Cjroen c2wartsjexels in het hartL, Cocksdorp pleit voor méér recreatiegebied 0 N Betaalbare koopwoningen door huurkoopsysteem? Oog valt op terrein ten zuiden Krim Plaats voor 12 taxi's maken aan de Nikadel VAN NELLE SUPRA KOFFIE timmer PvdA presenteert verkiezingsprogramma Directeur Doeksen: niet op akkoordje gegooid met Teso S3 - v Cksg. VERDER IN DIT Paul Kikkert bracht 326 opvarenden in veiligheid rr Ruiterroutes gemarkeerd met nieuwe bordjes Nivon neemt camping met beheerder over Dubbele von Sion in nieuwe stijl s» Golfclub start met 100 leden Ook Texels Belang op bres voor vrije Hors Ondernemers op één lijn over plan: Kandidaten Ouderen Staatssecretaris Van Rooy komt niet Op loopafstand TEXELSE^COURANT -V—O—— Snelfilter of gemalen pak 250 gram O O C van 2,54 voor OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10851 DINSDAG 18 JANUARI 1994 Jitgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, >arkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon (02220) 52600 ledactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Jurg, telefoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. ledactie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witte- jlein 3, Den Burg, telefoon (02220) - 15639. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse num mers /1,40. )m gasten die in De Cocksdorp n omgeving verblijven méér te jieden, heeft de dorpscommissie en plan laten ontwerpen voor >en nieuw recreatiegebied. Vol lens de Cocksdorpers is de aan eg van zo'n natuurlijk terrein waar men kan wandelen en fiet- ien, hard nodig. Bovendien den- cen zij hiermee een logische ivergang te creëren tussen va- (antiecentrum De Krim, de even- uele golfbaan en natuurgebied )e Hanenplas. iet bestuur van de stichting )orpscommissie Eierland legde iet plan donderdagavond in het Ei- rlandsche Huis voor aan de be woners. De ruim dertig aanwe- :igen reageerden positief op het :oncept, dat in opdracht van de lorpscommissie door een werk- iroep is uitgewerkt. Benadrukt vordt dat het nog maar een voor stel is. Zo moet bijvoorbeeld nog iverleg worden gepleegd met lan- leigenaren, met wie men alles in Het optreden van de Harlingse re- Ier Gerrit J. Doeksen tijdens de èso-vergadering was geen „act" n dus niet geregisseerd door de aad van commissarissen. Dat telt directeur Henk Oosterbeek an Rederij Doeksen, die daarmee ageert op een uitlating van wet- ouder Tine Krijnen, gedaan in rante-artikelen. goede samenspraak wil oplossen. Het bestuur zal nu een brief sturen naar het gemeentebestuur, met het verzoek om op korte termijn verder te praten. Over het plan is omstreeks september j.l. al con tact geweest met toenmalig wet houder Barendregt. Die wees het eerst af, maar ging later tijdens het onderhoud akkoord met het in stellen van een werkgroep, waarin ook een ambtenaar zou plaats nemen. „Het is nog maar een klein begin. Maar we zijn overtuigd van de noodzaak", aldus werkgroep woordvoerder Meijert Boon. Hij wijst op de toeristische groei in de noordkop de afgelopen tien jaar. „Er zijn ontzettend veel mensen, maar het Krimbos is te klein. Dat is maar de helft geworden van wat oorspronkelijk de bedoeling was. We maken ons ongerust of we on ze gasten wel genoeg recreatie ruimte bieden." De initiatiefnemers hebben het oog laten vallen op een gebied dat nu deels al natuur en deels nog landbouwgrond is. Een deel, waar in o.a. een kreek loopt en bosjes zijn aangelegd, is in bezit van Staatsbosbeheer. Het agrarische Lees verder pagina 2 Idrt" Texels Belang heeft net als het college van b en w een bezwaar schrift ingediend bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij tegen de aanwijzing van De Hors als staatsnatuurmonu- ment. Volgens de kiesvereniging is de maatregel in strijd met de nota „Waddenzee" (behorend bij de Planologische Kernbeslissing Waddenzee), waarin het kabinet zegt te streven naar een zo groot mogelijk draagvlak voor haar be leid onder de