Sys&-j«cssswB Groen /warts fexels inhet harL, Dood vee mag niet meer naar noodslachtplaats ^teken actie Woningen Mieland nu al verkocht CDA wil „curatele" voor B en W in Teso-kwesties Discussie over centrale slachterij laait op TESSELS WOORDENBOEK VERDER \Tmmay IN DIT Vreemde mishandeling 2 x Ferrever en Molenkoog samen? 3 Texels Belang presenteert raadskandidaten 5 vi Eén pagina ingezonden stukken over Teso 6 Vi Plaatsman succesvol in koeienshow 7 Nieuwe bestuurders Durper commissie Polder Eierland wil feest met reünie -Qorszel „Zwarte lijst" blijft binnen DE LUXE VERSIE IS KLAAR LAATSTE KANS! VRIJDAG 14 JANUARI 1994 PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10850 Een uitgave van itgave: Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, arkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon (02220) 7 m 1 X .X. Verschijning: Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. „dactie bulten werktijd: Ha.ry de Graaf Pol.kaan- Abonnementsprijs: M9.95 per half jaar Losse nummers fl.40. ,eg 75, De Koog, telefoon (02220) - 17266. V/ „gevoelige" kwesties het zg. seni orenconvent raadplegen, bestaan de uit de voorzitters van de raadsfracties. Dat is in de Teso- kwestie niet gebeurd, hetgeen het CDA veroordeelt. Het definitieve b en w-besluit is zonder meer aan de fractievoorzitters gestuurd en vervolgens aan de pers ter hand gesteld zonder dat discussie mo gelijkheid werd geboden. De argu menten die het college heeft gebruikt bij de afwijzing wijst het CDA van de hand. „De afwijzing gebeurde met argumenten die in een ander verband wel belangrijk waren, maar bij deze besluitvor ming van ondergeschikt belang. Bovendien hield het college geen rekening met de wensen van de aandeelhouders - naar onze me ning een evenwichtige afspiege ling van de bewoners van ons eiland. Het standpunt van het col lege had vooraf niet bekend ge maakt moeten worden. Hierdoor heeft het college het omzettings- voorstel in de politieke sfeer ge trokken, wat onjuist is". Practisch De betrekkelijk gematigde CDA- opstelling lijkt mede te zijn ingege ven door practische overwegin gen. Men voelt weinig voor een politieke rel, die zou kunnen leiden tot het wegzenden van bestuur ders zo kort voor het aantreden van een nieuwe gemeenteraad. Volgens insiders zou de opstelling harder zijn geweest als men aan het begin of in het midden van zit tingsperiode had gezeten. Kees Klaassen sr. is gisteravond in het Eierlandsche Huis gekozen als nieuwe voorzitter van de stichting Dorpscommissie Eierland. Hij volgt Bas van der Beek op, die de ze functie sinds 1990 bekleedde. Ook penningmeester Erwin van der Linde trad af. Namens de Ge meenschap Eierland neemt nu Jan Keyser zitting in het stichtings bestuur. Het voornemen om volgend jaar weer een groot polderfeest te houden, is gisteravond in het Eier landsche Huis enthousiast ont vangen. Naast de viering van het 160-jarig bestaan van polder Eier land zullen ook de 25-jarige stich ting Gemeenschap Eierland en het 20-jarige Eierlandsche Huis bij de festiviteiten worden be trokken. Net als tien jaar geleden moet een grote reünie het „hart" van het polderfeest worden. De dorps commissie veronderstelde dat dit teveel van het goede zou zijn, maar vooral door ouderen in de zaal werd op een herhaling aange drongen. „Als we het nu niet doen, gebeurt het pas bij het 175-jarig bestaan, en dan zullen vele oud-bewoners niet meer in le ven zijn", aldus de motivatie. De ruim dertig belangstellenden (veel voor Cocksdorper begrippen) toonden zich unaniem vóór het feest. De dorpscommissie zal de komen de