Wat ik zeggen wou. reso bereid om inspraak van leden te vergroten Urenlange discussie over statuten: Beleggers ontspringen dans op 't nippertje Sport -TEXELSE^ COURANT' Animo polderfeest Eierland gepeild Kom op Vriendschap ■ogramma zaalvoetbal EXELSE'icOURANT Turnsters domineren rayonkampioenschap Tennistoernooi „Tegen Boerhorst kan Wim Kan niet op" DINSDAG 11 JANUARI 1994 (beiden van Lycurgus) met gemak 1 en 2. Marieke had zelfs een voorsprong van ruim 1,5 punt op nummer 3, Cisca Hoogenbosch, ook al van GVT. Tot slot van een lange en succes volle turndag had GVT twee turnsters in de C-lijn (subtop). An- nemieke Moor in 3C hield behoor lijk stand. Haar sprong werd goed gewaardeerd, terwijl ze op de drie andere toestellen nog kwaliteit te kort kwam om zich te kunnen me ten met de besten. Een verdienstelijke negende plaats was ruim genoeg om zich te plaat sen voor de regiokampioenschap pen en de plaatsingswedstrijden voor de Nederlandse kampioen schappen. Sanne Brügemann mocht het op nemen tegen zeer gerenommeer de turnsters in nivo 2C. Struikelblok voor een echt succes volle wedstrijd was de vrije- oefening. Een tekort aan conditie en een trainingsachterstand op dit toestel (er is geen geschikte vrije- oefeningsvloer) waren er debet aan dat ze slechts 6.05 haalde. Jammer want met 1,5 punt méér zou Sanne bij de eerste drie zijn geëindigd. Dat zoveel turnsters van GVT in de prijzen vielen, zegt veel over het turnniveau aan de overkant. De GVT-ers zijn immers niet veel beter gaan turnen dan in voorgaande jaren. In totaal plaatsten 22 turnsters van GVT zich voor de regiokampi oenschappen, die op 5 en 6 fe bruari in Wieringerwerf worden gehouden. Tijdens een bijeenkomst in het Ei- erlandsche Huis donderdag wordt de belangstelling gepeild voor een groot polderfeest volgend jaar. Belangrijkste aanleiding is de ver jaardag van polder Eierland, die in 1995 160 jaar bestaat. Bijkomende reden is dat de Vereni ging Gemeenschap Eierland vol gend jaar 25 jaar haar taken uitvoert en de deuren van het Eier- landsche Huis 20 jaar geleden voor het eerst opengingen. Het feest is compleet wanneer het 25-jarig bestaan van De Krim aan de festiviteiten kan worden ge koppeld. Het 150-jarig bestaan van de pol der werd in 1985 een enorm feest, met grote spelen en een uitste kend bezochte reünie van (oud- )bewoners. Het is niet zeker dat voor een dergelijk festijn opnieuw animo bestaat. Daarom wordt een grote opkomst bij de vergadering van groot belang geacht. Bedoe ling is dat bij voldoende enthou siasme een commissie in het leven wordt geroepen die de festivitei ten zal coördineren. Om de aan wezigen een idee te geven van wat een dergelijk feest inhoudt, wordt een in 1985 gemaakte vide ofilm vertoond. Tijdens de bijeenkomst wordt te vens een uitgestelde bestuursver kiezing gehouden voor de Stich ting Dorpscommissie Eierland. Af tredend en niet herkiesbaar is voorzitter Bas van de Beek. Er zijn twee kandidaten, te weten Bert Dros en Kees Klaassen (sr.). Erwin van de Linde treedt af als afge vaardigde voor de Stichting Ge meenschap Eierland. J. Keijser is beschikbaar om zijn plaats in te nemen. Brieven van lezers Buiten verantwoordelijkheid van de redactie Het overgrote deel van de aandeel houders heeft vrijdagavond samen met de Raad van Commissarisen en directie de strijd gewonnen. Maar de prijs is onze neus voorbij gegaan. Het was een bijeenkomst die zijn weerga op Texel niet eerder heeft gekend. Van de 1949 aan deelhouders waren er 778 aanwe zig en totaal 1153 vertegenwoor