Het helpt als je er met otgenoten over praat" Vibeke Roeper publiceerde vijf boeken over VOC reisverhalen ,Oud-Nederlands moet je hardop lezen" Verbroedering tijdens Hoornder dorpsmaaltijd Gespreksgroep voor ouders van verslaafden TEXELSEg COURANT Groen Links niet blij met zwembad Sluftervallei Auto-insluiping Bomen Thijsselaan ludiek vervangen Klif-dames hervatten competitie sterk VRIJDAG 21 JANUARI 1994 let zal je kind maar wezen. Een verslaafde die niet buiten Icohol, drugs of gokken kan. Hun ouders hebben het vaak noeilijk. Ze hebben verdriet, twijfels over de opvoeding, :ijn boos en ervaren het soms als een schande. Kortom de erslaving beheerst ook hun leven. Maar soms helpt het als e er met lotgenoten over praat, vindt een moeder die een lespreksgroep voor ouders van verslaafden wil oprichten. )p woensdag 26 januari is de eerste (anonieme) bijeen- ;omst. titiatiefneemster is moeder van n verslaafde zoon en wil om pri- acyredenen anoniem blijven. „Ik raat wel met ouders van junks in )en Helder en vind dat zo'n groep iok op Texel van de grond moet omen. Niet zozeer voor mezelf, ant ik kan er nu redelijk mee mgaan. Maar ik merk dat ande- »n zover nog niet zijn." aar zoon is al geruime tijd ver- laafd aan de cocaïne. Naar de orzaak kan ze alleen maar gis- en. „Hij is altijd al enorm ieuwsgierig geweest. Het begon iet experimenteren met alcohol, aarna raakte hij aan de cocaï- Stadia trekt zich de verslaving van aar zoon erg aan. Het dreigde ilfs haar leven te ontwrichten en lar gezinsleven leed eronder. „Je 'ordt verdrietig, boos, ontkent >t, twijfelt aan jezelf en aan je nd en verzet je tegen bepaalde ïvoelens. Ik heb al deze stadia Dorgemaakt. Maar voor mij is die se achter de rug. Ik weet dat het et mijn schuld is dat hij verslaafd geraakt." Verstoten doet ze haar >on beslist niet. „We houden van »m en steunen hem. De deur :aat open, maar het is zijn pakkie in. En dat weet hij." Emotioneel gechanteerd constateert dat veel ouders zich vastklampen aan hun kind, in de hoop dat deze van zijn versla ving af komt. Johan Hoogerheide, als groepswerker bij de verslaaf den opvang Nieuwe Skuul in 't Horntje dat verbonden is aan de Jellinek Kliniek en consultatiebu reau is voor Alcohol en Drugs, constateert dat ouders vaak door hun kind emotioneel worden ge chanteerd. „Een drugsverlaafde kent de truc jes om te zorgen dat hij zijn zin krijgt. Hij laat zien hoe slecht het met hem gaat of dreigt soms zelfs met zelfmoord. Het gaat mis schien niet doelbewust, maar het gebeurt wel. Als je dit als ouders onderkent, ben je al een stuk ver der. Herkenning van dit soort din gen is al een hele geruststelling. Door erover te praten, help je je kind niet van de verslaving af, maar je hebt er zelf wel baat bij." Steun Doel van de gespreksgroep voor ouders is dus steun bij elkaar vin den. „Vaak zitten we in dezelfde ellende. Ik praat er wel eens over met een goede vriendin. Hoe goed dat ook is, toch mis ik wat. Zij zit eenmaal niet in hetzelfde schuitje. Een verslaafd kind geeft op zijn tijd problemen. Als er eens iets ge beurt en je ziet het niet meer zit ten, is het goed erover te praten met andere ouders." Hoewel ze afstand van haar kind heeft genomen, laat zijn situatie haar niet los. „Als ik de Texelse Courant opensla en de inbraakjes en diefstallen lees, denk ik: bij wel ke zal hij ditmaal betrokken zijn?", wijst ze op het vele geld dat nodig is voor de drugs. Preventief Hoewel terugdringing van de ver slaving op het eiland geen hoofd doel is, koesteren beiden de stille hoop dat de gespreksgroep een aanzet kan zijn het gebruik van drugs op het eiland in te perken. Hoogerheide: „Het moet toch mo gelijk zijn dit eiland „clean" te krij gen." Hij heeft de indruk dat op Texel steeds meer kinderen gaan experi menteren met drugs en op jongere leeftijd gaan