plaatselijke bevol king. Texels Belang vraagt het Rijk slechts de grote lijnen uit te stip pelen en het directe beheer aan de gemeente Texel over te laten. Texels Belang constateert dat de Natuurbeschermingswet een slechte naam heeft op Texel, om dat bij de aanwijzing van Staats- natuurmonumenten de inspraak van de bevolking ontbreekt. „Her haaldelijk worden wij geconfron teerd met maatregelen van hogere overheden welke ongevraagd op ons leefmilieu van toepassing worden verklaard. De aanwijzing van De Hors heeft op Texel dan ook veel opschudding veroor zaakt", aldus het bezwaarschrift. Gesteld wordt dat de natuurgebie den op Texel altijd door de bevol king in medegebruik geweest. Gedoeld wordt op kleinschalige activiteiten als vissen in de vrije tijd, beweiding van duin en kwel der door schapen, handmatig- pierensteken, wandelen en zwem men. „Het historisch medegebruik vormt geen bedreiging voor een duurzame instandhouding en ont wikkeling van natuur en land schap. Immers, na eeuwenlang medegebruik op Texel zijn deze nog steeds van zeer hoogwaardi ge kwaliteit." Naast de ondemocratische proce dure bestrijdt Texels Belang de juistheid van de kabinetsbeslis sing. De Hors bestaat voorname lijk uit watervlaktes en geulen die geen bijzondere bescherming no dig hebben en valt feitelijk buiten het Waddengebied. Met het Bestemmingsplan Buitengebied, de Algemene Politieverordening en de Recreatieverordening voor de Waddenzee heeft de gemeente Texel bovendien voldoende instru menten in handen om de natuur gebieden duurzaam te bescher men. Het bezwaarschrift conclu deert dat ook toekomstige aanwij zingen in het kader van de Natuurbeschermingswet princi pieel zullen worden afgewezen. Het Rijk mag pas maatregelen af kondigen, wanneer die in nauw overleg tot stand zijn gekomen met de gemeente en andere plaat selijke belanghebbenden. Bij nale ving van de regels door de gemeente zou de provincie de functie van „waakhond" moeten vervullen, aldus Texels Belang. Het parkeerterreintje achter Daalders Supermarkt. Op het braakliggende stuk (links In de achtergrond) zullen -als het aan de Koger ondernemers en taxibedrijven ligt- twaalf standplaatsen worden aangelegd. (Foto archief Texelse Couranti Er lijkt een oplossing in zicht voor het taxiprobleem in De Koog. Zo wel de Kogers als de taxi ondernemers scharen zich achter een plan, dat ruimte biedt aan twaalf standplaatsen aan de Ni- kadel. B en w moeten het ont werp nog beoordelen. Afgelopen jaar hebben diverse al ternatieven de revue gepasseerd. Een voorstel om taxi's op het dorpsplein te laten draaien en ke ren, haalde het niet, maar ook het aanrijden via de Kaapstraat en een standplaats op het pleintje naast „Las Vegas" kregen geen steun. Logisch gevolg was dat tijdens het seizoen het (uitgaans)publiek overal taxi's staande hield, bijv. aan de kop van de Dorpsstraat, wat 's nachts wel eens overlast gaf voor omwonenden en hotel gasten. Dat het ook anders kon, bewees het Tropical Sea Festival begin september. Taxi's en een bus vertrokken vanaf één punt (het kleine parkeerterrein achter Daalders Supermarkt), wat minder De Partij van de Arbeid gaat met de Woningbouwvereniging praten over een systeem om koopwonin gen voor jonge mensen betaal baar te maken. Er wordt gedacht aan een soort huurkoopsysteem met onder andere de conditie dat bij eventuele latere verkoop geen winst mag worden gemaakt. De mogelijkheden worden het ko mende voorjaar bekeken na vol tooiing van de reorganisatie van de woningbouwvereniging. Het idee is een van de punten in het verkiezingsprogramma, dat de PvdA zaterdag presenteerde in dorpshuis d'Ouwe ULO. Daarbij werden ook de zes raadskandida- ten voorgesteld. Gebrek aan betaalbare huizen is een van de ernstigste problemen waarmee Texel kampt. Er zijn rond 575 woningzoekenden. Gezien deze ernst wil de PvdA dat door vordering hard wordt opgetreden tegen leegstand en tegen zg. fic tieve inschrijvingen (clandestien