06-11 /Vat ik zeggen wou... Reorganisatie werpt nog lang geen vruchten af Politie nu één korps met Den Helder Ietl TEXELSE f couRANT Voor wie niet horen wilde TVO-hulpaktie slaat aan Een kraan in India doel wonderen... NU EXTRA giro ]SIMAVI Teso-coöperatie ALARM [jm ALS ELKE SECONDETÉLT Texelaars, let op uw zaak! Liggend op de bank loopt je energierekening terug i f. i t t i rl luri DINSDAG 4 JANUARI 1994 een „omgekeerde pyramide". Of tewel: de organisatie heeft een topzware leiding gekregen. De re gio telt veel méér bureaufuncties dan met de bedoeling was. Een deel van die posities verdwijnt na verloop van tijd, omdat de vrijko mende plaatsen niet opnieuw worden ingevuld. Het steekt de „gewone" politiemensen dat de opzet, méér politie op straat, voor lopig niet kan worden waarge maakt, ook al zit daar een sociale reden achter. Tevens wordt het als scheef erva ren, dat sommige opperwacht meesters geen leidinggevende taak meer hebben (al is het met behoud van salaris). Bij de Texelse politie is dat het geval voor drie ka derleden, van wie er één al sinds 1982 rayoncommandant was. Diens ambities kunnen in de ijs kast, want het kan nog wel enkele jaren duren alvorens in de unit leiding weer een plaats vrijkomt. Bij de reorganisatie is gekozen om het aantal jaren in overheidsdienst zwaarder te laten wegen dan het aantal jaren in een bepaalde (lei dinggevende) functie. Hierdoor zijn jonge korpsleden, die snel zijn opgeklommen, gepasseerd door oudere collega's. Ook dat ligt ge voelig: „Zo word je als het ware gestraft voor snel carrière maken." Aangetekend moet worden dat de betreffende politiemensen ook hadden kunnen kiezen voor een leidinggevende functie elders in de regio, maar dan zou verhuizing van Texel noodzakelijk zijn. Straatwerk („basis-politiezorg") wordt overi gens niet minderwaardig gevon den, zo wordt nadrukkelijk opgemerkt. Voordelen Gevraagd naar de positieve kanten van de reorganisatie, komen de aanwezigen slechts tot een korte opsomming. Betere samenwer king met Den Helder, efficiëntere informatie-uitwisseling via de computer, salarisverbetering voor een aantal (al is dat een gevolg van de functieherwaardering, die gelijktijdig is doorgevoerd) en voor sommigen een positieverbetering (ook voor enkelen op Texel). Over de vraag of de doelen van de reor ganisatie op langere termijn wel worden gehaald, verschillen de meningen. De één ziet het nega tief, de ander denkt dat het stre ven uiteindelijk wel succes kan hebben, al zal het nog zeker een aantal jaren duren voordat de ge wenste organisatie een feit is. Vertellen, vertellen, een ieder wil wat te vertellen hebben. Sommig- gen vertellen voor hun vak, ande ren voor het plezier, soms verbaal, soms op papier. De vier die zondag live op het po dium in d'Ouwe Ulo hun tekst ver tolkten, wisten inderdaad hun verhalen te verlevendigen. Vertel lers die de pen weten te hanteren en de tong goed kunnen roeren, elk op hun eigen wijze. Theo Timmer maakte het publiek los met korte gedichten en zijn verzinsels. Volksverteller Willem Kikkert liet de toehoorders smul len van een echt Texels puttersver- haal, waarbij de geneugten van wijn rijk de zaal invloeiden met een bouquet dat ondanks de smaak, dat van de geserveerde glühwein nog overtrof. Diepe indruk maakte de schrijver Nico Dros, met een hoofdstuk van zijn roman in voorbereiding, han delend over de groei van een ver- De oproep van het Texels Verbond van Ondernemers om financiële hulp te bieden aan Limburgse on dernemers die door de water snoodramp zijn getroffen, lijkt aan te slaan. Velen hebben al di rect gereageerd, wat blijkt uit de eerste giften die zijn overge maakt. Uit mondelinge reacties is af te leiden, dat belangrijke bedra gen onderweg zijn. Het TVO-bestuur wijst op het blik- semkarakter van de actie en ver zoekt de ondernemers zo snel mogelijk een gift over te maken, zodat volgende week het resultaat kan worden bekend gemaakt. Bij dragen zijn welkom op nummer 673461572 van de ING-bank on der vermelding van „TVO solidari teitsfonds Limburg". SIMAVI WATERFONDS Spruilenbosstraat 6 2012 LK Haarlem trouwensband tussen twee broers. Geboeid werd het verstilde auditorium meegevoerd in de ont wikkelingen leidend naar de cli max van de vriendschap. Een band waar menig broer jaloers