gebruiken. „Je kan ze vaak zo aanwijzen." Mensen die nu verslaafd zijn, zet ten anderen soms ongewild aan tot gebruik. „Van softdrugs wordt dan gezegd dat ze niet verslavend zijn, maar ze verlagen wel de drempel tot het gebruik van hard drugs. Als je iets hebt gerookt, laat je je sneller overhalen tot wat sterkers. De ellende is dat dit mid del de jongeren geen kans geeft te beseffen of het genot van de het middel opweegt tegen de nadelen. Je zit er gewoon direct aan vast. Er is geen weg terug meer." Junkgedrag Er is volgens Hoogerheide nog een oorzaak voor verslaving. „Bezorg de ouders moeten het experimen teren van hun kinderen met drugs niet direct verwarren met versla ving. „Als ouders denken dat hun kind junk en dit aan hem kenbaar maken, gaat deze ook junkgedrag vertonen." Hoogerheide gaat veel met verslaafden om en herkent de symptomen goed. „Ze kunnen vaak de werkelijkheid niet aan en nemen de al meer hun toevlucht tot verdovende middelen. Ze ge ven alles en iedereen de schuld, behalve zichzelf." Hij vindt dat het belangrijk in con tact te blijven met gebruikers. „Dan praten ze tenminste over hun verslaving. Het jeugdwerk leent zich hiervoor wellicht. He laas is de toegang tot het jeugd centrum in d'Ouwe Ulo aan een maximum leeftijd gebonden." De moeder reageert instemmend: „Mijn zoon beklaagt zich erover dat hij en zijn lotgenoten nergens meer terecht kunnen. Ze voelen zich buiten gesloten en gaan zich daardoor steeds ellendiger voelen en meer gebruiken." Jeugdwerker Andries Hubert voelt er niets voor Time Out open te stellen voor gebruikers. „In het jeugdcentrum mag al jaren geen drugs meer worden gebruikt en het gebeurt ook niet, hoewel som mige ouders anders schijnen te denken. Door nu verslaafden bin nen te halen is de kans groot dan ze de jongere jeugd op ideeën brengen. Dat mag nooit gebeu ren." Hij betwijfelt of een alternatief ge bruikerscentrum soelaas biedt. „Ik heb daarover wel eens met ge meente en politie gepraat, maar die wilden er niets van weten. Voorbeelden uit het verleden, zo als het clubhuis van de beruchte jeugdbende „De Sharks", zijn vol gen Hubert weinig hoopgevend. „Dat werd uiteindelijk in de brand gestoken. Maar het kan geen kwaad om er in in zo'n gespreks groep eens over te filosoferen." Anoniem Nadrukkelijk wordt gesteld dat be halve ouders van verslaafden aan verdovende middelen, ook die van alcohol- en gokverslaafden wel kom zijn. Om de drempel te verla gen worden de gesprekken in d'Ouwe Ulo anoniem gevoerd. Al le informatie blijft binnenskamers. Ouders die interesse hebben kun nen zich vooraf melden bij Johan Hoogerheide (tel. 19413 of 14897), die er de eerste keren bij zal zitten. Maar de mensen kun nen ook zonder zich vooraf te mel den binnen stappen. De avond begint om 20.00 uur. ieke Roeper, een veelzijdige vrouw. eatraal verzuchtte Boudewijn Buch een paar jaar gele- n in een televisie programma: „Waarom gaat niemand n de gang met de manuscripten van Pelsaert? Déar moet in orginele bronnenuitgave van gemaakt worden!" De 1 Texelse afkomstige Vibeke Roeper (28) werkte destijds geruime tijd aan een wetenschap pelijk boek over het mruchte VOC-schip „Batavia", dat in 1628 van de rede |n Texel vertrok en zijn eindbestemming nooit zou be ten. s is een paar weken op „Spang" op have en goed van haar Iers te passen. Hans en Nieteke Per zijn buitenslands en Vibe- igeniet weer even met volle teu- van het eiland. Twee kleine |deren en maar liefst vijf boeken liceren binnen een paar jaar; ze if er bescheiden onder, lelopen zomer werd het fraai widen boek „De schipbreuk de Batavia" in het Algemeen sarchief in Den Haag gepre steerd. Landelijk kreeg het door schoten uitgegeven boek veel idacht en waardering, temeer ir de replica van de „Batavia" iouwd wordt in Lelystad. Initia- nemer is de stichting „Neder- d bouwt