Wat ik zeggen wou... teso DIRECTEUR NZH: „Ik ben een texelaar J5n_ Dat beslissen wij wel op 7januari Sport Job Bakker Tijdens het eten slankt je energierekening af, TEXELSE^ COURANT Stemverklaring Verandering VERGADERPLAATS Zaalvoetbal Nevobo-com petitie Oproep aan de aandeelhouders van N.V. Teso Lohse winnaar winterbosloop Overkanters winnen kerstdamtoernooi Golfvereniging houdt oprichtingsvergadering Vittali winnaar schaaktoernooi DINSDAG 4 JANUARI 1994 VERVOLG VAN PAGINA 1 it bedrijf niet uit je handen glip- jn. Sommigen willen voor die irgadering naar Texel komen en agen of ik een hotelkamer voor regel Of ze komen niet en wil- n iemand machtigen om hun ;em uit te brengen". Lachend: Ms de overnachting een bezwaar wil ik wel wat aandeelhouders in de overkant een slaapplaats in lijn huis aanbieden. Ik kan er wel in stuk of vijf-zes hebben. Het peten natuurlijk wel voorstan ds zijn....". akker legt nog eens waarom het iat: „Met één stem per aandeel- juder ongeacht zijn aandelenbe- het vrijwel niet uitkeren van ividend en een doelstelling die itsluitend is gericht op instand- iuding van een perfecte verbin- ing, is Teso een bijzonder bedrijf. :n normale NV kan zijn aandelen- ipitaal uitbreiden als een nieuwe aot nodig is of andere grote in- isteringen moeten worden ge- ian. Teso kan dat met, omdat een gemeenschap van 13000 in woners dergelijke bedragen niet op tafel kan leggen. Teso moet dus zelf zodanig sparen, dat het geld er op tijd is. Dat gebeurt en daar door is het eigen vermogen enorm gegroeid. En vooral daardoor is de prijs van de aandelen op de paral- lelmarkt zo sterk gestegen en wordt het bedrijf steeds aantrek kelijker om door anderen te wor den overgenomen. Als dat gebeurt, maken die anderen de dienst uit en wordt het bedrijf een middel om geld te verdienen. Door omzetting in een coöperatie kan dat worden voorkomen". Florissant Vriend en vijand erkent dat de bootonderneming er zeer floris sant voor staat. Bakker: „Dat is te danken aan de introductie van de dubbeldekkers. Daar werd destijds enorm bezwaar tegen gemaakt, door het publiek, de overheid en zelfs leden van de raad van com missarissen. Maar Texel mag blij zijn dat het toch is doorgegaan. Alleen zo kon meer worden ver voerd tegen naar verhouding min der kosten. Kijk maar naar de cijfers. In 1976 had Teso een om zet van 7,5 miljoen gulden Vijftig procent van dat bedrag bestond uit arbeidskosten. Thans bedraagt de jaaromzet dertig miljoen en is het percentage arbeidskosten 23. Dat is precies volgens de progno se van de directie, een bedrijfsont wikkeling waarvan andere NV's alleen maar kunnen dromen. Mede door dit succes is het gevaar dat het bedrijf wordt overgenomen reëel, vooral door de op handen zijnde Europese regelgeving, waardoor één stem per aandeel houder ongeacht de hoeveelheid aandelen die hij bezit, niet is te handhaven. Het is dan betrekkelijk makkelijk om zeggenschap over het bedrijf te krijgen. Daar willen we een stokje voor steken". Zó erg? Stel, Teso komt in andere handen. Is dat werkelijk zó verschrikkelijk? De nieuwe eigenaar heeft er toch ook belang bij om de veerdienst behoorlijk te onderhouden? Bakker: „Een nieuwe eigenaar wil met die boot geld verdienen en dat geld komt dus niet ten goede aan de veerdienst zelf. Teso zou de hui dige kwaliteit niet hebben als het een winstobjekt was. We kunnen ons nu schepen veroorloven met maximale veiligheid, een hoge vaarfrequentie en de mogelijkheid om ook bij de zwaarste storm te varen. Een particulier zou met ge mak 15 miljoen per schip hebben kunnen besparen door de eisen wat minder