Cjroen c2warL-Jexels in het hart „Ramp niet te overzien als het hoogseizoen was Pen-kast ontploft na kortsluiting Voorlopig nog dagelijks opruimacties gifzakjes VEB is sceptisch over nieuwe kans coöperatie Raad v. State: dwangsom café De Kuip van tafel TWEEDRANK ;trand nog steeds erboden toegang Hoe giftig? Waddenconferentie Bezorger Piet Zijm liep laatste ronde VERDER XT in dit IN ummer Goede acteurs dragen Skilder toneelstuk 2 Weer grijze zeehond aangespoeld 2 Texelse wint triathlon in Inzeil 5 5» Texels belang: natuur beheer in eigen hand 7 s+ Restauratie Schans gestaakt 7 ipGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10853 DINSDAG 25 JANUARI 1994 itgave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, arkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon (02220) 2600. edactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den urg, telefoon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. edactie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witte- lein 27, Den Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning: Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage: 7200. Abonnementsprijs: M9.95 per half jaar. Losse nummers f"\A0 Zolang er nog zakjes aanspoelen gaan we door met oprui- len," aldus J. Reeder, hoofd van dienstkring Texel van ijkswaterstaat. Hij maakt deel uit van de coördinatieteam, aarin ook afgevaardigden zitten van de politie, brandweer de gemeente. Over het gevaar van de zakjes met gif, aarvan tot nu toe zo'n tweeduizend zijn aangespoeld op ;t strand en vijfduizend op de Razende Bol, zijn de menin- ;n van officiële instanties verdeeld. „Maar dat is voor ons et relevant. Wij gaan uit van het ergste, dan valt het al en maar mee", aldus de leden van het team. De noodve- rdening, waardoor het strand niet mag worden betreden, ijft voorlopig van kracht. tekst is eraf geweekt, maar meeste ftjes zijn nog wel intakt. gifzakjes-affaire begon woens- igavond. Bij de politie kwam een Iding binnen dat er verdachte kjes waren gevonden op het xelse strand en naar aanleiding n vondsten langs de rest van de lordhollandse kust was al snel idelijk dat het ging om het in- ddels beruchte middel „Apron js". De Cypriotische kustvaar- r „Sherbro" verloor begin de- mber een container, waardoor :0.000 zakjes met het land- wwgif in zee terecht kwamen, de melding nam de politie con- :t op met Rijkswaterstaat, want loe giftig is Apron plus? Daar- ver zijn de geleerden het niet ens. De opruimers van RWS n brandweer hebben van hun ogere instanties de waarschu wing gekregen uiterst omzich- g met de zakjes om te gaan. )ok de Waddenvereniging eeft een bericht uitgevaardigd at het middel bijzonder scha- elijk is voor het milieu. De ienst Landbouw, Natuurbe- eer en Visserij zegt dat de toffen in het middel afbreek- aar zijn. Openbrekende zakjes zee kunnen voor hoge con- entraties gifstoffen leiden, laar door verdunning wordt et risico voor de natuur klein eacht. andbouwvoorlichter Jan Kool- of kent het middel Apron als en „fungicide", oftewel een chimmelbestrijdingsmiddel at vooral in de aardappelteelt wordt gebruikt. „En dan nog al en voor consumptie aardap- elen en maximaal twee keer, nders worden de schimmels er ngevoelig voor. Het is niet zo r9 giftig." Volgens Koolhof is et middel in Nederland enige jd uit de handel geweest om- at de schimmels er resistent gen waren geworden. „Uiter- ard voel je je niet prettig als je en heel zakje van dat spul peet, maar erg schokkend is it vergif nou ook weer niet. De 'erkzaamheid neemt af en dat purt echt geen jaren. Natuur- k is het slecht als een grote oeveelheid tegelijk op één aats terecht komt, maar ver- und is de schadelijkheid niet oot. Los daarvan is het in mijn gen geen goede zaak dat con- 'iner*. met zulke middelen in ie terecht kunnen komen." die instantie gaat over het strand. Omdat er gevaarlijke stoffen in het spel waren, werd al snel de brand weer erbij gehaald, evenals de ge meente. Het coördinatieteam was geboren: „We vergaderen twee keer per dag. 