Cjroen cZwartsJexeh in het harL, Teso: diverse stemmen waren onrechtmatig N Ook gifzakjes op het Texelse strand Staatssecretaris neemt klachten Texel serieus m \echter zal zich uitspreken over coöperatie Advies van politie: afblijven Aantal oefeningen Vliehors beperkt VERBODEN TOECANG GEVAARLIJKE STOFFEN ummer -\\orszel Gevoel VERDER IN DIT w TVO: extra woningen voor werknemers 3 Bezoek Hans van Mierlo 5 w Knap kantoor voor Waterschap 5 w Van Asselt en Jansen samen de verkiezingen in 5 Plan voor ontwikkeling Den Burg-west 5 w Van Rossum start kruidenbedrijf 7 Gespreksgroep voor ouders van verslaafden 9 Noodverordening: Niemand mag het strand op TEXELSE^ COURANT Onze bezorgers versprei den vandaag met de Texelse Courant een folder van drogisterijen UJim fTlets en een PLUS/KLUS folder van DOE-HET-ZELF markt A. van der VIS VRIJDAG 21 JANUARI 1994 PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10852 Itgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, irkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon (02220) 600 lactle Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den irg, telefoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. dactie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witte- iin 3, Den Burg, telefoon (02220) - 15639. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs Z49.95 per half jaar Losse num mers M,40. ie Teso-coöperatie komt er misschien toch. Ge ileken is dat op de geruchtmakende aandeelhou- ersvergadering van 7 januari op onrechtmatige rijze stemmen zijn uitgebracht en dat de kans aarom redelijk groot is dat de rechter de uitslag jal corrigeren. Het kan echter jaren duren voordat ie uitspraak er is. leze sensationele wending in de nöperatie-affaire tekende zich af de maandag na de vergade- ing. Als gevolg van de zeer nipte oerwinning met drie stemmen de tegenstanders hadden ge lekt, werd voor uiterste zeker- I ïid gecontroleerd of alle genstemmen wel rechtsgeldig aren. Daarbij werd de presentie lijst van aandeelhouders zoals op maakt bij de toelating tot de gadering, vergeleken met de gevens in het aandelenregister i Teso. Meerdere stemmen irden gevonden waarmee iets s was: ze waren uitgebracht or of namens aandeelhouders niet als zodanig konden wor- n aangemerkt. n aandeel moet op de juiste am zijn gesteld en moet boven in „betekend" zijn door directie raad van commissarissen, emmen met aandelen die daar- niet voldoen zijn dus ongeldig. :eraard moest ook het veel gro- e aantal voorstemmers worden gecontroleerd, waarmee Teso- employé's dagen bezig zijn ge weest. Ook daarbij kwamen on rechtmatige stemmen aan het licht, maar het uiteindelijke beeld was voor het Teso-bestuur toch zeer hoopvol. Te goeder trouw Teso gaat er overigens vanuit dat de betrokken aandeelhouders te goeder trouw zijn geweest. De on rechtmatigheid is te wijten aan onwetendheid, achteloosheid of nalatigheid. Dat werd in de hand gewerkt door de Teso-koorts die iedereen leek te hebben bevangen in de dagen die aan de vergadering vooraf gingen. Aandelen waarnaar soms in geen jaren was omgeke ken werden overal opgediept, maar stonden niet altijd op de juiste naam. Van onrechtmatigheid was bij voorbeeld sprake als een aandeel hoorde tot een onverdeelde boedel met meerdere boedelgerechtig den; de persoon die hiermee stem de, had van alle andere boedelgerechtigden machtiging Dat was even schrikken! Af- \elopen dinsdag tetterde deze rant onder het kopje Verder n dit nummer": ,,Paul Kikkert racht 326 opvarenden in vei- igheid!". Wat