„Echt Tesselse" happening net dramatische ontknoping Alle registers open om massa te bespelen J2n_ carmoon TEXELSE COURANT Tijdens slankt je energierekening af. .TEXELSE^" COURANT' Uitslag voor nieuwe directeur 'n kater GOEDE HVOliD NIDNHEER DE PRESIDENT IK WIST NIET DRT ER NOG WRCHTTDDEN WRREN VOOR ONS GEN0F6B1 "DfUOr. DE OQN -DELEN GEREED HOUDEN UOOR INLEUERING f Oude tijden herleven Stranding coöperatie Advertenties 62600 Redaktie 62620 DINSDAG 11 JANUARI 1994 so heeft steeds beseft dat alle eun voor de omzetting hard no- g zou zijn, omdat de wettelijk reiste 90 procent meerderheid m bijna onmogelijke opgave as. Om die reden toonde direc- ur Theo Hoogerheide zich vrij- igavond na afloop niet diep leurgesteld: „Het is triest, maar len anti-climax. We wisten dat i marges klein waren." n toch een zo groot mogelijke eerderheid te halen, had Teso al- registers opengetrokken. „We bben een kudde mensen gemo- dit als service voor de overgrote meerderheid. Een kwestie van fin- gerspitzengef ühl.' Advocaat P.N. Wakkie uit Rotter dam, gemachtigde voor vier over- kantse aandeelhouders, voelde de situatie haarfijn aan: „U poogt mensen alvast te laten wennen aan een coöperatie. Dit is een psy chologische voorbereiding, die de uitslag van de stemming zal beïn vloeden." Wakkie trok de juridische juistheid in twijfel en kreeg daarin bijval van oud-Texelaar Nico Eelman uit Sint Pancras. Eelman, die vorige week Wit kwam vertellen hoe slecht de naar „samenwerking" met Teso strevende VZH ervoor staat. iliseerd", in Hoogerheides woor- en. Zoals elders in deze krant valt lezen, had notaris Boswijk het e afgelopen weken razenddruk net talrijke overschrijvingen van andelen. Teso zelf bemiddelde bij et onderbrengen van volmachten lij notarissen, advocaten en I jgister-accountants, de enigen ie met méér dan één volmacht I aar de vergadering mochten ko- len. De ongekende lobby leidde it een indrukwekkende opkomst: in de ruim 1800 aandeelhouders amen er 778 opdagen met een •taal van 1152 stemmen. Nor- iaal komen er rond 150. Volgorde •e verplaatsing naar sporthal Ons lienoegen was dus terecht, maar lelfs deze ruimte bleek te klein. Ilm 19.30 uur, een half uur voor I anvang, Toen alle 600 stoelen in de zaal bezet waren, moest de rest I laatsnemen op de publieke tribu- President-commissaris Bob Bakker kon pas na vijftig minuten I e vergadering openen. I akker stelde meteen voor om de Jolgorde van de vergadering aan Ie passen, zodat eerst de statuten I an de toekomstige coöperatie londen worden behandeld. Wél zou de volgorde van de stemming II tact blijven: eerst stemmen over I e ondernemingsvorm (coopera te), vervolgens over de inhoud statuten). Ongetwijfeld deed Bak er zijn voorstel met de bedoeling I iverse kritische (Texelse) aan- I eelhouders in de zaal over de |treep te trekken. Fingerspitzengefühl De president-commissaris maakte Waarbij handig gebruik van de pro- l'exel stemming in de zaal: „Ik doe middels een ingezonden stuk in de Texelse Courant ver klaarde te zul len tegenstemmen, maakte op grond van Teso's eigen statuten bezwaar tegen de wisseling. Ook aandeelhouder F.J.C. Rademaker uit Borne verzocht om „een zakelij ker aanpak". „Ik wil cijfers zien. Dat u zich beroept op fingerspit zengefühl vind ik ongepast." Voor zitter Bob Bakker toonde zich echter ongevoelig voor de argu menten van de tegenstanders. Toezeggingen Eerst werd dus uitgebreid over de statuten gediscussieerd. Een ver- „Ik heb nu drie aandeelhou dersvergaderingen meege maakt, maar dit was wéér een échte. Dat geeft een warm ge voel, maar het resultaat is uiter mate teleurstellend. Tijdens de vergadering kreeg ik goede hoop dat we de 90 procent zouden halen. Dit bezorgt me een kater." Aldus de aanstaan de directeur van Teso, Rob Wor tel, direct na afloop van de „fatale" stemming. „We zullen iets anders moeten bedenken om Teso voor Texel te behou den", blikt Wortel vooruit. Hij wenst daar nog niet verder op vooruit te lopen. „Eerst zullen we met de raad van commissa rissen de zaken evalueren. Pas dan kun je conclusies trekken ten aanzien van de onderne mingsvorm en eventueel de statuten van de NV." I M. ADVERTENTIE De spaarlamp, een makkelijke