Cjrocn 'ZwarL-Jexels in het harL, N> êtfr pf* Coöperatie strandt in zicht van haven TOM POES 2,99 Groen Zwart HOE IS 't BUUR? Tforszel Drie! Tesowat nu? ummer Kans op bescherming Teso lijkt verkeken Mogelijk nog poging van aandeelhouders CDA wil motie tegen college indienen VERDER IN DIT w Teso: alle feiten en wetenswaardigheden over de aandeelhouders vergadering EXELSE^COURAN Rabobank 91 TEXEL OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10849 DINSDAG 11 JANUARI 1994 Jitgave: Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, >arkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon (02220) 2600. ledactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Jurg, telefoon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. ledactie buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaan- d/eg 75, De Koog, telefoon (02220) - 17266. Verschijning: Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage: 7200. Abonnementsprijs: M9.95 per half jaar Losse nummers /1,40. Teso blijft een naamloze vennootschap. Tot driemaal toe werden vrijdagavond in de bomvolle sporthal Ons Genoe gen de stembriefjes overgeteld, maar de uitslag bleef on verbiddelijk: 1012 stemmen vóór de omzetting tot een coöperatie, 4 blanco en 116 tegen. En dat waren welgeteld drie tegenstemmen teveel om de vereiste meerderheid van 90 procent te halen... Directeur Theo Hoogerheide is ervan overtuigd dat deze beslissing het einde inluidt van Teso als zelfstandige Texelse onderneming. Na afloop was niet iedereen zo somber gestemd. Volgens ju risten in de zaal zijn er andere be schermingsconstructies denkbaar en heeft Texels Eigen Stoomboot Onderneming nog tijd genoeg om zich tegen onge wenste invloeden in te dekken. De Teso-aandeelhoudersver- gadering was Texel op z'n breedst èn op z'n smalst. Doortrokken van opgeklopte emoties. Van verbaasd tot kwaad, van vrolijk tot verdrie tig en tenslotte teleurgesteld èn opstandig. Dit was demo cratie op zijn „best", want een kleine minderheid legt haar wil op aan een overgrote meerderheid. Teso wil zich tij- dig wapenen tegen een te ver wachten, internationale wet geving en daarom moet de NV een coöperatie worden en zo blijft Teso voor Texel be houden. Overhaast en on doordacht? Nee, wel onzorg vuldig en tactloos gepresen teerd, maar deze stijl van wer ken werd en wordt door Tesselaars bijna altijd geac cepteerd. Als het er op aan komt zijn we wèl solidair. Het herenaccoord met buurman Doeksen, die overtuigend zijn mening gaf en door Theo „vo- lente" Hoogerheide uitvoerig werd bedankt voor zijn posi tieve opstelling, zou door gestoken kaart zijn. Ach, wat zou het. Het doel heiligt ook hier de middelen. Maar on danks alles wil Texel zijn Teso Tessels houden. Dat is wel de gelijk gebleken en dat komt niet alleen door een overvloe dig koud buffet! Ligt de schulddan bij B W, die te gen omzetting zijn, omdat zij vinden dat de veerverbinding de status van openbaar ver voer moet hebben? Wat heeft de zakelijke organisatievorm daarmee te maken? (De NS wordt geprivatiseerd!!) Twin tig jaar geleden was progres sief Texel ook al voor een dergelijke status, maar toen dacht de meerderheid er an ders over. Het kan verkeren. Ondanks het aanbod van ex tra, speciaal, vervoer naar het vaste land, bleef onze eerste burger weg van deze zeer Tes- selse bijeenkomst. Een misser voor open doel en een slechte beurt van iemand die toch al de indruk lijkt te wekken, dat hij hier met tegenzin is. Drie was dus weer eens te veel, maar minimaal veertig aan deelhouders kunnen