Natuurbeheer in eigen hand op heel Texel m Restauratie Schans in voorjaar hervat 7 J2n_ Verkiezingsprogramma Texels Belang: Sport TEXELSE COURANT !e Op vakantie met het Rode Kruis ia-middag Anbo Kopcross op Texel Liggend op de bank looi energierekei Weekend-pleegouders gezocht op Texel Texelpop zoekt vrijwilligers Cultuur en welzijn in politiek café Basketbal BEZORGERS TEXELSE COURANT Wat zeggen wou... Jagen Voetbaluitslagen x DINSDAG 25 JANUARI 1994 iesvereniging Texels Belang is voorstander van maatrege- n om de natuur te beschermen, maar op een heel andere ijze dan nu gebeurt. In plaats van bepaalde relatienotage- eden en natuurontwikkelingsgebieden, die door hogere /erheden worden aangewezen en opgelegd, wil men voor ;el Texel een systeem van beheersmaatregelen op vrijwil- basis, waarbij met name wordt gedacht aan eidevogel-, perceelsranden-, slootkanten- en bermbeheer, p basis daarvan zou de gemeente een beleid moeten ont- ikkelen, na met de provincie afspraken te hebben ge- iaakt over de te bereiken doelen op gebied van natuur en lilieu. De gemeente moet dat beleid vervolgens in overleg et de landbouworganisaties en de belanghebbenden in- jlling geven. ize kijk op lokaal natuurbeheer irmt een belangrijk onderdeel n het verkiezingsprogramma dat xels Belang vorige week presen- erde. De partij werpt zich na- ikkelijker dan vroeger op als schermer van natuurwaarden, jar wijst de invloed van hogere erheden op natuur en landschap ichtig van de hand. Texel moet t zelf doen. De natuurgebieden jeten worden bewaard, maar er □et ook plaats zijn voor de mens larbij een beroep wordt gedaan het „recht van historisch me- gebruik". Het weiden van scha- pierensteken, sportvissen, nd uitlaten, bijen houden, het jet allemaal in redelijke mate jgelijk blijven zoals dat vroeger k het geval was zonder dat de tuur daar schade van leed. Het at dus om het zoeken tussen scherming enerzijds en mede- ibruik anderzijds, mens moet dus niet worden iggehouden uit duinen, stran- n, kwelders, wadden en zeeën dit recht moet zelfs nadrukke- worden beschreven in het n, ik Texelse gehandicapten en onisch zieken worden het ko- inde jaar weer in de gelegen- id gesteld deel te nemen aan canties die worden georgani- ird door het Nederlandse Rode Uis. cker uitrusten, een paar dagen |tussen uit en daarbij de dagelijk- zorgen even vergeten kan zowel binnen- als buitenland. De ver ging is in handen van tientallen willigers waaronder verpleeg- idigen. De lokaties waar de va- ïties worden gehouden zijn ichtig gelegen en er wordt ge- liik gemaakt van goed aange- ste accommodaties. Dagelijks irden aantrekkelijke uitstapjes naakt. e er zin in heeft of eerst meer weten, dient voor 12 februari Intact op te nemen met me luw S.A. van Hattem, telefoon 016 (tijdens kantooruren). Zij h alles vertellen over de Rode iis-vakanties en heeft ook een ichure met informatie over de (gelijkheden. vrijdag 4 februari, zal Maarten >epker in De Buureton zijn laatst fiouden dia-voorstelling vervol- De dia's tonen de opbouw een schapenboet. Tevens Bedt deze middag het senioren est „Muzio" op. Alle Anbo- en zijn welkom. bestemmingsplan en in de be heersplannen van de terreinbehe rende instanties zoals Staatsbos beheer, natuurmonumenten, Rijks waterstaat. Toegang Op grond van deze redenering vraagt Texels Belang om zo groot mogelijke toegankelijkheid van wegen, paden en terreinen en keert zich tegen aanwijzingen op grond van de Natuurbescher mingswet. De huidige ge bruiksmogelijkheden van Hors en Razende Bol moeten worden be houden, zij het