tijd mensen benaderen voor het organisatiecomité en hoopt bin nen twee maanden te weten of het feest kan doorgaan. Over de datum van het polderfeest is nog geen besluit genomen. De CDA-fractie in de gemeente raad zal in de raadsvergadering van 8 februari niet alleen een mo tie van afkeuring indienen we gens de houding van b en w in de Teso-kwestie, maar ook in motie die herhaling moet voorkomen. Het college zal bij het nemen van besluiten inzake Teso- aangelegenheden eerst de ge meenteraad om advies moeten vragen. De motie van afkeuring (dus geen motie van wantrouwen, zodat het politiek effect beperkt blijft) werd woensdagavond goedgekeurd )ood vee mag vanaf maandag niet meer worden aange roerd bij de noodslachtplaats. Het verbod berust op een wijziging in Vleeskeuringswet, waardoor dode dieren via en destructiebedrijf moeten worden afgevoerd. De aan roer van dood vee is weliswaar gering, toch brokkelt het endement van de Stichting Noodslachtplaats door de naatregel verder af. Realisatie van een centrale slacht- )!aats in Oudeschild door Aad van Heerwaarden staat nog iteeds ter discussie. )e Stichting Noodslachtplaats ïeeft het slachten van zieke en jode dieren uitbesteed aan Aad »an Heerwaarden, die deze uit voert in het gebouw aan de Mari- :oweg. Vlees van dood angevoerd vee mocht tot dusver ia de Vrijbank in kleine porties lan de consument worden afge- et. Vanaf maandag kan dat niet neer omdat Europese wetgeving 'ersneld is opgenomen in de Ne- lerlandse Vleeskeuringswet. Vol- jens Van Heerwaarden mag vee Jat in het bijzijn van een veearts is ifgemaakt, nog wèl worden bin- engebracht. )oor de maatregel komt het voort - iestaan van de stichting Joodslachtplaats niet direct in het ledrang, maar volgens voorzitter acob Jan Zijm drukt het wel de xploitatie. Jaarlijks worden in de lachtplaats aan de Maricoweg jnd de 150 noodslachtingen ver- cht. Oudeschild i hetzelfde gebouw is de slagerij an Aad van Heerwaarden ge- 'estigd, wiens activiteiten in af- -achting van realisatie van een Jachterij in Oudeschild door de emeente worden gedoogd. Vol- ens Zijm is de noodslachting oor de huidige hinderwetvergun- ing met aan een maximum aantal Jachtingen gebonden. Anders vordt dat als het een artikel •slachtplaats wordt, waar vol lens Zijm zowel gewone als ioodslachtingen mogen worden 'erricht. De stichting Dan komt Wilt u het alstublieft kort houden heer Z, denk aan het uithoudingsvermogen van uw mede-aandeelhouders", vroeg mijnheer de president van Teso tijdens de zéér lange vergadering. Niks kort, dat weet inmiddels iedereen. Met als gevolg: lange verslagen, uitgebreide commentaren en veel ingezonden stukken. Bo vendien heeft het Teso-muisje ook al een lange politieke staart gekregen. Gelukkig is er ook gezellig kort nieuws: de VW-mformatrices kozen een nieuw bedrijfskostuum! Een vlot bruin jasje, een keurige witte blouse, maar helaas geen kort, spannend koker- rokje (seksist want de da mes dragen een spijkerbroek, ooit het symbool van provoce rende alternatievelingen en ver van de officiële mode. Niets is meer zeker. Jeans passen overal bij. Je ziet zelfs mannen met een keurige vouw in hun cowboypantalon. Mocht u zich er toch aan sto ren, bedenk dan dat u bij de tv-omroepsters niet kunt zien wat zij onder tafel aan heb ben. Harmen Siezen in een rokje? Uw geduld wordt niet langer op de proef gesteld. We houden het kort... aantal slachtingen op jaarbasis op maximaal 600 stuks grootvee, vol doende om het jaarlijkse aanbod te verwerken. Eigenlijk staat de Rijkskeurings dienst voor Vee en Vlees niet toe dat in een reguliere