digd, middels volmachten. Gemiddeld heeft ca. 30% van de Texelse gezinnen hun belangstel ling getoond en zich ingezet. De Texelse samenleving bestaat dus nog echt; als het er om gaat ko men we wel uit onze stoel. Een uiterst klein gedeelte (10,1%) van de aandeelhouders bleek tegen het voorstel tot omzetting in een coöperatie. Voor het standpunt van een aantal is begrip op te brengen, zoals degenen die aan groot geld de voorkeur geven en verder geen enkele relatie hebben met, of belangstelling hebben voor Texel. Die zal het een zorg zijn hoe het ons in de toekomst vergaat. Maar die kleine groep was niet be palend voor de uitslag. Anderen, w.o. Texelaars die van de Texelse samenleving deel uitmaken, ver hinderden de wens van een over weldigende meerderheid. Hierin werden zij gesteund door de wet telijke eis dat 90% zich vóór om zetting moet uitspreken. Een waanzinnig hoog percentage, dat extra moeilijk bereikbaar is door de stemrechtbeperking bij Teso. Dit is democratie met een dictatuur van een minderheid. Langzaam wordt bekend, wie tot deze groep behoren. Enkele staken dat gelukkig ook niet onder stoe len of banken. Maar argumenten voor hun stemgedrag zijn niet aan gevoerd of werden van achter de bestuurstafel zakelijk weerlegd. Nee, voor hen was het een gele genheid hun onvrede, waarover dat ook maar mag gaan, af te rea geren. Waarschijnlijk onvrede over zichzelf. Onverstand tegenover een gemeenschappelijk belang en over dat laatste ging het in de af gelopen aandeelhoudersvergade ring. De „kleine belegger" is het zelfs ontgaan dat door tegen te stemmen zijn rendementstijging van 30 cent naar 60 gulden zijn bankrekening niet bereikt. Maar het college van B en W was de minderheid voorgegaan, ook uit frustratie. Wat te denken, wanneer een standpunt wordt ingenomen zonder argumenten. Wethouder Terpstra „verontschuldigde" zich met de mededeling dat hij de stuk ken niet had gelezen. Dank u wel, gaat dat altijd zo, die indruk had ik al. Wethouder Eelman-van der Kooi zegt dan nog iets, al blijft het bij onzin. Wanneer de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wil dat zij binnen de Texelse samenleving als partij serieus wordt genomen, zul len bestuur en leden van de VVD, mevrouw Eelman van de kandida tenlijst voor de aanstaande verkie zingen moeten verwijderen. De burgemeester zal ik onbesproken laten en dat houd ik zo. En dan nog mevrouw Krijnen-Baijs, geen argu menten, wel een mening. Ook be dankt. Zij zou het college in de aandeelhoudersvergadering verte genwoordigen. Een behoorlijke uit eenzetting van het collegestand punt is door haar niet gegeven. De uitdaging van de Teso-directeur heeft ze zeker niet aangedurfd. Hoe zou dat ook gemoeten heb ben? De gemeenteraad zal zich op korte termijn moeten afvragen of het acceptabel is haar tot de ver kiezingen op de wethoudersstoel te laten zitten. Een motie van wan trouwen zou een milde „beloning" zijn voor dit wangedrag. Zij had een voorbeeld kunnen ne men aan de heer Doeksen. De dis cussie tussen Doeksen en het bestuur had stijl, hoewel zij van mening bleven verschillen. De ar gumenten van de heer Doeksen waren vanuit zijn positie te begrij pen, maar loyaal kondigde hij aan Teso niet te zullen dwarsbomen en zich van stemming te onthouden. Het college van L .en W heeft niet begrepen dat Tesi/jnet haar om- zettingsvoorstel deO Jangen van Texel wil waarborgen. Heeft het college dan een andere opdracht van de Texelse samenleving? De vergadering was duidelijk in haar mening over het college. Bah..., en nog