Willem Kikkert verguld met Dubbele von Sion Eerste prijs voor Goënga Markant winkelwedstrijd Bekroning voor verhalen en liedjes: Agenda g F arrulieberichten I hXLLbhjy couRANT Opnieuw feestmaand in Daalderschool Sportvissers vingen niets Raadsvergadering Boeren gaan demonstreren in Noordholland DINSDAG 1 FEBRUARI 1994 rFT?\rT?T Cl? O Nog onwetend van de prijs die hij aan het eind van de avond krijgt uitgereikt, geeft de enthousiaste verteller Willem Kikkert tekst I p.v. vrijdag j.l. heden geplaatst Na een liefdevolle verzorging in het ver pleeghuis „Texel", is rustig van ons heen gegaan mijn lieve man, onze vader en opa Cornelis Dekker echtgenoot van Anna Dekker-Drijver op de leeftijd van 89 jaar. A. Dekker-Drijver G. Dekker Hans, Paul N. J. Dekker Marije Texel, 25 januari 1994 verzorgingshuis de Gollards, De Zes 12, 1791 EX Den Burg. De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 29 januari om 13.00 uur in Schagen plaats gevonden. I.p.v. vrijdag j I heden geplaatst Heden is heel rustig van ons heengegaan, mijn zorgzame echtgenote, onze moeder, groot- en overgrootmoeder Marina Jannette Witvliet echtgenote van Machiel Heijmans 24-7-1909 25-1-1994 M. Heijmans Hansje en Gerard v.d. Kooi-Heijmans Kees Jaap en Aaf Ria en Harry Tent-Heijmans Harold en Dana Amanda Jannette en Jim Tyler, Adam Bernhardlaan 17, 1791 XA Den Burg. De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 29 januari om 9.00 uur in het crematorium te Schagen, plaatsgevonden. De vier genomineerden na afloop bijeen. V.l.n.r. Jacques Schraag, Gelein Jansen, tem Kikkert (met Von Sion-penningen Cor van Heerwaarden. In café De Twaalf Balcken wordt vanaf 20.30 uur poli tiek café gehouden. Onder werp: huisvesting. Uitzending via radio Texel. Woensdag 2 februari In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Troetelbeertjes II (voor kinderen) en om 20.30 uur „Little Buddha" In het kader van de dorpen- tocht ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen houdt het CDA een politieke discussieavond in het Eier- landsche Huis in De Cocks- dorp; aanvang 20.00 uur. Donderdag 3 februari Van 10.15 tot 12.30 uur wordt in „De Poort" bij de Gerefor meerde kerk in Den Burg de vierde van een serie „opfri- scurussen" gegeven van de Agrarische Vrouwen. Onder werp deze keer: Man-vrouw, samen sterk. In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Aladdin". (Engelse versie; Nederland ondertiteld). Vrijdag 4 februari Voor leden van de ANB( houdt Maarten Stoepker in D Bureton een lezing over sche penboeten. Met medewerkin; van het seniorenorkest Muzu Aanvang 14.00 uur. In Cinema Texel draait on 19.00 en 21.15 uur „Aladdin' In de voormalige LBO-kantirv aan de Emmalaan begint or 20.00 uur de jaarvergadering van de afdeling Texel van Ve> lig Verkeer Nederland. Hoogwater te Oudeschild Di. 1 10.37 en 23.55 u Wo. 2 11.14 en u Do. 3 00.30 en 11.37 u Vr. 4 01.07 en 12.07 u Za. 5 02.07 en 14.10 u Zo. 6 03.30 en 15.40u Ma. 7 05.00 en 17.40 u Di. 8 06.15 en 18.44 u Aan het strand is het ongeveer eer uur eerder hoog water. De zon kom: 6 februari op om 811 u en gaat on der om 17.35 u. 3 februari laatsti kwartier; 4 februari doodtij. kiezen. Het resultaat was een gevarieerde culturele avond. Presentator Mark Fonds introduceerde door middel van vraaggesprekjes telkens een genomineerde, waarna het onder- deel-naar-keuze volgde. Hoewel de „show" door de lengte van de optredens soms naar langdradig heid neigde, bleef het dankzij de kwaliteit van het gebodene tot het eind boeiend. Radio Texel zorgde dat het hele eiland via een directe uitzending kon meegenieten. Wampex Het historische element was ruim schoots vertegenwoordigd. Nadat de historische zanggroep met veel succes het spits had afgebeten, was het de beurt aan Jacques Schraag. De samensteller van het boek „Veldnamen op Texel" ver trouwde zijn gehoor toe dat hij op zijn levenswerk maar weinig reac ties heeft gekregen. Maar één keer per jaar is de belangstelling enorm, namelijk tijdens de Wam pex. „Dan bellen ze me er 's avonds laat voor uit bed..." Schraags keuze was gevallen op de Texel-film van de gebroeders Duinker uit de jaren dertig. Om