slachtplaats noodslachtingen worden verricht, maar wegens de uitzonderingspo sitie van Texel wil de keurings dienst hierin volgens Zijm wel toestemmen. De overlast waar voor wordt gevreesd, zal daardoor volgens de voorzitter uitblijven. „Er gebeuren ook steeds minder Teso geeft geen informatie over aandeelhouders die tegen de coö peratie hebben gestemd. Verzoe ken om de lijst te mogen inzien zijn afgewezen. De „zwarte lijst" blijft slechts bekend bij de direc tie, degenen die er administratief aan hebben gewerkt en bij de Raad van Commissarissen. „Die lijst is dus niet beschikbaar, tenzij het voor het behartigen van de belangen van de onderneming noodzakelijk of wenselijk is", al dus de directie. Dat een medewer ker op een vraag van de krant een globale analyse gaf van de tegen stemmers, wordt door directeur Hoogerheide afgekeurd. Het heeft boze reacties gewekt. Deze gaf naar aanleiding daarvan de vol gende verklaring aan de pers: „In de Texelse Courant van dins dag 11 januari 1994 is door een medewerker van de onderneming in een reaktie op vragen van de krant een globale analyse gege ven van de groep aandeelhou ders, die tegen het voorstel tot omzetting in een coöperatie heb ben gestemd. Noch het geven van de analyse, noch de algemene be woordingen waarin (beroeps) groepen zijn aangeduid, heeft de instemming van ondergetekende. De gekozen formulering doet af breuk aan de integriteit van velen. Hiervoor bied ik als directeur aan degenen die zich hierdoor ge kwetst voelen, verontschuldigin gen aan. - T. Hoogerheide, direkteur". noodslachtingen, dus kan het slachten hoofdzakelijk op reguliere werktijden plaatsvinden. Dat geeft hoegenaamd geen overlast. Wer ken op een industrieterrein moet overdag toch kunnen." Overlast Wil Van Heerwaarden zich blijvend in Den Burg vestigen, dan vindt hij dat de slachtplaats aan de Marico weg moet worden uitgebreid. Het college denkt dat vergroting van de bestaande noodslachtplaats overlast geeft en voelt meervoor realisatie van een centrale slacht plaats in Oudeschild. Vorig jaar laaide hierover in de gemeente raad een hevige discussie op. Een raadsmeerderheid vond dat de be staande slachterijen (Van Heer waarden in de gebouwen aan de Maricoweg en Siep de Boer in De Cocksdorp) toereikend zijn en drong er bij het college op aan dit te onderzoeken. Daarmee zetten b en w een punt achter de mede werking van een slachtplaats in Oudeschild. Initiatiefnemer Van Heerwaarden besloot deze plan nen voor eigen rekening toch uit te werken en nam een adviesbureau in de arm. „Als ik de aanvraag toen niet, dan zou ik in de toe komst geen kans meer krijgen een slachtplaats te bouwen. Dat komt door nieuwe richtlijnen uit Brus sel." Inmiddels heeft de onderne mer de bouw- en milieu (hinderwet) vergunning hiervoor op zak. Lees verder pagina 5 De twaalf woningen die dit jaar op het Mieland bij Oudeschild worden gebouwd, zijn nu al zo goed als verkocht. Dat mag een kleine verrassing heten, want pro jectontwikkelaar Ed Momberg van Mo-Project had nog geen en kele keer geadverteerd. De huizen moeten tussen f190.000,- en f350,000,- kosten. De belangstelling is zelfs zó groot dat twintig andere gegadigden op de wachtlijst moesten worden ge zet. Omdat Mo-Project zich onder druk van de gemeenteraad heeft verplicht de bouw in fasen uit te voeren, mogen pas in 1995 de vol gende zes huizen worden neerge zet. De raad drong bij de presentatie van het Mieland- project afgelopen zomer aan op gefaseerde bouw, uit vrees dat een groot aanbod inééns de Texel se vraag zou overtreffen, waar door overkantse kopers