Weekend maandag 24-01-1994 open eclamestudio Tesselse woorden in oud-Holiandse poëzie Commissie keert zich tegen b en w in zaak Weijers Film m.i.v. „Dichters en dialect": Garage moet er snel komen" VOOR Agenda ons nieuwe adres is TEXELSE couRANT Hardrijders van 22 en 23 januari 1994 Oud-leerlingen oud Papier PERFECT WORLD Cursussen atelier De Witte Engel Kinderdansgroep Radio Texel }Q( Burgwal 15 Postbus 4 1791 AH Den Burg 1790 AA Den Burg Tel :14424 Fax:10084 VRIJDAG 21 JANUARI 1994 „Het is grappig om te ontdekken dat bepaalde oud-Hollandse woorden in de rest van Nederland niet meer bekend zijn, maar door de Texelaars zijn vastgehouden in hun dialect." Aldus Gelein Jan sen, de samensteller van het Tes- sels woordenboek, over zijn speurtocht naar „Tesselse" woor den in 17e eeuwse gedichten. „Taal houdt me altijd bezig. Ook nu het Tessels woordenboek is uitge bracht, blijft het leuk om verder te spitten. De herkomst van woorden blijft me boeien. Uit die oude ge dichten blijkt dat sommige termen uit het Tessels in feite oud- Nederlands zijn. Wij kennen ze nog wèl, de rest van het land niet meer." Zo blijkt volgens Jansen de be roemde 17e eeuwse letterkundige Bredero nogal eens „Tesselse" woorden te hebben gebruikt. „Van Bredero is bekend dat hij belang stelling had voor het Hollandse platteland. Zijn taalgebruik zit dichtbij de Noordhollandse dialec ten. Bredero beschreef bijvoor beeld samenspraakjes tussen twee vrouwen in de volkstaal." Jansen leest vrijwel dagelijks de gedichten door. „Ik heb alle Tes selse woorden in het hoofd, dus die herken ik direct. Op deze ma nier heb ik alweer van een paar woorden een nieuwe toelichting gevonden, die niet in het woorden boek staat." Kopers van de gebonden exempla ren van het Tessels woordenboek kregen zaterdag, toen Jansen in drie boekhandels signeerde, twee voorbeelden van oude gedichten met Tesselse woorden mee naar huis. De belangstelling voor de ge bonden uitgave was bijzonder groot: er werden liefst 700 van de ze duurdere exemplaren besteld. Gelein Jansen had zaterdag dan ook druk werk. Soms vormde zich een rij wachtenden en in één zaak raakte ook de extra voorraad met bestelde gebonden woordenboe ken uitverkocht. Van het signeren maakte Jansen veel werk door iedere koper een persoonlijke tekst -uiteraard in het Tessels- mee te geven. De naspeuringen in oud-Hollandse gedichten is een persoonlijke hob by van Jansen. De werkgroep dia lect van de Historische Vereniging houdt zich er niet mee bezig. „Het komt dan vooral neer op lekker Tessels met elkaar praten. Ook houden we ons bezig met ge schreven dialect." Aanstaande dinsdag heeft de werkgroep weer een van haar maandelijkse bijeen komsten. ledereen is daarbij wel kom. I Als ghy van de doodt suit sijn verbeten, Dan sal men u hchaem met meer toemeten Dan alleen een plaelse van seven voeten Dus als gh v by u Liefken zijt gheseten, Wilt maken goedt eter met drinken en eten. met danssen, met boenen, met spelen en loeten. Waarom wilt ghy soo neerstich wroeten. Om wysheyt te leer en. of rijekdom te verwerven Solon en Cresus zijn doodt, en ghy moet sterven Pieter Roemer Visschcr (1547 - 1620) Het werkwoord "toeten" in de betekenis van gcluidmaken, blazen is ook bekend i in het Tessels Volgens het Tessels woordenboek is een hoorn een "toet" (VV Fr Toethoorn) Hiermee kondigde de bulloper (degeen, die met de stier liep) zich aan Het hoomblazen is "toête" Dit gebruik had op bepaalde tijden een speciale betekenis. Als de bakker bijv "worreme bóólle" dit zijn krentebollen, die warm werden gegeten) op zaterdagavond om ca 8 uur klaar had, werd dit op de "toet" bekend gemaakt Er bestaat ook een sèèggie waarin geduidt wordt op dit blazen, maar met een andere betekenis De bakker fon de