Wat ik zeggen wou. Bakker wèl lijsttrekker, geen kandidaat Kamer Nieuw bedrijfskostuum VVV-informatrices AvHsBI J2n_ Agenda TEXELSE^? COURANT ft Texelaars gaan naar trekker-trekwedstrijd Wat 'ikzeggen wou. Scheeps-praet Gedeelte Schilderend voor verkeer gesloten Liggend op de bank loopt Staatsbosbeheer dunt Dennen uit Wat ik zeggen wou Regelrechte aanfluiting Bestuurlijk onvermogen Groot-aandeelhouder Doeksen ziet af van uitbrengen stem DINSDAG 11 JANUARI 1994 Bij een nieuw gebouw horen infor- matrices die een beetje uniform gekleed gaan, daar waren de me dewerksters van de Texelse VVV het spoedig over eens. „Maar we 'yvilden eens niet het wat stijve donkerblauw met bijpassend wit sjaaltje dat bij kantoren aan de overkant gangbaar is. Want hoe je ook je best doet, je ziet er al gauw als een stewardess", lacht Ans Laurrijsens, hoofd van de afdeling informatie. Een werkgroepje van informatri- ces ging daarom op zoek naar een representatieve maar sportieve outfit. Alle elf baliemedewerksters mochten daarbij hun voorkeur op geven. Gekozen werd uiteindelijk voor een spijkerbroek, een witte blouse en een vlot bruin jasje. „Al leen de kleurstelling is voor ieder een gelijk", legt Laurrijsens uit. „Het model wordt door ons alle maal afzonderlijk bepaald. Omdat je er de hele dag in loopt, is het uiteraard belangrijk dat je je er ple zierig in voelt." Het was nog even moeilijk een be drijf te vinden dat de kleding tegen een redelijk bedrag kon leveren, want bedrijfskostuums worden doorgaans alleen in grote hoeveel heden besteld. Twee bedrijven van de overkant zijn uiteindelijk leve ranciers geworden van de blouses en colberts. De spijkerbroeken ko men, tegen een aantrekkelijke kor ting, bij Mant je vandaan. iFoio Joop Rommots) De Rodalyn Knox is één van de trekkers in Ahoy. De Oude Trekker- en Motorenvere- ;niging organiseert op zaterdag 13 maart een busreis naar de Indoor ;Trekker-trekwedstrijden in Ahoy in Rotterdam. Zowel leden als niet- leden mogen mee. Texel genoot al een voorproefje op het Pinkstere- vement aan de Pontweg. In Rot terdam maken wereldberoemde tractoren hun opwachting. De •kosten bedragen ongeveer f50,-, 'afhankelijk van het aantal deelne mers. Opgave kan bij Simon Stark, Itel. 16220. II >vrud»».nb hJJ' 'Theo, die de vrije Teso Van de Tessel-landtsche buert Soveel jaren, onbegrepen11 Onbekropen21 heeft gestuert; Theo, die haar door de baren ,Van soo menigh tegen-ty :Voor de wind heeft leeren varen. All en was 't maar wind op zij: Theo, schipper sonder weer-gaa. die sijn' onverwinlickheit Waer de Sonn op, waer sy neer gae, T' aller ooren heeft gepreit 31 Vanaf heden is het Schilderend tussen de Emmalaan en de Reijer Keyserstraat geheel afgesloten. De afgelopen periode was dit straatgedeelte nog in één richting berijdbaar, omdat toen werd ge werkt aan trottoirs en parkeervak ken. De komende drie weken zal de hele rijbaan opengebroken zijn. Met het oog op het vele (zware) verkeer is het nodig een fundering van puin aan te brengen. Het ver keer wordt nu in twee richtingen omgeleid via de R. Keyserstraat, Wezenland, Slingerweg en par keerplaats Emmalaan. Op het smalste gedeelte zullen ver keerslichten het verkeer in goede banen leiden. Theo, die d' N.V. te nauw hiel Voor sijn zeilen en sijn wand, Die voor Coöp op zijn knie viel Liep eylaes net vast op sand. Schipper Theo, de Coöp leghter Ongenoeglick platt evelt41, En die Testa, driest bevechter Waent sich sterck als N.V. held Laat de maets die met je varen Vrij syn van de dutt en rouw, Laet sy 't bij swaer weer klaeren En houen