manier van geld besparen. slag daarvan is te vinden in een ar tikel elders in deze krant. In grote lijnen komt het erop neer, dat Teso tegemoet kwam aan het verlan gen van diverse aandeelhouders naar méér inspraak van de Texelse gemeenschap in het Teso-beleid. Eén van de meest vergaande toe zeggingen betrof de mogelijke uit breiding van de raad van com missarissen van vijf naar zeven personen. Pas toen alle wijzigingsvoorstellen waren behandeld, kwam het voor stel tot omzetting van een NV in een coöperatie aan de orde. Het liep toen al tegen middernacht. Als eerste kreeg advocaat Wakkie het woord. In een glashelder be toog zette hij uiteen dat Teso de coöperatie-vorm niet nodig heeft. Angst voor vreemde overheersing is volgens hem ongegrond. Brusselse la De vijfde EG-richtlijn, die méér stemmen per aandeelhouder mo gelijk maakt, blijft volgens Wakkie nog wel geruime tijd in een Brus selse la liggen. „Dat is al sinds 1972 het geval en niemand ver wacht dat die richtlijn binnen af zienbare tijd wordt vastgesteld. Teso heeft dus nog tijd genoeg. Ze jagen nu een hersenschim na. Om zetting is nu dus niet nodig, maar is wel financieel nadelig voor aan deelhouders buiten en binnen Texel", aldus Wakkie, die er op wees dat zijn cliënten geen tijdelij ke speculanten zijn, maar al vele jaren aandeelhouder van Teso en derhalve voelen ze zich bij het be drijf betrokken. „Waarom moeten die onteigend worden?" Wakkie stelde voor schriftelijk te stemmen, in plaats van hoofdelijk, zodat niemand zich bezwaard zou hoeven voelen om tegen te stem men. Mede met het oog op de klok stemde voorzitter Bakker daarmee in. Aandelenconcentratie Directeur Hoogerheide probeerde met een minstens zo heldere rede nering Wakkies woorden onderuit te halen. „Die EG-richtlijn kan wel te zaak zijn als Teso wacht tot het besluit wordt uitgevoerd." Dat er geïnteresseerden zijn om Teso over te nemen, staat voor Hooger heide vast „Er ontstaan concen traties van aandelen, en de bezit ters melden zich ook aan op ver gaderingen. Ik zie de samen stelling van de leden van jaar tot jaar verschuiven. Daarom is het nu de hoogste tijd om maatregelen te treffen. De essentie is namelijk de symbiose, de samenlevingsover eenkomst die Teso en Texel heb ben. Die bestaat al 86 jaar, met hoogte- en dieptepunten. Graag willen we de volgende 86 jaar zo doorgaan." Wakkie verzekerde de aanwezigen dat Teso ten onrechte haast maakt. „Ook al zou de richtlijn uit de la komen, dan moet die eerst worden geïncorpereerd in het Ne derlands recht en dan heeft Teso nog alle tijd om zich er tegen te wapenen." Hoogerheide verweet Wakkie twij fels te zaaien. „U weet dat die richtlijn in 1991 nog als concept is bijgesteld. Bovendien, uw aan deelhouders worden niet ge schrapt, maar kunnen gewoon meedoen als lid in de coöperatie, graég zelfs. Het draait om een kwalitatief goede verbinding, daar moet u respect voor hebben." Wakkie: „U moet ook respect heb ben voor de aandeelhouders." Hoogerheide: „Dat betekent geld, dus dan is tariefsverhoging nodig. En dat kunnen we niet maken." Concurrentiepositie Steun kreeg Teso van fractievoor zitter Gerbrand Poster van Texels Belang. „Ik was eerst sceptisch. Maar de laatste dagen, vooral door het interview met Bob Bakker in de Texelse Courant, ben ik over tuigd geraakt van de belangente genstelling tussen financieel belanghebbenden en de passa giers. Als het kapitaal wint, vrees ik voor hogere tarieven in de toe komst, waardoor Texel in toe ristisch opzicht een slechtere concurrentiepositie krijgt." Willem van Tatenhove dacht de te- in een la liggen, maar de politiek is genstanders wind uit de zeilen te onberekenbaar. Het zou een slech- nemen. Hij zag een mogelijkheid het betalen van belasting over de f600,- schadeloosstelling te om zeilen, namelijk door de aandelen via een bank -tevens lid van de coöperatie- over te dragen. Teso- adviseur Harkema lichtte toe dat bij de benodigde transacties inder daad geen belasting is verschul digd, maar dat de bank daadwerkelijk eigenaar moet wor den en dus geen indirecte over dracht mogelijk is. Stomverbaasd In navolging van W. Ploeg, eerder tijdens de vergadering, riep Piet Wit uit „stomverbaasd" te zijn. „Ik ben stomverbaasd dat dure advo caten van de overkant komen ver tellen hoe wij de zaak juridisch moeten aanpakken. Ze vertellen gratis hoe het moet. Dat dit nog bestaat... Nee, als mensen zó be zorgd zijn, dan hebben ze belan gen. Mijn conclusie is dan ook: boer (Texel), pas op je kippen (de boot). En wie is die slimme vos die achter de kippen aanjaagt?" Wit gaf zelf het antwoord door te citeren uit het laatste jaarverslag van regionaal vervoersbedrijf NZH, dat zoals bekend meerdere Teso- Bij de ingang van de zaal verdringen zich de aandeelhouders om ingeschreven te worden. nv PEN energiebedrijf noord-holland VERVOLG VAN PAGINA 1 Texelaar een prooi voor beleggers. „Het grote gevaar is dat zij de NV leegtrekken en van Teso een spe- culatiegeval maken. Zo is het met grote bedrijven als OGEM ook ge gaan. Waarna de aandeelhouders met lege handen stonden... Dus of de tegenstemmers nu zo slim zijn geweest? Zij vergeten dat het om oprichtingsaandelen gaat. Als ze échte beleggers zijn, zouden ze ook bereid moeten zijn risicodra gend kapitaal op tafel te leggen voor de bouw van nieuwe veerbo ten", laat Wit zijn irritatie blijken toen we hem gisteren belden. Wit zal echter niet de initiatiefnemer van een actie zijn, zegt hij. „Ik woon te ver van Texel. Maar wel is het waar dat ik er met enkele men sen over heb gesproken. Die zitten dichter bij het vuur, maar ik weet niet of ze het willen. Ze zullen in elk geval moeten weten welke juri dische stappen er eventueel voor nodig zijn." Ook de tegenstemmers, en dan vooral de speculanten onder hen, zullen echter hun maatregelen ne men. Een belangrijke aandeelhou der, de jurist Arie Brink uit Heerenveen, op Texel aanwezig namens de beleggingsstudiegroep Full House, kondigde na afloop aan de aandelen te zullen sprei den. Bij een eventuele volgende gelegenheid zal hij dan over méér volmacht-stemmen kunnen be schikken. Geen ruimte Veel coöperatie-tegenstanders hadden vooral moeite met de prijs. Directeur Hoogerheide verklaart niet te hebben overwogen méér te bieden dan ƒ600,- per aandeel. „Daar heeft Teso écht de financië le ruimte niet voor", aldus Hooger heide. „Nee, we hebben geen reserves achter de hand waarmee we dat kunnen opvangen. Het zou dus regelrecht tot tariefsverhoging leiden, en dat kan ik als directeur van een onderneming die als doelstelling heeft tegen zo laag mogelijk tarieven te vervoeren, niet voor mijn rekening nemen." Algemene sympathie verwierf eigenaar Gerrit J. Doeksen van de gelijknamige rederij uit Harlingen, die de veerdiensten naar Vlieland en Terschelling onderhoudt. Doek sen bezit de meeste Teso- aandelen (11,41%). Ondanks fi nanciële bezwaren tegen de om zetting bleek Doeksen bereid zich van stemming te onthouden. Dat gebaar was Teso veel waard, want Doeksen was met zeven stemmen naar de vergadering gekomen. Als hij tegen had gestemd, zouden 63 extra stemmen vóór nodig zijn ge weest. Door deze stemverklaring, afgelegd kort voor de stemming, leek de weg alsnog vrij voor een 90 procent meerderheid. Léék, want toen alle stemmen geteld waren, bleek „slechts" 89,4 pro cent vóór de coöperatie te hebben gestemd... Lesgeld „Ik heb er veel van geleerd, maar het was het lesgeld niet waard", blikte Hoogerheide na afloop te rug. „Als de raad van commissa rissen mij vier jaar naar de universiteit had gestuurd, had dat goedkoper geweest..." Welk be drag met de voorbereidingen ge moeid is geweest, durft Hoogerheide niet te zeggen. „Geen idee, alle nota's zijn nog niet binnen. Het is een kwestie van tonnen, dat is zeker." De Teso-directeur vindt niet dat het geld in het water is gegooid. „Natuurlijk was een coöperatie ons doel. Maar nu hebben we in elk geval duidelijkheid over de po sitie van de onderneming. Ook is de NZH nu duidelijk uit z'n schulp gekropen en hebben we nu de ze kerheid dat mensen met financiële bedoelingen op Teso azen." Andere oplossingen dan een coö peratie zijn volgens Hoogerheide niet geschikt. „Je kunt wel wat anders bedenken, maar niet zon der de structuur van Teso tot in het bot aan te tasten. Een stich ting met preferente aandelen, be heerd door een raad van commissarissen, zie ik om die re den