VOC-retourschip". torisch geïnteresseerd publiek stroomt toe om de bouw van dit prachtige VOC schip te volgen en raadpleegt daarbij veelvuldig het werk van Vibeke Roeper. Ze werkt nauw samen met de scheepswerf in Lelystad, die dagelijks is open gesteld voor publiek. Afgeslacht Over de Batavia werden al diverse, meest geromantiseerde verhalen geschreven. Dit boek is de eerste complete informatiebron over één van de meest zwarte bladzijden in de geschiedenis van de VOC. De 270 overlevenden van de schip breuk wisten zich in veiligheid te brengen op een paar onbewoonde eilanden in de Stille Oceaan. Com mandant Pelseart vertrok om hulp te halen. De muitende bemanning IFoto March Hei/nen) besloot het grootste deel van de overlevenden op gruwelijke wijze te vermoorden. Te beginnen bij de zieken, vrouwen en kinderen. Pel seart kwam na drie maanden te rug en kwam tot de afgrijselijke ontdekking dat 125 mensen wa ren afgeslacht. In december 1629 bracht Pelseart 77 overlevenden veilig in Batavia. De commandant zette alle drama tische gegevens op schrift en dit orginele manuscript is bewaard gebleven en is te vinden in het Al gemeen Rijksarchief in Den Haag. De Texelse Reede; reisverhalen over de rijke historie van de Ver enigde Oost-Indische Compagnie intrigeerden Vibeke al op de mid delbare school. Tijdens de studie Nederlands in Amsterdam viel de keus op Historische Letterkunde, met name reisverhalen uit de 17e eeuw. „De mensen die vlak voor hun grote reis hier op Texel rondlie pen boeien me. Over de VOC reis verslagen werd tot dusver nog niet veel gepubliceerd. Wél geromanti seerde verhalen, maar weten schappelijk correcte bronvermel dingen over dit onderwerp waren er niet veel, terwijl er toch veel oorspronkelijk materiaal bewaard is gebleven." Eigen uitgeverij Voorbeeld van zulk materiaal is het verslag van Andries Stokram, een matroos van VOC schip de ,,Aernhem"dat in 1661 vertrok van Texel en jammerlijk schipbreuk leed in de Indische Oceaan. Of het reisverslag van de tienjarige Anna Abrahamsz (een nichtje van Mul- tatuli) dat een „Journaal eener Oostindiesche Reis" schrijft tus sen 1847 en 1848. In de archieven duiken, om oor spronkelijke en vaak stoffige ma nuscripten uit te pluizen vindt ze fascinerend. „Tegenwoordig zet ten ze veel manuscripten op mi crofilm omdat conserveren steeds moeilijker wordt. Maar het échte eeuwenoude materiaal onderzoe ken is het allermooiste. Het is heel spannend om de handgeschreven boeken open te slaan. Soms zit er tussen de bladen nog restjes zand dat ze over de inkt strooiden." Vanuit een werkgroep van de Uni versiteit ontstond het idee een eigen uitgeverij op te zetten. Stichting Terra Incognita (het on bekende land! is een uitgeverij van wetenschappelijk verantwoorde uitgaven, op het gebied van Ne derlandse reizen en reisteksten. Samen met haar vakgenoten stel de Vibeke een tot dusver driedeli ge reeks samen, die landelijk prima loopt. Het relaas van de ma troos Andries Stokram is bijvoor beeld al in vierde druk en een ander deel is tijdelijk uitverkocht. Oud Nederlands „Het enige moeilijke aan de boe ken is dat de oude tekst is gehand haafd. Daarom staan er naast een uitgebreide inleiding duidelijke woordverklaringen bij", aldus de letterkundige. Uit de respons blijkt dat de Oud Nederlandse teksten toegankelijker zijn dan je in eerste instantie zou denken. „Hardóp le zen" is volgens Vibeke dé truc om het beter te kunnen begrijpen. Een verslag van de verhoren van de schuldigen van de Batavia: ,,Jan Hendricxen van Bremen sol daat out ontrent 24 jaren, binnen gebracht zijnde, is vanden Com mandeur hem affgevraagt, waar om dat zij het schip wilden affgeloopen hebben." Jong en oud smulde In Den Hoorn van de boerenkool tijdens de gezamenlijke maaltijd. Worst èn een speklapMég dat?" Genoegelijk om zich heen kijkend geniet