Cjrocn cZwartsJexeh in het hartL, B en w: geld steken in solatie schouwburgzaal 1 II Provincie en gemeente eens over „ruime jas" N lexelse ondernemers bezig met De Lindeboom t Doorbraak in landschapsbeleid: ummer aarlijks f30.000,- - p voorwaarde van cultureel gebruik Boot drie uur uit de vaart -f]orszel Gif Bliksem vernielde PEN-windmolen WP Bestuurster gewond na crash tegen boom „Geen regeltjes, maar afspraken" I ÉÜM1 Hg§P§T nsHH VERDER IN DIT w Wetenschappers: „Sterfte door gif zakjes valt mee" 3 Texelse Courant meet verkiezingskoorts 5 irt Jubileum klaverjasclub 5 w Opbrengst Lions-veiling naar acht goede doelen 7 w Toenadering tussen landbouw en natuur 7 Woningmarkt Texel apart benaderd Steeds minder zakjes gif op het strand EXELSE^COURANT GEZOND WELZIJN UJim fTIcts GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10854 gave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 31 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 vertentie/abonnementen telefoon (02220) 62600. 9 dactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, te- jon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 2 dactie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Den Burg, telefoon (02220) 15472 VRIJDAG 28 JANUARI 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse num mers /1,40 >n groep Texelse ondernemers is vergevorderd met een iderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van hotel De ndeboom. Bedoeling is het pand te kopen en nieuw leven te blazen. Eén der ondernemers zal de bedrijfsleiding op ch nemen. Het onderzoek en de kooponderhandelingen, e worden gevoerd via een financieel adviesbureau, laten ch volgens de betrokkenen gunstig aanzien. Dat komt ede door de houding van b en w, die bereid zijn financieel j te dragen aan de isolatie van de schouwburgzaal, in ruil gor het cultureel gebruik ervan. m de zaal optimaal als „podium- orziening" te kunnen benutten, n ingrijpende maatregelen te- in geluidoverlast nodig. Bedoe- g is nu dat de kopers de isolatie ivestering circa een half miljoen Iden) zelf betalen, maar dat de meente 2/3 deel van de kapi- ilslasten op zich neemt. Dit be- ig wordt betaald in jaarlijkse veerdienst is vanmorgen drie onderbroken geweest. Oor- ik was het door de zware ordwesterstorm hoog op stuwde water, waardoor de Dt niet meer veilig onder de ig kon afmeren. De boot van )5 van Texel kon normaal varen ook die van 6.35 uit Den Hel- Daarna moest de dienst wor- stilgelegd en kon pas worden vat toen het water tegen .00 uur begon te zakken. Op het moment van schrijven oeukt de westerstorm de fexelse kust. Over duinafslag ran een paar meter maken we >ns nog nauwelijks druk. Ze '•puiten het er zo weer bij! Waar nu het strand opnieuw overspoeld kan worden met 'ienduizenden zakjes land bouwgif en ook de Waddeze e jevaar loopt, zitten wij hem ook te knijpen. Bedreiging van nilieu en toerisme. Je zou er ols Horszei geen aandacht oan moeten besteden, want lat doen alle media van hoog lot laag en in alle toonaarden. Weten die geleerden nou echt liet hoe gevaarlijk Apron Plus s of worden we bewust niet wijzer gemaakt om paniek te voorkomenJe weet het niet. aat die grappen over zakken ■n zakjes ook maar zitten. De direct verantwoordelijke voor Ie ramp is de gezagvoerder van de Sherbao, maar is hij sok schuldigDat zoeken de uristen wel uit. Indirect zijn we allemaal schuldig omdat wij met elkaar een samenle ving hebben gecreëerd, die liet meer zonder die gevaarlij- e chemische middelen kan. Aardig bedacht hé? Het lost illeen niks