hoog te stellen: alleen varen bij minder dan windkracht negen, schrappen van onrendabe le diensten en minder vaak dok beurten. Het is een peuleschilletje om dan jaarlijks een miljoen extra uit Teso te halen". Leuke dingen Weinig bekend is dat Teso door zijn riante financiële positie leuke dingen kan doen voor de Texelse gemeenschap. De onderneming spendeert per jaar rond drie ton aan toeristische promotie, bijdra gen voor goede doelen, voordelig vervoer voor sportclubs en voor mensen die op ziekenbezoek gaan en zelfs voor steun aan particulie re initiatieven die anders niet van de grond zouden komen. Bakker: „Wat dat betreft kan Teso in de toekomst misschien nog wel meer doen. Maar het zou onfatsoenlijk zijn als we zoiets nu in ons voor stel zouden opnemen. Dat riekt naar omkoperij en zou aangevoch ten kunnen worden Ook zonder extra aardigheidjes zijn er genoeg goede redenen voor een coöpera tie. Het sterkste argument is dat Teso in coöperatieverband de bes te garantie biedt voor een perfecte verbinding, tot in lengte van jaren, dus ook voor de mensen die na ons komen. Déérvoor is het ver diende geld nodig". Hard Het ziet ernaar uit dat meerdere Texelse aandeelhouders tegen de coöperatie zullen stemmen, om dat ze het uitkoopbedrag van f600,- per aandeel van f5,- nomi naal niet genoeg vinden. Kan Teso hen niet over de streep trekken door wat meer te bieden? Bakker: „Nee, die f600,- is hard. Dat bedrag is echt niet uit de lucht gegrepen. De mensen moeten zich niet laten opjutten door de nu weer stijgende prijzen van Teso aandelen op de parallelmarkt. Dat wordt bewust uitgelokt door initia tiefnemers die een vraagprijs op de markt zetten om onrust te wek ken onder de bestaande aandeel houders". neven van lezers Builen verantwoordelijkheid van de redactie chriftelijke stemverklaring voor e de aandeeloudersvergadering n Teso op 7 januari 1994. het strijdgewoel, dat in alle he- igheid is losgebarsten over de re- onstructie van de NV Teso, meen mij als oud-Texelaar en Teso- andeelhouder ook nog te moeten lengen. Ik wil dat doen op een aen, voor iedere belanghebbende waarneembare wijze in ons alom elezen en gewaardeerde: „Tesse- artje". U kunt dit schrijven be lhouwen als een openlijke jrklaring van mijn stemgedrag op e komende aandeelhoudersver- adering. oor een intensieve bestudering in de mij toegezonden verga- arstukken en de betreffende arti- len in de Texelse Courant, heb ik ij een vrij duidelijk beeld kunnen >rmen van de door Teso voorge- gde voorstellen. Daarbij heb ik in aantal kritische opmerkingen plaatsen. Doraf wil ik stellen, volledig be- ip te hebben voor de wens van ixelaars, om de huidige veerver- nding in Texelse handen probe- n te houden. at daarbij de oud-Texelaars als ssidenten worden aangemerkt, )mt mij irrieel voor en riekt naar Iscriminatie. Een flink aantal Lwerkanters heeft vanwege hun èxel-gevoel" hun aandelen vast houden, terwijl bij een fiskaal ibelaste verkoop hun pertemo- ïe gebaat zou zijn geweest. De lekomstige situatie, waarbij ze a dispensatie nog een poosje orden geduld, stuit mij flink te- n de borst. et inleveren van ons Teso- ndeel tegen een prijs, die zake- k gesteld nergens op stoelt en in Ben verhouding staat tot hun iel in de Teso-organisatie, is een walijke zaak. Te meer als uit het verleg van Teso met de fiscus is epaald, dat over de uitkoopsom ikomstenbelasting moet worden Btaald, als ware het een vorm an dividend. Dan waren er toch 'el andere mogelijheden om een Brkoop tegen koerswaarde te re- elen, waarbij de koerswinst niet elastbaar is. omt daar nog bij, dat in de nieu