op kan zijn. Harry de Graaf tapte uit weer een ander vat. Bespiegelingen, over kerstmis in de jaren vijftig en over mis-vattingen ten gevolge van on duidelijk spraakgebruik, beide ver halen royaal met humor bespren keld. De vertellers werden vakkun dig ingeleid door Daan Welboren. Tussen de verhalen door was er muziek, jonge muzikanten, eve neens in levende lijve. Op zo'n middag blijkt weer: de oergebruiken der volkeren hebben een zeggenskracht, waarvan de modernste moderne apparatuur de belevingswaarde nooit zal eve naren of zelfs maar benadelen. Het gaat om menselijkheid, warm, betrokken, zoals een verteller het mens zijn zo meesterlijk kon ver beelden. Op Texel bestaat dat! Mooi hè! En wie niet horen wilde..., volgen de keer beter. Peter Lock Oosterend. I.M. ADVERTENTIE Veerdienst Den Helder-Texel, nl. het maximaliseren van de winst. En dat is niet zo moeilijk, als er bijv. minder voor herinvestering wordt gereserveerd zal de winst kunnen verdubbelen. En wat te denken van tariefstijgin gen geïndexeerd aan de tarieven voor het openbaar vervoer, dat op korte termijn de overheidskraan ook dichtgedraaid ziet worden. En hoe denkt NZH over het Texels tarief, voorrangskaart, schouw- burgboten, enz.? Texelse aandeel houders, en aan het vasteland wonende Texel-vrienden, laten we ons goed realiseren welke verant woordelijkheid we dragen wan neer we onze stem uitbrengen op 7 januari. Natuurlijk dienen we allereerst de statuten van de coöperatie in arti kel 18 te amenderen, waarover in de vergadering van 20 december al vragen zijn gesteld. Ondergete kende zal een amendement ter vergadering voorstellen, waarin de zeggenschap van de ledenverga dering beter wordt geregeld, dan de in de conceptstatuten voor gestelde formulering. Het voorstel komt er op neer, dat 2/3 van de aanwezige leden een voorstel van de raad van commi- sarissen haar bindende karakter kan ontnemen, hetgeen zoveel be tekent, dat je met enige inspan ning wel degelijk invloed houdt op de voorstellen die ter stemming worden gebracht. Wanneer de meerderheid vrijdag avond tevens vindt dat je je Teso- lidmaatschap aan je kinderen kunt nalaten of overdoen, ook wanneer die niet langer op Texel wonen, dan moet het toch mogelijk zijn, dat we de Teso de Texels Eigen Stoomboot Onderneming laten. En dat we op die wijze belang en invloed behouden op de voor ons allen zo belangrijke levensader die de verbinding met het vasteland toch is. De emoties die deze belangrijke beslissing bij ons allen oproept zijn beslist met uniek, in de rijke histo rie van Teso is de haat/liefde ver houding tussen de Texelaars en de Teso bijna spreekwoordelijk. Als we a.s. vrijdag in staat zijn ons belang op lange termijn te zien, dan moet het niet moeilijk zijn om massaal voor het voorstel tot om zetting te stemmen. Tenslotte wil ik aandeelhouders die niet naar de vergadering komen, maar wèl een mening hebben oproepen. Geef dan in elk geval een volmacht aan een andere aandeelhouder, want elke stem is er één. Ko Vinke, aandeelhouder, Eierland. Teso is met een omzettings- voorstel gekomen omdat nieuwe Europese richtlijnen de huidige specifieke structuur bedreigen. Volgens Teso past de coöperatie beter bij Teso als behartigster van de bootdienst met de vaste wal. Bovendien biedt de coöperatie meer waarborgen om Teso voor Texel te behouden. De nu voorgestelde statuten van de coöperatie laten in de toekomst uitsluitend inwoners van Texel als lid toe. Huidige aandeelhouders die niet aan die typering voldoen, kunnen nu nog dispensatie krij gen, doch moeten t.z.t. verdwij nen. Aandeelhouders die met niet mogen of willen overstappen naar de coöperatie ontvangen van Teso ƒ600, per ingeleverd aandeel van nominaal f 5,=. Een raadsel is waarop die schadeloosstelling van ƒ600, is gebaseerd. In elk geval niet op de intrinsieke waarde. Die bedroeg eind maart 1993 ƒ3110, per aandeel van nominaal f 5,=. Dan wellicht gebaseerd op de winstcapaciteit? Nettowinst 1991/92 was f 72,= en over 1992/93 exclusief boekwinst ƒ131, per aandeel. Hoe dan ook, ƒ600, is een magere compensa tie. Na aftrek van de inkomstenbe lasting resteert een schamel bedrag. Nee, dan de positie van de Texelaars die wèl naar de coöpera tie overstappen. Volgens de Texel se Courant van 3 december gaan die in de toekomst