Cjrocn "Zwarts JexeU in het hart^ Teso woedend over standpunt gemeente De Krim nu dicht bij realisatie golfbaan N Groen Zwart Kans op overwinning slinkt In gereedheid voor een historische avond Ook Harry Keizer houdt hoop, maar: LEKKER POTJE KAARTEN! Doen! Tragisch ummer Teso-vergadering via Radio Texel -J\orszel Eerste overkantse baby in 14 jaar VERDER IN DIT w Kleinkunstfestival 2 w Boeren in „ruime jas" 2 at Reacties gemeenteraad op Teso-besluit 5 ®f Poster en Schilling kandidaat-wethouder 7 af Wraakactie treft Hopster 8 af Historie van de Tyro 8 af Prijs voor Klif-dames 10 at Jeugdbrandweer 11 Kleine opening in vervoersconflict EXELSE^COURANT Rabobank fa I TEXEL TEXELSE^COURANT UJim fTlets VRIJDAG 7 JANUARI 1994 tgave: Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 1791 AC m Burg, telefoon (02220) 62600. idactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, telefoon 2220) 62620, faxnr. (02220) 14111. idactie buiten werktijd: Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, lefoon (02220) 15472 Verschijning: Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage: 7200. Abonnementsprijs: M9,95 per half jaar. Losse nummers H.40. lirecteur en commissarissen van Teso zijn woedend over et besluit van b en w om vanavond te stemmen tegen om- etting van de onderneming in een coöperatie. „Ze hebben r niets van begrepen of ze hebben geluisterd naar verkeer- e adviseurs", aldus veronderstelt directeur Theo Hooger- eide, die van mening is dat de door het college angevoerde argumenten voor geen kant deugen. let persbericht waarmee b en w roensdag hun afwijzing in de penbaarheid brachten, luidt let- rlijk: Het college zal op de aandeel- oudersvergadering op vrijdag 7 nuari a.s. worden vertegen woordigd door wethouder Krij- en, waartoe een machtiging ient te worden opgesteld. Of- choon het college waardering eeft voor de wijze van bedrijfs- oering bij Teso, zal de gemeente èxel vrijdag tegen het voorstel omzetting van de NV- tructuur in de coöperatie Texels igen Stoomboot Onderneming oöperatie U.A. stemmen. Naar e mening van het college wor- en in de voorgestelde structuur bestuursbevoegdheden nog xplicieter in handen gelegd van e directie en raad van commis- arissen, waardoor de belangen an de inwoners van Texel in ieder eval niet meer zullen worden ge- aat dan in de huidige NV-vorm. anuit die optiek en gelet op het elang van de totale Texelse be- Dlking is de voorgestelde omzet- ng in ieder geval geen erbetering. Met het oog op be- ngrijke beleidsbeslissingen op orte en middellange termijn, zo- s bijv. over de mogelijke harmo- Radio Texel zal vanavond de buitengewone aandeelhou dersvergadering van Teso rechtstreeks uitzenden. Hoe wel het een besloten bijeen komst is, heeft Teso daarvoor toestemming gegeven om ook de niet-aandeelhouders in de gelegenheid te stellen deze hoogst belangrijke ge beurtenis mee te beleven. De uitzending begint om 20.00 uur. Radio Texel is te ontvan gen via FM 106.1 of 98.5 op de kabel. Geconfronteerd met zijn eigen drinkgewoonten riep het troe telbeertje van literair Neder land, Adriaan van Dis, ooit verbaasd uit: „O, jee dan ben ik volgens u een alcoholist, want ik drink dagelijks zeker één fles witte en één fles rode wijn". Hij vond zichzelf abso luut geen probleemdrinker. Gezellig toch en ik voel mij uitstekend!" In dat tv- programma, maar het kan ook in een kranteninterview zijn geweest, gaf hij een gloeiend betoog over „De twee ui tersten, die in zijn gulzige li chaam huizen". Zijn verhaal is in deze tijd van goede voorne mens voor menigeen „Gefun- denes