we coöperatie-constructie bijna een enkele zeggenschap voor de oöperatie-leden is weggelegd en et beleid zo goed als geheel in anden komt van bestuur (direc- e) en Raad van Commissarissen, an lijkt mij de voorgestelde Coö- eratievorm met de nieuwe Statu- n niet zo zeer een algemene exelse zaak, maar het nog verder icht timmeren van het Teso- olwerk. Plastisch uitgedrukt: Te- o bouwt een nieuwe betonbun- r, waarin een normale toegangs- eur ontbreekt en waar de Texelse I.M. ADVERTENTIE De Algemene vergadering van aandeelhouders van vr. 7 jan. a.s. zal worden gehouden in sporthal Ons Genoegen i.p.v. De bgm. De Koninghal. aandeelhouders kruipend en ge bukt door de schietgaten naar bin nen kunnen (er uit Al met al redenen voor mij om te gen de voorgestelde reconstructie van de NV Teso te stemmen, en daarin sta ik niet alleen! Uit de scriptie van mevrouw Mar- jon Hoogerheide blijkt o.a. dat een coöperatie niet de enige construc tie is, die een eventuele overname van Teso door „derden" kan voor komen. Reeds vele grote onderne mingen - bijv. Ahold - hebben zich op een andere wijze veiliggesteld. In de eerder vermelde scriptie wordt bijv. de uitgifte van preferente-aandelen wel als alter natief vermeld, maar niet verder behandeld en uitgewerkt. Toch komt mij de uitgifte van preferente-aandlen als een veel betere oplossing voor. En ook zon der al te rare sprongen zou dit door Teso moeten kunnen worden gere geld. Daarbij zou natuurlijk moe ten bekeken, waar deze preferente-aandelen in veilige han den zouden zijn. Serieuze kandida ten daarvoor zouden mijn inziens, die doelgroepen kunnen zijn, die het allermeeste belang hebben bij een goede en betaalbare bootb- verbinding. Daarbij doel onder meer op TVO, TVL, WLTO, de middenstandvereniging en eventu eel de gemeente Texel. Het toe kennen van preferentie en mogelijk méér zeggenschap in het beleid van Teso, strookt misschien niet met het dicht-timmeren van het Teso bolwerk. Maar het is wél in overeenstemming met de grote belangen van deze doelgroepen, die verre uitstijgen boven de be langen van een gemiddelde Texel se aandeelhouder. Dat deze Texelse ondernemers verenigingen zich niet op deze mo gelijkheden hebben geconcen treerd, is voor mij onbegrijpelijk. Het is jammer dat goede alterna tieven op het voorliggende TESO- voorstel niet ver vooraf in een informatie-bijeenkomst met alle aandeelhouders zijn doorgespro ken en nu op 7 januari alleen een voorstel tot een coöperatie- structuur in stemmeing zal komen. Na het eventueel afstemmen van het coormelde Teso-voorstel, zou een opdracht aan het Teso- bestuur en Raad van Commissa rissen, om dit alternatief verder uit te werken voor de aandeelhou dersvergadering, een zinvolle zaak zijn! Nico S. Eelman Sint Pancras Programma: woensdag 5 januari 18.30 u. Selecties 19.20 u. Selecties 20.15 u. Rab 2-Texel 3 21.05 u. Mantje 2-Casino 3 21.55 u. Jelleboog 3-De Koog 3 Zaaldienst: De Koog Het programma van donderdag 6 en vrijdag 7 januari vervalt in verband met de Teso-aandeelhouders- vergadering in de sporthal. Het pro gramma van vrijdag wordt zaterdag en zondag gespeeld. Dit programma wordt gepubliceerd in de krant van vrijdag a.s. Programma zaterdag 8 januari: 13.30 u. Tevoko 2-HCSC 3 (H) 13.30 u. Tevoko I-De Boemel 1 (D) 13.30 u. Tevoko 3-Juvoc 2 (D) 15.00 u. Tevoko-Effekt 1 (H) 15.00 u. Tevoko 4-Zeemacht 2 (H) 15.00 u. Smash'68-Noordkop 1 (D) 16.30 u. Tevoko 4-Tevoko 3 (H) Op 12 augustus 1907 onderteken den 12 mensen het initiatief van de arts Adr. Wagenmaker om een boot te huren en daarmede passa giers en goederen te vervoeren tussen