maximaal ƒ60, per aandeel van nominaal ƒ5, ontvangen (en dat was slechts ƒ0,30!) Of moeten de re gels 662/3 van de concept statuten soms als volgt luiden: ,,a) van de behaalde winst wordt aan de leden over de nominale waarde van hun aandelenbezit een per centage uitgekeerd... van maxi maal 10%"? Of had in regel 663 in plaats van „percentage" moe ten staan „bedrag"? Waarom wordt Teso voor de leden van de coöperatie wat betreft toekomsti ge winstuitkeringen opeens zo royaal? Toch niet omdat deze uit keringen nu alleen naar Texelaars gaan? In het pre-advies staat dat de NV altijd aan haar primaire doelstelling - de exploitatie van de bootdienst - heeft beantwoord. Vanouds was Teso een vertrouwd Texels bezit. Gelet op de nieuwe Europese richtlijnen wordt nu het aandelen bezit van niet-Texelaars als Doek- sen en NZH als een bedrieging gezien voor het behouden van Te so voor de Texelse samenleving. Dit is een verwerpelijk soort natio nalisme. Uiteindelijk gaat het toch om het onderhouden van een zo goed mogelijke bootdienst tegen zo redelijk mogelijke tarieven. Ter bescherming tegen eventuele on gewenste overvallers zou Teso op voorhand preferente aandelen bij een Stichting Preferente Aandelen Teso kunnen plaatsen. Gezien het huidige geringe aandelenkapitaal hoeft dat voor Teso geen enkel probleem te vormen. Daarna moe ten de volgende stappen worden genomen: De gewone aandelen moeten wor den omgezet in toonderstukken. Bij koop/verkoop is dan geen nota riële akte meer nodig. Voorts moe ten de houders stemrecht krijgen overeenkomstig hun bezit en jaar lijks indien mogelijk een fatsoenlijk dividend ontvangen. Hiermee kan Teso bereiken dat op deze aan deelhouders in de toekomst een beroep kan worden gedaan nieuw vermogen te verschaffen en daar mee voorkomen dat alle uit exter ne bronnen aan te trekken financieringsmiddelen uit bankle ningen en kredieten bestaan. Zodoende acht ik verwerpen van het omwisselingsvoorstel ver standig. Drs. W. J. Duinker, Alkmaar (geen aandeelhouder) van de basiseenheid Den Hel der/Texel, verklaarde in november tijdens een op Texel gehouden raadscommissievergadering dat de overige Noordhollandse korp sen niet staan te dringen om men sen af te staan, mede omdat het elders langs de kust ook steeds drukker wordt. „Als we minder gedetacheerden krijgen, moeten we zelf meer nachtdiensten draaien", conclude ren de Texelse agenten. „En dat houdt in dat we overdag minder mensen kunnen inzetten." Zware top De reorganisatie heeft geleid tot n der belangrijkste doelstellin- n, méér „blauw" op straat, >rdt landelijk voorlopig niet ge- ald. Op Texel zal met de dienst- inning worden geprobeerd het ntal surveillances tóch op peil houden. het bureau aan de Keesomlaan erste 31 december een merk- lardige stemming. Enerzijds had t iets feestelijks -de fraaie uni- men, de kerstversiering en de ebollen-, maar in de gesprekken ink gelatenheid door. Weemoed er het loslaten van de zelfstan- jheid en teleurstelling over de irgamsatie overheersten. Een cussie tijdens de koffiepauze lakte duidelijk dat de mensen d de werkvloer" weinig voorde- i zien in de nieuwe structuur als die vergelijken met de oude si- jtie. De RP groep Texel functio- erde -zeker de laatste jaren- mers prima als zelfstandige nheid. ids 1 januari vormen Texel en n Helder één basiseenheid, als derdeel van de regio Noord- lland-noord. Daarmee wordt Druitgelopen op de nieuwe Poli- wet, die per 1 april a.s. in wer- g treedt. De afgelopen landen hebben de Texelse en Iderse politie al samen proefge- laid. Minder diensten gens de aanwezige politiemen- i zal het voor Texel allemaal wat ider worden. „Dat is nu al rkbaar. De inzet van Texelse nschappen in Den Helder gaat 1 koste van de diensten op het tend. De korpsleiding gaat af op I 'incidentenpatroon': omdat n aantal meldingen in Den Hel der groter is, heeft men daar méér personeel nodig. Texel heeft maar mensen te leveren, óók voor de nachtdiensten. En als iemand een nacht in Den Helder moet draaien, is hij niet inzetbaar op Texel." „In de wintermaanden komt het regelmatig voor dat we op Texel overdag maar drie man hebben rondlopen. Dat betekent dat we moeten knijpen op taken, dat we minder projectmatig bezig kunnen zijn. De politie zal zich hier voorna melijk op incidenten