Teso aen het touw. 1) Onberispelijk; 2) Niet overrompeld; 3) Geroepen, gepraaid; 4) Geveld; 5) Slaap; Vrij naar scheepspraet van Constantijn Huygens (1596-1687) A.C. Bakker Den Burg I.M. ADVERTENTIE x 1 i V i De spaarlamp, een makkelijke manier van geld besparen. In opdracht van Staatsbosbeheer is de firma Heykre uit Otterlo be gonnen met het uitvoering van een dunning in De Dennen. Bij dit werk wordt een deel van de bo men verwijderd. Bedoeling is dat de andere beplanting zich hier door beter kan ontwikkelen. Door er voor te zorgen dat licht op de bosbodem kan komen, kunnen zaden die op de grond liggen ont kiemen, meldt Staatsbosbeheer. Aan de bosrand wordt zodanig ge kapt dat bomen diepe groene kro nen kunnen houden. Ze kunnen op die manier de zeewind beter ver dragen en zo zorgen voor de nood zakelijke luwte voor de rest van het bos. Opzet van het hele plan is dat uiteindelijk een natuurlijker bos ontstaat. Om kosten te besparen verkoopt Staatsbosbeheer het hout „op stam", dat wil zeggen: als staande bomen. De koper voert het werk dus zélf uit. Tegenwoordig wordt bovendien niet meer jaarlijks ge kapt. De dunning vindt voorname lijk plaats in de bosrand langs de Natte Vlakweg. Ook op percelen aan het Westerslag, de Fazanten laan en de Kraaienlaan vinden werkzaamheden plaats. Gebrui kers van het bos kunnen enige hin der ondervinden. Peter Bakker zal bij de gemeente raadsverkiezingen op 2 maart van dit jaar de kandidatenlijst van GroenLinks Texel aanvoeren. Hij heeft geen moeilijke afweging hoeven maken, want zijn kandi daatstelling voor de Tweede Ka mer is hoogstwaarschijnlijk van de baan. „De kans dat ik als blanke, hetero seksuele man toch nog op de lijst voor de Tweede Kamer wordt ge zet, acht ik zeer klein", voorspelt Bakker gekscherend. „Het lande lijk bestuur heeft zich ervoor uit gesproken dat minstens de helft van de kandidaten vrouw is en tien procent allochtoon. En hoe wel niet écht een bloedgroe- penstrijd aan de gang is, was de PSP al goed vertegenwoordigd bij de vrijwel-zekere kandidaten. Om dat ik uit die hoek kom, verkleint dat mijn kansen nóg méér." Ondanks zijn milde spot is Bakker teleurgesteld. „Niet persoonlijk, maar ik heb de indruk dat de lijst een hoge academische graad krijgt. Er zijn veel kandidaten die wèl politiek gestudeerd hebben, maar nauwelijks politieke ervaring bezitten. Ik vind het bovendien jammer dat de meesten tóch weer uit de randstad afkomstig zijn." Volgende maand wordt de lijst de finitief vastgesteld. Dat Bakker op Texel GroenLinks Eindelijk is het hen gelukt: de hui dige „vier zonder stuurman" heb ben Teso pootje gelicht. Nooit zijn ze op vergaderingen aanwezig, on ze vrouwelijke wethouders, maar nu de stemverhouding 1 op 9 moest zijn, roken ze de kans op een „overwinning". Onze VVD- wethouder omringd door een stel letje invloedrijke familieleden, heeft haar zin. Kan zij niet beter burgmeester worden van Boe- renstrokeradeel? Daar zoeken ze nog een „hark". Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen mo gen zulke „bestuurders" geen stem krijgen. Texel heeft er niks aan. Menno Stam (privé) Den Burg naar een goede uitslag moet zien te leiden, is geen verrassing te noemen. Hij heeft er bijna drie pe rioden als raadslid opzitten. Twee maal vormde hij een eenmans fractie, de afgelopen periode was hij fractievoorzitter naast collega Jaap Vlaming. Ook ditmaal is Vla ming als tweede genomineerd. In volgorde zijn de overige kandida ten: (voor zitter) Theo van den Berg, March Heijnen, Bep van den Berg, Hannie Oskam, Arthur Oosterbaan, Joke