Fressen". „Want", zo zei Van Dis (de mentor van nóg een Tesselse schrijver na melijk Hermine Landvreugd), „Ik mag mij graag te buiten gaan aan mateloos eten en drinken, slempen en snaaien en volop zwelgen in het goede der aarde. Mijn andere ik is een kuise kluizenaar, een asceet die op water en brood leeft en die zo'n veelvraat be schouwt als een hopeloos ge val." Velen zullen zich herkennen in deze tegenstrij dige houding, zeker als u zich heeft voorgenomen om met ingang van het nieuwe jaar minder te drinken, te stoppen met roken en flink af te vallen. Doen natuurlijk en sterkte er mee. Het volgende mag u ze ker niet nalaten: Stem vanavond- als u tenminste aandeelhouder bent- op de Teso-vergadering voor de coö peratie. Al is het maar uw eni ge goede voornemen. Doen!!! Horszei nisatie van de veertarieven is het naar de mening van het college wenselijk de huidige invloed, wel ke tot nu toe afdoende is geble ken, te handhaven. Harmonisatie van die tarieven zou de belangen van de Texelse inwoners oneven redig schaden. De voorzitters van de raadsfracties zullen worden geïnformeerd alvorens dit stand punt openbaar zal worden gemaakt". Verslagenheid Bij Teso veroorzaakte dit besluit verslagenheid. Gezien de gevoe lens die bij de verschillende wet houders leven ten aanzien van Teso, was er rekening mee gehou den dat één of twee collegeleden tegen zouden zijn of dat het colle ge van een standpuntbepaling zou afzien, maar de unanieme afwij zing was een bittere tegenvaller. Niet zozeer om die ene tegenstem die de gemeente kan uitbrengen, maar om het psychologisch ef- fekt. Vooral aandeelhouders die nu nog twijfelen, zullen denken dat de gemeente goede redenen heeft om tegen te zijn en daarom ook te gen stemmen. Volgens het Teso- bestuur baseert het college zijn standpunt op feitelijk onjuiste ver onderstellingen en op zaken die met de omvorming niets hebben te maken. „In de nieuwe situatie komt er niet meer macht te liggen bij directeur en raad van commis sarissen dan nu het geval is. Je kunt dat dus niet als reden aan voeren. In de nieuwe situatie wordt de macht van de directeur zelfs wat teruggebracht. Die zou nu op eigen houtje een grote in vestering kunnen doen, straks heeft hij daar de goedkeuring van de commissarissen voor nodig. Ook het feit dat iedereen straks lid van de coöperatie kan worden, verruimt de mogelijkheden tot in vloed van buiten", aldus directeur Theo Hoogerheide. De Teso- directeur ergert zich met name aan de suggestie dat de coöpera tie iets te maken heeft met de ge vreesde harmonisatie van veertarieven voor zakelijk verkeer. „Het maakt daarvoor niets uit of het een coöperatie of een NV is. Die harmonisatie wordt wettelijk opgelegd en we steunen van harte pogingen om de gevolgen voor Texel zoveel mogelijk beperkt te houden. Dat is zo en dat blijft zo, ook al heeft het college de boot gemist door daar niet met ons over te willen praten. Alles blijft Lees verder pagina 5 IFoto Frans Hopman) De sporthal omgetoverd in een royale vergaderzaal. Nel Kooy en Nelia Vlaming dekken de tafels. Texel maakt zich op voor een ge denkwaardige Teso-vergadering. Voor het eerst in de geschiedenis is sporthal Ons Genoegen de plaats van handeling. Gisteren werd de zaal omgebouwd tot een liefst 600 zitplaatsen tellende con ferentieruimte. De inrichting be gon aan het eind van de ochtend, nadat twee rose gekleurde opleg gers van het party-verhuurbedrijf Bo-Rent uit Hoorn hun vracht kon den uitladen. Daarvoor was enige vertraging ontstaan, omdat de rij platen op het drassige grasveld voor de sporthal niet goed lagen