Leuke momenten dragen Oudeschilder toneel Vierde grijze zeehond opgevangen in EcoMare Tijdens je hobby houd over. _J2n_ Geen verband met gifzakjes Agenda Tien voor Texel organiseert discussieavond over toerisme Geknipg</ KORT Texels TEXELSE^? COURANT Discussie openbaar groen nog onbeslist Van Mierlo 11 februari Comedia de la Nioz Recensie Ondernemers gaven f4600,- voor Limburg „Europa-kinderhulp" zoekt gastgezinnen Kortsluiting in rolstoel Waalder ansichten tijdens ruilbeurs Fam. Barhorst wint nationale hoofdprijs DINSDAG 25 JANUARI 1994 Texels Belang wil duidelijkheid over de voorwaarden voor ver koop van openbaar groen. De kiesvereniging heeft daarom de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Van Rappard. ge vraagd deze kwestie te plaatsen op de agenda van de raadsverga dering van 8 februari a.s. Volgens de nu geldende voorwaar den, opgesteld in 1989, mag een perceel openbaar groen niet ver kocht of in gebruik worden gege ven wanneer het „structureel groen" betreft. Dat wil zeggen: als de kwaliteit van het groen „bepa lend is voor de woonomgeving". In praktijk bleek de definitie op meerdere manieren uit te leggen. Daardoor kon de ene burger zich vergenoegd in de handen wrijven met zijn nieuwe bezit, terwijl het bod van de ander werd afgewe zen. Omhelderheid te scheppen, stelde het college van b en w daarom een nieuwe definitie voor. Essentie daarvan is dat structureel groen duidelijk te herkennen groe ne gebieden zijn met een zekere omvang. De andere voorwaarden zouden dezelfde moeten blijven. De discussie in de raadscommis sievergadering van donderdag le verde echter geen duidelijke conclusie op. Zo wil Texels Belang de benaming „structureel .groen" geheel laten vervallen. Groen dat is aangelegd om geluidhinder te verminderen of dat een afscher mingsfunctie („camouflagewer king") heeft, mag van Texels Belang worden verkocht. Met de koper zou dan wel moeten worden afgesproken dat de huidige func ties niet worden aangetast. Het CDA vindt eveneens dat zoveel mogelijk openbaar groen moet worden verkocht. De PvdA daar entegen bepleit voorzichtigheid, evenals de VVD. Groen Links wil in het geheel niet verkopen. „Uitge ven" kan onder bepaalde voor waarden wel. In het bericht in de vorige krant waarin melding werd gemaakt van de komst van D66-fractievoor- zitter Hans van Mierlo, werd de datum niet genoemd. Van Mierlo komt vrijdag 11 februari. Comedia de la Nioz speelt op vrij dag 4 en zaterdag 5 maart de thril lerachtige komedie „De echte inspector hound", geschreven door Tom Stoppard. Aanvankelijk waren de uitvoeringen gepland voor vandaag en morgen, maar door omstandigheden zijn deze data verschoven. Scharensliep Bram (Dick Witte) wordt in de watten gelegd door Norbert (Martin de VriesI en Agaathe (Mia Groenhof) Guldemond IFoto Tessa de Graaft) Met een schitterende mimiek en veel gevoel voor spel droeg Dick Witte zaterdag in 't S kilt je ,,De geslepen scharensliep". Er viel te genieten van meer opvallende to neelprestaties, maar qua regie was er nog wel wat te verbeteren. De klucht was traditioneel van op bouw: een fabrikant met een huw bare zoon, een buurman-fabrikant met een huwbare, doch onaan zienlijke dochter. Een persoonsver warring, een slimme scharensliep en een zogenaamde ex-geliefde met een aantrekkelijke doch ter....alle ingrediënten waren aan wezig. Meer onthullen van het verhaal zou niet gepast zijn, daar er een tweede opvoering is op za terdag aanstaande. Het eerste bedrijf sleepte zich moeizaam voort. Ómdat daarin de personages worden voorgesteld en de