Vlaming, Mérie Blanken, Bart Heijnen, Ineke Zijm en Rinus Manuels. Bakker heeft vertrouwen in de uit slag van de verkiezingen: „Het zou me verbazen als we geen twee ze tels halen. Je moet het zo zien dat de kiezer een rapportcijfer geeft. Ik denk dat we ons werk behoorlijk gedaan hebben. We zijn op een breed gebied actief geweest en hebben ons in behoorlijke mate geprofileerd." In de wandelgangen wordt Bakker steeds vaker genoemd als toe komstig wethouder. Hoewel hij een dergelijke post niet bij voor baat afwijst, bouwt de lijsttrekker de nodige reserve in. „Als het bij twee zetels blijft, zou het een zwaar beroep doen op beide leden van de vertegenwoordiging wan neer ik wethouder word. Je ziet het bij de VVD, waar veel van het fractiewerk op de schouders van één persoon terecht komt." Zelfs wanneer GroenLinks drie ze tels krijgt, is deelname aan het col lege geen automatisme. „Je moet een redelijke meerderheid hebben om je werk goed te kunnen doen. Het college heeft nu eigenlijk maar een minimale meerderheid (8-7 sinds Gelein Jansen uit het CDA stapte; ex-Texels Belang-vertegen- woordiger Jan van Asselt is al de gehele periode niet partij gebonden, red.) en dat levert wel eens moeilijkheden op." Deelname van GroenLinks is bo vendien afhankelijk van de samen stelling van het gemeentebestuur. „We sluiten geen enkele partij uit, maar je kunt er niet omheen dat we programmatisch dichter bij de PvdA dan bij Texels Belang staan. Bij ons bestaat heus wel de ambi tie voor een wethouderschap, maar niet ten koste van alles. Con cessies okee, die horen in de poli tiek, maar we moeten wel herkenbaar blijven." Brieven van lezers Builen verantwrjordelijkheid van de redactie nv PEN energiebedrijf noord-holland Een dag na de aandeelhoudersver gadering van Teso kijkt ook de af deling Texel van D66, evenals de meeste aandeelhouders minus een dikke 100, met verbijstering terug op de wijze waarop tot besluitvorming is gekomen over het al dan niet omzetten van de NV Teso in een coöperatie. In de Texelse Courant van 7 janua ri gaven wij er al blijk van dat de politiek zich naar ons oordeel te al len tijde dient te onthouden van een oordeel over rechtsvorm en organisatiewijze van private on dernemingen. Pas indien het alge meen belang in het geding komt (zoals bijvoorbeeld in het geval van de Teso bij eventuele aanmerkelij ke tariefsverhogingen of andere verslechteringen in het diensten patroon), past een oordeel van overheidswege, waarbij overheid en ondernemingsleiding tesamen in goed overleg tot bevredigende oplossingen moeten komen. Dat wij er in het verlengde hiervan blijk van gaven ons op zich te kunnen vinden in de voorgestelde coöpe- ratievorm moet niet gezien wor den als een afwijking van ons eigen standpunt t.a.v. de onwense lijkheid van politieke inmenging. Wèl als een blijk van ons inzicht dat rechtsvorm en inhoud van sta tuten twee heel verschillende din gen zijn. Bij de keuze voor een andere rechtsvorm gaat het om de keuze voor een constructie, waar mee het risico voor een overname van buitenaf in beginsel wordt uit gesloten. Ook D66 vindt uitslui ting van een dergelijk risico van belang, zeker wanneer het gaat om geïnteresseerde andere markt partijen voor wie overname van een goed renderende onderne ming als Teso aantrekkelijk kan zijn ter gedeeltelijke compensatie van eigen onrendabele dienstverle ning. Het Texel-gehalte en de wijze waarop door aandeelhouders ver volgens invloed kan worden uitge oefend op de bedrijfsvoering is een aspect van vormgeving en aanpassing van statuten; een