en eerst met een kraan moesten worden verlegd. Pas toen konden de opvallende opleggers tot aan de achteringang van de sporthal komen en even later ook een vrachtwagen van Spanjer, die de tapinstallatie kwam brengen. Ver volgens liep het vlot. Medewer kers van Jan Stolk (Haven restaurant Texel) zorgden samen met de sporthalbeheerders en en kele anderen voor de inrichting. Vloertegels leggen, podium en ge luidsinstallatie opbouwen, vlag gen ophangen, tafels neerzetten, stoelen (uit de Burg. de Koninghal) erbij en tenslotte de tafels dekken. In de materialen-bergruimte wer den alvast koelkasten ingericht. Vandaag volgt de rest van de dran ken en etenswaren. De buitenge wone aandeelhoudersvergadering begint vanavond om acht uur. De realisatie van een golfbaan bij De Cocksdorp lijkt dichtbij nu Ex ploitatiemaatschappij De Krim (EMK) samen met Aegon Vakan tieverblijven en enkele Texelse ho teliers een plan heeft ingediend bij de gemeente. Doel is de aanleg van een 9-holes baan in het ge bied tussen De Hanenplas en va kantiepark De Krim (dus niet in natuurgebied De Hanenplas, zo als dinsdag werd gemeld). Ook ondernemer Harry Keizer koestert nog plannen voor een golfbaan aan de Pelikaanweg. Het college van b en w buigt zich dinsdag over de materie. Krim-directeur Martin Warnaar denkt dat deze golfbaan een bete re kans bij de gemeente maakt dan eerdere varianten, o.a. in het Krimbos en De Hanenplas. Strui kelblok vormde toen de kwaliteit of de natuurwaarde van de grond. „De grond die we nu op het oog hebben is marginaal van kwaliteit en vormt een ideale lokatie voor een golfbaan. We hebben de rech ten eind vorig jaar verworven." Het gebied wordt omsloten door De Hanenplas, Postweg en Krim- weg. Uit overleg met gemeente en pro vincie, die in het Streekplan reke ning houdt met een golfbaan in de noordkop, verwacht Warnaar van uit Haarlem geen verzet. De initia tiefnemers zijn bij hun plannen dan ook serieus te werk gegaan. „Het wordt een 9-holes baan met een zeer uitgebreide oefenaccommo datie waarop zogenaamde clinics (opleidingen, red.) kunnen worden verzorgd. Een aparte oefenbaan ernaast zal 9 korte holes omvatten en er wordt een tweezijdig bespeelbare driving range aange legd waarop kan worden getraind. Daarnaast komen er een flink aan tal bunkers en „putting greens", dat zijn oefenhindernissen." De beste Kenners hebben Warnaar verze kerd dat de baan zich kan meten met de beste in Nederland. Het Redactioneel commentaar Dat het college van b en w zich unaniem zal uitspreken tegen de omzetting van Teso in een coöpe ratie heeft in brede kring verbazing teweeg gebracht. De opstelling verdient afkeuring, omdat deze is gebaseerd op tenminste één on juist argument en op dingen die niet ter zake doen. Volgens het college zal er straks nóg meer macht zijn bij directie en raad van commissarissen. Dit is eenvoudig niet waar. Zeker nu vast staat dat enkele amendementen zullen wor den aangenomen, brengt de coö peratie in de machtsverhouding geen verandering. Dat is niet zo maar een bewering van een coö peratievoorstander, maar het blijkt bij vergelijking van oude en nieu we statuten. De invloed van het volk zal in de praktijk zelfs aan zienlijk kunnen toenemen. Van de coöperatie kan immers elke Texe laar lid worden, terwijl het thans een zaak is van een betrekkelijk klein aantal aandeelhouders. Let terlijk iaat het college weten dat het wenselijk is de huidige invloed, die tot nu toe afdoende is geble ken, te handhaven. Dat zou dan zijn met het oog op belangrijke be leidsbeslissingen in de toekomst, zoals over de