hoek. die het ifonnacht geblaze. de belle fun sien broek, die hange foor de glaze „Doe nou toch niet zo moeilijk. Wij willen allemaal dat dat voor- bereidingsbesluit wordt geno men." CDA-er Jan Koolhof brak woensdag, met steun van de an dere leden van de raadscommis sie voor ruimtelijk- en huisvestingsbeleid, een lans voor de bouw van een garage door G. Weijers in Oudeschild. Weijers heeft al enige jaren gele den gevraagd of de gemeente toe stemming wil verlenen voor de bouw van een garage aan de Heemskerckstraat in Oudeschild. Deze plek heeft de bestemming openbaar groen. „Belachelijk", volgens de commissie. „Als je daar iets groens wil aantreffen, moet eerst het beton worden ge schilderd! Bovendien staat er al een grote schuur." Omdat de bouw van een garage niet mag bij de bestemming open baar groen, vroeg Weijers om me- deweking aan een artikel 19 procedure. Omdat de garage vol gens het college „geen directe re latie had met de woning aan de Loodssmgel" stemden b en w te gen. Weijers protesteerde. De zaak kwam in de bezwaar- en beroeps- schriftencommissie en bij de Raad van State. De commissie verklaar de Weijers bezwaar ongegrond, maar de Raad van State vernietig de dat, wegens procedurele on juistheden. Niet van plan Hoewel het college dus door ho gerhand op de vingers is getikt, zijn b en w niet verplicht hun standpunt te wijzigen. En dat lij ken ze ook niet van plan, want de raad wordt schriftelijk meegedeeld dat, als de raadsleden wèl een voorbereidingsbesluit willen ne men, het college niet meewerkt aan de vrijstellingsprocedure. De hele commissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid keerde zich wegens deze stugge opstelling te gen wethouder Eelman. Die raakte verstrikt in herinneringen of deze zaak nu wel of niet eerder in de raadscommissie was behandeld. De commissieleden waren daar echter maar matig in geïnteres seerd. Koolhof: „Ik wil gewoon weten hoe we deze garage gerea liseerd kunnen krijgen. Dit heeft nu wel lang genoeg geduurd." Wethouder Eelman bleek toch on der de indruk van de unanieme te genstand en beloofde het onderwerp nogmaals in het colle ge aan de orde te brengen. „Mochten we bij ons standpunt blijven, dan beloof ik u tijdig op de hoogte te stellen, zodat u zélf met een voorbereidingsbesluit kunt ko- Op de Pontweg, de Amaliaweg en de Van der Sterreweg heeft de po litie woensdag tussen half twaalf en twee uur snelheidscontroles gehouden. Van de 303 passeren de voertuigen reden er 38 te hard. De hoogst gemeten snelheid was 119 kilometer per uur. Kerkdiensten zondag 23 januari HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar De Waal: 11.00 u. dienst in Den Hoorn. De Koog: 9.30 u. mevrouw C. Vlaming uit Diemen. Den Hoorn: 11.00 u. ds. H. R. Betting; doopdienst; dienst samen met De Waal; m.m.v. Soli Deo Gloria Oosterend: 9.30 u. ds. H. K. Fibbe; viering Heilig Avondmaal. Oudeschild: 11.00 u. ds. H. K. Fibbe; viering Heilig Avondmaal. De Cocksdorp: 11.00 u. mevrouw C. Vlaming uit Diemen. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u dhr. B. Guiljam; 19.00 u. gezamenlijke dienst in Doopsgezinde kerk; voorgangers drs F. J. Daa- ne en ds. H. R. Betting. Oosterend: 10.00 u. ds. F. F. Omta uit Slootdorp; 19.00 u. geen dienst. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u. dienst. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. da. M. Keijser; kerkbusje Den Hoorn; uitzen ding via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE 10.00 u. Ev. H. Keijzer uit De Meern. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: za. 19.30 u dameskoor; uitzending via De Lichtboei; zo. 10.45 u. herenkoor. Oudeschild: zo. 9 30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, Schilderend 19, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Jehovah's ogen slaan ons gade". Wachttorenstudie: 11.20 u. „Gelukkig zijn de nederigen" Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur: Dokter K. Eissen en dokter F. P. Zwager, Julianastraat 9, Den Burg, tel. 12039. Aanvragen visites s.v.p. tussen 9.30 en 10.30 uur. Spreekuur op zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur en van 16.00-16.30 uur, zonder afspraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur op zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloe dingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Gezinsverzorging: Spreekuur na het weekend maandag 08.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11 •Rijkspolitie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is dagelijks open van 9 00 tot 18.00 uur. Telefoon (dag en nacht): 12222. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 12222. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het wee kend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkundige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul) •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg Tel. 12112. Za terdag 11.00-12 30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Rechtshulp: Gratis juridisch spreek-uur, maandag van 9.00 tot 10 00 uur in d' Ouwe Ulo te Den Burg. Vrijdag 21 januari Van 14.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur houdt ate lier De Witte Engel in de War moesstraat open huis, met introductie van het program ma van de voorjaarscur sussen. In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „A perfect world". In de Doopsgezinde kerk in Den Burg wordt het middel eeuwse Oberufer Driekonin genspel opgevoerd, aanvang 19.30 uur. Entree gratis; col lecte na afloop. Geert Jan van Huygevoort uit Tilburg verzorgt in d'Ouwe ULO een dialezing over een rondreis die hij samen met een aantal Spanjaarden maak te door Uruguay en Argenti nië; 20.00 uur. Entree vrij. Om 20.00 uur begint in Time Out (Ouwe ULO) het mu ziekcafé. In De Witte Burcht begint om 20.00 uur een klaverjasdrive om het kampioenschap van Texel. Zaterdag 22 januari Fractie, kandidaten en bestuur van het CDA Texel houden in dorpshuis 't Skiltje te Oude schild een politieke bijeen komst in het kader van de dorpentocht ter gelegenheid van de op handen zijnde ge meenteraadsverkiezingen, aanvang 11.00 uur. Om 11.00 uur begint in sport en evenementenhal 't Stappe- land een tennistoernooi voor herendubbels. Deelname kost f15,- per persoon. Op de dijk bij De Cocksdorp wordt een fietsexcursie van EcoMare gehouden „Kijken naar ganzen in Eierland". Aan vang 11.00 uur; tijdsduur drie uur. Deelname kost f10,-. De wielervereniging houdt bij de Biesboschweg een veldrit in de Dennen. Start jeugd om 14.10 uur; senioren a en .b om 14.30 uur. In sport- en evenementenhal 't Stappeland in De Koog be gint om 19.00 uur een ten nistoernooi voor dames-dubbels. Deelname kost f15,- per persoon. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Mijn vader woont in Rio" en om 19.00 en 21.15 uur „A perfect world". Zondag 23 januari In de sport- en evenementen hal 't Stappeland begint om 11.00 uur een mixed ten nistoernooi. Van 14.30 tot 16.00 uur wordt door Gymvereniging Texel in de Beatrixzaal in Den Burg een gyminstuif gehou den voor kinderen van 3-6 jaar. (Ze hoeven geen lid van GVT te zijn). In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Mijn vader woont in rio" en om 19.00 en 21.15 uur „A perfect world". In de Doopsgezinde kerk in Den Burg wordt een gebeds dienst voor de eenheid der kerken gehouden, georgani seerd door de Werkgroep In terkerkelijk Overleg; 19.00 uur. Maandag 24 januari In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „A perfect world". Dinsdag 