aspect dat gezien de kritische en doorgaans terzake kundige opstel ling van momenteel nog voorna melijk Texelse aandeelhouders gerust aan diezelfde aandeelhou ders kan worden overgelaten. Maar niet alle aandeelhouders, moeten wij inmiddels met ver bijstering constateren. En wij doe len dan niet primair op de enkelen, zoals de NZH-vertegenwoordiger, die vanuit duidelijke eigen (financiële- of bedrijfsbelangen) tegen omzetting van de rechts vorm stemden. Evenmin op de di recteur van rederij Doeksen die richting Teso en Texelse bevolking de correctheid kon opbrengen zich niet door een bedrijfsjurist ter ver gadering te laten vertegenwoordi gen, doch in persoon verscheen om de eigen bezwaren toe te lich ten. En los van de inhoud van die bezwaren kon de heer Doeksen het eindelijk zelfs opbrengen zich te onthouden van stemming, er daarmee van getuigend dat ook zijnerzijds gevoel bestaat voor het specifieke karakter en levensbe lang van een goede en betaalbare bootverbinding tussen Wadden eilanden en het vasteland. Neen, wij hebben het over die andere aandeelhouder: de gemeente Texel zelf. Als ooit het bestuurlijk onver mogen van het zittend college van burgemeester en wethouders bleek, dan was het wel in de afge lopen dagen. Wij doelen dan niet alleen op het feit dat het college zich in een verklaring tégen de omzetting in een coöperatie uit sprak (nota bene zonder dat daar over vooraf met de gemeenteraad van gedachten was gewisseld) maar met name ook op de manier van onderbouwing daarvan. Hoe wel de verklaring als unaniem standpunt naar buiten toe werd gebracht, verklaarde de PvdA- wethouder richting pers zich van nadere reactie te willen onthou den omdat een en ander niet tot zijn portefeuille behoort. Hij ver klaarde dit tegen de achtergrond van een ook onderling verdeelde PvdA-(steun) fractie. De VVD- fractie in de raad verklaarde pu bliekelijk niet te zullen proberen de nieuwe VVD-wethouder op ande re gedachten te brengen. Ook de derde wethouder, die van de lokale partij Texels Belang, vervaardigde zich tot niet meer dan een simpele verwijzing naar het collegestand- Dinsdag 11 januari B en W hebben een openbare vergadering met de dorps commissie van Oudeschild in dorpshuis 't Skiltje, aanvang 20.00 uur. „Mensen vroeger" heet de le zing die archeoloog Govert van Noort geeft in EcoMare, aanvang 20.00 uur. Het gaat over recent archeologisch on derzoek op Texel, waaruit conclusies zijn te trekken over de vroegste bewoningsge- schiedenis. De afdeling Stamboekonder- zoek van de Historische Vere niging Texel komt om 20.00 uur bijeen in dorpshuis d'Ou- we ULO. In Cinema Texel draait om 20.30 uur „Indo Chine". Woensdag 12 januari Om 14.00 uur begint in mana ge Akenburg een winterkeu- ring van melkvee. Beoordeling op exterieure kwaliteiten. Deelname van 36 koeien waaronder diverse oud kampioenen. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De prinses en de trollen", om 15.30 uur „The Muppet Christmas Carol" en om 20.30 uur „Indo Chine". Schaakclub Den Hoorn houdt in Het Wapen van Texel een schaaksimultaan, waarbij Joop Rommets speelt tegen clubleden en andere schaa kliefhebbers. Aanvang 20.00 uur; deelname kost f2,50. IVN-leden bezoeken de Texel se volkssterrenwacht De Ja ger bij EcoMare; 20.00 uur. Donderdag 13 januari Van 9.15 tot 11.30 uur (het is dus een uur vervroegd) wordt in „De Poort" bij de Gerefor meerde kerk in Den Burg de eerste van een serie „opfri scursussen" gegeven van de Agrarische Vrouwen. Onder werp. De Mineralenbalans. In Cinema Texel draait om 19.00 uur „The Muppet