Publiek geniet van Texelse schrijvers Teso vervoerde iets minder auto's in '93 Agenda KORT Texels TEXELSE^? COURANT Voordrachten en muziek boeien luisteraars Tineisea"LTs,bevestl9de hii zi,n Yoga met kinderen Feest menvereniging Reprise eenakters in Cinema Texel Cursus aikido Cursus kalligrafie Week van gebed S.V. Texel Koger cafébaas gooit zijn eigen glazen in §i EXELSE'^COURAN Rabobank 9TEXEL I TEXE LSE^COURANT Waardebonnenboekje van DINSDAG 4 JANUARI 1994 Liesbeth Lanser verzorgde op trombone voor een muzikaal intermezzo tijdens de voorleesmiddag op de tweede nieuwjaarsdag IFoto's March Hei/ncnI Geen Texels schrijversonderonsje, maar een flinke publieke opkomst in d'Ouwe Ulo waar vier lokale schrijvers op de tweede nieuw jaarsdag voorlazen uit eigen werk. Hun meeste verhalen zijn weliswaar al gepubliceerd, de ver tellers wisten hun gehoor toch tot de laatste minuut te boeien. Een teken dat het Texelse cultuur goed een ruime belangstelling geniet. Heerlijk toch, zo'n Texels sfeert je", kwalificeerde Kees Hoogerhei- de van de organiserende Welzijnsstichting de middag ach teraf. De initiatiefnemers voelden zich bijna overvallen door de pu blieke belangstelling voor de voor leesmiddag en konden de stoelen nauwelijks aanslepen. Datzelfde gold voor de oliebollen en glüh wein die zekerheidshalve in ruime hoeveelheden achter de hand wer den gehouden en die bijdroegen aan het ontspannen karakter van de bijeenkomst. ,,Het is de magie van het voorle zen wat het zo boeiend maakt", viste presentator Daan Welboren in zijn openingswoord naar de aantrekkingskracht van het voor lezen. Welboren las dan zelf wel niet voor uit eigen werk, met zijn ludieke presentatie kreeg hij de la chers regelmatig op zijn hand. De Texels cultuurmiddag werd ge opende door Theo Timmer. Hij ver maakte de toeschouwers met herkenbare versjes in Texels dia lect, deels afkomstig uit zijn boek je „Kukelehaantje kippekont". Als het Tessels niet zou bestaan, zou hij het ter plekke uitvinden, had Welboren over de schrijvende con ferencier gezegd. Ontspannen voordragend logenstrafte Timmer de valse bescheidenheid dat zijn werk niet méér pretentie heeft dan In het yogacentrum. Weverstraat 54 in Den Burg, worden woens dagmiddag vanaf 12 januari les sen yoga voor kinderen gegeven. Van 15.45-15.20 uur voor kinde ren van 6-9 jaar en van 16.30-17.15 uur voor kinderen van 9-14 jaar. Öe geschiedenis van yoga met kinderen is zo oud als geschiede nis van de yoga; erg oud. Het richt zich op het vergroten van het zelf vertrouwen, het leren luisteren, het leren accepteren, respect voor elkaar hebben, in contact komen met het eigen gevoel, zonder angst, bewust maken van al wat Ifeeft. Ipspelend op de eenvoudige wens van kinderen te proeven en te grij pen wat dieet voor ogen komt, worden op een speelse manier yoga-houdingen beoefend, ont- spannings- en concentratieoefe ningen gedaan, met muziek ge werkt en getekend. De kosten bedragen f 5,- per les (1 maand vooruit betalen) Inlichtingen/opgave bij P. van Mier- lo, vanaf 8 januari, tel. 19706. voor „tussen de schuifdeuren." De versjes varieerden van diepzinnig tot ontwapenend. Verder bracht hij poëtische gedichtjes, halfwerk- jes (dichtwerk dat nooit is beëin digd) en grossierde hij in grafschriftjes, zoals „Als ik er niet meer is, ben ik er geweest." Genre Robuust was de bijdrage van Wil lem Kikkert, die vanaf het moment dat hij zich vanuit het volle zaaltje naar het podium wrong op breedsprakige wijze van leer trok. Kikkert hekelde onverbloemd di verse overheidsdienaren met de nodige gedichten en strooide en passent de nodige anecdote's uit over het publiek. „Ach, ik zit een beetje in het genre van Simon Vestdijk en zo", openbaarde hij zijn literaire voorkeur. Wat zijn voordracht uit zijn boek „Texelse verhalen", tot een doorslaand succes maakte, moet de toneelervaring zijn geweest die hij heeft opgedaan