op. Apron Plus chijnt wèl op te lossen in het nilieu met als resultaat...? Ach, wind je toch niet zo op. Vanavond weten we ten minste wie dit jaar de Dubbele 'on Sion krijgt. Daar kun je vergif op innemen... Horszel termijnen. Over een periode van twintig jaar komt dat neer op ruim f30.000,- per jaar. De gemeente keert alleen uit zolang De Linde boom voldoet aan de voorwaar den inzake het cultureel gebruik. Het besluit van b en w om op nieuw geld te steken in De Linde boom, kan worden aangemerkt als een politieke doorbraak. Lang wei gerde het gemeentebestuur om fi nancieel bij te springen, omdat in het verleden al méér dan een mil joen in De Lindeboom is geïn vesteerd. Geld, waarnaar men kon fluiten door het faillissement van de vorige eigenaar Springers Re creatie BV uit Groningen. Boven dien was de gemeente via de Recreatiestichting Texel (RST) in een rechtsgeding verwikkeld met Springers en was het wachten op het moment dat het gebouw weer vrij zou komen. Doorslag De wethouders Tine Krijnen (wel zijn en cultuur) en Dirk Terpstra (fi nanciën) leggen uit waarom het college de stap nu tóch heeft ge zet. „We kunnen wel blijven roe pen, dat er al zó veel geld gestoken, maar dat leidt niet tot resultaat. Als je niks doet, gebeurt er ook niks. En alternatieve plan nen kosten ook handenvol geld. Wat voor ons de doorslag heeft gegeven, is de constructie die nu is uitgedacht. Ook als het onver hoopt weer fout gaat, zal dat voor de gemeente geen miljoenenver- lies veroorzaken." De voorwaarden van de gemeente inzake het cultureel gebruik heb ben betrekking op o.a. het aantal avonden dat de zaal voor vereni gingen en organisaties beschik baar moet zijn, de tarieven en juridische aspecten. Deze lijst is geaccepteerd door de adviseur van de groep Texelse onderne mers. Dat de gemeente niet alle isolatiekosten betaalt, komt om dat de eigenaar de zaal ook voor commercieel gebruik moet kun nen aanwenden. Erfpacht Volgens Krijnen en Terpstra bete kent het voldoen aan de voorwaar den automatisch dat tevens wordt voldaan, aan de voorwaarden van het erfpacht-contract met de RST, eigenaresse van de ondergrond. Dat zou betekenen dat de nieuwe eigenaars slechts één gulden sym bolische pacht betalen, in plaats van een jaarlijkse canon van méér dan ƒ20.000,-. Over het com plete voorstel moet het RST-bestuur zich nog uitspreken. De wethouders laten in het mid den of de Texelse achtergrond van de kopers van invloed is geweest. „Maar als het was gegaan om een Gisteravond om 21.32 uur is gro te schade ontstaan aan een der electriciteit opwekkende wind molens van het PEN in Oude- schild. Molen II werd door de bliksem getroffen, waarbij een der wiekbladen aan flarden ging. De molen werd onmiddellijk auto matisch tot stilstand gebracht. Ook ontstond schade aan het computersysteem dat aan het molenpark is verbonden, waar door alle molens tot stilstand kwamen. Twee draaien inmiddels weer. belegger die met De Lindeboom wilde speculeren, waren we er niet aan begonnen. Dit komt in elk geval positief over." Stok Dat het college lang geen bereid heid heeft getoond om geld te ste ken in de schouwburgzaal, had nog een andere reden. „Het was een stok achter de deur richting de heer Notenbomer (eigenaar van Jarino en adviseur van Springers, red.). Met hem kwamen we niet verder. Een gesprek met hem ver liep ongerieflijk, en dat is nog zwak uitgedrukt. Het vertrouwen in een oplossing met Notenbomer was weg." Cinema Texel, genoemd als alter natief, was voor de gemeente de tweede keus. „Daar zouden ook