(jfoen "Zwart,-JexeU in het Algemeen belang van Texel het best gediend door coöperatie N 12000 en Grootjen keren zich tegen Smidt K I ALSTUBLIEFT FL.14L KORTING VAN SUPER President-commissaris Bob Bakker: Groen Zwart Ziekenvervoer-contract omstreden: Akkoord Bedenkelijke emoties Vergadering in sporthal winner Radioluisteraars kiezen sportman en sportvrouw TAXI 12000 Kolommetje extra VERDER IN DIT w Voorleesmiddag trekt veel luisteraars 2 ïr+ Bootvervoer stagneert 2 Kostbare miniatuur uit museum gestolen 3 w Roeper neemt afscheid van zijn superkoeien 3 Wat ik zeggen wou: Teso-cooperatie 5,7 w Texelse politie nog niet blij met reorganisatie 7 L1Ü Jordi Vinke en Sanne Brügemann Texels beste IPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10847 DINSDAG 4 JANUARI 1994 Sjitgave: Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 1791 AC 'Pen Burg, telefoon (02220) 62600. 'Redactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, telefoon 302220) 62620, faxnr. (02220) 14111. ►Redactie buiten werktijd; Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, ►telefoon (02220) 15472. Verschijning: Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage: 7200. Abonnementsprijs: M9.95 per half jaar. Losse nummers /1,40. tldus Teso's president-commis- aris Bob Bakker (58), die weet lat hij in herhaling valt, maar het :o vlak voor die belangrijke aan- leelhoudersvergadering van vrij- lag a.s. nog eens wil onderstre- len, want voor lang niet iedereen s het allemaal duidelijk. De [westie houdt hem meer bezig lan andere problemen waarmee eso in het verleden heeft ge- Door er een coöperatie van te maken, zal Teso alleen aar aantrekkelijker worden voor de aandeelhouders, laar ik vind het nog belangrijker dat door die omzetting iet algemene belang van Texel het meest wordt gediend. Is Texel zeggenschap houdt over die boot, is een veilige, loogwaardige en frequente verbinding tegen het laagst nogelijke tarief het best gegarandeerd, ook en vooral op Ie langere termijn" Het staat inmiddels vast dat Teso tegemoet zal komen aan twee wensen, die bij de laatstgehouden aandeelhou dersvergadering naar voren zijn gebracht. Er komt een re geling waardoor het mogelijk wordt dat niet op Texel wo nende kinderen aandelen van hun ouders kunnen erven en toch lid worden van de coö peratie. En de voorgenomen beoaling dat minstens 50% van de leden aanwezig moet zijn om aan een voordracht voor een commissaris het bindende karakter te ontne men, wordt geschrapt. De huidige regeling (die het mo gelijk maakt een voorstel weg te stemmen als 2/3 van de aanwezige aandeelhouders zich daarvoor uitspreekt) wordt gehandhaafd. worsteld en het zou hem heel wat waard zijn als die meerderheid van 90% die voor de omzetting nodig is, wordt gehaald. Hij voelt er echter weinig voor om de tegenstanders als a-sociaal af te schilderen. „Ik snap best dat mensen die Teso-aandelen hebben gekocht om daarmee te kunnen speculeren en geen bijzondere bin dingen met de Texelse samenle ving hebben, tegen die coöperatie zijn. Daar is niets kwaadaardigs of illegaals aan. Maar degenen die Teso maximale mogelijkheden wil len geven om haar vervoerstaak zo goed en efficiënt mogelijk te blij ven behartigen, hebben echt geen reden om tegen te zijn. Ik weet best dat men van mij moeilijk een ander standpunt kan verwachten in mijn functie als president- commissaris, maar ik ben er ook persoonlijk ten diepste van overtuigd". Argwaan Bakker is bang dat er nog veel aandeelhouders zijn die argwaan koesteren en daarom tegen zullen stemmen. Tegenstand wordt ook verwacht van aandeelhouders die in het recente of verdere verleden een conflict hebben gehad met Teso of bepaalde Teso-mensen. Bakker: „Die laten zich dan door hun gevoel leiden. Ik hoop toch dat zij beseffen dat zij hiermee niets positiefs bereiken. De kans Redactioneel