bij De Vrien denkring. Pikant Terwijl zijn tweede boek „Familie zaken" vanaf april in de boekhan dels zal liggen, gunde Nico Dros zijn luisteraarsalvast een voor proefje op het derde boek dat van Anders roman zijn hand zal verschijnen, dan in zijn historische „Noorderburen", waarvoor de schrijver een Ako-nominatie ont ving, schetste Dros zondag een modern relaas waarin een Texelse jongen openhartig verhaalt over de band met zijn broer. Met pikante ontboezemingen en taferelen die zich afspeelden op herkenbare plaatsen kreeg Dros de lachers op De afsluiting was toebedeeld aan journalist Harry de Graaf, die een kerstcolumn voordroeg en ver haalde uit zijn boek „De besten gaan eerst". Ondanks de bekend heid bewees het gegmffel het suc ces van de voordracht. Over de vraag of het predikaat „Texels eigen" dat deze TC-journalist ge niet nog lang zal standhouden, zijn de meningen verdeeld. De fre quentie waarmee De Graaf zijn op wachting maakt in landelijke en provinciale media neemt toe. Welkom intermezzo in de voor speelzaal vormde het klassieke duet dat werd gezongen door Ma rieke van Beurden en Maarten Vla ming, op piano begeleid door Suzanne Bruin, evenals de bijdra ge van Liesbeth Lanser (trombo ne) en Jozef Smidt (piano). Nico Dros was zondag één van de schrijvers die voorlas uit eigen werk. De vervoerscijfers van Teso over het afgelopen jaar laten een lichte daling zien. De veerboten Schul- pengat en Molengat zetten 0,68% minder over dan in 1992. Een negatieve uitschieter (-10,31%) van het aantal overge zette personenauto's in augus tus, toen het bijzonder slecht zomerweer was, ligt hieraan me de ten grondslag. De maand de cember maakte het ,,gat" nog iets groter. Totaal bracht Teso vorig jaar 863.394 „eenheden" over het Marsdiep. Traditioneel had de ca tegorie personenauto's weer het grootste aandeel: 693.003. Dat was ruim 3.000 minder dan in 1992, ofwel een afname van pre cies een half procent. Het slechtst was augustus, toen liefst 10.000 auto's minder werden vervoerd. De lichte stijging in juli woog daar niet tegenop, evenmin als de goe de resultaten in april 2,15%) en mei 9,68%). De maanden ja nuari, februari, maart, juni en sep tember vertoonden allen een lichte daling ten opzichte van 1992. Her stel volgde in oktober en novem ber, maar de afsluiting in december was met -4,25% niet gunstig. Desondanks ontstonden na Kerstmis en afgelopen zondag enige wachttijden. Gedurende en kele afvaarten moesten telkens 40 50 auto's een uurtje geduld be waren. Teso had deze drukte met voorzien en voer die dagen met één boot. Wél werden twee sche pen ingezet op de vrijdagen voor de kerst en nieuwjaar. Ook ko mende vrijdag onderhoudt Teso een halfuursdienst. Opleggers De enige categorie die gunstig af steekt bij 1992 is de opleggers; vooral in de laatste drie maanden zorgden agrarische transporten voor een positieve eindscore 3,75%). Het gaat daarbij niet om zeer grote aantallen, zodat het voor de totaalbalans weinig ge wicht in de schaal legt. Het aantal vervoerde opleggers bedroeg in 1993 18.161. Teso registreerde 36.777 vracht- Menvereniging Tussen Wad en duin begint het nieuwe jaar feeste lijk. Zaterdag 8 januari is er in de schouwburgzaal van hotel De Lin deboom een feestavond met le vende muziek, aanvang 20.30 uur. Enkele leden van de vereniging zorgen voor een verrassende on derbreking van deze dansavond. Om de kosten te drukken is er een verloting met diverse mooie prij zen. Niet alleen leden en dona teurs van de menvereniging, maar ook andere belangstellenden zijn welkom wagens, een daling van 1,59%. Maart, april, mei en november wa ren de betere maanden voor het vrachtvervoer. Tegenvallend was het aantal bussen: -10,01% over het hele jaar bezien. Mei was weer de beste maand, maar toen was sprake van een flinke daling. In de andere drukke maanden juni en juli stabiliseerde het aanbod zich, en