volgens de regels van een beheersplan. In het bijzonder wordt gevraagd om bescherming van de karakte ristieke en kwetsbare weidevo gels, met inschakeling van vrij willigers. De status Nationaal Park voor de duinen wordt van de hand gewe zen zolang hieraan onaanvaardba re beperkingen zijn gebonden wat betreft recreatie, landbouw en historisch medegebruik. Betekent dit dat het nationaal park voor Texels Belang aanvaardbaar is als aan de bezwaren zou worden te gemoet gekomen? Voorzitter Jos Timmer: „We willen in elk geval in gesprek blijven". Tegenmaatregelen De partij wil alle regelgeving van hogere overheden die van invloed zijn op natuur en landschap op Texel op een rijtje hebben, zodat aan hand daarvan „gepaste (te genmaatregelen kunnen worden genomen. EcoMare zou daarbij een rol moeten spelen op het ge- Wordt Lutz Lohse weer kopcross- kampioen en verdedigt Katinka Wiltenburg haar titel? Deze vragen zullen een antwoord krijgen op zondag 30 januari. Dan wordt op Texel de tweede kopcross gelo pen. De atletiekverenigingen van de Kop van Noordholland houden ieder jaar een gezamenlijke cross- wedstrijd. Dit jaar is A.V. Texel aan de beurt. Het zware parcours, uit ermate geschikt voor spikes, ligt in de Dennen waar in de buurt van Fonteinsnol wordt gelopen. De he ren lopen drie ronden en de dames twee ronden. Een ronde is onge veer 2900 meter. De wedstrijd staat ook open voor lopers die geen lid zijn van de desbetreffende atletiekverenigingen. Naar zich het laat aanzien zullen er veel deelnemers van de overkant ko men en het zal dus een spannende strijd worden. De start is om 12.30 uur en men kan zich vanaf 11.00 uur inschrijven in restaurant Bos en Duin, Bakkenweg 16. Het in schrijfgeld bedraagt f4,- (leden f2,-). I.M. ADVERTENTIE De spaarlamp, een makkelijke manier van geld besparen. nv PEN energiebedrijf noord-holland bied van natuurgebruik met posi tieve aandacht voor bepaalde vormen van historisch medege bruik door de plaatselijke bevol king vroeger en nu. Er zou meer „Texelse" invloed in het bestuur van EcoMare moeten komen en Texels Belang spreekt zich ook uit voor samenwerking met andere waddeneilanden op het gebied van natuur, landschap en milieu. Texels Belang wil in het cultuur landschap de huidige verhouding tussen de oppervlakten natuur- en cultuurgronden in stand houden, dus geen uitbreiding van natuur gebied. Ook de oppervlakte re creatieterrein mag niet groter worden, afgezien van een inciden teel geval. Wat betreft de ,steeds omvangrij ker" nationale milieuwetgeving wordt opgemerkt dat de gemeen te de daarop gebaseerde maatre gelen „geleidelijk en realistisch" moet invoeren. Er zou „eigen" mi lieubeleid moeten komen, (bijv. op het gebied van ammoniakemissie) dat rekening houdt met de Texelse omstandigheden. Wat betreft het milieu spreekt de partij zich verder uit voor een ge differentieerd systeem bij het ge scheiden ophalen van afval. Door uitbreiding van het fietspadennet en optimaal openbaar vervoer moet het autogebruik worden te ruggedrongen. Verminderen lucht vervuiling door intensieve controle op snelheidsovertreding. Stran- dreiniging samen met de strandex- ploitanten, actief beleid ten aanzien van alternatieve energie (windturbines e.d.) en deelname aan speciale acties die gericht zijn op een schoner milieu. Groen zwart In het algemeen spreekt Texels Be lang zich uit voor meer zeggen schap van de Texelaars in kwesties die hun eiland aangaan. Dat betekent verzet tegen „niet aflatende pogingen van anderen om Texelse burgers te beknotten. Het huidige evenwicht