commentaar de loop der aren is Teso niet al- jd even tactisch met zijn aandeel- ouders omgesprongen. Die erden vvel eens voor schut gezet f arrogant terecht gewezen als ze de aandeelhoudersvergadering ts vroegen nat niet kon of ocht. Anderen die iets te berde ilden brengen, hielden daarom aar al te vaak hun mond, uit ngst voor het zelfde lot. Het oorde een beetje bij de cultuur an de overigens gemoedelijke so-familie, wat niet wegneemt at menigeen zich blijvend ge- renkt voelde en ging zinnen op en mogelijkheid om ooit eens te- g te slaan. Hetzelfde gevoel kre- en degenen die recentelijk akzeil haalden toen zij poogden en andere dan de voorgestelde ommissaris benoemd te krijgen, m maar niet te spreken van de andeelhouders die niet tevreden jn over de tariefsontwikkeling, de rvice voor bejaarden, de behan- elmg door het personeel e.d. Zelfs ahijnen er aandeelhouders rond lopen die verbitterd zijn omdat ooit vergeefs solliciteerden naar n functie bij ons aller stoomboo- nderneming of er de smoor in ebben omdat Teso een eind aakte aan het oneigenlijk ge- ru/k van reductiemogelijkheden or het vervoer van Texelse "'O's. Er zijn ook mensen die oeite hebben met de rechtlijnige "acteur, tegen wie de hele raad 0 commissarissen niet zou zijn gewassen. eer globaal gezegd: er zijn veel ndeelhouders die al of niet re cht het gevoel hebben dat Teso n beschouwt als een blok aan 1 been. Nu de nood aan de man is, zijn ze ineens wèl goed genoeg en wordt hen gesmeekt om Teso in Texelse handen te houden. De mogelijkheid om dwars te liggen komt voor hen als een geschenk uit de hemel. Wraak Te hopen is dat zij zich tijdig zullen realiseren hoe kwalijk het is om zich door dergelijke emoties te la ten meeslepen. Door tegen de coöperatie te stemmen worden de problemen die zij met Teso hadden of hebben, niet opgelost. In de nieuwe constructie is de invloed van de leden niet minder dan voor heen. Innmiddels staat vast dat een daartoe strekkend amende ment zal worden aanvaard, zo blijkt uit het interview met president-commissaris Bakker el ders in deze krant. Zelfs opent de coöperatie mogelijkheden tot in vloed vanuit veel bredere lagen van de Texelse samenleving. Iede re Texelaar kan straks immers door f600,- spaargeld in Teso te beleg gen, lid worden van de coöperatie en wel degelijk invloed uitoefenen als hij/zij dat echt wil. Mensen die tegen de coöperatie stemmen omdat zij de vrijheid wil len houden om met aandelen te speculeren, hebben groot gelijk. In mindere mate geldt dat ook voor de aandeelhouders die een uit koopsom van f600,- niet genoeg vinden. Maar mensen die de visie onderschrijven dat Teso geen en kel ander doel mag hebben dan het op lange termijn in stand hou den van een in alle opzichten per fecte veerverbinding, omdat daar de belangrijkste inkomstenbron nen en het welzijn op Texel in hoge mate van afhankelijk zijn, zullen zich anders moeten opstellen. Waar het om gaat is de bescher ming van een kerngezond, voor beeldig functionerend bedrijf waarop de meest belanghebben den, de Texelaars, greep moeten houden. Hoewel over deze kwestie de afgelopen weken van allerlei kanten al veel is gezegd, heeft niemand dét overtuigend kunnen aanvechten. Het halen van die 90% zal een hele toer zijn, maar is het proberen meer dan waard. Bob Bakker. dat aan hun grieven wordt tege moet gekomen wordt er niet gro ter op als Teso een NV blijft, in tegendeel". Gemakshalve veronderstellen ve len dat tegenstanders van de coö peratie allemaal vastelanders zijn, terwijl de Texelse aandeelhouders vóór zijn. Dit blijkt helemaal niet te kloppen. Slaapplaatsen Bakker heeft veel telefoontjes ge had van overkantse aandeelhou ders, vaak van oorsprong Texelaars, die al lang elders wonen en op Texel soms zelfs helemaal geen familie meer hebben. „Die Teso houdt er rekening mee dat vrijdag a.s. zoveel