de vertoning mogelijk te maken had amateur-historicus Dick Lemstra uit Den Burg de oorspronkelijke versie van tweeëneenhalf uur te ruggebracht tot een compilatie van 30 minuten op videoband. Pech was dat de band niet wilde starten, waardoor besloten werd tot een vervroegde pauze. Nadat het euvel, een loszittend stekkert- je, was verholpen, ging het publiek met commentaar van Lemstra ruim een halve eeuw terug in de tijd. Blues Nummer drie, Gelein Jansen, be hoefde nauwelijks introductie. Grappig was dat Jansen de wel bespraakte presentator Fonds, die lingen. Met Klif 12 heeft hij zijn theater-idealen in een succesvolle commerciële formule gestalte ge geven. Behalve dat hij zo het Texel se publiek iets extra's kan bieden, gaf hij diverse talenten van eigen bodem de kans om zich verder te ontplooien. Een voorbeeld daarvan is het Café Chantant, een mix van zang en humor. Vier deelnemers die in de zomer van 1992 samen een pro gramma verzorgden, traden vrij dagavond voor deze speciale gelegenheid weer eens voor het voetlicht. Charlotte Lorier, Claudia Reij, Bennie den Haan en pianist Johan Hoogenboom kregen het publiek op het laatst zowaar het meezingen. Daarmee was nog geen eind g« men aan de serie optredens.! aangekondigd verscheen Texelse groep Zulu Manani, met hun Afrikaanse dansmu afgelopen jaar veel succes oog op markten en andere evenen ten, ten tonele. Opgezweept c ritmisch tromgeroffel stalen jeugdige danseressen vol ovei ging de show. Zij waren klapstuk van de avond, daar het vuurwerk, dat direct hiern; inleiding tot de uitreiking van Dubbele Von Sion vormde, niets meer aan veranderen. De kaas- en broodafdeling van de supermarkt van Goënga in Den Hoorn is uitgeroepen tot de beste van de Meermarkt-supermarkten van het land. Dat was vrijdagoch tend aanleiding voor een plechtig- heidje, waarbij met bloemen en andere geschenken hulde werd gebracht aan de betrokken onder nemers en hun medewerkers. Markant Foodmarketing B.V. in Bilthoven (van de Meermarktfor- mule) schrijft jaarlijks een landelij ke winkelwedstrijd uit onder de 125 aangesloten bedrijven om kwaliteit, presentatie en motivatie van het personeel te stimuleren. De betrokken groothandels (in dit geval Klaver Randstad B.V. uit Alk maar) geven daarbij een oordeel over alle afdelingen van de winkels en de medewerkers moeten op een wedstrijdformulier vragen beantwoorden die betrekking heb ben op klantbehandeling e.d. De kaas- en broodafdeling van Goën ga scoorde de meeste punten van het land. Dat was voor het „hoofd formulebeheer" G.J.M. Groene- veld van Markant reden om een gouden dukaat (waarde f135,-) met echtheidscertificaat alsmede oorkonde (foto) te overhandigen aan jeugdige Priscilla Trouerbach, die als part time medewerkster aan de Goënga is verbonden en in de betreffende afdeling de sfeer bepaalt. Formulebeheerder N.L. van Egdom van Klaver Randstad voegde daaraan toe een bankbiljet van f250,- voor de personeelspot. (Foto Horry do Graaf). Dinsdag 1 februari In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.30 uur „Little Buddha" van Bertolucci. Alle leeftijden. Ook voor Filmclub. Voor de Oudere Doopsgezin de Zusterkring spreekt dokter Hettie van Dijk over „Hoe er vaar ik het als vrouw om te werken tussen mannelijke col lega's?"; aanvang 14.30 uur. Burgemeester en wethouders hebben in het dorpshuis van De Waal een openbare verga dering met de dorpscommis sie, aanvang 19.30 uur. Vrije toegang voor ieder. De Vrouwenbond FNV heeft in De Buureton een open foru mavond in verband met de ge meenteraadsverkiezingen. De bedoeling is dat alle deelne mende partijen een vrouwelij ke afgezant sturen om het programma toe te lichten. Ook niet-leden zijn welkom; 20.00 uur. af en toe als „niet-echte" Texelaar speldeprikken aan de „echte" Texelaars uitdeelde, op z'n plaats probeerde te zetten met Tesselse sèèggies. Een actuele aanleiding voor Jansens nominatie was uiter aard de samenstelling en uitgave van het Tessels woordenboek. Vrijdagavond schoof Jansen een deel van de eer door naar de werk groep dialect van de historische vereniging, waarvan hij groepslei der is. Als mede-organisator