eens bah! Maar hoe verder. De ontwikkeling op z'n beloop la ten en straks met de brokken zit ten. Zijn we dan niet gek? Kun je van de Raad van Commissarissen en directie een herhaling van de voorstellen verwachten, eigenlijk niet. Maar wij als aandeelhouders kunnen met 1/20 van het geplaat- se kapitaal (ca. ƒ5000,-) het hen wel vragen, ja zelfs van hen eisen. Op zeer korte termijn een nieuwe vergadering, de concept-statuten aanpassen op de geaccepteerde amendementen. Met de heer Hop man nog even overleggen, alléén kan hij het beter. Teso nog eens nadenken over de geboden scha deloosstelling. De sporthal huren, twee toegangen open; kan de ver gadering op tijd om 20.00 uur be ginnen en om 22.00 uur zitten we tenminste 1000 aandeelhouders aan aan het koud buffet. Zo kan het! Of het ook zo moet? Zet een Texelaartje in de krant met alleen de tekst: „Zo moet het". Ik zal ze vrijdag tellen. Bert Weijdt, Den Hoorn. Nu pas begrijp ik waarom Texels enige stoombootonderneming De Vriendschap heet... Jan Knippenberg, De Cocksdorp. Volgens Overzicht van de zaal bij de discussie ove dat de commissarissen zich moe ten inspannen om het Texels tarief te verdedigen en te handhaven. Hopman: „U zult (Texelse) meters water in de wijn moeten doen..." Directieniveau Directeur Hoogerheide verdedigde de huidige selectie van commissa rissen door te wijzen op de speci fieke kennis die nodig is. „Als directeur ben je het meest gebaat bij een RvC waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. De commissarissen moeten toe zicht houden en kunnen adviseren op directieniveau. Als je je tot de genoemde sectoren beperkt, loop je het grote gevaar dat je de ge wenste deskundigheid niet in huis haalt." Hoogerheide kreeg onverwachte bijval van oud-gemeentesecretaris R Beemsterboor, die. het werken met groeperingen link vond. „Bo vendien val ik als gepensioneerd ambtenaar buiten de genoemde groepen..." Beemsterboer riep daarentegen op om de coöperatie leden korting op de tarieven te ge ven. Commissaris Klaas Barendregt voelde zich negatief aangesproken door Zoetelief en Hopman. „Toen ik nog op Texel woonde heb ik me ingezet voor gedifferentieerde ta rieven en voel me onbehaaglijk dat ik dat nu niet meer doen kan", al dus de tegenwoordige burge de statuten. Voor iedereen was er zitplaat meester van Nieuwveen. „Zoetelief en Hopman geven me nu echter het gevoel dat nu ik niet meer op Texel woon, ik zowat ben afgeschreven." Winstverdeling „Het gaat niet om de persoon, maar om de zaak", repliceerde Zoetelief, die zich eraan ergerde dat vertegenwoordigers van Texel se groeperingen blijkbaar niet als capabel worden beschouwd. Na beraadslaging wilde Teso niet zo ver gaan om de RvC te kiezen uit maatschappelijke groeperin gen, maar uitbreiding van vijf naar zeven leden bleek wel te kunnen. „Daarmee is een bredere maat schappelijke vertegenwoordiging mogelijk." Akkoord ging Teso met tekstwijzi gingen, voorgesteld door Herman Bakker en Jan Hennink. Bakker, zelf in dienst bij Teso, had aanpas singen ten aanzien van de winst verdeling en de uitkering aan de leden in het geval van liquidatie. Hennink wilde dat het dividend niet alleen in geld kan worden uit gekeerd, maar bijv. ook in de vorm van een 15-retourenkaart. Hen nink had becijferd dat dit bij 5000 leden Teso een inkomstenderving van een half miljoen zou kosten, tegenover een investering door de leden van 3 miljoen. Hoogerheide stemde niet in met een voorstel van Ruud Kalusche, der te stappen als die goedkoper is. Stoffelijk belang Een