niet zitten." aandelen bezit. „De NZH is groot, maar florerend? Uit het jaarverslag blijkt dat de groei eruit is, dat extra bezuinigingen van de overheid er aan komen en wat betreft het openbaar vervoer is de stemming gedrukt. Gesproken wordt van een onzekere toekomst. De strategie: in de breedte groeien, bijvoorbeeld door NV-tjes over te nemen. Teso is, met zijn mooie cijfers, voor de NZH daarom een zéér begerig ob ject. Ik zou zeggen: NZH, sterkte ermee, maar voor Teso is dit geen toekomstmodel." Personeel Een korte reactie kwam nog van Nico Eelman uit Sint Pancras, die onder verwijzing naar zijn ingezon den stuk in de TC nogmaals zei de omzetting niet de geëigende ma nier te vinden. Ondernemer Gerard Zoetelief, die tijdens de behande ling van de statuten een lans had gebroken voor méér invloed van Texelse belangengroeperingen, zei positief tegenover een coöperatie te staan, ondanks dat hij niet hele maal zijn zin had gekregen. Indruk maakte de stemverklaring van Frits Androg, die namens het Teso-personeel sprak. Hij riep de mensen op om voor te stemmen, om de medewerkers, de tarieven en de dienstverlening te bescher men tegen de dreiging van overna me. De overkantse aandeelhouder Van der Knoop gaf blijk van zijn erger nis over het verloop van de avond: „Ik heb hier een geweldige de monstratie van demogagie, van volksmisleiding meegemaakt. Teso, veel sterkte en veel morele kracht..." Haat-liefde Dick Drijver ging in op de financië le argumenten van tegenstanders. „Een bedrag van f600,- te weinig? Ik hoor bedragen noemen van f4.000,-, maar wie daar voor is, denkt alleen aan geld op de korte termijn. De rest wordt aan dit den ken ondergeschikt gemaakt. Teso is van ons, ligt in het hart van de Texelaars. Het is een haat-liefde verhouding; na commotie komt telkens weer de liefde. Daarom gaat Texelse zeggenschap plus f600,- ver uit boven bedragen van f4.000,-. Onze identiteit, onze vrij heid staat hier op het spel." Eilandgenoot Martin Eelman liet echter blijken dat het financiële aspect wel degelijk meetelt. Ge zien de koers-winstverhouding vond hij de uitkoopsom te laag. Ook plaatste hij vraagtekens bij de juridische gevolgen ervan en vroeg zich af of de coöperatieleden in de toekomst opdraaien voor de even tuele tekorten. Hoogerheide ant woordde dat dit laatste met het aeval is. Historie De Teso-directeur ging in op de historische betekenis van het aan delenkapitaal. „Indertijd is dat gestort om Teso op te richten. Nu is de enige functie nog dat Teso als NV kan functioneren. Nieuwe investeringen doen we met eigen vermogen en bankhulp. De finan ciële inbreng van de aandelen weegt niet op tegen het totaal." Vervolgens was het de beurt aan groot-aandeelhouder Doeksen. Met diens optreden leek het tij voor de coöperatie ten goede te keren. Doeksen bleek bereid over de financiële nadelen van de om zetting te willen stappen en kon digde aan zich van stemming te onthouden. Een geweldige rug gesteun voor de Teso-leiding dus. Boerhorst Als laatste greep de Texelse aan deelhouder Aad Boerhorst de mi crofoon. Nog voor hij een woord had uitgebracht werd hij door de zaal al uitbundig toegejuicht, een gevolg van zijn humoristische op treden tijdens de vorige Teso- vergadering op 20 december. Boerhorst wees op de historie van Teso en riep de aanwezigen op te behouden wat hun voorouders in dertijd voor ogen hadden. „We zijn nuchter genoeg om ons niet te la ten beïnvloeden door de NZH, de VEB en zelfs niet door het college van b en w!" De laatste opmer king leverde een groot gejoel in de zaal op. Na het relativerende optreden van Doeksen en Boerhorsts ,,one man show" leek de zaal rijp voor een pro-coöperatie stem. Dat gebeur de dus ook, maar het was net niet genoeg. Na een uur tellen en op nieuw tellen maakte president- commissaris Bob Bakker, zijn te leurstelling verbijtend, de uitslag bekend. „Ik dank de vele voor stemmers en feliciteer de 116 te genstemmers", zei hij sarcastisch. „Zij hebben een grote verantwoor delijkheid op zich genomen voor ~de toekomst van Texel." Directeur Theo Hoogerheide. Wat er vrijdag in hem omging, was niet moeilijk te raden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5