grote investeringen voor nodig zijn. Bovendien zaten we daar weer met een erfpachtconstruc tie, terwijl we toestanden als met De hulpverlening in volle gang bij de totaal vernielde taxi. Jarino juist wilden voorkomen." Met nadruk wordt gesteld dat de gemeenteraad het collegebesluit nog moet goedkeuren. De wet- Lees verder pagina 3 De Lindeboom, straks weer in Texelse handen (Foto archief Texelse Courant) Een 26-jarige Texelse vrouw is gistermiddag naar het ziekenhuis gebracht, nadat zij met haar taxi op spectaculaire wijze van de weg was geraakt en op een boom was gebotst. Met hulp van de brandweer moest het slachtoffer uit de totaal vernielde auto wor den bevrijd. Het ongeval gebeur de op de Emmalaan, ter hoogte van de kruising met de Elemert. De vrouw ligt op de afdeling in tensive care van het Gemini- ziekenhuis met een ingeklapte long en gebroken ribben. Vanoch tend was zij buiten levensgevaar. Tegen drie uur reed de vrouw van uit de richting Pontweg over de Emmalaan. Ooggetuigen vertel den de politie dat het leek alsof zij linksaf de Elemert in wilde rijden. Volgens deze verklaringen was haar snelheid echter te hoog om de bocht te kunnen nemen. De (Foto Frans Hopman) taxi, zonder passagiers, raakte in een slip, draaide om z'n as en be landde tenslotte met de rechter flank tegen een boom. Het voertuig zat als het ware om de boom gevouwen en was op slag in een wrak veranderd. De bestuurster had het geluk dat de wagen zich niet met de andere zij kant in de boom had geboord. Bo vendien was er toevallig geen ander verkeer op de vaak drukke kruising (o.a. fietsoversteek scho lieren). Hoewel de vrouw niet bekneld zat, was assistentie nodig van de ram penwagen. Brandweerlieden knip ten de zijkant van de auto open, zodat het slachtoffer gemakkelij ker door de snel aanwezige ver pleegkundigen op de brancard kon worden gelegd. De gewonde vrouw was al die tijd bij kennis. Per gereedstaande ambulance werd ze naar de Teso-boot ge bracht, die in de veerhaven 't Horntje was blijven wachten en met een half uur vertraging rich ting Den Helder vertrok. De provincie zal niet langer opleg gen welke delen van Texel als beheers- en natuurontwikkelings gebied worden aangemerkt. De invulling van het landschapsbe leid wordt nu overgelaten aan de betrokken partijen op het eiland zelf. Een spectaculaire doorbraak, die gestalte moet krijgen in een samenwerkingsovereenkomst („convenant") tussen provincie, gemeente en belanghebbende Texelse organisaties. Triomfantelijk gaven ze tekst en uitleg, het Texelse college van b en w en de Noordhollandse gedepu teerden Frans Tïelrooy en Friso de Zeeuw. Opgelucht en verheugd over het resultaat van hun onder ling overleg, dat woensdag in Den Burg plaatsvond Het gesprek was het vruchtbare vervolg op een on derhoud in november j.L, toen de verstarde verhouding tussen Texel en de provincie voor het eerst sinds lange tijd werd doorbroken. Op ambtelijk niveau is vervolgens hard gewerkt aan oplossingen. Uniek Woensdag bereikten de bestuur ders overeenstemming op hoofdlij nen over de aanpak van relatienota, natuurontwikkeling. jSr-VAVMtól De woningbehoefte op Texel voortaan apart bekijken. Deze be reidheid van de provincie bete kent een doorbraak in het huisvestingsbeleid. Tot dusver moet Texel meedelen in de regio Kop van Noordholland, wat een nadeel is, omdat in Den Helder en omstreken een overschot aan wo ningen is terwijl men op het eiland om woningen zit te sprin gen. Wellicht leidt de verandering ertoe dat Texel de komende jaren méér woningen mag