tussen landbouw, visserij, recreatie en natuur dient uitgangspunt van handelen te zijn. Daarnaast verdie nen Texelse waarden zoals onze taal, gebruiken en ons diepgewor teld gevoel voor vrijheid van han delen de volle aandacht en steun. Zij bepalen mede onze identiteit en zijn daarom van wezenlijk be lang. Deze uitgangspunten zijn van invloed op de kwaliteit van het leven van de bevolking van Texel. Ze dragen daarmee, naast andere zaken, in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van ons eiland. Zij dienen als een rode draad door het handelen van het gemeente bestuur te lopen". Wat betreft welzijn pleit het ver kiezingsprogramma voor een me disch centrum, bevordering van ouderenparticipatie, ondersteu ning van activiteiten van het invali- denplatform en concentratie van dienstbetoon voor ouderen en hulpbehoevenden. Ook op Texel wordt gezocht naar mensen die één of twee weeken den per maand kinderen uit een tehuis willen opvangen. Momen teel wachten twaalf kinderen in de kop van Noordholland op een pleegadres. „Weekend-pleegouders", zoals zij worden genoemd door de organi satie, de Centrale voor Pleegzorg in Noordholland en Utrecht, hoe ven geen bijzondere mensen te zijn. Het kunnen mensen zijn of zonder ervaring met kinderen, mensen die samenwonen, ge trouwd zijn of alleenstaand. De or ganisatie denkt echter dat dit juist voor mensen met een druk door deweeks leven een ideale manier is om toch iets voor een kind te betekenen. Voor de kinderen is het belangrijk om eens een gewone gezinssitua tie te beleven. Sommige van de genen die in een tehuis wonen, hebben geen familie of andere be kenden waar ze af en toe kunnen logeren. Voor hun ontwikkeling is dat echter van groot belang, om dat ook zij later zelfstandig zullen gaan wonen en wellicht een gezin stichten. Daarnaast kan een weekend-adres voor kinderen uit gezinnen met veel problemen een uitkomst zijn. Daar kunnen ze even ontsnappen aan de spannin gen en weer op adem komen. Op 28 februari is in Alkmaar een voor lichtingsavond. Voor méér infor matie kan ook worden gebeld via tel. 020-6461461. De nieuw opgebouwde keerwal van het ravelijn gezien vanuit het fort. De restauratie van fort De Schans zal waarschijnlijk in maart worden hervat. Bedoeling is dat vóór de bouwvak de tweede fase van dit omvangrijke werk zal zijn afge rond. Hoewel in het eerste ge deelte méér geld is uitgegeven dan gepland, verlopen de herstel werkzaamheden naar wens. Volgens ing. RC. van Traa van het architectenbureau Valentijn en Van Traa - dat de restauratie heeft voorbereid en coördineert - heeft het „nog geen zin" te praten over de overstijging van het budget. „Voor ons telt het eindresultaat. De kosten zijn in de eerste fase hoger geweest, omdat we veel meer grond moesten uitbaggeren danverwacht. Aan de grachten is misschien wel honderd jaar of méér niet gewerkt. Maar uiteinde lijk levert die tegenvaller waar schijnlijk een besparing op, omdat voor het herstellen van de wallen geen grond van elders hoeft te worden aangesleept." Vooraf zijn de Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten (de IFoto Frans Hopman) eigenaar van De Schans) en de be langrijkste subsidiegever, het Rijk, overeengekomen dat de restaura tie in vier fasen zal worden uitge voerd. Het architectenbureau wacht steeds op overleg met de aannemers tot bij het Rijk een nieuwe geldelijke bijdrage „los komt". In totaal zal het project on geveer f\,2 miljoen kosten. In het eerste stadium zijn de grachten uitgebaggerd. Daarnaast is de kruitkamer hersteld en de keermuur