harmonisatie van de tarieven. Want harmonisatie van de tarieven zou het belang van de Texelse inwoners onevenredig schaden. Een kromme redenering. De'huidi ge invloed die het college volgens het eigen communiqué genoeg acht, wórdt immers behouden. En of de tariefsharmonisatie er komt, hangt niet af van de onderne mingsvorm van Teso en heeft dus niets met het omzettingsvoorstel te maken. Waar het omzettings voorstel wèl mee te maken heeft, is de gewenste bescherming van Teso tegen overname. Maar daar over zwijgen onze dagelijkse bestuurders in alle talen. Merk waardig. Geloven ze niet in die dreiging? Of zijn ze niet afkerig van overname? Onhandig is dat b en w het voor stel tot omvorming in een coöpe ratie en het vaststellen van de statuten voor die coöperatie op één hoop gooien. Want de ver meende nadelen hebben betrek king op de statuten. Je kunt je uitspreken vóór de coöperatie en vervolgens de statuten aanvech ten om de invloed van de leden alsnog te vergroten. De Texelaars zouden zich dan meer herkennen in „hun" Teso. Zoiets moet moge lijk zijn zonder de slagvaardigheid van het bedrijf te schaden. Het zou slim zijn geweest van het ge meentebestuur om bij Teso af te tasten of die statuten nog wat de mocratischer kunnen worden ge maakt en daarvan de standpunt bepaling te laten afhangen, dus niet ten aanzien van de coöperatie, maar ten aanzien van de statuten. Dat is niet geprobeerd. Met Teso is zelfs geen enkel contact geweest, hoewel dat in dit uiterst belang wekkende geval toch voor de hand had gelegen. Misschien kan het nog! Met spanning werd uitgekeken naar het gemeentelijke standpunt, want het zou doorslaggevend kun nen zijn voor de opinie van veel Texelse aandeelhouders die van avond moeten stemmen. Door dit unanieme afwijzende standpunt worden zij op zijn minst kop schuw. Weliswaar is de autoriteit die het gemeentebestuur ooit had, danig geslonken, maar er zijn nog veel mensen die erop vertrouwen dat de plaatselijke overheid in wijsheid handelt en zich op zijn minst behoorlijk laat adviseren. Navraag bij de individuele college leden leert dat dit niet is gebeurd. Geen van hen kan aantonen dat de invloed van de aandeelhouders/le den in de nieuwe situatie minder wordt dan thans het geval is. In- plaats daarvan geven zij blijk van wrok over de wijze waarop Teso zijn omzettingsplannen heeft ge presenteerd en over de weinig in schikkelijke houding van de bootonderneming met zijn eigen zinnige directeur in het verleden. Hoewel dat in het b en w-besluit niet is vermeld, blijken twee wet houders meer democratische sta tuten te willen, maar geven geen commentaar als hen wordt ge vraagd of zij in dat geval wèl ak koord zouden gaan. Eén collegelid ontleent zijn houding onder andere aan het feit dat de Teso-directie de harmonisatie erdoor wilde druk ken, voordat van enige wettelijke dwang sprake was. Een ander be roept zich op het ambtelijk advies dat inzake de omzetting in een coöperatie is uitgebracht, hoewel dat advies een algemeen oriënte rend karakter heeft en geen voor stel inhoudt tot het innemen van een bepaald standpunt. Ons ver zoek om inzage van dat advies (bij andere b en w-besluiten wordt het altijd ongevraagd verstrekt) is af gewezen. De collegeleden hebben wel degelijk zelf bepaald dat zij dwars zouden liggen. Unaniem, hoewel een meerderheidsstand punt of géén standpunt ook tot de mogelijkheden had behoord. Het heeft er alle schijn van dat ons college zich in de eerste plaats door ongenoegen heeft laten drij ven en zich niet of nauwelijks heeft verdiept in waar het werke lijk om gaat. Menselijk