's Ochtends om de strategie voor de dag te bepalen, in de namiddag om de resultaten door te praten", aldus Reeder. Nieuwsgierigen De eerste opruimactie werd don derdag gehouden, nadat 's och tends door politiemensen en medewerkers van RWS was ge constateerd dat er inderdaad zak jes op het strand lagen. Bij de strandslagen werden door de ge meente inderhaast gefabriceerde bordjes geplaatst om nieuwsgieri gen weg te houden, maar deze kregen pas vrijdagmorgen rechts kracht, toen de gemeente de noodverordening afkondigde. Dit gebeurde in navolging van andere kustplaatsen en op advies van de coördinatieteam. „Het liep aan vankelijk op Texel niet zo'n vaart. Er waren gemeenten die tegen het weekend duizenden zakjes op hun strand kregen. Dat was hier niet het geval", aldus J. Moorman van de Texelse politie. „Maar om een gelijk beleid te voeren en om de mensen weg te houden van even tueel gevaar, hebben we geadvi seerd toch het voorbeeld van de andere kustgemeenten te volgen." De noodverordening werd via ver schillende media bekend gemaakt aan de bevolking, „ledereen heeft er wel kennis van genomen op één of andere manier, dus dan hoeven we niet steeds opnieuw alles uit te leggen. Dat scheelt werk." Texelaars en toeristen hielden zich redelijk aan het verbod. „Nee, er zijn geen bekeuringen uitgedeeld. Dat gaat ons ook te ver. We gaan er van uit dat iedereen genoeg ge zond verstand heeft. In het week end hebben we wel wat mensen op het strand aangetroffen, maar die namen onze waarschuwingen ter harte en verwijderden zich", al- „In overleg met de andere Wad deneilanden zullen we deze zaak internationaal aan de orde moeten brengen", aldus loco burgemeester Tine Krijnen, die enkele bijeenkomsten van het coördinatieteam bijwoonde en zelf op het strand poolshoogte ging nemen van de situatie. „Het mag dan in officiële be woordingen geen ramp zijn, een hele ernstige zaak is het wél." De wethouder complimenteert de betrokkenen die het strand schoonmaken. „Er wordt kei hard gewerkt en iedereen is be reid om ervoor vrije tijd op te offeren. In één woord gewel dig." De Vereniging van Effecten Bezit ters verwacht niet dat de rechter zal besluiten dat de Teso- coöperatie feitelijk bestaat als zou blijken dat op 7 januari inder daad onrechtmatig stemmen zijn uitgebracht. VEB-medewerker Mr R.A.E. de Ha- ze Winkelman laat desgevraagd weten: „Een vreemde aangelegen heid. Het is de verantwoordelijk heid van de directie dat bij de ingang van de zaai de namen van de stemgerechtigden worden ge controleerd. Nu dat kennelijk niet is gebeurd, wordt om een rechter lijke uitspraak gevraagd. Het komt ons voor dat zo'n uitspraak nooit zal luiden dat de coöperatie alsnog een feit is, hoogstens zal worden bepaald dat moet worden over gestemd. We denken dat Teso al leen maar probeert verwarring te zaaien". Teso meent dat de stemming van 7 januari alsnog ten gunste van de coöperatie uitpakt, als de onrecht matig uitgebrachte stemmen door de rechter ongeldig worden ver klaard. Er zou dan niet opnieuw gestemd hoeven worden, hetgeen de mening is van de advocaten en notarissen van het bureau Trenité Van Doorne die Teso heeft geraad pleegd. Mr de Haze Winkelman: „Ik ben ook jurist en ik zie dat an ders. Als die stemmen inderdaad niet deugden zal de rechter constateren dat er overgestemd moet worden. Dat lijkt mij logisch, maar het is natuurlijk best moge lijk dat er juristen zijn die iets an ders hopen en verwachten, ook al is de kans klein". De VEB ver wacht dat Teso het zal verliezen als opnieuw over de coöperatie zou moeten worden gestemd. „Die meerderheid van bijna negen tig procent op 7 januari heeft ons verbaasd. Wij hadden het veel la ger ingeschat. Dat Teso bijna slaagde was volgens ons vooral het gevolg van stemmingmakerij. Zoiets lukt geen tweede keer". Teso beslist binnen 14 dagen of de kwestie van de onrechtmatig uit gebrachte stemmen inderdaad aan de rechter zal worden voorge legd. De plannen van aandeelhou ders om een nieuwe aandeel houdersvergadering bijeen te roe pen zijn voorlopig in de ijskast gezet. dus Moorman. Veel passanten toonden begrip voor de maatregel. „En de mensen die toch op het strand liepen, gingen gelukkig niet zelf met de zakjes slepen, maar markeerden de vindplaats met een stokje, zodat wij ze laten makkelijk konden oppikken", vertelt Aad Vaars van de Texelse brandweer. Speciale kleding Het opruimwerk wordt gedaan door de brandweer. Deze instantie is opgeleid in het omgaan met ge vaarlijke stoffen en beschikt over beschermende kleding. „We heb ben onze mensen opgebeld, want we werken op basis van vrijwillig heid. Maar iedereen stond gelijk in de startblokken. De bereidwillig heid om mee te helpen is bijzonder