een Hoornder van een boerenkoolmaaltijd, temidden van ruim zeventig dorpsgenoten. Het idee van de feestcommissie ontstond naar aanleiding van de gezamenlijke maaltijd tijdens 575 jaar stad en de broodmaaltijd die altijd na afloop van het bejaarde nuitstapje werd gehouden. ,,Dat is altijd een reuze succes. Maar we wilden het niet alleen tot die groep beperken", aldus Piet Schneider. Vandaar dat we ons plan hebben uitgelegd in de Hoornder, maar het liep aanvankelijk geen storm. Pas op het laatste moment kwamen steeds meer aanmeldingen bin nen. We hoopten op dertig men sen, maar het zijn er meer dan zeventig geworden!" Besloten werd tot een boerenkool- hap: makkelijk te maken en bijna iedereen lust het. Schneider: „We hebben er eerst over gedacht om het zelf te maken. Maar dan weet je het wel: goed bedoeld, maar niet echt lekker. Vandaar dat we Ron Braaksma van restaurant Loodsmanswelvaren hebben ge vraagd zijn kookkunst in de strijd te gooien." Braaksma boog zich over 35 kilo boerenkool en liet de Hornders smullen. Als toetje werd mokkabavarois geserveerd. De reacties op de dorpsmaaltijd. IFoto Tessa de GraalII die tegen kostprijs werd verstrekt, waren bijzonder lovend. „Erg ge zellig. Je spreek elkaar eens op een andere manier. Het verbroe dert", aldus een enthousiaste Hoornse. De feestcommissie is ze ker van plan nog eens zoiets op touw te zetten, let de Ruyter: „In mei of juni. Als het weer goed is, kunnen we dan misschien een grote barbecue houden." Op de volgende bladzijde bekent deze Jan Hendricxen vrijwillig: „dat hijde 18 a 20 door last van Jeronimus gedoodt heeft, maar dat hij al haar namen niet en wiste, derhal ven versocht respijt, tot des anderendaags, om hem op't zelve te bedencken." Ontdekkingsreizen In opdracht van Uitgeverij Kosmos schreef ze samen met haar echt genoot het onlangs verschenen boek „Ontdekkingsreizen van Ne derlanders" (1590-1650). Dit ge makkelijk leesbare boek in „gewoon" Nederlands gaat over de belangrijke expedities van Wil lem Barendsz, Jacob van Heems- kerck, Willem Schouten, Jacob Le Maire en vele anderen. In het boek staan de verwachtingen en resul taten van de belangrijkste expedi ties boeiend beschreven. Vibeke's echtgenoot Diederick Wildeman is als bibliothecaris ver bonden aan het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amster dam. Daar „ontdekte" ze dan ook haar echtgenoot, omdat ze einde loos zat te snuffelen in het mate riaal van het museum. Inmiddels heeft het echtpaar twee kinderen. Een week na de geboorte van de jongste moest de kraamvrouw al weer hard aan het werk met het laatst verschenen Kosmos boek, want ze wilde absoluut de dead line halen. Voor haar dissertatie heeft ze al weer een ander intrige rend VOC-schip in gedachten. „Er ligt nog zoveel materiaal in de VOC-archieven, verhalen die eeu wen geleden door doodgewone mensen opgeschreven werden. Soms heel knullig, maar juist daar door zo menselijk. Daar weegt Vondel niet tegenop!" Wil de Leeuw ,,lk kom met een nieuwe deur en ik neem ook even een zwembad mee...." Jaap Vlaming van Groen Links liet op deze wijze duidelijk doorschemeren dat hij de reactie van wethouder Eelman op het plan van vakantiepark Slufterval lei voor een nieuwe receptie en een overdekt zwembad niet zo sterk vond. Hij kreeg echter geen bijval. Vakantiepark Sluftervallei in De Cocksdorp wil aan kwaliteitsver betering doen. De bungalows in het park worden beter verhuurd als de voorzieningen op het terrein verbeteren. Vandaar dat er een nieuwe receptie moet komen. In het verlengde daarvan ligt het overdekte zwembad. Dit krijgt een nokhoogte van tien meter en een goothoogte van vier meter. Vol gens de regels mag dit echter niet, vandaar dat het college van b en w een artikel 19 procedure voorstelt. Vlaming vindt dat maar onzin. „Dat bad is te hoog voor het duin