richting waarin het verhaal zich zal begeven wordt geschetst, is dat meestal niet het spektaku- lairste deel van het stuk. Maar als de timing en de zekerheid van de spelers dan ook nog te wensen overlaat, wordt het een taai begin. Flitsend Toneelvereniging Nieuw Leven re vancheerde zich echter met een flitsend tweede bedrijf. Dat was vooral te danken aan de opkomst van Dick Witte als de scharensliep, Er zijn geen aanwijzingen gevon den dat de jonge grijze zeehond die vrijdag bij EcoMare werd op gevangen, te lijden heeft gehad van het aanspoelende landbouw gif. Het is het vierde dier van deze soort dat deze maand bij het cen trum is binnengekomen. Het dier is donderdagavond door de bewakingsdienst van de marine in de Nieuwe Haven van Den Hel der gevonden. Het mannetje is één twee maanden oud en woog 25 kilo. Zijn conditie was redelijk, al had hij enige kleine wondjes aan de achterflippers. De grijze zeehond komt van de En gelse kust. Hij droeg aan zijn flip per een label met „44355 inform London Zoo". Een woordvoerder van de Londonse dierentuin ver klaarde tegenover EcoMaremede- werkers dat de zeehond is gemerkt in het kader van een on derzoeksprogramma. De actie onder de Texelse onder nemers om geld bijeen te brengen voor de collega's in het door wa tersnood getroffen Limburg, heeft tot dusver f4600,- opge bracht. Het streefbedrag van f10.000,- is dus lang niet gehaald, maar dat kan nog komen, want pas over twee weken zal de opbrengst wor den overgemaakt naar het specia le fonds van het KNOV. Voor die tijd zijn nog bijdragen welkom via de ING-bank nummer 673461572 die wordt aangezien voor een graaf. De beduusdheid is van zijn gezicht te lezen. Witte weet zich sterk in te leven in zijn rol, waar door hij zich ook zonder woorden geweldig kan uitdrukken. De John Lanting-achtige oogopslag werkt in zijn voordeel. Door het sterke optreden van Wit te kwam ook Martin de Vries beter uit de verf als doodskistenfabri kant Nobert Guldemond. Deze toch altijd op niveau acterende Texelaar kwam in het eerste bedrijf onzeker over, maar raakte gaande weg het stuk steeds beter in zijn rol, als aangever en tegenspeler van Witte. Bekakt Opvallend mag het optreden van Mia Groenhof worden genoemd als Agaathe Guldemond. Aanvan kelijk heerlijk ordinair, maar waar de rol dat vereiste super bekakt. Ze hield de gedaanteverwisseling in gedrag en spraak zo goed vol en buitte haar toneelkarakter maxi- De organisatie „Europa-kinder hulp" zoekt gastgezinnen die voor een periode van drie weken een Nederlands of buitenlands kind uit een kansarm gezin willen opvangen voor een vakantie. Het gaat om kinderen van 6 tot 12 jaar die door werkloosheid, armoe de, slechte huisvesting en echt scheiding thuis aandacht, gezelligheid en speelruimte moe ten missen. Europa-kinderhulp kan zich verheugen in veel gastouders die „hun" kind steeds terugvra gen. Er vallen echter ook gastge zinnen af, reden om op zoek te blijven naar nieuwe Jaarlijks ruim 3000 kinderen worden op die ma nier aan een vakantie geholpen. Dat zijn ongeveer 500 Nederland se kinderen, 700 Franse en ruim 1000 Duitse. De rest komt uit En geland, Oostenrijk en Tsjechië. Geïnteresseerden krijgen eerst in formatie toegestuurd. Daarna volgt een bezoek van Kinderhulp medewerkers. Men hoeft pas na dat gesprek te beslissen. Overi gens staan tijdens de vakantie van het kind driehonderd vrijwilligers van de organisatie paraat om bij eventuele problemen in te sprin gen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Corrie Haarsma, tel. 17535 of Ina van Dijk, tel. 