groot", vertelt Marius Banda van de brandweer. Elke dag gaan zo'n tien brand weermensen op pad met politie- en RWS mensen. Terreinwagens van RWS en de politie worden in gezet. Op een aanhanger worden tonnen meegevoerd, waarin de zakjes worden verzameld. Bij ka potte zakjes wordt ook de omrin gende grond meegenomen. Dode vogels worden eveneens verza meld. „Nee, die worden niet voor onderzoek opgestuurd, maar ge woon vernietigd. Aan de overkant zijn wel dode vogels onderzocht, maar die waren niet omgekomen door het gif. Meeste zijn olieslach toffer. Dode vogels zijn trouwens bepaald geen bijzonder verschijn sel rond deze tijd van het jaar", vertelt Reeder. Andere dode die ren, zoals vissen, zijn niet ge vonden. Het opruimen gaat door tot het hele strand in afgewerkt. Met bo ten worden tevens in het water drijvende zakjes opgevist. „Als er morgen wat minder wordt gevon den, wordt de zoekploeg mis schien iets ingekrompen. Maar we gaan door tot het laatste zakje", verklaart de RWS-man. Ook op de Waddenzee en langs de Texelse waddenkust wordt gespeurd naar de gifzakjes. De dijken worden ge controleerd door Hoogheemraad schap, natuurgebied De Schorren door natuurmonumenten. Daar is echter nog niets aangetroffen. Knullige actie? De Razende Bol, behorend bij Texels grondgebied, valt ook onder de verantwoordelijkheid van het Een enorme steekvlam en een knal werden zaterdagavond in een deel van Oosterend gevolgd door een stroomstoring. Kortslui ting in een laagspannings- verdeelkast van het Pen was de oorzaak. Hoe die heeft kunnen ontstaan wordt nog onderzocht door Pen-deskundigen. Het groene kastje in de Mul derstraat brandde korte tijd hevig. Brandweerman Andries Huberts, Voorzien van beschermende kleding en handschoenen verzamelen vrijwilligers van de Texelse brandweer de gifzakjes in tonnen tFoto's Tessa de Graait) coördinatieteam. Het opruimen gebeurt daar met hulp van strand vonder Hans Eelman en een tan- kercleaningbedrijf uit Den Helder. Ook brandweermensen van Texel en Schoorl zijn op de Bol aan het zakjes verzamelen geweest. „Om dat bij een eerste inspectie onder het toeziend oog van een televisie ploeg op de Bol wél veel zakjes werden aangetroffen, maar men geen beschermende kledij had en ze dus niet kon opruimen, bestond de indruk dat zaken daar nogal knullig waren geregeld. Maar na enige tijd werd door een politiehe- likopter het benodigde materiaal gedropt en bijna op hetzelfde tijdstip arriveerde een ploeg brandweer- en RWS mensen om de zakjes op te halen", verklaart Moorman. Weersomstandigheden De vrijdag en zaterdag opstekende harde wind leek de opruimactie aanvankelijk te dwarsbomen. Ree der: „We waren bang dat aan- De compleet verkoolde Pen-kast waarin zich de kortsluiting voordeed (Foto Tessa de Graaff) woonachtig in Oosterend, was als eerste ter plaatse en maakte korte metten met de vlammen met hulp van een brandblusapparaat uit een auto. De melding van de alarmcentrale (Pen-huisje ontploft-red) deed de brandweer en de politie met groot materieel uitrukken, maar dat bleek overbodig. Medewerkers van de Pen-centrale isoleerden de kabels en zorgen ervoor dat bewo ners van de Mulderstraat en Vliestraat twee uur later weer stroom hadden. Gisteren en vandaag heeft het Pen de kast vervangen. Daartoe heb ben omwonenden weer enige tijd zonder stroom gezeten. De be trokkenen zijn vooraf op de hoogte gesteld. Prop vuil Een schoorsteenbrandje aan het Schilderend werd zondag snel bedwongen. Een prop vuil had vlam gevat toen de bewoner zijn voorzetkachel aanzette. De brand weer was snel ter plaatse en maakte de schoorsteenpijp schoon. Daarin was echter een scheur ontstaan, dus de bewoner mag voorlopig zijn kachel niet ge bruiken. Onverwacht is vrijdagmiddag in zijn woning in Den Hoorn on ze trouwe bezorger Piet Zijm overleden. Bijna twintig jaar bracht hij de Texelse Courant in zijn woonplaats rond en was daarom voor de Hoor nders het gezichtvan de krant. Hij werd 73 jaar. Vlak voor zijn dood liep Piet Zijm nog zijn gebruikelijke ron de door het dorp. Fluitend als altijd en met de roodgeruite pet op het blozende hoofd. Tegen vieren waren hij en zijn vrouw Hanna klaar met de bezorging. Net thuis, met de laatste kran ten nog in de hand, kreeg Piet een hartstilstand en stierf ter plekke. Vroeger als vrachtrijder was hij altijd al op pad. Nadat hij zijn bedrijf aan Slegtenhorst