gebruik als tweede woning). Daar bij gaat het om ongeveer honderd woningen. Als die voor permanen te bewoning beschikbaar zouden komen, zou de ergste nood al voorbij zijn. Centrale toewijzing van woningen wordt tot voldoening van de PvdA binnenkort een feit. Thans hebben gemeente, woningbouwvereni ging en Stichting Bejaardenzorg Texel elk hun eigen toewijzingsbe leid. Straks is urgentie het eerste criterium. Volgens het verkie zingsprogramma moeten de wo ningzoekenden meer actief worden betrokken bij het vinden van woonruimte door regelmatige publikatie van vrijkomende wonin gen, zowel in de huur- als de koop sector. Op Texel moeten veel meer wonin gen worden gebouwd dan thans gebeurt. Om de provincie (die ex tra contingenten moet toestaan) van de noodzaak te overtuigen zullen de uitkomsten van het so ciaal maatschappelijk structuuron derzoek goede diensten bewijzen. Leefbaar De socialisten willen Texel „leef baar" houden door een goede af weging van wonen, leven en werken. „Het belang van een ge zonde economie op Texel wordt onderschreven, maar is niet alleen zaligmakend". De PvdA heeft thans een wethou der in het college die onder andere „financiën" in zijn portefeuille heeft. Op financieel gebied wer den belangrijke beslissingen geno men, zoals de instelling van een rioleringsfonds, instelling wegen fonds en de overname van de pol derwegen. Met trots wordt vermeld dat dit alles tot stand kwam zonder grote tariefsverho gingen. De gemeentefinancien zijn nu zodanig ingericht dat goed kan worden gereageerd op mee- en te genvallers. „De situatie is gezond. De opvatting dat die rooien alleen maar geld over de balk gooien, is niet staande te houden", aldus voorzitter Klaas Modder. De 59-jarige Modder staat als der de op de verkiezingslijst en maakt dus redelijke kans om gekozen te worden. De lijst wordt aangevoerd door de 46-jarige Dirk Terpstra („een wethouder die in zijn vrije tijd post bestelt") en nummer twee is Hans Roeper (56) die za terdag niet bij de presentatie was omdat hij in Nieuw-Zeeland zit. Vierde is Jannie Koning (47), vijf de Maarten Roeper (51) en zesde Ellen Spek (48). Net als bij andere partijen staan ook bij de PvdA de kandidaten niet te dringen. Meer dan zes waren er niet te porren. Het wordt vooral betreurd dat men geen mensen bereid heeft gevonden uit de jeug dige leeftijdsklasse, een gevolg van de geringe politieke belang stelling van die categorie. Het thans zittende raadslid Gré Zegers komt niet terug. Het raadswerk heeft haar weinig voldoening ge geven en ze houdt het daarom voor gezien. „Ik ben geen verga- derdier en veel meer ingesteld op dóen. Omdat ik veel meer wilde dan mogelijk was, voelde ik me vaak machteloos" Mevrouw Ze gers zat onder meer in de commis sie voor georganiseerd overleg (waar de belangen van het ge- meentepersoneel worden behar tigd) maar maakte herhaaldelijk mee dat een vergadering niet kon doorgaan wegens het ontbreken van het vereiste quorum. De ani mo van de andere leden was blijk baar niet erg groot. Een van de wapenfeiten waarop Gré kan te rugzien is de regeling voor gokau tomaten die zijn heeft „afge dwongen". 45000 Uit het PvdA verkiezingsprogram ma blijkt dat de partij 45000 toe ristische slaapplaatsen op Texel genoeg vindt en de huidige varia tie in accomodatie (met ongeveer een derde kampeerslaapplaatsen) niet wil aantasten. Wat betreft kamperen bij de boer wil de PvdA niet verder gaan dan vijf eenheden per erf. Gestreefd wordt naar be perking van het toeristisch auto gebruik in samenwerking met logiesverstrekkers en VVV. Be waakte parkeervoorzieningen in Den Helder kunnen stimuleren dat toeristen die voor een kort verblijf naar Texel komen, hun auto op het vasteland achterlaten. Nog enkele grepen uit het verkie zingsprogramma: Er moet een geïntegreerd ver keersplan worden ontwikkeld sa- De kandidaten. Van links naar rechts Klaas Modder, Jannie Koning, Ellen Spek. Maarten Roeper en Dirk