aan deelhouders naar de buiten gewone aandeelhouders vergadering zullen komen dat de oorspronkelijk als ver gaderzaal gekozen Burge meester De Koning-hal te klein zal blijken. Als, mede met het oog op brandweer voorschriften, aandeelhou ders geweigerd zouden moeten worden, zou dat gro te problemen opleveren. Gis teravond is daarom besloten de vergadering te houden in de veel grotere sporthal Ons Genoegen. De Teso-directie heeft Jan Stolk van het Ha venrestaurant opgedragen deze ruimte voor dit doel ge schikt te maken en consump tievoorziening te regelen. Het bedrijf BEST is ingeschakeld om veiligheid en orde te waarborgen. Onder andere wordt ervoor gezorgd dat ko mend en gaand publiek zich ordelijk kan bewegen via looppaden van voldoende breedte. Misschien ziet u het in één oogop slag, misschien moet u er even langer naar kijken, maar inder daad: de krant ziet er anders uit. Met de nieuwe vormgeving („lay out") willen we de Texelse Cou rant een eigentijdser gezicht ge ven. Door de uitbreiding van het aantal kolommen is méér variatie mogelijk, wat -zo verwachten wij ten goede zal komen aan uw leesplezier. Bovendien ontstaat door een ander gebruik van kop pen en foto's ruimte voor méér in formatie. De nieuwspagina's bestaan voort aan uit zeven in plaats van zes ko lommen. Daarnaast zijn de koppen gecentreerd en hebben de rechts inspringende tekstregels („Engel se regelval") plaatsgemaakt voor teksten in blokvorm, waardoor de artikelen „strakker" ogen. De - voor kranten grote- letter is ge handhaafd wegens zijn prettige leesbaarheid voor jong en oud. De advertentiepagina's bevatten nu tien kolommen (voorheen ne gen), waarmee de Texelse Courant tegemoet komt aan de landelijk reeds gebruikelijke normen van ad vertentiebureaus. Het zal allicht even wennen zijn, zowel voor u als voor ons, maar wij vertrouwen erop dat de ver nieuwde lay out goed zal bevallen. Tevens maken wij graag van de gelegenheid gebruik u allen een voorspoedig en informatief 1994 toe te wensen. De directie. zeqgen: jullie he'ben gelijk. Laat Lees verder pagina 5 De taxibedrijven Grootjen en Taxi 12000 van Van de Wetering wei geren voorlopig ritten uit te voe ren voor het „zittend ziekenver- voer" van Univé. Deze verzeke ringsmaatschappij sloot onlangs een contract af met Taxicentrale 06-8321 b.v. uit Heerhugowaard. Daarin is vastgelegd dat Taxi Smidt per 1 januari de coördinatie op Texel regelt voor het vervoer van ziekenfondsverzekerden van Univé, maar Grootjen en Van de ing zien samenwerking met Smidt niet zitten. Van de Wetering claimt nog geld tegoed te hebben uit de Stichting Ziekenvervoer, een stukgelopen samenwerkingsverband met Taxi Smidt. Voor de afhandeling van die zaak heeft het bedrijf inmid dels een jurist in de hand geno men, meldt mevrouw J. van de Wetering. „Wij zijn uiteraard bereid te rijden voor ziekenfondsverze kerden van Univé, maar we doen alleen zaken met de Taxicentrale in Heerhugowaard. We passen er voor werk aan te nemen van Smidt", meldt mevrouw Van de Wetering vastberaden. „Wrang" De verwijten doen Paul Smidt van Taxi Smidt weinig, zegt hij. „We hebben allemaal de kans gehad ons te verkopen aan Univé. Dat hebben de 06-Taxicentrale uit Heerhugowaard en ik kennelijk het beste gedaan. Aan de orde is dit contract. Ik begrijp dat dit heel wrang is voor mevrouw Van de Wetering, maar op een gegeven moment moet ze reëel zijn. Wan neer ik haar dan een paar ritten aanbied en ze weigert, dan is dat toch haar zaak? In dat geval ma ken we alle ritten zélf wel, even tueel met hulp van de 06-Taxicentrale. Al moeten er twintig auto's uit Heerhugowaard Lees verder pagina 3 i.M. ADVERTENTIE In tic afgelopen dagen heeft Super ruim 2 miljoen muirdcbonlXK'kji's verspreid. Deze boekjes In vatten 40 waardehmnen die, bij elkaar opgeteld, goed zijn mor 141korting. I)e komende 4 weken kimt