken. Overtredingen kosten een vrije trap op zes meter van het doel. Het muurtje van de te genpartij moet op vijf meter afstand staan, dus zeg maar op de doellijn. De aanvallende partij heeft slechts vier seconden om te schieten. Wel licht dat deze verandering het zaal voetbal nieuw leven inblaast en het een positief effect heeft op de pu blieke belangstelling in de sporthal. Wat de Texelse competitie betreft is het nieuw dat zes maal wordt uitge weken naar de zaterdagavond, als al ternatief voor de populaire vrijdagavond. Menig team heeft stu denten of Noordzeevissers in de gele deren en kan door de week niet op oorlogssterkte aantreden. Gamma 1 (heren) keerde vorig sei zoen op Texel terug, maar nu wagen de dames van Klif zich aan een over- kants avontuur. Ze spelen mee in de Helderse competitie. De Texelse da mescompetitie is er qua aantal teams niet op achteruit gegaan, maar blijft klein. Minder hoopvol is de teruggang bij de jeugd. Boon: „De jeugd wil wel, maar begeleiding en vervoer vor men een probleem, vooral voor de buitendorpen." nieuwe aflevering van de eilandcom petitie, die in tegenstelling tot an dersluidende berichten zeer zeker niet op z'n gat ligt. De Nevobo-competitie begint op za terdag 26 september. Tevoko brengt drie heren-, drie dames- en een nog onbekend aantal damesteams binnen de lijnen. Smash '68 uit Oosterend doet het komend seizoen met twee damesteams en één team voor de ei landcompetitie. Het zestal waarnaar de meeste aandacht uitgaat, is heren 1 van Tevoko. Vorig jaar eindigde de ploeg van coach Van der Vliet na een spannende tweestrijd als tweede. Het team zal er alles aan doen om dit maal wél promotie af te dwingen. Tevoko heeft twee damesteams in de eerste klasse. Het is de bedoeling twee teams van ongeveer gelijke sterkte te formeren, zodat ze zich al lebei kunnen handhaven. Wellicht kan dan volgend seizoen met een mix van jongere en ervaren speelsters een gooi naar het kampioenschap worden gedaan. Dit seizoen staan opnieuw jeugd- volleybalmiddagen in de dorpen op het programma. Veel nieuwe aanwas hebben deze instuiven nog niet opge leverd, maar de meeste jongens en meisjes moeten eerst nog meer ver trouwd worden gemaakt met de vol- leybalsport. Smash is nog naarstig op zoek naar een nieuwe trainer; diverse personen worden benaderd. Nieuwe leden zijn welkom op de woensdagavond training, vanaf 19.30 uur in De Bijenkorf. De eilandcompetitie is als vanouds op dinsdagavond. De inschrijving is zojuist geopend, zodat nog geen zin nig woord valt te zeggen over het aantal teams, dat afgelopen jaar rond de vijftig lag. De Windsurf Club Texel houdt zondag haar laatste wedstrijd van dit sei zoen. Het is de bedoeling een slalom wedstrijd te varen die meetelt voor het clubkampioenschap. De inschrij ving is vanaf 11.00 uur in de kantine van de Windsurfclub en staat ook open voor niet-leden. De wedstrijd start om 12.00 uur. De sportviswedstrijd van zondag bij paal 31 kende twee dieptepunten: het aantal centimeter gevangen vis en het aantal senioren leden dat de ze wedstrijd bezocht. Van de twee jeugdvissers was Dolf de Kroon de beste met 16 cm. vis. De afdeling senioren telde negen deelnemers. Er werden maar twee vissen gevangen. Een gedeelde eer ste plaats was er voor Johan Hop man en Pierre de Kroon met 34 cm. Het volgende evenement voor de sportvissers is de najaarsvergadering op 10 september, aanvang 19.30 uur in het dorpshuis 't Skiltje in Oude- schild. Hoofdpunten in deze vergade ring zijn: Paaswedstrijd, gastenwedstrijden, waddenuitwisse ling en bestuursuitbreiding. Op 13 september aanvang 8.00 uur is de volgende wedstrijd in de serie voor het kampioenschap bij paal 12. Geslaagd De volgende leerlingen van o.s.g. De Hogeberg zijn geslaagd voor het basis examen machineschrijven: Nelleke Knipscheer, Sandra Witvliet, Joke Sloover, Marieke van de Kamer en Bi- anca Boom. Voor het examen typist: Xenia Commandeur, Mirjam Joustra, Ingmar Veeger, Tanja Terpstra, Bas Thijssen en Ketie Zijm. Het examen werd afgenomen door Associatie SMK te Eindhoven. Texel 1 ontpopt zich als de schrik van het Helderse voetbal. Vorige week werd WGW met 4-5 in Den Helder verslagen en dinsdagavond moest eersteklasser HRC er in eigen huis aan geloven. Texel plaatste zich na een zeer goed gespeelde wed strijd met een 1-2 overwinning voor de derde bekerronde. Uitblinker was Paul van Exel, die beide Texelse doel punten voor zijn rekening nam. Texel-trainer Willem Roomeijer ver langt een hogere onkostenvergoeding voor zijn selectie, maar dat geld niet alles is