Terpstra. Hans Roeper ont breekt. (Foto Harry de Graafl men met het gewest. Het vervoer van Texelse ingezetenen door Teso zou goedkoper moeten worden. In elke dorpskern moet tenminste één basisschool worden gehand haafd, eventueel door er dépen dances van de school in Den Burg van te maken, zodat overhead kosten worden bespaard. De kwa liteit moet echter ook in de gaten worden gehouden, wat zou kun nen betekenen dat de PvdA toch accoord gaat met de samenvoe ging van de school van midden- Eierland met die van De Cocksdorp. De PvdA wil de drugs-, drank- en gokverslaving te lijf gaan door voorlichting op de middelbare school. Wat betreft ouderenzorg wil de PvdA dat op de plaats van het hui dige Jan Dirkszoord een nieuw woon/zorgcomplex komt, waar „hulp op maat" wordt geboden om zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen mogelijk te maken. Het zou het begin moeten zijn van één organisatie die alle be jaardenhuizen en de hele zorgsec tor omvat. Vetgedrukt in het programma staat ouderen de laat ste fase van hun leven in elk geval op Texel moeten kunnen door brengen. Wat betreft economie en werkge legenheid ziet de PvdA brood in nieuwe teelten en teeltmethoden, te stimuleren door de Stichting Stimulering Texels Product. De haven van Oudeschild moet pas door de gemeente worden overgenomen als deze helemaal is aangepast aan de huidige eisen. De PvdA is tegen de harmonisatie van de veertarieven met het oog op de kwetsbare concurrentiepo sitie van plaatselijke bedrijven. In de strijd tegen de werkloosheid kan nauwe samenwerking tussen werkgevers, arbeidsbureau, de af- Lees verder pagina 2 Herhaalde pogingen van het CDA Texel hebben niet mogen baten: staatssecretaris Yvonne van Rooy heeft laten weten dat zij voorlopig niet naar het eiland komt. De partij wilde met haar praten over de har monisatie van de veertarieven en een bezoek brengen aan Teso. In een brief benadrukt de staatsse cretaris dat de harmonisatie in ieder geval geen betrekking zal hebben op het personenvervoer. overlast gaf en duidelijkheid ver schafte aan het publiek. Toch trok de gemeente onlangs het plan voor realisatie van vier standplaatsen nabij het parkeer terrein achter Daalder in, bij ge brek aan overeenstemming. Men vond de geboden ruimte te krap. Op initiatief van de Stichting Tropi cal Sea Festival, waarbij veel leden van de Koger natte horeca zijn aangesloten, is de afgelopen pe riode gewerkt aan een nieuwe, duurzame oplossing. Dat is nu voor elkaar, getuige een brief aan b en w, ondertekend door alle vier taxibedrijven (Grootjen, Smidt, Van de Wetering en Van Boven), Daalders Supermarkt, Dorpscom missie De Koog, St. De Koog Bad plaats en St. Tropical Sea Festival. De twaalf standplaatsen zijn gesi tueerd aan de Nikadel, op een thans braakliggend terrein gren zend aan het parkeerterreintje achter Daalder. Bedoeling is dat er een inrit wordt gemaakt ter hoog te van de paddestoel-verkeers remmers in de Nikadel. De taxi's stellen zich vervolgens aan weers zijden op in vakken. Voor een lint opstelling is de ruimte -als zich twaalf taxi's melden- te beperkt. Het wegrijden gebeurt via het par keerterreintje. Voor het publiek is deze lokatie makkelijk bereikbaar via de passage naast de super markt die uitkomt op de Dorps straat. De ondertekenaars vragen het col lege de standplaatsen ruim vóór het nieuwe toeristenseizoen aan te leggen en eerst overleg te ple gen met de betrokkenen alvorens tot definitieve uitvoering over te gaan. Over de aanlegkosten laten de briefschrijvers zich met uit. „Het is een algemeen belang dat er een structurele, duidelijke oplossing komt", aldus een woordvoerder. I.M. ADVERTENTIE Onze bezorgers versprei den vandaag met de Texelse Courant een folder van PRESENT I Boek- Boek- en kantoorboekhandel Langeveld en de Rooy p. Parkstraat 10. Den Burg L/7/IX Telefoon 02220 62610 W j Fax 02220 14111 I.M. ADVERTENTIE Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1