Christmas Carol" en om 21.15 uur „Hard Target". Om 20.00 uur wordt in Het Ei- erlandsche Huis een bijeen komst gehouden om de animo te peilen voor een pol- derfeest ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van pol der Eierland in 1995, tevens het 20-jarig bestaan van het Eierlandsche huis. Vrijdag 14 januari In Cinema Texel draait om 19.00 uur „The Muppet Christmas Carol" en om 21.15 uur „Hard Target". In manege Akenburg wordt de oprichtingsvergadering ge houden van de Texelse Golf- vereniging. Elke belangstel lende is welkom; 20.00 uur. Hoogwater Oudeschild Di. 11 07.35 en 20.04 u. Wo. 12 08.50 en 21.06 u. Do. 13 09.45 en 21.34 u. Vr. 14 10.07 en 22.20 u. Za. 15 10.30 en 22.44 u. Zo. 16 10.40 en 23.25 u. Ma. 17 11.00 en 23.44 u. Di. 18 11.00 en u. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De zon komt 16 januari op om 8.40 uur en gaat onder om 16 57 uur. 1 2 januari nieu we maan. punt. Dit terwijl tegelijkertijd haar partijgenoten, de nieuwe aspirant wethouders van Texels Belang Poster en Schilling, zich tijdens en na de aandeelhoudersvergadering (al dan niet in het licht van de aan staande gemeenteraadsverkiezin gen) haastten hun instemming met de Teso-voorstellen te betui gen. Samenvatting van het totale circus: waar eindigt dualisme (zeg maar: de voor een deel noodzake lijke onderlinge onafhankelijkheid) tussen gemeenteraad en college, en waar begint ongeloofwaardig heid! D66 Texel kan niet inzien in hoeverre op de geschetste manier de belangen van Texel gediend zijn en constateert tot het faillisse ment van een deel van de zittende politiek. Immers: als je je al als politiek met het reilen en zeilen van een private onderneming wilt bemoeien, doe dat dan wel onderbouwd, eenslui dend, met kennis van zaken en vanuit het oogmerk het algemeen belang te dienen. En sleep geen onderwerpen met de haren bij je afwijzend standpunt, zoals de ta riefsharmonisatie, enkel en alleen om effectbejag en zonder dat die onderwerpen iets te maken heb ben met de zaak waarom het fei telijk gaat. D66 Texel spreekt de hoop uit dat de private onderneming Teso voortaan bij majeure beleidsvoor nemens meer aandacht besteedt aan uitgebreide voorlichting voor af; en verder en vooral dat Teso er gens in de bureaulades nog nieuwe opties heeft liggen om het risico van vijandelijke overnames uit te sluiten en het Texel-gehalte van de onderneming veilig te stel len. En hoe goed zal het algemeen belang voor de toekomst veilig gesteld kunnen worden wanneer eventueel toekomstig overleg tus sen gemeente en (nieuwe) Teso- directie plaatsvindt in de toonzet ting zoals die ook op de afgelopen vergadering door president commissaris Bakker werd ge bruikt. En wanneer de juristen welke Teso adviseren voortaan naast hun vakmatige inbreng ook wat meer begrip voor de spelende belangen blijk kunnen geven dan door te spreken over „happe nings" en door belangrijke Texelse maatschappelijke organisaties het respect te geven dat ze verdienen. Namens het bestuur van de afdeling Texel van D66, Pieter de Groot, secretaris/lijsttrekker Met zijn eerste zin liet Wadden reder G.J. Doeksen blijken al met vriendschappelijke bedoelingen naar Texel te zijn afgereisd. ,,lk ben geen Texelaar", zei hij, in een parodie op de bewering van NZH- directeur Testa voor de Nova camera. Doeksen, die 11,41 pro cent van Teso's vrij verhandelbare aandelen en 8,7 procent van de totale aandelen bezit, leek de ver gadering in een beslissende plooi te leggen door vrijwillig af te zien van deelname aan de stemming. Een belangrijke stap voor