was er in he- nelsnaam gebeurdWas „De Marsdiep" vastgelopen op de vrije- Hors en waren alle pas sagiers door hem gered? Wel- iee sukkel, lees toch eens var zorgvuldiger. Zeeredder ui nam afscheid van de red- lingboot. Hij redde in zijn lan- (e loopbaan die 326 mensen n zag bovendien nog kans »m drie Texelse burge meesters (waaronder twee ■x-) bij elkaar te brengen, laar krijg je nou een warm sevoel van! Is dat net zoiets sis het Texelgevoel van die in gezonden stukkenschrijver uit lorne, die een mini-enquête slechts één ondervraagde?) 1ield en daaruit opmaakte dat 'eel middenstanders de Teso- 'oöperatie niet zien zitten, maar dat niet openlijk durven eggen, omdat het ze klanten 'ou kosten! Nou moe, zó kin derachtig zijn we toch niet. En lan nog dat gezeur over „de warte lijst". Als we persoon- ik op afroep zouden hebben sestemd - wat volgens de sta- oten kan - dan hadden we in te sporthal meteen kunnen 'ien en horen wie voor of te- sen is. Je kunt je afvragen of tet de uitslag zou hebben 1eïnvloed' Die Teso geeft je sen heel speciaal gevoel van ''innen. En hoe zit het met het solitieke gevoel van de jonge esselaars? Krijgen we straks sen gemeenteraad van uitslui- snd krasse knarren? Lekker levoel... Horszei nodig, wat niet altijd het geval was. Ook werd gestemd met aan delen die waren gekocht of gekre gen van iemand die inmiddels was overleden en niet op naam van de nieuwe eigenaar waren gesteld. Verder kwam het voor dat de aan delen van volmachtgevers niet aan de eisen voldeden. Ook zijn depot- bewijzen afgegeven die niet klop ten met de tenaamstelling. Als een fout aan het licht kwam werd in meerdere gevallen contact op genomen met de aandeelhouder of andere betrokkene om er volko men zeker van te zijn dat het echt mis was. In een enkel geval bleek dat het met het aandeel wèl goed zat, maar dat er een fout was in het Teso-register. Mensen die naar de vergadering gingen met aande len zonder juiste tenaamstelling, konden meestal zonder problemen naar binnen omdat geen legitima tie is vereist. Hoeveel? Hoeveel stemmen er op grond van de genoemde bepalingen niet deugden, wil het Teso-bestuur niet zeggen omdat het onderzoek nog gaande is en het uiteindelijk de rechter is die zich hierover moet uitspreken. Maar bij doorvragen blijkt dat het om een betrekkelijk klein aantal gaat, te tellen op de vingers van twee handen. De zaak ligt volgens directie en commissa rissen echter vrij duidelijk: als deze stemmen inderdaad ongeldig wor den verklaard, is de coöperatie er door. Volgens het Burgerlijk Wet boek kan de rechter dat zonder meer bepalen; er hoeft niet te wor den overgestemd. Extra zekerheid Teso wil echter nog meer zeker heid alvorens naar de rechter te stappen. Met inschakeling van ju risten worden nog wat naspeurin gen gedaan en worden alle foute stemmen nog eens onder de loep genomen, waarmee twee tot drie weken is gemoeid. Daarna wordt de Alkmaarse rechtbank inge schakeld en Teso gaat ervan uit dat de situatie zich dan zeer kans rijk laat aanzien. De rechter krijgt te maken met een waarschijnlijk unieke affaire, waarover weinig of geen jurisprudentie bestaat. Mede daarom zal de behandeling veel tijd kosten. De rechter zal daarbij uit kringen van coöperatiete genstanders een tegenpartij moe ten kiezen. Geen actie Gezien deze ontwikkeling vindt Teso het ongewenst dat er een aandeelhoudersvergadering komt waarin opnieuw over de coöpera tie wordt gestemd. Op grond van de bepaling in de statuten dat houders van aandelen met een ge zamenlijke nominale