van het jaar lijkse Bluesfestival heeft Gelein Jansen ook op een ander front het culturele leven een impuls gege ven. Hij onderstreepte dat zelf met zijn keuze voor een muziekoptre- den van Ewout Adriaans the Fis hermans Ends. De viermans-for- matie onder aanvoering van Nioz- medewerker Adriaans gaf de aan wezigen een rondleiding door de historie van de blues. Verschillen de stijlen, subtiel en ruig, melan choliek en vrolijk, passeerden de revue. Halverwege maakten de muzikanten een sympathiek ge- haar: zij onderbraken hun optre den om Jansen met een boeket te bedanken voor zijn inspanningen. Den Helder Als laatste genomineerde ver scheen Cor van Heerwaarden op het podium. Dat kon ook moeilijk anders, want de exploitant van theater-restaurant Klif 12 zat net als vele andere Texelaars vast in Den Helder omdat de boot we gens het hoge water tijdelijk uit de vaart was. Kwart over tien arri veerde hij in de zaal, en dat was nog ruim op tijd. Van Heerwaarden staat in Den Hoorn al jarenlang aan de basis van talrijke revues, toneelstukken en andere voorstel- De zesde wedstrijd in de winterse- rie bracht de sportvissers geen ge luk. Aan de dijk bij Ottersaat vingen zeven deelnemers namelijk helemaal niets. De organisatoren zijn echter niet gedemoraliseerd en verwachten dat het 13 februari bij de Teermolen in Oudeschild be ter zal gaan. De gemeenteraad houdt dinsdag om 19.30 uur vergadering in het raadhuis. Toeschouwers welkom. De raadsvergadering is tevens te beluisteren via Radio Texel. De agenda is als vplgt: 1. Opening. 2. Vaststelling volgorde stemming. 3. Vaststelling besluitenlijst raads vergadering de dato 9 november 1993 en 14 december 1993. 3. a. motie van de CDA-fraktie inzake omzettingsvoorstel N.V. Teso. b. Brief fractie Texels Belang inza ke beleid openbaar groen. 4. a. Ingekomen stukken. b. Mededelingen. c. Beantwoording vragen. 5. Bekrachtiging noodverordening (indien nog van toepassing). 6. Gift rampenfonds. 7. B.B.I.-project. 8. Herinrichting Herenstraat en pleintje De Naai 9. Bijdrage aan Nationaal Vrijheids carillon. 10. Correctie brandbeveiliging. 11.Wijziging legesverordening in verband met mandatering onthef fing bijzondere transporten. 12. Voorbereidingsbesluiten ten be hoeve van het bouwplan van: a. Aegon Recreatie voor nieuw bouw receptie overdekt zwem bad op het vakantiepark „Sluftervallei". b. de heer W.J. Dros voor de bouw van een schuur aan de narkebuurt 4 te Oosterend; c. de gemeente Texel voor het plaatsen van een openbaar toilet te De Koog; d. de heer S. Groot voor uitbrei ding van de woning Herenstraat 23 te Den Hoorn. e. de gemeente Texel voor nieuw bouw van het zwembad „Mo lenkoog"; f: de kerkvoogdij van de Hervorm de Gemeente te Den Hoorn voor nieuwbouw en uitbreiding ver enigingsgebouw „Ons Huis". g. de heer A. M. Langeveld voor uitbreiding van de Immetjeshoeve aan Westerweg 20 te Den Burg. h. de heer J. Duin ter realisering van een kantoor met dienstwo ning aan de Keesomlaan te Den Burg; i. de heer Kaczor voor de bouw van een autowashal aan de Kees omlaan Den Burg. 13. Gevolgen uitspraak Raad van Sta te inzake Weyers vs. gemeente Texel. 14. Verzoek om schadevergoeding van een lid van het onderwijzend personeel. 15. Overzicht post onvoorziene uitgaven. 16. Aanleg parkeerterrein Parnassi- astraat. 17. Aanschaf containers. 18. Netwerkvoorstel automatisering. 19. Subsidiëringswijze SSAT. Rondvraag. Sluiting. Feestvierders zijn vrijdag in de Daalderschool welkom tussen 17.30 en 21.00 uur. Donderdag 10 februari, aanvang 9.30 uur, wordt in sporthal ,,De Goorn" nabij Avenhorn een grote manifestatie gehouden van de Westelijke Land- en Tuinbouw Or ganisatie. Daarbij zal worden ge protesteerd tegen het provinciale streekplan voor noordelijk Noord holland, met name tegen onder delen daarvan die door de agrariërs als bedreiging worden gezien zoals de regels voor bo dembescherming, landbouwzo- nering e.d. Het bestuur van de afdeling Texel van de WLTO vindt dat ook de Texelse agrariërs goed vertegen woordigd moeten zijn op deze ma nifestatie, aangezien de in het streekplan vastgelegde maatrege len ook voor Texel gevolgen zullen hebben. De