van het ravelijn opnieuw opgebouwd. In de komende perio de zal het walprofiel worden ge restaureerd. Van Traa: „Vergelijk het met een korfje waaruit elke keer wat wordt geplukt. Liever zouden we al het werk in één keer doen, maar we moeten gelijke tred houden met de subsidiegever." De partij wil dat op de basisscho len les wordt gegeven in historie van Texel, eventueel in samenwer king met de Historische Vereni ging. In de musea zou extra aandacht aan de lokale geschiede nis moeten worden gegeven. Scheepsarcheologische vondsten die bij Texel zijn gedaan moeten op Texel zelf tentoongesteld worden. Bij het subsidiëren van monumen trestauratie moet niet alleen wor den gelet op ouderdom en bouwstijl, maar ook de historische betekenis van het betreffende ge bouw. Bij het aankopen van kunst door de gemeente moet in het bij zonder werk van Texelse kunste naars worden gekocht. Uitleen van de collectie moet mogelijk zijn. Wat betreft steun aan verenigin gen vraagt Texels Belang om raamsubsidies, dus een vast be drag waarmee de vereniging rond moet zien te komen. Ook wat betreft openbare orde wil Texels Belang eigen beleid, reke ning houdend met de eilandpositie van Texel. Texels Belang staat niet bekend als een partij die overdreven positief staat tegenover ambtenaren. De Texelse ambtenaren kunnen ech ter gerust zijn want volgens de partij moet ten aanzien van de rechtspositie van ambtenaren en bestuurders zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Wel moet de efficiency van het ambtelijk appa raat worden bevorderd zonder kwaliteitsverlies wat betreft de dienstverlening. Samenhang Gevraagd wordt om meer samen hangend beleid door een over legstructuur waarin beherende in stanties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap e.d. bij elkaar zijn gebracht. Texels Belang wil ook (nog) betere sa menwerking met andere Wadden eilanden met name wat betreft de standpuntbepaling tav hogere overheden. De activiteit van Wad denadviesraad en Overleg orgaan Waddeneilanden wordt blijkbaar niet toereikend gevonden. De par tij wil ook snellere afhandeling van procedures en een betere dienst verlening richting burgerij. Wat betreft verkeer en vervoer spreekt de partij zich onder meer uit voor verscherpt optreden tegen verkeersovertredingen en rijden onder invloed en terugdringen van gemotoriseerd verkeer in de dor pen. Er moeten aan de randen van de dorpen voldoende parkeermo- gelijkheden zijn. Door invoering van een parkeerkaart voor Texe laars, zou voor deze categorie het parkeren moeten worden verge makkelijkt. Texels Belang spreekt zich uit voor een zelfstandige status van Teso, geen harmonisatie van tarieven, geen openbaar vervoerstatus maar wel voordeliger tarieven voor Texelaars. Wat betreft woningbouw wil de partij huizen erbij in alle dorpen, binnenhalen van extra contingen ten die afgestemd zijn op de be hoeften van Texel en niet op die van de regio. Texels Belang is voorstander van permanente bewoning van recrea-' tiewoningen en recreatieapparte menten in de dorpen. Wat betreft ruimtelijke ordening verzet Texels Belang zich tegen „ongewenste" agrarische bedrijfs vestiging in het buitengebied, maar vindt wel dat er vesti gingsmogelijkheden moeten zijn voor kleine ambachtelijke bedrij ven in vrijkomende agrarische ge bouwen, voor zover dat geen landschapsbederf tot gevolg heeft. Texels Belang wil niet verder gaan dan 47.000 toeristische slaap plaatsen op Texel, maar wil de thans nog uit te geven slaapplaat sen al vrij spoedig - zij het geleide lijk - uitgeven: 600 voor