25 januari De Overkoepeling van Texelse Vrouwenorganisaties houdt in het raadhuis een koffieoch tend, aanvang 9.30 uur. G. Praamstra vertelt over het ge meentelijk subsidiebeleid en R. van Dijk over kunstwerken in het raadhuis. Met het oog op het komende Thijssejaar plant wethouder Tine Krijnen bomen aan de Thijsselaan; 8.30 uur. In dorpshuis De Waldhoorn wordt een hoorzitting gehou den over de herinrichting van de Herenstraat; 19.30 uur. In EcoMare wordt een discus sieavond gehouden over „Boeren op Texel", aanvang 20.00 uur. C.W. Hin geeft een inleiding over ontwikkelingen en problemen in de landbouw op Texel. Adriaan Dijksen van de Werkgroep Landschaps- zorg vertelt over de effekten van deze ontwikkelingen op de natuurwaarden van het agrarisch gebied. Aan de orde komen: mest, weidevogels, bestrijdingsmiddelen en rela tienota. Entree f5,--. De afdeling Dialect van de Historische Vereniging heeft om 20.00 uur een bijeen komst in d'Ouwe ULO, ook toegankelijk voor niet-leden. In Bosch en Zee wordt de jaarvergadering van de Vereni ging voor Bedrijfsvoorlichting gehouden. Na het huishoude lijk gedeelte worden aan de hand van dia's gebeurtenis sen en feiten van 1993 besproken; 20.00 uur. In Cinema Texel draait om 20.30 uur „A River runs trough it"" (regie Robert Redfort). In „De Twaalf Balcken" begint om 20.30 uur politiek café over het sociaal-cultureel be leid op Texel. Hoogwater te Oudeschild Vr. Za. Zo. 21 00 22 02 23 03 Ma. 24 04 Di. 25 06 Wo. 26 07 Do. 27 08 Vr. 28 08. .55 en 13.00 u. .00 en 14.10 u. .20 en 16.20 u. .47 en 17.50 u. 15 en 18.55 u. 14 en 19.56 u. 05 en 20.45 u. 55 en 21.14 u. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De zon komt 23 januari op om 8 32 u. en gaat on der om 17.10 u. 27 januari volle maan, 21 januari doodtij: 29 januari springtij De toneelgroep van de oud leerlingen speelt op 29 januari „Het drommelse matje" in dorps huis De Wielewaal te De Waal. De tweede opvoering van dit blijspel is op 5 februari in het Eierlandse Huis in De Cocksdorp. Beide keren is bal na en wordt een verloting gehouden. De uitvoeringen van de oud leerlingen staan altijd garant voor dolle pret met bekende spelers als Martin Kikkert en Teun Huisman. Dit keer zijn ook enige nieuwe ta lenten op toneel te bewonderen. De regie is in handen van Ine Witte-Barhorst. Kaarten voor de voorstellingen zijn te bestellen bij Anton Bakker (19702) en Marcel Witte (18486). Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 5. Jonkerstraat, Willem van Bei- erenstraat, Boogerd, Schoon oordsingel. Witte Kruislaan en Burgerhoutstraat. Oudeschild: In Oudeschild wordt dinsdag 25 januari vanaf 15.30 uur door „De Bruinvis" oud papier opgehaald, leder wordt verzocht het papier tij dig gebundeld aan de straat te zetten. Na het succes van zijn met een oscar beloonde anti cowboy film UNFORGIVEN komt Clint Eastwood met een thriller: PERFECT WORLD. Hij regisseerde niet alleen maar speelt zelf ook een hoofdrol als een Texaanse politieman die achter de ontsnapte ge vangenisboef Kevin Costner (eveneens Oscarwinnaar met „Dances with Wolves") aan gaat. Deze snoodaard gijzelt tijdens zijn vlucht een alleraar digst jongetje - en zoals zo vaak tijdens dit soort gebeur tenissen ontstaat er een war me band tussen de twee! Dit kunnen we bepaald niet zeg gen van Eastwood en Cost ner, maar het gaat er uiteraard ook om of de cop de boef te pakken krijgt aan het eind van de film. Een thriller van en met mensen die gerust wel weten hoe ze zo'n film moeten ma ken. In de grote steden was een Perfect World een aardig succes met de Kerst, en draait er overigens nog steeds in een flink aantal bioscopen. FILMCLUB A RIVER RUNS THROUGH IT is de filmclub-film van de ko mende week is een mooi en warm verhaal over