02991-4076. I.M. ADVERTENTIE maal uit, dat ze de hele avond de lachers op de hand had. Groenhof bewees met dit geslaagde optre den een grote rol waardig te zijn. Cor Snoeij had sterke momenten als de zoon Marcel Guldemond. Dat uitte zich in gebaartjes en pas sende mimiek. Maar af en toe was hij te afwachtend ten opzichte van zijn medespelers. En een pauze in de tekst met een vragende blik op een tegenspeler is dodelijk voor de vaart in een klucht. Ed Witte was de eigenlijke graaf die voor butler wordt aangezien. Voor een graaf reageerde hij tame lijk onbehouwen, maar de onder danigheid als butler ging hem wel goed af. Als huisdienaar kwam hij geloofwaardiger over dan als heer van stand. Kwaliteit Een openbaring was het optreden van Yvonne van de Pijpekamp. Nieuw Leven moet deze debutante snel strikken voor een hoofdrol, want ze heeft ontegenzeggelijk grote kwaliteiten. Ze zette Heieen, de verloofde en tevens secretares se van de graaf neer. Haar veront waardiging als ze voor bediende wordt aangezien was komisch. Ook in haar omgang met de graaf maakte ze een bijzonder goede indruk. Andrea is zogenaamd de oude lief de van Norbert Guldemond, maar blijkt een bedriegster op zoek naar onderdak. Het lijkt een personage dat er met de haren is bijgesleept, maar door sterk acteerwerk van Tina Smit was de rol bepaald niet overtollig. De Skilder vereniging mag zich gelukkig prijzen met zo veel vrouwelijk talent in de gelede ren. In deze rij past ook het optreden van Emmy Zijerveld en Yvonne Smit als moeder en trutti ge dochter Spaan. Kleine rolletjes, maar wel maximaal uitgebuit. Reclamespreuk Herke Zeilstra was vader Kees Spaan, fabrikant van kinderwieg jes. De aanbidding van vrouw en dochter als vader weer een nieu we reclamespreuk had verzonnen was lachwekkend en ook het op treden als drieëenheid was een ko mische noot in het stuk. Zeilstra raakte in* de loop van het verhaal beter op dreef en zette zijn rol toen overtuigend neer. Jennifer Boom speelde de weelde rige Nelleke, de dochter van An drea. In samenspel met anderen was ze goed op dreef, maar juist die momenten op de planken waarin ze zich alleen moest red den, vergen nog wat aandacht van de regisseur. Plankenkoorts? De regie was in handen van Jaap Zuidewind. Hij heeft wat spelers betreft alles in huis om een klap per te maken. Maar de planken koorts speelde de mensen waarschijnlijk parten in het eerste bedrijf en ook in het derde haperde er wel eens wat aan de timing. Maar het smeuiige tweede en vier de bedrijf tonen aan dat Zuide wind goed weet waar hij mee bezig is. Het optreden van Nieuw Leven kan zeker geslaagd worden genoemd en bij de tweede uitvoe ring, als de zenuwen toch al ietsje zijn opgerekt, staat het publiek waarschijnlijk een flitsend avondje toneel te wachten. Dinsdag 25 januari In dorpshuis De Waldhoorn in Den Hoorn wordt een ge meentelijke openbare hoorzit ting gehouden over de herinrichting van de Her enstraat. In „Bosch en zee" houdt de Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting jaarvergadering; 20.00 uur. Na het huishoude lijk gedeelte bespreekt Jan Koolhof aan de hand van dia's de activiteiten en feiten van het afgelopen jaar. De afdeling Dialect van de Historische Vereniging Texel komt om 20.00 uur bijeen in d'Ouwe ULO. Ook niet-leden zijn welkom. In EcoMare begint om 20.00 uur een discussieavond „Boe ren op Texel" over de agrari sche activiteiten op Texel en de gevolgen voor de natuur. Sprekers zijn Kees Hin (na mens de agrariërs) en Adriaan Dijksen (Werkgroep Land- schapszorg). Entree f5,-. In