voor een herkansing zorgen. Eén, twee, drie in... Horszei Directie en commissarissen van Teso vrezen echter dat op termijn een overname onvermijdelijk is. Enkele aandeelhouders willen het tij alsnog keren en bekijken of een nieuwe vergadering kans van sla gen heeft. In een eerste reactie haalde Hoo gerheide fel uit naar het Texelse college. „Ik wil b en w in het bij zonder bedanken, vooral gezien hun motivatie", zo sprak hij cy nisch. „Met hun afwijzende stand punt hebben ze enorme schade aangericht." Dat valt volgens Teso ook af te lei den uit de analyse van de ingele verde stembiljetten. Die waren genummerd en elk nummer cor respondeerde met de naam van een aandeelhouder, zodat achteraf viel na te gaan wie vóór en wie te gen heeft gestemd. Teso kon op die manier nagaan aan wie even tueel f600,- schadeloosstelling moest worden betaald, mocht de coöperatie er komen. In het overzicht van tegenstem- De fractie van het CDA wil dat de gemeenteraad in de eerstvolgende raadsvergadering (8 februari) zijn afkeuring uitspreekt over het stel- lingname van b en w inzake de Teso-coöperatie. De Texelse christen-democraten laten nog uit zoeken of het juridisch mogelijk is de bevoegdheid van het college in deze kwestie te ontnemen. Het CDA zal hiertoe een motie indie nen. In de voorlopige tekst van de motie wordt het college van het- volgende beschuldigd: het stand punt van b en w heeft de gewenste bescherming van Teso tegen overname nadelig beïn vloed, werkgelegenheid en zeg genschap van Texelaars is daardoor geschaad, het college heeft zich met voldoende laten voorlichten over de voor- en nade len van de coöperatievorm en „se cundaire overwegingen" hebben de boventoon gevoerd bij de standpuntbepaling. mers -inmiddels al „de zwarte lijst" genoemd- vormen de beleg gers de grootste groep. Een ander deel van de tegenstemmen komt uit de gemeentelijke hoek: college leden, een raadslid, enkele ambte naren en aanhang. Verder noemt Teso de categorie „VVD- agrariërs" en diverse Texelaars met persoonlijke rancune jegens de bootdienst. Opvallend weinig oud-Texelaars blijken een tegen stem te hebben uitgebracht. Zwarte lijst Kan de analyse van dienst zijn voor een eventuele nieuwe omzet tingsvergadering? Teso-woord- voerder Herman Bakker: „Ach, het geeft ons in elk geval inzicht uit welke hoek we oppositie kunnen verwachten. Verder hangt het van de redelijkheid van de argumenten af." Bij het doorspitten van de stembriefjes stuitte Teso overi gens op een geval van fraude: een tegenstemmer had één van zijn op naam gestelde aandelen aan een ander gegeven, die daarmee nóg een tegenstem uitbracht. Volgens Bakker zal Teso het voorval niet aangrijpen om de stemming ongel dig te laten verklaren. Actie? Hoe het nu verder moet is nog on duidelijk. Directie en commissaris sen zullen eerst alles op een rijtje zetten. Aan een spoedige nieuwe vergadering wordt nog niet ge dacht. Hoogerheide: „Ten eerste vraag ik me af of we ons dat kun nen veroorloven. Misschien kan het juridisch worden aangevoch ten. Persoonlijk zou ik het niet aandurven. Ten tweede vind ik dat je op een gegeven moment moet ophouden met zeuren. Het is een beslissing van de aandeelhou ders." Van een actie uit de hoek van ver ontruste aandeelhouders zegt Hoogerheide niets te weten. „Stel dat men inderdaad iets wil. Dat zal gerust goed bedoeld zijn, maar er moet ook een redelijke kans van slagen zijn. Misschien moet je de volgende keer wel 1300 aandeel houders optrommelen. Maar reken maar dat we het wèl serieus bekij ken, als