mens en natuur verfilmd door niemand minder dan Robert Redford. Het is het jeugdverhaal van schrijver Norman Maclean in het afgelegen en ruige Monta na. Zijn vader, een rechtscha pen dominee, brengt hem en broer Paul behalve godsvrucht ook de kunst van het vliegvis sen bij. Harmonie en liefde voor natuur en medemens staan hoog in het vaandel van het gezin. Maar het leven drijft beide broers uit elkaar, hoe diep ze elkaar ook liefhebben. Robert Redford heeft er een gracieuze nostalgische film van gemaakt met respect voor alles wat groeit en bloeit. Een aandoenlijke country sto ry met majestueuze beelden in en om die rivier in Montana. Ruim twee uur onderuit en genieten! VOOR DE JEUGD „Mijn vader woont in Rio" is de Nederlandse bioscoopfilm die vorig jaar in een 3 of 4 de len door de VPRO is uitgezon den. Nu in zijn geheel en voor maar f 7,50 bij Cinema Texel. Een leuke film voor de kinde ren met Peter Faber in één van de hoofdrollen. PERFECT WORLD, do t/m ma 19.00 uur en 21.15 uur A RIVER RUNS THROUGH IT, di en wo 20.30 uur MIJN VADER WOONT IN RIO, za/zo/wo 14.00 uur. De komende weken beginnen de vier creatieve cursussen in het atelier aan de Warmoesstraat 50 te Den Burg. Dindagavond 25 ja nuari is de eerste avond voor het maken van een Knuffelpopje. Dit is het eerste popje van de serie Zon nekindpoppen (speelpoppen ge maakt van natuurlijke materialen) die met de leeftijd van het kind meegroeit. Bij de beginnerscursus worden de basistechnieken gron dig aangeleerd en worden belan grijke elementen als kleur- en materiaalgebruik toegelicht. De cursus duurt vijf weken en kost f65,- incl. materiaal en koffie of thee, exclusief vulwol. De tweede cursus is de Seizoe nentafel. Tijdens deze cursus wordt geleerd hoe vorm kan wor den gegeven aan het verlangen iets van de natuur in huis mee te beleven en te verbeelden. Er wordt gewerkt aan Sneeuwklokkindjes, Koning Winter, Vrouwtje Dooi en Oolle op ski's. De cursus begint op donderdagavond 27 januari en duurt vijf weken. De kosten zijn f65,-, exclusief materiaal, inclusief koffie en thee en het werkmateri aal voor de eerste cursusavond. Maandagavond 31 januari begint de cursus lijzepop maken. Deze speelpop bij uitstek kent twee va rianten: meestal wordt de lijs met rechte armen gemaakt, maar deze keer wordt de lijs „met pakarmen" gemaakt. Deze cursus voor gevor derden duurt vier avonden en kost f60,- inclusief materiaal, exclusief vulwol. Woensdagavond 2 en 9 februari geeft mevrouw Wekkie Sijtsma uit Oosterend een cursus doos bekle den met stof. Voorbeelden zijn te bezichtigen in het atelier. Deze cursus kost f40,- inclusief doe en materiaal, exclusief stof. Voi alle cursussen geldt dat ze doo gaan bij voldoende belangstellir Inlichtingen en of opgave: Jean van Abs, telefoon 13544. Kinderen vanaf 5 jaar, die op i folklorewoensdagen graag m willen dansen in ouderwetse kl dij, zijn dinsdag 1 februari welko tijdens de eerste les van de kind: dansgroep in de gymzaal van i Jozefschool. De danslessen beginnen om 15.' uur. Kosten bedragen 710,- vo een heel seizoen. Twee kinderi uit één gezin betalen samen 711 De optredens van de kinderen i op de folklorewoensdagen 12.00 uur. Opgeven en informatie bij Ann lies Peet 05025) of Vrony Mo (16686). Radio Texel is te beluisteren via FM 106.1 of kabel 98,5. De uitzendtijden zijn: - maandag tot en met donderdag van 18.00 - 20.00 uur - vrijdag 14.00 - 23.00 uur - zaterdag 08.00-23.00 uur - zondag 09.00 - 22.00 uur Programmanieuws - vrijdag 18.00 - 19.00 uur: Radio Texel Actueel heeft live contact met de sleper „Elisa beth", die de 100 m. lange ijsbreker „John A. Mac. Do nald" vanuit Canada via Mau ritius naar Bombay versleept. I.M. ADVERTENTIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2