waarde van tenminste f5005,-, zo'n vergade ring kunnen eisen, waren meerde re aandeelhouders al bezig met een initiatief in deze richting. Gemeentewerken heeft haastig borden gemaakt om bij alle Texelse strandslagen te plaatsen. iFoto Tessa de Graaft Op het Texelse strand zijn, evenals op de rest van de Noord zeekust, zakjes aangespoeld met het landbouwgif Apron. Op de strandslagen zijn borden met het opschrift „verbo den toegang" geplaatst, maar de politie beseft dat die be langstellenden niet zullen tegenhouden. Wie zich toch op het strand begeeft en daar zakjes gif vindt, wordt dringend verzocht deze niet aan te raken. De papierachtige zakjes, grijsach tig van kleur, zijn 8 bij 10 centime ter. Erin zit de roodgekleurde pesticide Apron. Deze stof is ge vaarlijk voor de gezondheid. De zakjes komen uit een contai- Alleen de dertig straaljagerpiloten die eind maart naar het voormalige Joegoslavië worden uitgezonden mogen voor die tijd ieder één bom van 500 pond afwerpen op de Vlie hors. Verder komt er opnieuw een onderzoek door TNO om te ontdekken hoe de overlast door de luchtmachtoefenin gen kan worden tegengegaan. Deze beloftes werden giste ren in Den Helder gedaan door staatssecretaris van defensie A.B.M. Frinking. Hij had een gesprek met het vol tallige Texelse college van b en w. De staatssecretaris bieek bijzon der goed op de hoogte van de Texelse klachten. „Het is echt niet alleen een probleem voor de Texe laars, ik neem deze zaak zeer se rieus", aldus Frinking. Hij gaf aan dat het ook voor defensie een raadsel is waarom de zogenaamde „high explosives", die in het verle den ook al werden gebruikt, de laatste tijd ineens zoveel meer overlast veroorzaken. „Vandaar dat we na het vorige exces TNO hebben gevraagd een onderzoek in te stellen. Dat heeft echter nog geen bruikbare resultaten opgele verd, daarom wordt een herhaling sonderzoek ingesteld in september. Als het zover is zal contact worden gezocht met ge meente Texel." Reductie Om de overlast tot die tijd tot een minimum te reduceren, heeft Frin king de luchtmacht opdracht ge geven de hoeveelheid oefeningen te beperken tot het hoogst nood- V.l.n.r. Wethouder Eelman, gemeentesecretaris Zoon. staatssecretaris Frinking, burgemeester Van Rappard en de wethouders Krijnen en Terpstra. iFoto Tessa de Graaft) zakelijke. Als wel wordt geoefend met de 500 pond bommen, zal dit uitgebreid worden bekendge maakt via de krant. Tevens zal voortaan eens per jaar een afge vaardigde van de luchtmacht naar Texel komen om de bevolking te informeren. „We hopen dat hier door over en weer een beter be grip zal onstaan voor elkaar", aldus de politicus. Hij noemde zijn gesprek met het Texelse college openhartig en eerlijk. „B en w be grijpen dat er móet worden ge oefend en dat gaat nou eenmaal niet geruisloos, want vliegtuigen maken lawaai. Maar we proberen de overlast tot een minimum te beperken. Van onze kant is er geen gebrek aan goede wil, maar we moeten wel eerst greep op de si tuatie krijgen. Wij willen ook wel eens van al die boze telefoontjes af." Kolonel Godderij van de lucht macht is er uiteraard niet blij mee dat de vrijheid om met „live wea pons" te gooien op de Vliehors is ingekap seld. „Maar ik heb wel be grip voor de klachten. De beper kingen die ons nu zijn opgelegd gaan verder dan voorheen. Er wordt dus wel degelijk geluisterd naar de opmerkingen van de Texe laars, al verwijt men ons vaak dat dat^niet zo is. Het betekent echter niet dat we helemaal niet meer oefenen." Burgemeester Van Rappard was