mensen actie willen on dernemen." Speculatiegeval Eén van degenen die zich wel wil inspannen is Bert Weijdt uit 't Horntje, getuige zijn ingezonden stuk elders in deze krant. Een an der wiens naam wordt gefluisterd is Piet Wit uit Alkmaar. Wit hield vrijdagavond een gloedvol betoog voor de coöperatie. Als Teso niet snel wordt beschermd, wordt de bootdienst volgens de oud- Lees verder pagina 5 Overzicht van een deel van de sporthal aan eerste opposanten van repliek. het begin van de vergadering. Op de voorgrond het podium met de raad van commissarissen. President Bob Bakker dient de IFoto s Harry de Graaf Drie tegenstemmen teveel hebben Teso's hoop op een coöperatie de bodem in geslagen. Een democra tisch maar ook dramatisch resul taat, gezien de overgrote meer derheid vóór de omzetting. „C'est la vie" sprak directeur Theo Hoo gerheide luchtig, maar het moet hem, een geboren winnaar, flink dwars hebben gezeten. Dat de coöperatie het niet heeft gehaald, is verschrikkelijk jammer te noemen. Zowel voor Teso als voor Texel was het nu of nooit. Steeds ging het om één doel: de bescherming van onze Eigen boot tegen een ongewenste overname in de toekomst. Teso, nu een bloei end bedrijf met perfecte schepen, mocht (en mag) dat risico niet lo pen. Dat de beleggers onder de aandeelhouders tegen stemden, is logisch, maar het is doodzonde dat een aantal anderen niet -in het algemeen belang van Texel- over hun (financiële en emotionele) be zwaren heen wilde stappen. Los van de uitslag was de avond voor Teso een groot succes. Een historische happening, nu al. Als bijna achthonderd mensen de moeite nemen om naar de sport hal te komen, dan hebben alle Het stembureau werd geassisteerd door Teso-accountant Herman Bakker en stond onder toezicht van notaris Boswijk. Van links naar rechts: mevr. Keijser-Dros, Dlck Drijver, notaris Boswijk. Herman Bakker en Nico Evers. voorbereidende werkzaamheden hun uitwerking niet gemist. Bo vendien volgde half Texel de span nende, soms irritante maar dan weer humoristische bijeenkomst via Radio Texel tot ver na midder nacht. Opgeklopt in de publiciteit, jawel, maar gezien het belang van de omzetting was dat ook gerecht vaardigd. Zowel voor- als tegen standers kregen de afgelopen weken uitgebreid de ruimte hun zegje te doen, zodat de aandeel houders de gevolgen van hun stemgedrag goed konden over denken. Ook wat betreft het verloop van de avond hoeven directie en com missarissen zich geen verwijt te maken. Door -afwijkend van de agenda- eerst over de statuten van de toekomstige coöperatie te pra ten lukte het Teso om vele weife lende Texelse aandeelhouders over de streep te trekken. De manier waarop president-commissaris Bob Bakker de agenda omdraaide, verdient echter geen schoon heidsprijs. Het was je reinste ma nipulatie, onder het mom van „fingerspitzengefühl". De argu menten van coöperatie-tegenstan ders wuifde Bakker hooghartig weg en hij dreef zijn zin door. Later tijdens de vergadering diende de gewiekste Bakker sommige coöperatie-tegenstanders even eens op weinig elegante wijze van repliek. Het doel heiligde kennelijk de middelen. Nadeel van de gewijzigde agenda was dat het uren duurde voordat de discussie over de omzetting kon beginnen en pas om 01.00 uur de stembriefjes werden ingevuld. Als Teso eerst een voorlichtings avond had gehouden, zoals kriti sche aandeelhouders wilden, was het vermoedelijk geen nachtwerk geworden. Maar ach, deze aan loop paste in de sfeer en werkte spanningverhogend. Voordeel van de intensieve statuten-bespreking