oktober was zelfs prima te noe men. Ook beduidend minder over tochten maakten de caravans en aanhangwagens, met resp. -6,59% en -10.57%. De eenakters ,,Wat drink ik nou helemaal" en „Eczeem" van de Texelse toneelgroepen Vuilnis en Oosterend worden zondag op nieuw opgevoerd, ditmaal in Ci nema Texel. Op 19 december jl. stonden de acteurs en actrices op het toneel van theater-restaurant Klif 12, waar ze veel bijval oogstten. Voor geïnteresseerden die deze uitvoeringen hebben gemist, biedt de Welzijnsstichting een nieuwe gelegenheid de acteerprestaties te bewonderen. „Wat drink ik nou he lemaal" is een eenakter van Mar tin Schuier. Het stuk is al vele malen op Texel en daarbuiten op gevoerd door de voormalige Texel se toneelgroep „Saai". Regisseur Aris van Zeijlen heeft met „Vuil nis" (bestaande uit Lia Coutinho, Charlotte Lorier, Cor van Heer waarden en Aris van Zeijlen zelf) in Klif 12 bewezen dat dit stuk een hernieuwde kennismaking méér dan waard is. De produktie is in dringend en sleept de toeschou wers van begin tot eind mee in de problematiek van het alcoholisme. Uitstekende acteerprestaties zor gen voor een klein uurtje toneel optima forma. De eenakter „Eczeem" is van Texelse bodem. Toneelschrijver Aris Bremer tekende voor het sce nario. Arco Eelman, Meta Maas, Cees Timmer en Ria Betsema spe len de karakters vol overgave, doorspekt met humor. De eenak ters zijn te zien vanaf 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt f 5,-. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf donderdag bij de Welzijnsstichting in d'Ouwe Ulo en vanaf een half uur voor de voorstelling aan de zaal. Ruud Nooy Volgende week beginnen weer de lessen aikido in sportzaal De Fer- rever in Den Burg. Aikido is ont staan uit de oude Japanse krijgskunsten en gemaakt tot een effectieve, maar vreedzame zelf verdedigingskunst. Aikido betekent „Weg van de har monie" dus meegaan met de be weging van de aanvaller. Nergens wordt bij aikido tegen de aanva- lende kracht ingegaan. „Draai al tijd naar buiten of naar binnen als een opponent duwt of trekt". Eenvoudige basisoefeningen (ook met zwaard en stok) die de grondslag vormen voor alle verde re Aikido technieken worden elke les beoefend. De lessen beginnen op dinsdag 11 januari en donder dag 13 januari van 17.00-18.15 uur in De Ferrever. De kosten zijn f7,50 voor een proefles, ƒ37,50 per maand voor één les per week en ƒ65,- per maand voor twee lessen per week. Inlichtingen, proefles en opgave bij: Paul van Mierlo, na 8 januari, tel. 19706. Dinsdag 4 januari De winkeliers van Oosterend houden in de Rotisserie de trekking van de December Feestmaand actie, aanvang 20.00 uur. In de Waddenwinkel aan de Wilhelminalaan verzorgt J. Booy vanaf 20.00 uur een dia lezing over het Waddengebied en de Waddenvereniging. En tree ƒ5,- p.p. In Cinema Texel schitteren Tom Cruise en Gene Hackman als advocaten in de thriller The Firm, aanvang 20.30 uur. Woensdag 5 januari In de Waddenwinkel is het kindermiddag vanaf 14.00 uur, waarbij spelletjes worden gedaan in het teken van de Waddenzee. Deelname kost een rijksdaalder. Drie films draaien vandaag voor het laatst in Cinema Texel: de Walt Disney teken film Bambi (14.00 uur), Ste ven Spielbergs dinosaurusfilm Jurassic Pare (15.30 uur) en Tom Cruise in The Firm (20.30 uur). Hondenclub Texel verstrekt vanaf 19.30 uur in de kantine van Texelse Boys informatie over nieuwe cursussen. Te vens inschrijving mogelijk. Donderdag 6 januari In Cinema Texel draait om 14,00 uur de Nederlands gesproken tekenfilm De Prin ses en de Trollen, aanvang 14.00 uur. Om 15.30 uur volgt The Muppet Christmas Carroll en om 21.15 uur de actiefilm Hard Target (met Jean Claude Vandamme). Vrijdag 7 januari Wordt Teso een coöperatie of niet? De aandeelhouders zul len over de voorgenomen om zetting beslissen tijdens een buitengewone vergadering in sporthal Ons Genoegen in Den Burg, aanvang 20.00 uur. Alleen aandeelhouders en ge machtigden hebben toegang tot de bijeenkomst. Cinema Texel vertoont drie films; het programma is gelijk aan donderdag. Hoogwater te Oudeschild Ma. 3 11.44 en 23.57 u. Di. 4 12.35 en 24.54 u. Wo. 5 13.23 en 02.05 u. Do. 6 14.35 en 03.05 u. Vr. 7 11.20 en 04.19 u. Za. 8 04.19 en 16.49 u. Zo. 9 05.23 en 17.54 u. Ma. 10 06.24 en 18.54 u. Di. 11 07.32 en 19.43 u. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water De zon komt 9 januari op om 8 45 u. en gaat onder om 16.47 u. 5 januari laatse kwartier; 6 januari doodtij. Kalligrafie, de kunst van het „schoonschrijven", mag zich nu alweer enkele jaren verheugen in een grote populariteit op het eiland. Met veel succes organi seert de Stichting Welzijn Ouderen Texel al enkele jaren cursussen. Binnenkort wil de SWOT een cur sus voor beginners starten. Deze zal twaalf lessen omvatten en vrij dags van 9.00 tot 11.00 uur wor den gehouden in dienstencentrum Ook dit jaar is de tweede week van januari door de Evangelische Alliantie in Nederland, evenals in ruim 70 andere landen, weer uit geroepen tot „week van gebed". Op Texel zijn in drie dorpen ge bedsbijeenkomsten, waarbij gelo vigen van alle gezindten welkom zijn. In Den Burg kunnen be langstellenden van maandag 10 januari tot en met zaterdag 15 ja nuari elke avond van 19.00 tot 19.45 uur samen bidden in Het Olijfblad, Weverstraat 60. Op de zelfde dagen en tijdstippen kan men in Oosterend terecht in het Gereformeerd Kerkelijk Centrum, Peperstraat 9. In Den Hoorn is één samenkomst gepland, op donder dag 13 januari van 20.00 tot 21.00 uur, bij de familie Graaf, Naalrand 50. De Buureton. Deelname kost ƒ45, exclusief materiaal. Belangstel lenden kunnen zich melden bi Henk Snijders, projectleider van di SWOT, tel. 12696, adres Mo lenstraat 2, 1791 DL Den Burg. 't Amateurtje. Toneelvereniging 't Amateurtje uit De Waal heef het stuk „Eerlijk of heerlijk" vai Hans Grant in studie genomen. Di blijspel, dat ook een platteland scomedie wordt genoemd, zal o| zaterdag 26 februari in De Wiele waal worden opgevoerd. De regii is in handen van Hetty Beijert. Donderdag 6 januari begint s\ Texel weer met de trainingen on der leiding van dhr. Roomeijer. Zondag 9 januari oefenen Texel en 2 tegen Hellas 1, aanvant 13.00 uur. I M ADVERTENTIE Verbazing maakte zich meester van Gert Bongers, uitbater van ca fé De Jutter in De Koogtoen za terdagavond bij het doorknippen van het lint voor de entree van zijn zaak de voorpui spontaan aan dig gelen barstte. Het lint was verbon den met een stormram die zich na de symbolische handeling door de ruit boorde. De stunt was in het diepste geheim bedacht door de vaste klantenkring in De Jutter, die was uitgekeken op de voorge vel. Die zag er al tien jaar hetzelfde uit, precies zolang als Bongers uit bater is van het roemruchte café aan de Dorpsstraat. Om de gasten zaterdagavond niet al te lang in de kou te laten zitten hadden de be denkers schilder Graaf uit Den Burg tevoren opdracht gegeven op hun kosten een nieuwe voorpui te ontwerpen. Nog diezelfde avond slaagde de schilder er in het café een nieuw aanzien te geven. Een stunt die de bijeengetrommelde gasten veel vermaak bezorgde, maar die door Bongers (midden op de foto) na een half uur nog hoofdschuddend werd gadegesla gen. IFoto Corord Timmerman) Abonnementsgeld TEXELSE COURANT machtigingskaart 1 I Machtigingskaart abonnementsgeld ABONNEMENTSGELD TEXELSE COURANT GOT" fte ressciene TtSJSt^Ee 33 m f 7 9? Tx Wu tsoan Om de prijs van het abonne ment zo laag mogelijk te hou den, vragen wij u de Texelse Courant te machtigen voor het automatisch incasseren van het abonnementsgeld. Laat u de kaart niet liggen. Dat bespaart u en ons extra kosten. Een gezamenlijke actie van: De Ijm» ZmrrL f-w/. ia M l^rt_ en de Rabobank. Aangenaam. I M ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2