WLTO wil daarom bus vervoer organiseren. Wie daarvan gebruik wil maken wordt verzocht zich aan te melden bij J.J. Zijm, te lefoon 13979 of J. Oosterhof, tele foon 18637. De kosten bedragen ongeveer f10,- per persoon. De Texelse welzijnsprijs Dubbele von Sion is gegaan naar Willem Kikkert uit Den Hoorn. Verrast nam hij de erepenning vrijdag avond in de goed gevulde zaal van Cinema Texel in ontvangst. ,,lk sta perplex." Dat hoefde de 59-jarige Hoornder niet helemaal te zijn, want met Gelein Jansen, Cor van Heerwaarden en Jacques Schraag was hij tevoren genomi neerd. ..Maar ik dichtte mezelf niet de beste kansen toe", bleef Kikkert bescheiden. De prijswinnaar betrok ook ande ren -onder wie zijn echtgenote- in de hulde. „Als er geen mensen zijn die met je meegaan, kom je niet verder." Wat de doorslag heeft gegeven voor de keuze van Kikkert boven de drie anderen, bleef 'onbeant woord. Van een juryrapport of iets dergelijks was geen sprake. „Ach, anders wordt het allemaal zo se rieus en zo zwaar. Dit is cultuur met een knipoog", aldus Kees Hoogerheide, voorzitter van de Welzijnsstichting, in een korte ver klaring na afloop. Enigszins onbe vredigend, maar Willem Kikkert vond het allang best. „Wie mij hebben gekozen en waarom, ik heb geen idee. En ik geloof dat ik het ook niet hoef te weten." Volkskunst Zeker is in elk geval dat de wel zijnsprijs een bekroning is voor Kikkerts inspanningen voor het behoud en nieuw leven inblazen van oude (Texelse) volksliedjes en -verhalen. Zijn in november 1992 uitgebrachte bundel „Texelse ver halen" was in sneltreinvaart uit verkocht en beleefde inmiddels een tweede druk. Daarnaast is Kikkert de „motor" van de zanggroep van de histori sche vereniging. Tijdens een be zoek aan Terschelling, een jaar of zeven geleden, kwam Kikkert op het idee. „Daar beoefent men nog echte volkskunst. Vroeger be dachten de mensen zelf liederen, zowel de tekst als de melodie. Die werden niet alleen gezongen op bruiloften en andere feesten, maar ook bijvoorbeeld na de pauze op vergaderingen. Een aantal van die liedjes op Terschelling herinnerde ik me uit mijn eigen jeugd, ze wer den bij ons thuis gezongen." Verguld De afgelopen jaren is de zang groep uitgegroeid tot een koor van ongeveer veertig dames en heren. Op hun repertoire prijken onder meer liedjes die al eeuwen oud zijn, uit een tijd dat de bioscoop nog herberg „De Vergulde Kik kert" heette. Wat dat betreft kon de lokatie vrijdagavond met beter zijn gekozen. Nog onwetend van de prijs die hun „dirigent" later op de avond in ontvangst mocht nemen, verzorg de de zanggroep vrijdagavond een uitgebreid optreden. Dat gebeurde op verzoek van Kikkert, die net als de andere genomineerden zelf een programma-onderdeel mocht uit- De feestmaand december ligt me nigeen nog vers in het geheugen, maar op de Jacob Daalderschool in Oosterend krijgen ze er maar niet genoeg van. Naast de jaarlijk se fancy-fair wordt vrijdagavond een „herviering" gehouden van de decemberfeesten. Voor de kinderen zijn allerlei spel vormen rond de verschillende feesten uitgedacht. Op „het Sin terklaasfeest" kan een greep in de grabbelton worden gedaan Bij „kerst" kan een piek uit de boom worden gegooid, terwijl op „pa sen" moet worden gezocht naar het gouden ei. Ook de verjaardag is niet vergeten. In een verras singsvijver kan naar kadootjes worden gehengeld. Ook oud en nieuw wordt nog eens dunnetjes overgedaan. Deze feestelijkheid wordt luister bijgezet door het bakken van oliebollen. Op het plein zal daarvoor een echte kraam worden ingericht. Van 19.30 tot 20.30 uur is er een daverend carnaval voor de school gaande jeugd. De entree bestaat uit het kopen van een genummerd masker Na afloop vindt de trek king plaats van het winnende maskernummer. Met de verschil lende spelletjes zijn eveneens prij zen te verdienen, evenals met het rad van avontuur. Er zullen veel rondes worden gedraaid. Te win nen zijn ondermeer een rondvlucht boven Texel voor drie personen, een Texels wollen dekbed en een etentje. en uitleg bij het optreden van ..zijn" zanggroep. tFoto's Frans Hopman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2