Texel en Den Helder. Zij verklaarden zich mede bereid, om een vereniging of naamloze ven nootschap op te richten, om daar na een nieuwe boot te laten bouwen. Hun doelstelling was een be trouwbare bootverbinding tot stand te brengen, door en voor de Texelaars. Met die doelstelling was niets mis, toen niet en nu nog steeds niet. Zij zochten naar een middel tot dat doel, en op 12 au gustus 1907 wisten zij nog niet precies in welke rechtsvorm dat gebeuren moest. Zij kozen uit eindelijk voor een N.V., in die jaren een juiste keuze. Nu, in 1994, kun nen de aandeelhouders hun steun betuigen aan het plan van het bestuur van Teso om de N.V. om te zetten in een Coöperatie. Hierme de kan Teso precies zoals de ini- tiefnemers van 1907 voor ogen stond, een rechtsvorm vinden die de doeleinden zo goed mogelijk zal waarborgen. Wij, nazaten c.q. opvolgers van de ondertekenaars van de akte van 7 augustus 1907, bevelen u van har te aan uw steun te betuigen aan het voorstel van het bestuur van de Teso: hiertoe roepen wij u op om daadwerkelijk op 7 januari a.s. naar de Burgemeester de Koning hal te komen en Uw stem uit te brengen. Wij respecteren overi gens ieders mening, maar als U vóór het voorstel bent, is het hard nodig om van huis te gaan: één te genstemmer is immers evenveel waard als negen voorstemmers. O.i. een ongelijke strijd, reden waarom van de voorstemmers een uiterste inspanning wordt ge vraagd. Aandeelhouders, Teso is in gevaar en daarmede de doelstelling zoals de mensen uit 1907 voor ogen stond. Komt allen! De ondertekenaars van 1907: Adr. Wagemaker, arts H. Over, arts P. Dros, koopman A. Dros, koopman B. C. Haakman, koopman H. W. Keesom, koopman A. C. Keijser, landeigenaar J. S. Dijt, landeigenaar J. C. Visser, meester schilder H. Flens, makelaar R. P. Keijser, koopman Mr W. F. Hiddingh, burgemeester G. J. O. D. Dikkers, notaris. De ondertekenaars van 1994. A. C. P. Waverijn, arts W. Vos, arts KI. Eissen, arts J. C. Dros, koopman N. Dros Pzn, koopman A. Dros Bzn, landeigenaar Mr E.H. Wuis-Vrijdag J. S. Keijser, landeigenaar H. Flens, landeigenaar J. S. Dijt Hzn, landeigenaar H. W. Keesom, landman B. H. Hoogenbosch, horecaondernemer J. J. F. Duin, makelaar J. C. Graaf, schilder C. J. Boswijk, notaris Inzender, Jac Dijt, Den Burg De weergoden waren de deelne mers aan de winterbosloop zon dag goed gezind, want tijdens de gehele wedstrijd bleef het droog. Dat kon niet worden gezegd van het parcours in De Dennen. De re gen van de laatste tijd had zijn werk gedaan. De 69 deelnemers konden zich naar hartelust uitle ven in de modder. Lutz Lohse had kennelijk weinig last van de nattigheid en won in de 26.58 minuten. Toch was hij niet geheel tevreden: „Ik had ge kozen om op spikes te lopen, maar er was toch nog te veel hard weg dek en daar kun je met spikes niet op lopen. Daardoor was ik ge noodzaakt de natte berm op te zoeken." Jan Zijm werd tweede in 29.04 minuten en voor de derde plaats moest Guido Banda (30.04) alles uit de kast halen om Wobbe van de Kieboom (30.05) voor te blijven. Bij de dames werd de wedstrijd eigenlijk in de eerste ronde al beslist door de Duitse Sandra Barchfeld. Ze finishte in 34.09 mi nuten. Colinda Brouwer werd tweede en Mirjam Arkenbout der de. Bij de veteranen wisten Texe laar Piet Bakelaar en Rommie van de Berg uit Kraggenburg de eerste plaats voor zich op te eisen. Dit jaar viert Atletiekvereniging Texel haar tienjarig bestaan. Er wordt gezocht naar gegevens over alle lopen die op Texel zijn gehou den. Mocht u over dergelijke infor matie beschikken, dan kunt u contact opnemen met Piet Bake