bouwen. Of dat in derdaad het geval zal zijn, hangt af van de werkelijke woningbehoefte. De gemeente moet nagaan hoe veel huizen nodig zijn voor de eigen inwoners en voor degenen die een economische binding met het eiland hebben. Aan het aantal „pensioenmigranten" moet een li miet worden gesteld. Provincie bestuurder Friso de Zeeuw kon niet aangeven of dit laatste zal worden gerealiseerd door het op trekken van de vrije-vestigings- grens naar ƒ300.000,-. „Dat is niet besproken. Maar het moet zé ker hoger zijn dan de huidige ƒ152.000,-." Voor het besluit is overigens nog toestemming nodig van het ministerie van VROM. „En dat zal nog niet eenvoudig zijn." In een stralend humeur ondertekenden Noordhollands gedeputeerde Frans Tielrooy en Texels burgemeester Willem van Rappard de overdracht van de tuinwallen-regeling van provincie naar gemeente, als onderdeel van het bezoek woensdag iFoto Frans Hopman) landbouwzonering en bodembe scherming. „Dit is uniek, want als provincie zijn we nog nooit zo ver gegaan. Dit is een doorbraak ten aanzien van het opstellen van ge detailleerde plannen. Hopelijk ont staat nu draagvlak voor medewerking. Samenwerking in plaats van eenzijdig beleid is het uitgangspunt", aldus gedeputeer de Tielrooy. „De kern bestaat uit vier punten: 1. aansluiten bij de wens van de landbouw om een eigen invulling te geven aan de uitvoering van het beleid; 2. het resultaat telt; 3. af spraken in plaats van regeltjes; 4. praktische en uitvoerbare oplos singen." Ruime jas-model Een en ander wordt nader uitge- werkt in een convenant tussen provincie, gemeente en Texelse landbouw-, natuur- en recreatie organisaties. De voorbereiding van de convenant zal gebeuren in overleg met alle partners. „Het wordt dus geen voorgebakken koek." Uitgegaan wordt van het „ruime jas"-model. Dat betekent dat van hogerhand geen beheersgebieden meer worden aangewezen, maar alleen de grenzen worden vast gesteld waarbinnen een bepaalde oppervlakte beheersgebied moet worden gerealiseerd. Met name de agrariërs krijgen hierdoor meer speelruimte. Vooralsnog is geen begrenzing vastgesteld en wordt uitgegaan van de buitengrens van het Texelse land. Voorbeeld Gedeputeerde De Zeeuw geeft een voorbeeld. „Neem de wissel teelt. De provincie wilde een ver gunningstelsel, maar dat was volgens agrariërs en gemeente on werkbaar. We hebben er over na gedacht en ons afgevraagd: wat is het doel? Het doel is de hoeveel heid grasland constant te houden. Als men ons dèt kan garanderen, kunnen we onze eis schrappen." Het „ruime jas"-model is niet nieuw; ook elders in den lande Lees verder pagina 3 Zoekacties gaan door Het aantal zakjes gif dat de laatste dagen op het Texelse strand is aangespoeld, neemt snel af. Dinsdag werd door de zoekploeg van brandweer, politie en RWS helemaal niets gevonden. Woensdag werden ruim twintig gifzakjes geborgen en gisteren zo'n vijftien. De verwachting bestaat dat de komende dagen, onder in vloed van de stormachtige noordwesten wind, wèl meer kans op zakjes is. Van daar ook dat de noodveror dening voorlopig van kracht blijft. De storm bemoeilijkt het zoeken enigszins, maar de vrees voor onderstuiven van de gifzakjes blijkt onge grond. „We zien ze nog steeds goed liggen", aldus Kees Smit van RWS. Omdat de waterstand niet extreem hoog is, heeft de storm tot nu toe weinig schade aangericht aan de Texelse duinen. I.M. ADVERTENTIE T i,tn- 'jun JM./iiiiufti Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van drogisterij V-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1