Cinema Texel draait om 20.30 uur voor filmclubleden en anderen „A river runs through it" (regie Robert Redford). In café De Twaalf Balcken wordt vanaf 20.30 uur poli tiek café gehouden. Onder werp: het sociaal-cultureel beleid op Texel. Rechtstreekse uitzending via Radio Texel. Woensdag 26 januari Van 9.30 tot 11.30 uur wordt in het Groene Kruis-gebouw een gespreksochtend gehou den voor (aanstaande) ouders van een tweeling. Toegang f2,-; kinderen gratis. Vanaf 14.00 uur kunnen deel nemers zich opgeven voor de ANBO-reis bij mevrouw A. Huizinga, De Zes 13. Ook mo gelijk via telefoon 13533. In Cinema Texel draait om 14.00 uur de jeugdfilm „Mijn vader woont in Rio" en om 20.30 uur „A River runs through it". In Bosch en Zee bij De Koog is om 19.30 uur een bijeen komst van recreatiemedewer kers met de horecabond FNV. In de voormalige LBO-kantine aan de Emmalaan heeft de af deling Texel van de Platte landsvrouwen de jaarverga dering. Broodmaaltijd vooraf, aanvang 19.00 uur. De afdeling De Cocksdorp- Eierland van de Plattelands vrouwen heeft jaarvergade ring in Het Eierlandsche Huis. Na de pauze draagt Theo Tim mer Texelse kinderversjes voor. Aanvang 19.45 uur. Donderdag 27 januari Van 10.15 tot 12.30 uur wordt in „De Poort" bij de Gerefor meerde kerk in Den Burg de derde van een serie „opfri scursussen" van de Agrari sche Vrouwen gegeven. Onderwerp deze keer: bedrijf seconomie. In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Tina what's love got to do with it" (het levensverhaal van Tina| Turner). Vrijdag 28 januari In Cinema Texel wordt de tro- fé Dubbele Von Sion uitge reikt tijdens een culturele avond, aanvang 20 00 uur. De verzamelaarsafdeling van de Historische Vereniging Texel heeft om 20.00 uur ruil beurs in de Witte Burcht. Te vens expositie ansichtkaarten van De Waal. In sport- en evenementencen trum 't Stappeland is vanaf 19.00 uur een squashtoernooi voor dames en heren. Deelna me kost f 15,- p.p. Hoogwater te Oudeschild Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma. Di. 25 26 27 28 29 30 31 1 06.15 en 18.55 u. 07.14 en 1 9.56 u. 08.05 en 20.45 u. 08.55 en 21.14 u. 09.55 en 22.05 u. 10.30 en 22.45 u. 10.27 en 23.14 u. 10.37 en 23.55 u. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water De zon komt 27 januari op om 8 22 u. en gaat onder om 17.21 u. 27 januari I volle maan, 29 januari springtij. Onder het motto „Een aandeel in je eiland" organiseert de vereni ging „Tien voor Texel" op vrijdag avond 18 februari in De Lindeboom een politieke discus sieavond. Daarbij zullen kandida ten van de verschillende politieke partijen die aan de a.s. gemeente raadsverkiezingen meedoen aan Uit de Schager Courant. Fragment uit het verslag van de vergadering van het waterschap Hollands Kroon. nisatie'. Hoofdingeland H Flens over handigde voorzitter S Stelten pool aan het begin van de ver gadering een nieuwe voorzit tershamer onder het uitspre ken van een tamelijk pikante tekst. .Onze oude hamer voel de als een lieve oude vrouw. Ze was vele jaren gebruikt door el kaar opvolgende voorzitters. We hebben haar ten geschenke gegeven aan onze laatste dijk graaf Uit het hout van een oude taxusboom. afkomstig van het noorden van Texel, hebben we een nieuwe laten maken. Het is ook een'ze' Ik hoop dat de jon ge. maagdelijk ronde vormen goed in de hand liggen en dat z^ lekker tikt." Steltenpool, onde^ de indruk van deze beeld spraak. drukte vervolgens spontaan een kus op het ge reedschap de kiezers duidelijk kunnen maken hoe zij denken over de ontwikke ling van het toerisme