heeft zijn collega Wiebrand Top van HRC nu ervaren. Tijdens de zomerperiode trok Racing uit heel Noordholland spelers en sponsors aan en kwam een fors budget voor het eerste team beschikbaar. Zondag verloren de Roodjakken echter hun eerste competitiewedstrijd met liefst 4-0 en dinsdag wreef Texel nog meer zout in de wonde. Subtiel Aanvankelijk zagen de Helderse toe schouwers een aanvallend HRC, maar nadat de storm was geluwd nam Texel het heft in handen. Na een half uur stuurde de van achteren opko mende Simon Brand linkerspits Van Exel de diepte in. Subtiel „stifte" Van Exel de bal over doelman Wever: 0-1. De Texelse dribbelaar, die vorige week WGW in de luren legde en toen driemaal scoorde, was wederom niet te stuiten. Zijn directe tegenstander, René Zasburg, zag de gedrongen spits aan alle kanten langs zich heen flitsen. Na de pauze opende HRC de aanval, maar de Texel-achterhoede met de uitstekende Koos Tjepkema wist niet van wijken. In de snelle tegenaanval bleef Texel (met A-junior Patrick van Leeuwen als invaller op rechts-voor) echter gevaarlijk. Ralph Koning (twee maal) en John List kregen goede kansen om het karwei af te maken. HRC bracht ex-prof Gert Jan Duif in; vijf minuten later kwam de thuisclub op gelijke hoogte door een doelpunt van IJzerdoorn: 1-1. Heupen HRC leek alsnog op de volle winst af te stevenen, maar Van Exel dacht er anders over. Vijf minuten voor tijd kreeg hij het weer op zijn heupen. Aangemoedigd door de talrijke Texel- supporters schoot hij eerst naast, maar vervolgens raak nadat Simon Brand en Jan Eelman hem in stelling hadden gebracht. Zondag begint voor Texel de competi tie met een uitwedstrijd tegen Spirit. Volgende week zondag staat de eer ste thuiswedstrijd op het programma, met als tegenstander Helder. De weergoden waren de MAB wel gezind. Tijdens de hele cross bleef het zondag droog. Bij de 80 cc reed debutant Gerard Rikkenberg niet onverdienstelijk naar een vierde plaats. De 125 cc junioren werd gedomineerd door de strijd tus sen Sander Witte en Siebrand Lups, terwijl Stephano Siebeling zich net niet bij het kopduo wist te rijden. Kees Pol wist bij de 125 cc senioren niet voorbij Ronald Zijm te komen. Maarten Hoogenbosch en Hans de Winter gaven weer eens acte de pre sence bij de 250 cc en hoger - de laatste niet voor lang. Uiteraard won Nico Bakker deze klasse. Zaterdag 25 september is de stijd om de Goënga bokaal. Uitslagen: 80 CC: 1. Egbert van der Werf; 2. Pablo Bran denburg; 3. Willem Johan Bakker; 4. Gerard Rikkenberg; 125 cc junioren: 1. Sander Witte; 2. Siebrand Lups; 3. Stefano Siebeling; 125 cc senioren: 1. Ronald Zijm; 2. Kees Pol; 3. Marco Witte; 4 Otto Goënga; 250 cc en ho ger: 1. Nico Bakker; 2. Maarten Hoogenbosch; 3. Hans de Winter. De ruiters, amazones en aangespan nen rijders kunnen komende winter weer hun hart ophalen aan hun sport. In manege Akenburg staan di verse zaken op het programma, die ook voor de overige Texelaars het bekijken waard zijn. Zoals gebruikelijk wordt in de winter periode een aantal spring- en dres- suurwedstrijden in de riante binnenmanege aan de Akenbuurtse weg gehouden. De springwedstrijden zijn in de minderheid omdat daar niet zoveel deelnemers voor zijn. Voor niet-kenners zijn dressuur- wedstrijden niet altijd even aantrek kelijk om te zien. Maar in de foyer van manege Akenburg houden zich tijdens de evenementen genoeg men sen op die toeschouwers desge vraagd van een uitleg kunnen voorzien. En als je weet waar je op moet letten, wordt het een stuk spannender. Ook zijn er evenementen waar beide takken van paardesport aan bod ko men. Wat te denken van de traditio nele Kerstbokaalwedstrijden, die twee dagen i"n beslag nemen en worden verlevendigd met allerlei aardige shows? Ook de menvereniging heeft haar wedstrijden in de manege. Er wordt weer gestreden om de Jaap de Graaf bokaal. Ook aan opleiding van de paar- desporters wordt gedacht. Naast de gebruikelijke clublessen, zullen er gastlessen voor de leden van de Waddenruiters en de Kleppertjes wor den georganiseerd. Deze worden ge geven door een andere instructeur dan de gebruikelijke club-instructie. Menners wordt de gelegenheid gebo den een koetsiersbewijs te halen. Ook is het de bedoeling dat er bij voldoende animo één of meerdere „clinics" worden gehouden door een bekende uit de paardesport. Dat kan een hogere dressuur- of springruiter zijn, maar ook een jurylid, die aan de hand van gereden proeven met de belangstellenden bespreekt waarop wordt gelet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1992 | | pagina 5