had overgedaan, wilde hij onder de mensen blijven. In Den Hoorn „deed" Piet sinds 1975 de Texelse Courant, maar daar liet hij het niet bij. Hij bezorgde ook Het Parool (en daarvoor nog De Telegraaf en de Helderse Cou rant), spande zich in voor de Staatsloterij, liep met folders, bezorgde bestellingen voor bloemist Kortenhoeve, bracht eten rond voor Tafeltje Dekje en deed boodschappen voor oude re Hoornders. In het dorp zal men zijn verschijning zeer mis sen. Piet Zijm is vanmorgen begra ven op het RK kerkhof in Den Burg. gespoelde zakjes zouden onderstuiven, maar dat is in de praktijk meegevallen. Wel is er meer andere rotzooi, bijvoorbeeld zeewier, op het strand terecht ge komen, waar soms zakjes in of on der zitten. Dat maakt het zoeken iets lastiger." Voor de rest waren de weergoden de opruimers goed gezind. Het materiaal waarin het gif is ver pakt, blijkt redelijk bestand tegen zeewater. Moorman: „Bijna alles dat we hebben gevonden is nog dicht." Behalve de zakjes bestrijdingsmid delen zijn ook ontstekingen voor explosieven in de zee terecht ge komen. Deze zijn tot nu toe niet op Lees verder pagina 5 Om vooral formele redenen heeft de Raad van State de dwangsom beschikking vernietigd, die de ge meente in augustus 1991 had opgelegd aan café De Kuip in De Koog. De dwangsom - zo oordeel de voorzitter dr G.H. Veringa - was ondeugdelijk gebaseerd. De gemeente hanteerde de dwangsombeschikking om op te treden tegen de geluidsoverlast die door het café werd veroor zaakt. De op de voor De Kuip afge geven hinderwetvergunning gebaseerde beschikking hield in dat bij elke volgende overschrij ding van de geluidsnormen een bedrag van f5000,- betaald zou moeten worden. Iets dergelijks speelde ook voor De Toekomst, verderop in de Dorpsstraat. Hier was de dwang som echter bepaald op f15000,- wat te maken heeft met omvang en omzet van dit bedrijf. Namens eigenaar Cor Kuip ging Mr Kees Jaap Harting bij de Raad van State in beroep tegen deze dwangsom beschikking. Een van zijn argu menten was dat volgens de bepalingen van de hinderwetver gunning waarop de dwangsombe schikking was gebaseerd, het geluidsniveau niet op straat geme ten had moeten worden, maar bin nen naburige woningen. Braaf geweest? Het duurt gewoonlijk jaren voordat de Raad van State uitspraak doet in een dergelijk beroep. Intussen bestaat echter de mogelijkheid dat de gemeente na een jaar de dwangsombeschikking op verzoek van betrokken exploitant intrekt, als er tenminste in dat jaar geen geluidsoverlast is geweest zodat de gemeente de dwangsom niet heeft hoeven innen. Harting maak te van die gelegenheid gebruik in september 1992. De gemeente weigerde. Weliswaar was in het afgelopen jaar geen dwangsom opgeëist, maar De Kuip zou toch geluidsoverlast hebben gegeven zodat men de stok achter de deur liet staan. Tegen dit niet willen intrekken van de dwangsombeschikking ging Harting weer in beroep bij de Raad van State en die stelde hem in het gelijk. Op 29 december liet de RvS weten dat de weigering om de dwangsom in te trekken, niet deugde en een paar dagen later veegde de Raad van State de dwangsombeschikking zelf van tafel. Bij De Toekomst lagen de zaken iets anders. Daar kwam het wel tot het „verbeurd verklaren" (dus tot het opleggen) van de dwang som door de gemeente, waarte gen De Toekomst beroep aantekende. Strafprocedure Wat betreft De Kuip was er naast de dwangsomprocedure ook een strafprocedure. Cor Kuip werd door de Economische Politierech ter twee keer gedagvaard wegens overtreding van de hinderwet. Het ging om dezelfde overtredingen die ten grondslag lagen aan de dwangsombeschikking. Dat leidde tot vrijspraak: de vergunning was niet overtreden dus was er geen strafbaar feit. Uit deze gang van zaken mag niet de conclusie worden getrokken dat de gemeente horecaoverlast in de praktijk niet kan aanpakken. In tussen is een nieuw wettelijk regi me van kracht geworden, dat ruime mogelijkheden biedt om de exploitanten te dwingen hun ge luid binnen de muren te houden. Overigens is nog steeds sprake van zeer gecompliceerde regelge ving op dit milieuterrein. Het is specialistenwerk. „Ik kan me best voorstellen dat de gemeente daar bij wel eens een steekje laat val len" aldus Kees Jaap Harting. I.M. ADVERTENTIE abrikoos-sinas of perzik-sinas literpak van 1,79 voor 1,49 Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1