was dat zichtbaar werd hoe onder de aan deelhouders wordt gedacht over het bedrijf Teso, en andersom. Di verse (groepen) aandeelhouders willen méér inspraak van de Texel se gemeenschap in het Teso- beleid. Onder druk van de omstan digheden bleken directie en com missarissen bereid enkele scheu ten water bij de wijn te doen. Een interessant gegeven, ook nu de coöperatie van de baan is. Het ligt voor de hand dat hierop in de eerstkomende reguliere vergade ring wordt teruggekomen en voor stellen worden gedaan voor aanpassingen. Na afloop was het verleidelijk om naar „schuldigen" te zoeken voor het net niet halen van de 90 pro cent. Hoogerheide had de zonde bok snel gevonden: b en w. Allicht heeft de Teso-directeur gelijk, want het negatieve oordeel van het college -slechts een paar da gen voor de vergadering- heeft vermoedelijk het stemgedrag van verscheidene aandeelhouders beïnvloed. Door de gebrekkige ar gumentatie van het collegebesluit is dat kwalijk te noemen. Maar het zou kortzichtig zijn om de ge meente volledig de zwarte piet toe te spelen. Teso kan de hand ook in eigen boezem steken. Waarschijn lijk hebben diverse (Texelse) aan deelhouders een anti-stem uitge bracht uit onvrede over de arro gantie die Teso de afgelopen de cennia herhaaldelijk tentoon spreidde. Zoete broodjes bakken op het laatste moment (de beloof de aanpassingen van de statuten) bleek niet op te wegen tegen de jarenlange afstandelijke behande ling. Teso kreeg zo een koekje van eigen deeg. Voor de nabije toekomst doet Teso er verstandig aan zich opener op te stellen richting Texelaars, oud- eilandgenoten en anderen die zich bij het wel en wee van ons Gou den Boltje betrokken voelen. Waarom zou de genoemde haat liefde verhouding niet gewoon een warme relatie kunnen zijn? Een mooie taak voor de nieuwe direc teur Rob Wortel, die van de laatste drie aandeelhoudersvergaderingen veel over de Texelse verhoudingen zal hebben geleerd. Meer openheid is ook een zakelijk belang voor Teso. In de toekomst is de goodwil die vrijdag o zo bruikbaar was, misschien wel wéér hard nodig. Ook op korte ter mijn, want naar verwachting zul len de Teso-aandelen verder in prijs stijgen en dus wordt het ver leidelijker om te verkopen. Aan vrijdag hebben de meeste (Texel se) aandeelhouders een warm Teso-hart overgehouden en zullen dus voorlopig niet bereid zijn hun aandeel om te zetten in geld. Teso moet nu zorgen dat de herinnering aan vrijdag niet vervaagt. De kans dat het in de toekomst alsnog tot een coöperatie komt, is bijzonder klein geworden. Zelfs als voorstanders erin slagen op korte termijn de hele meute opnieuw te mobiliseren. De tegenstanders hebben van vrijdagavond geleerd; zij zullen hun aandelen spreiden, zodat ook zij in de toekomst met méér stemmen voor de dag kun nen komen. Teso zal dus op zoek moeten naar een andere bescher mingsconstructie. En als die er niet is? Dan blijft de dreiging van overname bestaan. Het valt te ho pen dat de verwachtingen van Hoogerheide voor één keer niet uitkomen. I.M. ADVERTENTIE Abonnementsgeld TEXELSE COURANT machtigingskaart Machtigingskaart abonnementsgeld Om de prijs van het abonne ment zo laag mogelijk te hou den, vragen wij u de Texelse Courant te machtigen voor het automatisch incasseren van het abonnementsgeld. Laat u de kaart met liggen. Dat bespaart u en ons extra kosten. Een gezamenlijke actie van: De </'.yi ^m/rt Jr\r/* i'i brt Ujrt. en de Rabobank. Aangenaam. I.M. ADVERTENTIE 2 blikken a 810 gram Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1