gericht zijn en bovendien is er minder tijd voor de afhandeling van zaken op het bu reau." Platteland Onlogisch is de overheveling van Texelse politiemensen naar Den Helder niet. Want terwijl de „unit" Texel redelijk op sterkte is geble ven, komt men in de marinestad tien tot vijftien medewerkers te kort. „Toch is wel degelijk het punt: kwaliteit houden op Texel, of kwa liteit verhogen in Den Helder. Het past in het landelijke beeld. Het platteland loopt leeg en de inzet van politie wordt centraal vanuit de steden geregeld. Je hoort dan ook steeds meer klachten dat men de politie niet meer ziet en dat het te lang duurt voordat er assisten tie komt? Texel heeft wat dat be treft nog geluk dat het een eiland is." Zomer De Texelse politiemensen ver wachten ook dat de zomerse ver sterking zal achterblijven in vergelijking met de afgelopen sei zoenen. Binnen de basiseenheid zal het, gezien het personeelste- ?\en van lezers tegen het Teso-voorstel stem- n in het belang van Texel? e? Wat is het dan wel? jen het voorstel stemmen is al- n maar in het belang van die ideelhouders die naar de korte mijn kijken, want zij hopen (dat iet allemaal nog!) op korte ter- n hun aandelen te gelde te ma- en ongetwijfeld zal mijnheer ;ta of één van zijn vazallen zijn is schoon zien om al snel zijn I M ADVERTENTIE Builen verantwoordelijkheid van de redactie invloed binnen de NV te vergroten, om daarna de rechtmatigheid van de stem verhouding (one man, one vote) bij het Europese Hof aan te vechten. En wat er daarna gebeurt, dat laat zich niet moeilijk raden. (Voor de aanwezige aandeelhouders op 20 december heeft mijnheer Testa zijn betrouwbaarheid al ruim schoots geëtaleerd.) Vanaf het moment dat de invloed van het kapitaal het stemgedrag in de aandeelhoudersvergaderingen gaat bepalen, is het met de belan gen van de Texelaars gedaan. Dan kunnen we het echt vergeten, dan kan de E wel uit de naam van de NV worden weggelaten. We hebben nu toch óók niets in te brengen, is de meest gehoorde kri tiek op Teso. Mocht die indruk worden gewekt, dan pleit dat slechts voor de kwaliteit van het bestuur van de NV. Slechts zelden werden er aan de aandeelhouders voorstellen gedaan, die om oppo sitie vroegen. De laatst gehouden algemene ver gadering van aandeelhouders op 27 augustus heeft aangetoond, dat de aandeelhouders wel dege lijk iets te zeggen hebben. Wanneer de pogingen om een op Texel woonachtige commissaris te laten verkiezen vroeger waren gestart en oppositie voerende aandeelhouders met elkaar in con tact waren getreden, dan was de voordracht van de raad van com- misarissen naar de prullenbak verwezen. s afscheid van de zelfstandige groep Texel trok de politie I oudejaarsdag voor de laatste maal het „ceremonieel tu- ek" van de Rijkspolitie aan. Dit zondagse pak van de RP I worden vervangen door een nieuw uniform, behorend j de regiopolitie, het korps dat resulteert uit de fusie tus- n rijks- en gemeentepolitie. Over de reorganisatie zijn de xelse wachtmeesters echter (nog) niet goed te spreken. kort in Den Helder, zeer moeilijk worden om aanvulling te krijgen. En of er voldoende politie uit ande re korpsen binnen de regio op Texel kan worden gedetacheerd, is nog de vraag. W. van Vemde, chef Voor de laatste maal in het ceremonieel tuniek van de Rijkspolitie. Ook het bordje aan de gevel zal door een nieuw opschrift worden vervangen. V.l.n.r. staan Bruno Reitsma. Rick Janssen. Arie van der Burg. Dirk van den Wijngaard en Peter de Vries. Gehurkt Aad Blom, Tiemen Jilderda en Johannes Siebinga. (Foto Frans Hopman) Willen we invloed blijven houden op het functioneren van de veer dienst, of willen we dat niet? Als we het willen, moeten we dus denken aan ons belang op de lan ge termijn, en niet aan het wen kende „grote geld". Want voor die laatste strategie vinden we zonder twijfel de reke ning onder in de zak. Denken we werkelijk dat de NZH van de heer Testa zich druk zal maken om de belangen van de Texelaars? Die zullen onderge schikt worden gemaakt aan de eerste doelstelling van de NV NZH De spaarlamp, een makkelijke manier van geld besparen. nvPEN |p?f~l fnoroiebodhif noord-holland De spaarlamp, een makkelijke manier van geld besparen. nv PEN energiebedrijf noord-holland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7