Teso, want de eigenaar van de veren Harlingen-Vlieland en Harlingen- Terschelling, was met zeven stem men naar de vergadering geko men. Als hij tegen had gestemd, zou Teso voor de coöperatie 63 stemmen extra nodig hebben. In eerdere krantepublicaties teken de Doeksen bezwaar aan tegen de ƒ600,- schadeloosstelling per aan deel van f 5,-. Ter vergadering hield Doeksen dit punt overeind, omdat Teso volgens hem dit bedrag niet bevredigend heeft onderbouwd. „Als je de aandeelhouders in een andere positie brengt, kun je je niet op een vaag bedrag baseren. Het zou van een goede vennoot schapsgewoonte getuigen als Teso nu kiest voor een hogere koers (namelijk die van de laatste tijd) en een premie erover. Dat zou de aandeelhouders het gevoel ge ven dat met hen wordt meege dacht. Al is het natuurlijk niet de bedoe ling dat de kaspositie van Teso in gevaar komt." Doeksen vroeg Teso om een her overweging van het bedrag, maar kondigde aan niet tegen te stem men. „Als een coöperatie voor zo wel Teso als de Texelse bevolking de aangewezen oplossing om hun bootverbinding te beschermen, dan zijn wij de laatsten die zich daartegen zullen verzetten. We zullen ons daarom van stemming onthouden." Teso-directeur Theo Hoogerheide was blij met de persoonlijke in breng van Doeksen, die ook het woord had kunnen overlaten aan zijn aanwezige advocaat. Hooger heide liet andermaal weten me bereid te zijn de ƒ600,- los te li ten. „Dat bedrag was eigenlijk met tegenzin, omdat Teso is opge richt met als doel het onderhou den van een goede bootverbindini tegen een zo laag mogelijk tarief] Als we de statuten strikt haddei toegepast, hadden we de nominal Ie waarde moeten nemen... Maai dat zou onhoudbaar zijn, gezien <fe] koers op de parallelmarkt. Die i- de afgelopen jaren sterk geklon> men, maar bleef rond de ƒ600, hangen. We moesten ons bedrat daar wel op fixeren." Hoogerheide en president commissaris Bob Bakker oefendei nog zachte aandrang op Doeksei uit om vóór te stemmen, maar - dit nt. bleef wijselijk bij zijn standpunt. Desgevraagd vertelde Doeksei dat hij de sfeer op de vergadering herkende: „Een echte eilander stemming." De reder uit Harlinger zei in de laatste week niet mee! door Teso te zijn benaderd. „Dit is onze eigen beslissing. Ook hadden trucs met het aantal stem men kunnen uithalen, maar da: hebben we niet overwogen. We willen graag goede buren blijven." Wethouder Tine Krijnen-Bays sug gereerde gisteren in een artikel i de Helderse Courant dat het op treden van Doeksen doorgestoker kaart was. „Die hele act mei Doeksen was door het bestuur be dacht." Hoogerheide hierover: „Absolute onzin. Ik kneep 'm juist voor Doek sen. Ik verwachtte dat hij het ons flink moeilijk zou maken, zeke' toen hij met een advocaat kwam aanzetten." Volgens Hoogerheide is er tussen de vorige vergadering op 20 december en vrijdagavond geen contact tussen Teso er Doeksen geweest over dit onder werp. „Het laatste inhoudelijke contact over hun opstelling da teert van half december." Dat Hoogerheide een deel van zijn antwoord oplas, leek een bevesti ging van de veronderstelling da' het allemaal was voorgekookt Hoogerheide: „Ik had aantekenm gen gemaakt voor het geval dat advocaat van Doeksen het woor( zou nemen. Dan zou ik ze hebber getackled. Het voorgelezen frag ment ging over hun maatschappe lijke verantwoordelijkheid, bedoek om Doeksen alsnog door de boch; te halen." De spreker die de meeste sympathie verwierf was Gerrit J. Doeksen van de gelijk namige Terschellinger rederij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2