tevreden met de toezeggingen van de staatssecretaris. „We hebben nu betere, duidelijker afspraken dan in het verleden. En onze ver halen zijn niet gebagatelliseerd." De wethouders Krijnen en Eelman deelden zijn mening. Dirk Terpstra liet zich ontvallen dat hij pas écht tevreden is als helemaal geen bommen meer worden gegooid op de Vliehors. ner, die op 8 december voor de Franse kust werd verloren door het vrachtschip „Sherbo" uit Cy prus. In de container zaten ook zakjes met het middel Ridomil en onstekingen voor explosieven, maar die zijn nog niet op Texel aangespoeld. Woensdagavond kwam de eerste melding binnen dat er zakjes wa ren aangetroffen op de zuidpunt van het eiland. De politie trad in overleg met Rijkswaterstaat, de gemeente en de brandweer en besloot tot een grootscheepse zoekactie. Deze startte gisteren rond half tien op de zuidpunt van het eiland. Gescheurd Tussen de laag- en hoogwaterlijn werd door twintig betrokkenen gezocht naar het gif. Om 16.00 uur eindigde de speurtocht bij de vuurtoren. Er werden zo'n 250 zakjes gevonden, waarvan een aanzienlijk aantal was gescheurd. „De dichte zakken zijn door men sen met handschoenen in plastic tonnen (metaal wordt door het middel aangetast-red.) gedaan om later te worden vernietigd. De ka potte zakjes en het roodverkleurde Evenals de andere kust- gemeenten van Noordholland waar gif is aangespoeld, heeft Texel het hele westelij ke strand met onmiddellijke ingang tot verboden gebied verklaard. De burgemeester heeft daartoe vanmorgen een noodverordening uitgevaar digd krachtens de nieuwe ge meentewet, die deze moge lijkheid biedt als gevaar voor de gezondheid of bedreiging van de openbare orde in het geding is. Al direct na het vinden van het gif werden verbodsbor den bij alle strandslagen ge plaatst; deze hebben nu rechtskracht gekregen. Het verbod houdt in dat nie mand zich op het strand mag bevinden. De politie is belast met de controle op naleving van het verbod. Hoe lang de maatregel zal duren is niet te zeggen. De gemeenteraad is op de hoogte gesteld. zand er omheen is door brand weermensen met beschermende kledij opgeruimd", aldus een woordvoerder van de politie. Gemeentewerken heeft snel bord jes gemaakt die de strandgangers waarschuwen tegen het gevaar. Bij alle strandopgangen is zo'n bord geplaatst. Geen honden Omdat nog steeds zakjes aan spoelen, maakte de politie van morgen een controleronde over het strand. Indien nodig zullen ook de komende dagen nog oprui mingsacties worden gehouden. „Ongetwijfeld zullen de waarschu wingen om weg te blijven in de wind worden geslagen. Maar laten de mensen in ieder geval geen honden meenemen naar het strand, want voor dieren is het gif helemaal levensge vaarlijk", aldus de woordvoerder. Wie een zakje vindt wordt ver zocht er een stokje bij te plaatsen of er een grote cirkel omheen te trekken in het zand, zodat de da gelijkse opruimploeg ziet waar het gif ligt. „Het is niet nodig ons voor ieder zakje te bellen, tenzij er op bepaalde plaatsen een heleboel te gelijk aanspoelen", zo stelt de politie. Volgens de GGD valt het wel mee met het gevaar dat het gif met zich meebrengt. „De stof is niet vluchtig en zeker niet levensge vaarlijk", aldus directeur Vogel. „Maar wie ongerust is en meer wil weten kan ons altijd bellen." Het telefoonnummer van de poli tie is 22188. De GGD is bereik baar via 02230-55211. I.M ADVERTENTIE 7!>rli iMljtt Uin. Pïrturaji 20. Der Burg Weverstraat 1, Den Burg Maricoweg 6, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1