en begrijpe lijk, als reactie op de geringschatting en ontact waar mee Teso zich pleegt op te stellen jegens de gemeente, maar daarom nog niet goed te praten. Tragisch. Job Abel, zoon van letje van Dongen en Freek Papineau Salm, is de eerste overkant- sebaby sinds 1979 die op Texel werd geboren. Zoals al blijkt uit de veertien jaar die zijn verstreken is dit een niet- alledaagse gebeurtenis. Veel toeristen stellen hun va kantie kennelijk liever uit of nemen spoorslags de boot te rug naar het vasteland wan neer de eerste voortekenen op een spoedige bevalling zich manifesteren. Zo niet de ouders van Job Abel, inwo ners van Amsterdam en sinds vele jaren trouwe gasten van Slufteroord. „Toen we naar Texel afreisden, sloten we niet uit dat de baby hier geboren zou worden", vertelt de vader. „Maar hij kwam uiteindelijk twee weken te vroeg, dus de huisarts was niet te voren uit gezocht. We hebben gewoon in de weekendlijst van de krant gekeken wie er dienst had." Het was dus toeval, maar bij de bevalling op oude jaarsdag werd geassisteerd door dokter Hetty van Dijk, een vriendin van de moeder van de baby. letje van Dongen volgde haar huisartsenoplei ding op Texel. Ook Freek Papi neau Salm heeft speciale banden met het eiland. Zijn vader was van 1934 tot 1946 predikant in De Cocksdorp. Bovendien zit de naam Kikkert in de familie. land (nu van Wijtten) was ooit een nollenterrein dat voor agrarisch gebruik is geëgaliseerd. „We wil len dat in de vroegere glooiende staat terugbrengen. Het karakter van toen, met waterpartijen en duintjes, willen we terug." Om het ontwerp te laten aansluiten op de natuur in de omgeving is de werk groep De Cocksdorp/Eierland in de plannenmakerij betrokken. Ook wedstrijdtechnisch voldoet de baan volgens Warnaar aan de hoogste eisen. Er zit voldoende lengte in, de moeilijkheidsgraad is hoog en alle windrichten zijn er in vertegenwoordigd. „De baan omvat verder zoge naamde „tigerholes" om de moei lijkheidsgraad te vergroten. Qua ligging onderscheidt de baan zich door door het panorama, dat door zijn variatie aantrekkelijk is." Dat Lees verder pagina 11 Er is weer hoop gerezen bij Taxi 12000 van de familie Van de We tering om toch ritten te kunnen uitvoeren voor het „zittend zie- kenvervoer" van Univé- ziekenfondsverzekerden. Dinsdag jl. werd een fax ontvangen van de 06-Taxicentrale uit Heerhugo- waard, met de vraag of Taxi 12000 wil blijven rijden. Na overleg binnen het bedrijf werd deze vraag een dag later per fax positief beantwoord, onder voor behoud dat opdrachten door de 06-centrale worden verstrekt en niet door Taxi Smidt. Taxi Smidt is door Univé contractueel aan gesteld als coördinator voor het zittend ziekenvervoer op Texel, maar wegens nooit uitgesproken conflicten weigert Van de Wete ring elke samenwerking met deze taxi-ondememing. De overkantse 06-taxicentrale heeft nog niet op de mededeling van Van de Wete ring gereageerd. I.M. ADVERTENTIE Abonnementsgeld TEXELSE COURANT machtigingskaart Machtigingskaart abonnementsgeld ABONNEMENTSGELD TEXELSE COURANT "T"X TB SS -rti.se u w-cjs IJS& fx Om de prijs van het abonne ment zo laag mogelijk te hou den, vragen wij u de Texelse Courant te machtigen voor het automatisch incasseren van het abonnementsgeld. Laat u de kaart met liggen. Dat bespaart u en ons extra kosten. Een gezamenlijke actie van: De CftMt ~lmrt Jrtrli ia bti kjrt. en de Rabobank. Aangenaam. I.M ADVERTENTIE Onze bezorgers versprei den vandaag met de Texelse Courant een folder van drogisterijen Wfeverstraat 1, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1