n elke week 10 van de waarilelmn- ncn bij uw Super inlcwren. Door de eerste 10 waardebonnen te gebruiken kunt u deze week al fl. t6..S0 korting ontvangen De artikelen op de pagina hiernaast zijn deze week. tegen inlevering van de waardebon, goed voor flinke kortingen. Let op! Alleen tegen inlevering van de waardelxm uit het Iniekje wordt de Jordi Vinke en Sanne Brügemann poseren met hun trofeeën. brug haar favoriet. Ondanks de zegereeks overrom pelde de titel haar zondag volledig. „Ik dacht dat Ingrid (Van Lubek, red.) veel bekender zou zijn dan ik. En ze heeft goed gepresteerd." De luisteraars verkozen met 245 stemmen toch de turnster boven tri-atlete Van Lubek, die goed was voor 117 stemmen en vorig jaar de titel kreeg. Derde werd volley- balster Alice Blom met 56 stern- Wielrenner Jordi Vinke en turnster Sanne Brügemann zijn door de luisteraars van Radio Texel verkozen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Beiden hebben in hun tak van sport het afgelopen jaar zowel op het eiland als aan de vastewal hun sporen verdiend. De prijsuitreiking was rechtstreeks te beluisteren in het programma Sportlokaal, dat de verkiezing organiseerde. Turnster Sanne Brügemann (15) was in 1993 goed voor enkele op vallende prestaties. De atlete werd rayonkampioene van Noordhol land-Noord en regiokampioene van in de Kop van Noordholland. Op de provinciale kampioenschap pen behaalde ze een prima derde plaats. Ook sleepte ze het Texels kampioenschap (categorie dames) in de wacht en bij de clubkampi oenschappen van Gymvereniging Texel maakt ze haar lidmaatschap waar met de kampioenstitel. Van de verplichte onderdelen brug, balk, sprong en vrije oefening is de men. Sanne is trots op haar trofee, die ze kreeg uitgereikt door Sport- lokaal-presentator Theo Witte. „Ik kan de stimulans goed gebruiken, want door mijn goede prestaties van vorig jaar, word ik nu hoger in gedeeld. Ik denk dat ik het moeilijk krijg." Ze vindt zichzelf „redelijk fanatiek" en schrijft haar goede prestaties deels toe aan GVT- trainers Nico Stoter en Yvonne Bruining. Jordi Vinke Niet minder indrukwekkend zijn de prestaties van wielrenner Jordi (Foto Gerard Timmerman) Vinke (19), die zijn rivalen steeds vaker het achterwiel laat zien. Zo kwam hij als winnaar van de win terse crosscompetitie uit de bus, won een rit in het Houtland Deu renklassement in Den Helder waarin hij als tweede in het eind klassement eindigde, finishte vooraan in de Tour de Lasalle en werd op het WK in Valkenburg 27ste van de 180 deelnemers. Ook de tijdrit over het eiland zette hij op zijn naam. Het winnen van de competitie van Wielervereni ging Texel beschouwt Vinke bijna als een formaliteit, al was het ver schil tussen hem en trainings maatje Wobbe van der Kieboom soms klein. Naast de Texelse wedstrijden wil de wielrenner komend seizoen zijn prestaties in overkantse criteria verder aanscherpen. „Ik word steeds sterker en dat is maar goed ook voor een fietsverslaafde als ik." Vinke is blij dat zijn prestaties de luisteraars van Radio Texel niet zijn ontgaan. Hij kreeg in totaal 120 van de 361 uitgebrachte stem men, dertien meer dan voetballer Martin Koorn, die furore maakte in Volendam, maar onlangs gebles seerd raakte. Turner Mark Jan Mul der behaalde met 96 stemmen een verdienstelijke derde plaats. aO^V I.M. ADVERTENTIE Aan onze klanten, Zoals u in de Texelse Courant d d 28-l2-'93 heeft kunnen lezen, kunt u vervoer voor rekening van ziekenfonds Univé met meer bij ons bestellen Voor al het andere ziekenvervoer kunt u TAXI 12000 blijven bellen, er verandert voor particulier verzekerden dus niets! Voor informatie kunt u altijd contact met ons opnemen, tel 12000 Wij wensen u een beter nieuwjaar! Met vriendelijke groeten, Martien van de Wetering en medewerkers TAXI 1ZOOO.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1