uitgebreid voorstel kwam van de kant van de op Texel gevestigde advocaat P. Traudes. Hij stelde voor het Texels tarief te koppelen aan het lidmaatschap van de coö peratie. Dat zou volgens hem uit stekend passen bij de bepaling, die voorschrijft dat de coöperatie een „stoffelijk belang" voor de leden moet behartigen. Traudes meende dat het uitsluitend onderhouden van een bootdienst tussen Den Helder en Texel de leden niets ex tra's oplevert ten opzichte van an dere passagiers. „Een korting op het bootkaartje voor de leden past niet alleen in het wettelijk systeem voor coöperaties, maar versterkt bovendien de verbondenheid van de Texelaars met de boot." De Teso-leiding moest hier even over nadenken, maar wees toen het voorstel van de hand. President-commissaris Bakker: „De voorgestelde koppeling is maatschappelijk onverantwoord. We mogen de Texelaars die geen lid willen of kunnen worden - bijvoorbeeld omdat ze het niet kunnen betalen-, maar die even goed afhankelijk zijn van de boot, niet uit het oog verliezen." jensdag 12 januari: .30 u. selectie - De Koog Ij) .20 u. Rab - Oosterend 1 (1) .15 u. Rab 3 - ZDH 3 (3) .05 u. Jelleboog 4- Klif 4 (3) .55 u. De Koog 3 - Oosterend 3 aldienst: Oosterend. inderdag 13 januari: .30 u. Texel 3 -Rab 2 (2) i.20 u. Timmers Bak-De Koog 5 1.15 u. Klif 3 -Texel 2 (1) .05 u. De Koog 2 -Jelleboog 3 .55 u. Mantje 3 -Gempo (3) aldienst: De Krim ijdag 14 januari: '.30 u. Selectie I.20 u. Casina 5 -Oosterend 6 1.10 u. Rab - Jelleboog 2 1.00 u. Texel - Plus Klus 1.55 u. Casino - Klif 1.45 u. Mantje - Oosterend !.35 u. Jelleboog - Le Berry •aldienst: Rab Ljreii ^\orL Jrirll it l-td bi/rL. litgave: angeveld de Rooy BV, Postbus 11, 790 AA Den Burg. Telefoon (02220) >2600, faxnr. (02220) 14111. ledactie: ■ioofdredacteur: Frans Hopman. Re- lactieleden: Tessa de Graaff, Harry de ïraaf, Gerard Timmerman, Margreet lerndsen. De redactie is uitsluitend verantwoor- lelijk voor de redactionele inhoud, dus net voor de advertenties). Advertenties: 'arieven op aanvraag bij onze idvertentie-afdelmg. Texelaartjes t/m Irie regels f7,05, per regel meer 2,35. Texelaartjes dienen contant te "/orden betaald, bij facturering worden idmimstratiekosten berekend. "levertijd voor advertenties is voor de fant van dinsdag vóór maandag 0.00 uur en voor de krant van vrijdag 'óór woensdag 17.00 uur. Abonnementen: Abonnementsprijs f49,95 per half aar. Studenten of scholieren, woon- 'chtig aan de vaste wal, hebben recht >P 50% korting via ons zgn. studen- en-abonnement. lezorging: 'oor klachten over de bezorging tele- oon (02220) 62600 Buiten kantoor- 'fen: bel uw bezorger. De meisjesselectie van Gym nastiek Vereniging Texel boekte zaterdag een daverend succes tij dens de jaarlijkse kampioen schappen van rayon Noord, die dit jaar in Den Oever werden ge houden. In de categorie 1D, 2D en 3D le verde GVT de kampioenen. Daar naast behaalden Texelse turnsters tal van tweede en derde plaatsen. In de wat kleine zaal had de orga niserende vereniging haar zaakjes uitstekend op orde. Ook de toestellen waren van prima kwa liteit. In categorie 5D wist Carolien van Eijk van Lycurgus Advendo uit Wieringerwerf de Texelse Esperan- za Smidt voor te blijven, waarmee ze de titel GVT-turnster afsnoepte. Bettine Schraag mocht op het ere podium Esperanza de hand schud den want op geringe afstand eiste zij de derde plaats op. Op nivo 3D was het een Texels on deronsje. De overkantse concur rentie was minimaal en op de balk werd zó slecht geturnd dat vallen wel tot de toestel-specifieke