de kleine logiesverstrekkers, 600 voor ho tels en pensions, 600 voor kampe ren bij de boer. 55 m2 De maximum oppervlakte voor zo merwoningen, recreatie opstallen en appartementen (thans 35m2) zou op 55 m2 gebracht moeten worden, in het belang van de kwa liteit. Er is ook wel eens gepleit voor 70 m2 (zoals geldt voor re creatiebungalows in parken) maar dat is onhaalbaar gebleken. Texels Belang steunt de golfbaan, wil geen pretparken en vraagt om gaaskassen met loophoogte tot een maximum oppervlakte van 1000 m2 terwijl voor lage kassen geen maximum zou moeten gel den. Opmerkelijk is de vraag om een terrein waar crematie-as kan worden verstrooid. Wat betreft werkgelegenheid en economie verzet Texels Belang zich tegen verplaatsing van detail handelsactiviteiten naar industrie terreinen. Bij gemeentelijke aanko pen en werkzaamheden zouden meer dan tot dusver Texelse bedrij ven moeten worden ingeschakeld en voor zover Texelse bedrijven in aanmerking komen, moeten dat niet steeds dezelfde zijn. Grote namen kunnen er hun roem bevestigen, aanstormend talent heeft een prachtige gelegenheid de eerste aanzet tot een succes volle carrière te geven. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart organi seert Stipt (Stichting Popmuziek Texel) in de Burg. De Koninghal de veertiende aflevering van het jaar lijkse Texelpopfestival. Bands die willen meedoen, dienen zich voor vrijdag 11 februari op te geven bij Nils Lely (tel. 15126 of schriftelijk: Schilpbanck 49, 1791 WH Den Burg), met vermelding van de samenstelling van de band en de beoefende muziekstijl. Omdat er veel werk is te verzet ten, zoekt Stipt voor de vrijdag middag en de vrijdag- en zaterdagavond nog enkele vrijwilli gers die willen meehelpen bij het opbouwen en het goed laten ver lopen van het festival. Ook men sen die bereid zijn te assisteren tijdens een deel van het festival kunnen contact opnemen met Nils Lely. In aanloop naar de gemeente raadsverkiezingen op 2 maart is vanavond in taveerne De Twaalf Balcken het tweede politiek café. Cultuur, welzijn en sport zijn de onderwerpen waarover de kandi daten vanaf 20.30 uur aan de tand worden gevoeld. Hoe denken de aanstaande raadsleden óver de toekomstplannen van Molenkoog, vinden ze dat jongeren voldoende worden opgevangen, hoe zien ze de rol van 55-plussers in de Texel se samenleving, wat kunnen ze doen aan gokverslaving en willen ze geld steken in een podiumvoor ziening? Gespreksleiders Hannie van Zoelen en Frans Hopman ho pen hun gasten het antwoord op deze en andere vragen te ontlok ken. Mensen in het publiek kun nen via de zaalmicrofoon proberen voor nóg meer vuurwerk te zor gen. Het politiek café is rechtstreeks te beluisteren op Ra dio Texel, tevens organisator van deze discussiebijeenkomsten. Programma vrijdag 28 januari: 20.00 u. Hema-De Valk (J) 20.30 u. Mantje-Time-Out (J) 21.00 u. Hema-Veenbaas B. Nauta 21.30 u. Nauta F.-Sportshop Veenb. X Purmerend-De Koog (Z) 3-1 Met ontzetting en verwondering werd ik op zaterdag 22 januari j.l. geconfronteerd met jachtpraktij- ken op dit eiland. Een stuk bos, gelegen aan de Monnikenweg en de Ploegelanderweg, werd letter lijk uitgekamd door wel 10 12 ja gers en drijvers met honden. De in dit bos aanwezige fazanten had den geen schijn van kans, daar op vliegen en vluchten door struiken en bomen bijna onmogelijk is. De verwondering was groot, daar dit gebeurde in een wandelgebied met hierin aangelegd een natuur pad, het was oorlog gelijk. Ik richt mij hierbij dan ook tot de verantwoordelijk instanties c.q. vergunninggevers, stop