en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de samenleving. De organisatoren stellen alles in het werk om er een boeiende en amusante avond van te maken: door een „prikkelende" en af en toe ludieke manier van vraagstel- Kortsluiting in het electrische systeem van haar rolstoel zorgde er vrijdagavond voor dat een 53-jarige invalide Texelse geen kan meer op kon. Ze probeerde de aandacht van voorbijganger te trekken, maar dat lukte niet. Ze wist zichzelf naar de telefoon te schuiven en via 06-11 de politie te alarmeren. Die was snel ter plaatste en hielp de vrouw in een andere rolstoel. In „De Witte Burcht" is vrijdag avond vanaf 20.00 uur een expo sitie te zien van prentbriefkaarten van De Waal. Tegelijk houdt de verzamelaarsafdeling van de Historische Vereniging Texel ruil beurs, waarbij iedereen welkom is. Aanvang 20.00 uur. ling en door muzikale onderbreki gen. Het wordt een politi avondje uit, dat lijkt op het t programma van een paar jaar gel den „De achterkant van het g lijk". Aan de hand van met toerisme samenhangende them die de komende vier jaar zeker e rol zullen spelen, worden de kam daten geïnterviewd over de grt zen van hun opvattingen. Het g; dus niet om de visie die Tien vc Texel heeft over het toerisme; de vereniging is slechts organise en stelt zich verder neutraal op Voorzitter van de avond is Andn Albers. De vragen worden mer< deels gesteld door Goos Westef ken maar ook door mensen uit zaal. De deelnemende raadskar daten krijgen de thema's tevori zodat zij zich kunnen voort reiden. Fietsstrook. Omdat fietsstrook bij de Dorpsstraat hoogte van hotel De Zwaluw no al abrupt eindigt, ontstaan volge de dorpscommissie gevaarlijke tuaties. Wegens ruimtegebrek er weinig aan te doen, alleen de gemeente de stoep zo veram ren dat deze schuin toeloopt, dat de overgang geleidelijl wordt. Belasting. In 1995 zal de i meente overgaan tot één geco bineerd aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen. De familie C. Barhorst uit Den Burg is winnaar geworden van een landelijke actie van het gazonmaaier-merk John Deere. Binnenkort kunnen vader Cle mens, moeder Bertha en hun kin deren het gras kort houden met een super-gazonmaaier ter waar de van f2.800,-. Ze sleepten de hoofdprijs in de wacht door het succesvol invullen van een vra- aenliist in de showroom van dealer Bonne Mechanisatie in Eierland. Eigenlijk waren Clemens en de kinderen gaan kijken, omdat onze zoon Hans gek is van trekkers. Eigenlijk hoopte hij een horloge te winnen met een trekker op de wij zerplaat...", vertelt Bertha Barhorst desgevraagd. Wellicht dat haar zoon contact kan opnemen met oom Henk Barhorst, want die was één van de Texelaars die wél zo'n horloge wist te winnen. Dat er verschillende prijzen op het eiland terecht kwamen, is het gevolg van de goede respons op de actie via een folder die met de Texelse Cou rant vrijwel huis-aan-huis o Texel werd verspreid. Iedere di nemer ontving bovendien een i zinstoegangskaart voor Ponyp Slagharen. Onlangs namen de gelukkige pi winnaars de maaier, die electris start en is uitgevoerd met vijf v snellmgen, in ontvangst bij imp teur Louis Nagel in Nijmegen, de foto staan v.l.n.r. Piet Bon Clemens en Bertha Barhorst en heer G. Lansink van Louis A/a BV. IFoto Potra Appclhof. Nip» De spaarlamp, een makkelijke manier wan geld besparen. nv PEN energiebedrijf noord-holland Het souffleerwerk, de grime en de techniek waren in vertrouwde handen bij Ria Buisman, Karin So- mers en Henk Barhorst. Tessa de Graaff

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2