gebied en het ïs geen spoedeisen de zaak. Dus is zie de noodzaak voor een artikel 19 procedure niet in. Als het nou het eerste zwem bad op Texel was." Wethouder Eelman repliceerde dat het om een duidelijke kwaliteitsverbetering gaat. „Bovendien helpt het de au tomobiliteit terugdringen. Toe risten zwermen dan minder uit over het eiland, omdat ze voorzie ningen bij hun eigen accommoda tie hebben." Dat argument sprak CDA-er Koolhof aan. De overige le den van de raadscommissie voor ruimtelijk- en huisvestingsbeleid uitten geen bezwaren tegen de plannen van Sluftervallei Uit een geparkeerde vrachtwagen aan de Maricoweg zijn in de nacht van zondag op maandag een crosshelm en -handschoenen ont vreemd, eigendom van een 17-jarige inwoner van Den Burg. De spullen hebben een waarde van zo'n f700,-. De truck was niet afgesloten. De herplant van nieuwe bomen in de Thijsselaan zal gelden als eer ste project van het Jac. P. Thijsse- jaar. De bekendste promotor van de Texelse natuur wordt weliswaar pas volgend jaar officieel her dacht, 1994geldt als voorberei dingsjaar. Samen met leden van de begeleidingsgroep „Thijsse- jaar" zal wethouder Tine Krijnen daarom dinsdag om 8.30 uur één of meerdere bomen planten ter hoogte van de gemeenschappelij ke ruimte van „Starkenburgh". Na een korte rustperiode en met een leuke stimuleringsprijs op zak hebben de dames van Klif de eer ste wedstrijd van het nieuwe jaar alweer achter de rug. Voor de tweede keer in de competitie kwam het team tegenover Al ways Forward uit Hoorn te staan. Het is inmiddels bijna gewoonte geworden dat Klif met een achter stand begint. Zo ook deze keer; de aftrap was nauwelijks genomen of het stond al 1-0 voor de tegenpar tij. Gelukkig wist Natascha v/d Vis de stand met een fraaie goal weer gelijk te trekken, maar de dames van Always schenen vleugeltjes te krijgen. Bij balbezit ging de ploeg direct met drie vrouw sterk in de aanval en kon de Texelse verdedi ging worden uigespeeld. Dit resul teerde al snel in een voorsprong van 2-1 voor de Hoornse ploeg. Een rommelige periode volgde; de dames van Klif vergaten even hun sterkste punt blijven voetballen. Anita Witte bracht hier verande ring in; na een goede individuele actie knalde zij de bal hard in. Even later was het wederom Klif dat scoorde. Na een tactisch „hakkie" van Irene Penha nam Natascha v/d Vis de bal op snelheid mee en pas seerde de keepster van Always Forward. De voorsprong werd ech ter weer makkelijk uit handen ge geven toen Janien de Bruijn de bal op eigen helft recht in de voeten van een tegenstandster speelde. Deze aarzelde geen seconde en scoorde. Dit keer bleef Klif wel bij de les: Anita Witte brak door en waagde een schot op doel. De bal raakte de hand van een verde digster, maar verdween toch in het doel. Janien de Bruijn maakte haar fout weer goed door ook te scoren, al ging dat wat gelukkig. Een voorzet van Anita Witte be landde via haar knie achter de Forward-keepster. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Natascha v/d Vis. Zij kopte de bal vanuit een goed ge nomen hoekschop precies in de kruising. Na het wisselen van speelhelft werd het spel rustiger, ondanks de steeds wilder wordende tegen standsters. Er werd weer mooi ge combineerd zodat Anita Witte de stand op 7-3 kon brengen. De scheidsrechter meende vlak voor het einde van de wedstrijd nog een handsbal te constateren. Hij gaf Always Forward een penalty, die in eerste instantie goed werd gestopt werd door keepster Marjo van Heerwaarden. Omdat een Klif verdedigster echter nog binnen het strafschopgebied had ge staan, moest de penalty worden overgenomen. Nu vloog de bal er wel in, maar het laatste doelpunt was toch voor Klif en werd gezet door Natascha v/d Vis. Einduitslag 8-4 in het voordeel van Klif.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9