deze wal gelijke en levensgevaarlijke praktij ken en laat het beheer van de wildstand over aan professionele jagers die hun verantwoordelijk heden wel kennen en niet aan dit soort mensen. J. v.d. Veen Workum Naam Peter van Heerwaarden C.M.F. v. Heerwaarden Henk van Heerwaarden Martijn Beers Barry v.d. Veen Alexander Elias Liesbeth van Es Marike Janssen Stefan Huisman Paula Vrijdag Mevrouw Barhorst H. Zijm Mevrouw A. Mulder Jolanda Leijen Jitse Betsema Susan Kooiman Petra Hin Peter Broekman Martijn Barendregt Olaf Boon Susan Boon Petra Kooiman Mw. v.d. Vis-Dijker Mw. S. Koopman-Grit Reina Bos Trisha Koster Mw. Brouwer Marije Gerlsma Ricardo de Graaf Christien Veeger J. Flier Erwin Goënga Ruben van der Zee Daniëlle van Leersum Erik Hooyschuur Route Den Burg A. Den Burg A1 Den Burg B. Den Burg C. Den Burg D. Den Burg E Den Burg F. De Zes, Bg. Houtstr., Houtwg., Witte Kruisln., Kogerwg./ Kogerstr. 1-57/2-74 Jan Reystr. vr.tc Ward Terpstra di.tc De Mars (oudste deeb/Spinbaan De Mars v.a. Buytengors, Sluyscoog, Verlaet, Kofbaeck, Duykerdam, Middelton Oudeschild, Schilderweg 249-296 Den Hoorn De Koog, Bosrandweg t/m 227 en Pont- weg 234 en 236 De Cocksdorp Oosterend De Waal Zuid-Eierland en Nieuwlanderweg Midden-Eierland, Hoofdw., Slufterw., Oorspr.w., Stengw., Limietw. Eierland, Postw., Oorsprongw., Holland- sew., Hoofdw. (ged.) Vuurtoren/Krimweg Het Noorden Oosterenderweg, Ongeren, Meijertebos, (Waalen)burgerdijk Oost Spangerw., Marsw., Kadijksw., Haller- weg 20, Veenselangweg Hogeberg, Reijer Keijserstr, Hallerweg 51/55, Schilderw. 160-222, Wezenland, Zuidhaffel 49 't Horntje, Pontweg 1-68, Waterw. Zuidhaffel Westerw., Driehuizen, Keesomln. 45, Pontweg 91-95, Akenbuurt, Hemmerkooi Rozendijk, Smitsweg Gerritslanderdijkje, Grensweg, Pontweg 98-110 Californiêweg, Pijpersdijk, Pontweg 123- 224, Ruigendijk, Mienterglop, Bosrandw. v.a. 516 Kogerweg De Kaai Hoornderw., Hemmerw., Emmaln.33, De Grie Slufterweg/Zanddijk 12573 15579 12038 14301 12531 10022 14030 10131 13640 14478 10443 12763 19223 17956 16344 18235 13956 17908 16362 11231 16225 18307 18332 18635 18869 13621 19582 12836 14011 14216 12229 14607 15365 18915 19653 11653 Den Burg A: Gollards/Samen Eén, Beatrixlaan 1-39 oneven/2-58 even, Binnenburg, Burgwal, P. v. Cuyckstraat, Elemert, Gasthuisstraat 1-31, Gravenstraat, Groeneplaats, Hogerstraat, Ada van Hollandstraat, Hollewal. Kantoorstraat, Keesomlaan 9-39; Mo lenstraat. Molendwarsstraat, Parkstraat, Schilderend 6 en 10. Stenenplaats, Vismarkt, Vogelenzang, Warmoesstraat, Weststraat, Weverstraat, Pater Witteplein, Zwaanstr. Den Burg A1: ,,St. Jan". Beatrixlaan 41 t/m 143 oneven, Noordwester, Schoorwal, Vaargeul, Golfslag. Vloedlijn, Zeebries. Den Burg B: Achterom, Bernardlaan 50- .even en 63-121 oneven, Binsbergenstraat, Brouwerstraat, Drijverstraat, Marelstraat, Starkenburgh, Thijsselaan, Waalderstraat 45-86, Wilhelminalaan 7 oneven en 50-120 even, Wilsterstraat Den Burg C: Beatrixlaan 145- oneven en 60-.... even; W. van Beierenstraat, Boo- gerd, Jan Dirkszoord, Gasthuisstraat 33-76, Jonkerstraat, Kogerstraat 59-. oneven en 76-. even, lijnbaan. Den Burg D: Wilhelminalaan, Julianastraat, Burdetstraat, Mr. Kraaistr., Bernhardlaan 1-61 oneven en 2-48 even, Tjakkerstr., Lieuwstr. Den Burg E: Bernhardlaan 123-... oneven, Maricoweg, Schoonoordsingel, Waal derstraat 2-48 even en 1-43 oneven, Wagenmakerstraat. Den Burg F; Emmalaan 1-44, Haffelderweg. Keesomlaan 1-7; Schilderend 1-143 one ven en 20-146 even. Slingerweg 21-27

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7