sa- menstellingseisen leek te behoren. Arianne van Noort behield haar ti tel van vorig jaar, terwijl Sanne Schoo, Cyntha van Heerwaarden, Marlon Witte, Jitske Tesselaar, Sanne Vlaming en Maroes Albers respectievelijk de plaatsen 2 tot en met 7 in beslag namen. Ook in categorie 2D kon geen en kele overkantse vereniging een vuist maken, want Sigrid van Heerwaarden, Efaliena Drijver en Yaltah Pansier namen in navolging van de 3D-turnsters het erepodi um volledig in beslag. Slechts Marjolein Willemse had zich tus sen de Texelse turnsters kunnen plaatsen, maar door een mislukte sprong moest zij ruim twee pun ten toegeven. Het verhaal bij de prijsuitreikingen werd wat pijnlijk voor de overkant se turnsters toen bleek dat ook Liesbeth Brouwer en Wendy Moor in 1D namens GVT de bovenste twee plaatsen opeisten. Slechts op nivo 6D wisten twee turnsters van Lycurgus Advendo vóór een grote groep aanstormend Texels talent te eindigen. Hier werden Marieke Ploeger en Eva Visser In zaal 't Stappeland in De Koog wordt zaterdag een damesdubbel tennistoernooi gehouden. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur. Er wordt gespeeld volgens het poulesysteem. Diezelfde dag wordt een herendubbel toernooi gehouden, dat om 19.00 uur van start gaat, ook volgens een poule systeem met finale. Zondag is in De Koog een mix-dubbel toernooi. Aanvang 11.00 uur volgens het zelfde speelsysteem. De kosten voor elk toernooi bedragen ƒ15,-. Opgave aan de bar, of telefonisch, (tel. 27000) die wilde dat Teso in de statuten opneemt dat de aankondigingen voor vergaderingen in de Texelse Courant zullen verschijnen. Dat was altijd al het geval, maar in de statuten wordt gesproken van ,een op Texel verschijnende cou rant". Hoogerheide antwoordde „liever geen namen van leveran ciers in de statuten op te nemen", zodat Teso vrij is om naar een an- ls de coöperatie was doorge- ian, zouden de leden iets méér vertellen hebben dan oorspron- ■lijk de bedoeling was. Vrijdag- rond bleken directie en jmmissarissen van Teso bereid j diverse punten tegemoet te imen aan wensen van de aan telhouders. Maar omdat de coö- tratie nipt afketste, hoefde teindelijk niet over de aanpas- ng van de statuten te worden BStemd. oor het onaangekondigd om- raaien van de agenda werd tij- sns Teso's buitengewone andeelhoudersvergadering eerst ngdurig over de statuten van de /entuele coöperatie gediscus- eerd. De Teso-leiding hoopte ngs die weg veel bezwaren bij •itische aandeelhouders weg te amen. ooraf stond al vast dat Teso op vee kritiekpunten water bij de rijn zou doen: ten aanzien van de arerving van het lidmaatschap oor kinderen van oud-Texelaars, n t.a.v. het aantal leden dat mini- laal nodig is om een kandidaat- Dmmissaris weg te stemmen, eide amendementen, ingediend oor resp. de heren Roemers en inke, werden inderdaad pro- leemloos geaccepteerd. Betrokkenheid loeilijker lag het met het voorstel an Gerard Zoetelief en Frans C. lopman. Zij wilden dat de raad an commissarissen (RvC) door e coöperatieleden zou worden enoemd uit verschillende Texelse elangengroeperingen (WLTO, VL, TVO, gemeente en sociaal- ultureel), aangevuld met twee ommissarissen met speciale des- undigheid. Zoetelief: „Een instructie la de stichting VVV xelpromotie, waarvan de Teso- recteur zelf de initiatiefnemer as. Begrijpelijk dat Teso een be- ijf moet runnen, maar méér be- jkkenheid van de Texelaars bij so is gewenst. Achterkamertjes- litiek wordt daarmee voorko- sn." n goede onderlinge samenwer- ig te bevorderen was daaraan bepaling