zich van het overschot zouden 'meester maken'. Dat komend voorjaar twaalf woningen worden ge bouwd, heeft als oorzaak dat er nog zes 'overstonden' van vorig jaar. In totaal komen er drieënvijf tig woningen op het Mieland. Aan nemer is Vissers Bouw- en Timmerbedrijf. Momberg is, uiteraard, verheugd dat de verkoop zo voortreffelijk verloopt, maar hij betreurt dat er gefaseerd moet worden gebouwd. „De vraag is enorm groot. Van daag (maandag, red.) hebben zich ook weer vier gegadigden ge meld," vertelt Momberg. De pro jectontwikkelaar is nauwelijks uitgesproken of zijn uitleg wordt onderbroken door een telefoontje van een ambtenaar van de ge meentelijke afdeling ruimtelijke or dening. Twee minuten later is hij terug: „Die man wilde ook een huis kopen. Ik Heb gezegd dat ik hem op de wachtlijst zal plaat sen." Horszei Het Mieland zoals het er uiteindelijk uit moet komen te zien. De huizen op de voorgrond zullen dit jaar verrijzen. Links de uitvalsweg naar de Heemskerckstraat I.M. ADVERTENTIE Behalve de noodslachting is in het gebouw aan de Maricoweg ook een slachterij gevestigd. Sander van Heerwaarden op de foto in actie. (Foto Frans Hopman) door de „brede" fractie bestaande uit de huidige fractie, de kandida ten voor de a.s. verkiezingen en het plaatselijk partijbestuur. In de motie wordt uitgesproken dat het afwijzende standpunt van het college de gewenste bescher ming van Teso tegen overname nadelig heeft beïnvloed, dat dit standpunt op termijn de werkgele genheid en de zeggenschap van de Texelaars zal schaden, dat het college zich onvoldoende heeft la ten informeren over de voor- en nadelen van de nieuwe onderne mingsvorm, dat door tegen het voorstel van de raad van commis sarissen en directie van Teso te stemmen het college geen reke ning heft gehouden met de gevoe lens en/of mening van de overgrote meerderheid van de aandeelhouders en Texelse bevol king, dat zij secundaire overwegin gen heeft laten prevaleren bij de standpuntbepaling, dat door voor af over te gaan tot bekendmaking van het collegestandpunt, het col lege de mening van de aandeel houders heeft beïnvloed of in ieder geval de schijn heeft gewekt de mening van de aandeelhouders te hebben willen beïnvloeden en dat door genoemde opstelling het col lege de belangen van de gemeente niet op de goede manier heeft be hartigd. Tweede motie Daar komt dus een tweede, nog op te stellen motie bij om te berei ken dat b en w bij dergelijke besluiten voortaan eerst de me ning van de raad vragen. Thans is dat een bevoegdheid van het col lege alléén (zo stelde het CDA bij onderzoek vast) hoewel dergelijke besluitvorming niet nadrukkelijk door de raad aan het college is ge delegeerd. Senioren Het is gebruikelijk dat b en w in Vanaf morgen, zaterdag 15 januari, ligt de luxe versie voor de intekenaars klaar in de winkel. Voor de liefhebbers van een door de samensteller gesig neerd exemplaar, zal Gelein Jansen op de volgende tijden aanwezig zijn in de boekhandels van Den Burg: 11.15 - 12.30 uur: Langeveld en de Rooy, Parkstraat 10, tel. 62610. 13.30 - 14.45 uur: Het Open Boek, Binnenburg 3, tel. 13657. 14.45 - 16.00 uur: Nauta Boek, Parkstraat 38, 12495. Door de uitgever zijn niet meer gemaakt dan er naar aanlei ding van de inschrijving werden besteld. Voor de laatko mers is door de boekhandels een beperkt aantal in voorraad genomen! De standaard paperback-uitvoering is voor de prijs van f44,50 gewoon verkrijgbaar. Uitgeverij Langeveld en de Rooy Parkstraat 10, Den Burg Telefoon 02220 - 62600 Fax 02220 - 14111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1