laar (tel. 13843), Cees Timmer (18512) of Martien Baars (17716). Overigens werd uit de archieven van de Texelse Courant inmiddels duidelijk dat de als 22e aangekon digde winterbosloop de 20e editie bleek te zijn. Uitslagen: Jongens t/m 12 jaar, 1.5 km: 1.Maarten Dogger 6.40; 2 Rob Bouwer 6 44; 3 Steven van Vliet 7.04; 4.Gi)s Waverijn 7.10; 5.Ronny Keyzer 7 12; 6.Jaap Witte 7.16; 7.Robbin Oosterhof 7.22; 8.René v/d Berg 7.26; 9.Rudy v/d Ploeg 7.36; 10-Reyer Stevens 7.38; H.Wouter Dogger 8.05; 12.Robert Jan Appel 8.20; 13 Ramon Noorlander 9.23 Meisjes t/m 12 jaar, 1.5 km: I.Kristien Schraag 8.22; 2.Fieke van Hoorn 15 05; 3.Ilse van Hoorn 15.22 Jongens 13 t/m 16 jaar, 4 km. I.Robert Bakker 17.33; 2.Erik Bakker 17.47; 3.Peter v/d Berg 18.17; 4.Marcel Keyzer 21.22. Meisjes 13 t/m 16 jaar, 4 km: 1 Nancy Sie- ling 19.57 Recreanten heren, 4 km: I.Henk Stevens 18.54; 2.Henk Schraag 20.40; 3.Jaap van Vooren 21 40. Dames veteranen, 8 km 1.Rommie v/d Berg 35.14; 2.Arry van Hoorn 39.55; 3.Nel Hardlopers openden het nieuwe seizoen met een verfrissende winterbosloop door De Dennen. iFoto Gerard Timmerman) Bruining 4015; 4.Erna Kuip 41.01. 5.Corry Witte 41 01; 6.Lydia Verwey 41.02; 7.lna van Sambeek 41.06; 8.Corry Boon 49.20. Dames, 8 km: 1 Sandra Barchfeld 34.09; 2.Colinda Brouwer 35.16; 3.Mirjam Arken bout 37.04; 4.Mariska Koenders 39.31, 5.Bettina Löscher 40.58; 6.Marja Huis kamp 43.32. Heren veteranen, 8 km- 1 Piet Bakelaar 32.25; 2.Dirk Vinke 33 45, 3.Martien Baars 34.25, 4.Peter Bakker 35.05;5.Gerard Appelman 3512, 6.Gert Pansier 35.16; 7.C v/d Berg 35.27; 8.Rinus Kooger 35.55; 9.Theo Legierse 36.38; 10-Dirk Eelman 36.48; 11.Theo Takes 37 01; 12.Willem Hart 37.03; 13.Jan Dog ger 37.32; 14 Leen van Elk 37.55; 15.Ko de Wolf 38.56; 16.Benno Bakker 39 43; 17.Cees Wonder 42 36, 18.John van Hal deren 42 58. Heren, 8 km: I.Lutz Lohse 26 58; 2 Jan Zijm 29.04; 3.Guido Banda 30.04; 4 Wobbe v/d Kieboom 30 05, 5.Rien Brou wer 30.52; 6Tony v/d Vis 32.20; 7.Cees Timmer 32.55; 8.Bram Bruin 33 38; 9 Theo Boom 34 33; 10-Arjan Barhorst 35.00; 11.Ronno Honing 35.25, 12 Peter v/d Berg 35.41; 13 Erwin Dekker 38.57. Veertien namen sierden de deelne merslijst van het jaarlijkse snel- damtoernooi en voor het eerst waren de overkanters in de meer derheid. Gezien dit onverwacht grote aantal deelnemers werd de toernooivorm aangepast. In plaats van een volledige competitie wa ren er zes speelronden volgens het Zwitsers systeem. Dit houdt in dat iedere deelnemer elke ronde te genover iemand komt te zitten die op de ranglijst ongeveer even hoog staat. Critici hekelen dit systeem, omdat één misstap in principe fa taal is. Toch heeft dit ook zijn char me, omdat het oudsiders kansen biedt op een uitschieter. Favorieten waren er genoeg. Zo'n zes man moesten in staat worden geacht eerste te worden. Na vier ronden was nog maar één gega digde over, Ed van de Vlies uit Den Helder. Zijn maximale score was goed voor een voorsprong van tenminste drie punten op de rest van het veld. Johan Pronk (Delft), Jacco Kuiter (ex-Texel), Adriaan Bruin en Piet Bakelaar hadden al een nul van Van de Vlies te pak ken, terwijl Victor Voskuil met een rijtje remises was begonnen. De meest verrassende puntendeling was met F.R. Haarsma, die voor het eerst mét klok sneldamde en door dit gemis aan routine veelal verloor. Toch keerde de spanning terug. In de voorlaatste ronde vloerde Vos kuil Van de Vlies. De laatste ronde bracht de ontknoping: Pronk ver sloeg Kuiter, Voskuil hield Bruin er onder, Bakelaar werd door Igor Bakema naar de middenmoot ge dirigeerd en de grote verrassing René