toegevoegd dat de ■C unaniem achter de kandida- zou staan. Als extra voorwaar- stelden Zoetelief en Hopman bezit heeft. Veis reageerde bewust niet op spreker Piet Wit, die het jaar verslag van de NZH had bestu deerd en concludeerde dat het vervoersbedrijf moeilijke tijden te gemoet gaat. „Ik ken de cijfers niet, dus ik kon ook niet beoorde len of het juist was wat er werd gezegd. Bovendien had ik me voorgenomen alleen m'n zegje te doen voor zover dat betrekking had op het doel van de vergade ring." Preferente aandelen de NZH-advocaat is er nog niets verloren voor Teso. „Ik zie absoluut betere bescher mingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld een stichting met preferente aan delen, waarbij je zorgt voor een bestuur met flinke Texelse inbreng. Naar mijn idee heeft Teso zich niet goed laten voorlichten. Een aantal juridische constructies is blijkbaar niet goed bekeken of niet goed be grepen", aldus Veis, die en pas sant een steek richting de juridische adviseurs van Teso uit deelde. Drie van deze deskundigen stonden Teso vrijdagavond bij, maar op Veis hadden ze geen ster ke indruk achtergelaten. „De toe voeging aan de statuten dat behalve natuurlijke personen ook rechtspersonen lid van de coöpe ratie kunnen worden, kan de doodssteek voor Teso betekenen. Elke onderneming in Nederland kan dan een dochter op Texel plaatsen, lid worden en invloed uitoefenen. Het verbaast me dat die juridische adviseurs dat niet meteen hebben gezegd." De voornaamste tegenstemmers, de beleggers, hebben de omzet ting niet op eigen houtje tegenge houden. Slechts dankzij de stemmen van Texelse en over kantse aandeelhouders, die om minder zakelijke redenen tegen de coöperatie stemden, wisten ze de benodigde tien procent op 't nip pertje te bereiken. De beleggers zijn nu wakker geschud, zo bea amt mr. Arie Brink uit Heeren veen. De tegenstanders kwamen met de schrik vrij. Zij hadden niet ver wacht dat de aanwakkering van het Texel/Teso-gevoel zó sterk zou zijn. Onder tegenstanders van de coöperatie was de lobby bedui dend minder hevig geweest. Dat verbaasde Teso-directeur Hooger heide niet: „Teso heeft het voor deel dat we insiders zijn. Wij kennen de mensen, weten wie we moeten benaderen. De tegenpartij was veel minder georganiseerd, zij hadden het daarom moeilijker." De Heerenveense advocaat Brink vertegenwoordigde vrijdagavond beleggings-studiegroep Full Hou se, die over duizend Teso-aandelen beschikt. Hij had volmachten voor zeven (tegen)stemmen. Na afloop verklaarde hij zijn lesje te hebben geleerd. „We zullen nu moeten zorgen dat onze aandelen worden verspreid, zodat we op een vol gende bijeenkomst ook met meer stemmen aanwezig kunnen zijn." Wim Kan Volgens Brinks bevonden zich on der de tegenstemmers vijf advo caten, maar die hadden lang niet zoveel machtigingen bij zich als hun Texelse collega's. Brink was opgetogen over de sfeer. „Schitte rend, dit mag nooit veranderen. Die Boerhorst, daar kan Wim Kan niet tegenop. Het Teso-gevoel is zoiets als wat de supporters voor de voetbalclub Heerenveen voe len." Testa Ook NZH-advocaat Gerard Veis had regelmatig zitten genieten, hoewel hij als „de rechterhand van Testa" bepaald niet op de sympa thie van de zaal kon rekenen. Veis vertelde met advocaat RN. Wak- kie uit Rotterdam, gemachtigde voor vier aandeelhouders, tevoren contact te hebben gehad. Zelf be schikte hij over vijf stemmen, hoe wel de NZH veertig aandelen in Martin en Nico Eelman voerden felle oppositie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9