Blom klopte clubgenoot Van de Vlies. Dit bracht Pronk en Vos kuil op een gedeelde eerste plaats. Pronk had echter drie weerstands- punten (totaal aantal punten van de bevochten tegenstanders) méér vergaard en won de 'Texel- Open'. Van de Vlies moest zich troosten met het laagste treetje van het ereschavot. Direct hieropvolgend werd door de dammers een bekercompetitie gespeeld. Als regel gold dat in het toernooi hoger geëindigde spelers hun partij moesten winnen om door te gaan naar een volgende ronde. Gezien de grote remisemar ge bij het dammen was het opval lend hoe weinig verrassingen vielen te noteren. De grootste klapper maakte Harry van de We tering, die Bakelaar er in de ope ningsronde uit knikkerde. In de halve finale waren de bekende na menpresent. Pronk veegde Bruin van het bord en Van de Vlies had weinig moeite met Voskuil. De fi nale ging over twee partijen, met Pronk in de 'dwangpositie'. Hij liet er geen gras over groeien in de eerste partij en veegde Van de Vlies compleet van de honderd velden. Hierdoor waren de rollen Op Texel lijkt een propaganda oorlog te zijn losgebarsten Bovenstaande poster trof fen we aan in café De Zwaan in Den Burg. De aanleg van een golfbaan bij De Cocksdorp lijkt in een stroomvers nelling te zijn gekomen, nu de pro vincie het gebied De Hanenplas heeft aangewezen als toekomsti ge lokatie. In eerste instantie wordt gedacht aan een 9-holes baan, ter grootte van zo'n 25 hec tare. Goed nieuws voor de Golfvereni ging Texel die op 14 januari haar oprichtingsvergadering houdt in manege Akenburg. Inmiddels heb ben zich zo'n 200 toekomstige le den aangemeld, maar volgens pr-man Tony van Oeveren komen ér steeds meer bij. Ongeveer tweederde is Texelaar en heeft in doorsnee nog weinig kaas gege ten van de golfsport. Voor hen komt er een kleine oefenbaan (dri ving range) naast de baan, waarop omgedraaid en moest Van de Vlies zien te winnen. De laatste partij werd de mooiste van de dag. Van uit de opening ontstond vlijm scherp vleugelspel met licht voordeel voor Van de Vlies. Na de verdediging geordend te hebben stootte hij langzaam door. Pronk kon slechts hopen op een misser. Die diende zich echter niet aan en Van de Vlies won de beker, ver diend als je zijn pech eerder op de dag in ogenschouw neemt. ook gelouterde spelers kunnen in slaan. Deze en andere onderwer pen komen ter sprake tijdens de bijeenkomst op 14 januari. Op de agenda staan verder bespreking van de huidige stand van zaken, toekomstige clubaciti- viteiten en financiële zaken. Jo Vos, die beroepshalve is verbon den aan de Golfvereniging Leeu warden, geeft informatie over de golfsport en de uitrusting. De avond begint om 20.00 uur, ook overige belangstellenden zijn welkom. Rinus Vittali is in de A-groep win naar geworden van het schaakon derdeel van het oudejaars dam- en schaaktoernooi dat woensdag in „De Witte Burcht" werd gehou den. Het evenement trok 32 deel nemers. Het B-onderdeel werd gewonnen door Jan Willem Bak ker, die evenals Douwe Hoekman vijf punten haalde, maar zijn oppo nent in de beslissende partij klop te. Derde werd F. Tatenhove met drieëneenhalve punt. Het jeugdon- derdeel, dat weinig deelnemers trok, werd gewonnen door Arjan Witte (5 punten). Tweede werd Gerbrand Zoetelief (3,5 pnt) en de derde plaats was voor Bart Steen- dam (1,5 pnt). Tweede in de A- groep werd Thijs Witte (4 pnt), ge volgd door W. Hoekman die een gelijk aantal punten veroverda LM. ADVERTENTIE De spaarlamp, een makkelijke manier van geld besparen. nv PEN energiebedrijf noord-holland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5