.achen om „drommelse" klucht Oud-leerlingen R B en w: vervoerregio nog te onduidelijk TEXELSE 7 COURANT ecensie Basketball ui Texelse Boys in laatste minuut toch ten onder VVN vergadering Meer ruimte voor de eendjes Quiltcursussen De Witte Engel Unieke score Nauta Foto-basketballers BEZORGERS TEXELSE COURANT x Diederik van Vleuten en Arie Van der Wulp spelen in Klif 12 DINSDAG 1 FEBRUARI 1994 >n striptease op tafel, een sprekende „geest" en een kol- jrieke „inbraak" in het eigen huis. Waartoe de aanschaf in muf matje op de markt al niet kan leiden... Genoeg in- ediënten in elk geval voor een smakelijke klucht, die er bij vele toeschouwers zaterdagavond in De Waal in ging als ek. Teun Huisman en Martin Kikkert waren ook ditmaal eer de ondeugendste Oud-leerlingen, maar de ultieme iofdrol was weggelegd voor toeschouwster Annie Hin, die et de hoofdprijs van de verloting de zaal uit fietste... Vereniging van Oud-leerlingen Landbouwschool voldeed in Wielewaal aan de verwachtin- n. „Het Drommelse Matje", een or Herman Thole geschreven jcht m drie bedrijven, was een akkelijk verteerbaar stuk waarin naf de eerste scène veel te la- en viel. Dat de vaart er meteen ed in zat, lag niet alleen aan het npele gegeven en de begrijpelij- teksten, maar zeker ook aan de xelse spelers. De meeste grap- n en grollen kwamen prima uit verf, wat duidt op goede timing rolkennis. Wel moet worden ge- gd dat sommige dialogen tus- n minder ervaren spelers af en traag verliepen. Iets sneller igeren op wat de ander zegt zou genoeg zijn om dat te ver- Ipen. Comeback uk voor stuk wisten de spelers n typetje goed neer te zetten, ortreffelijk was het aandeel van ily Beers, die na jaren afwezig- id een ijzersterke comeback lakte. En dat Carina Bakker als ralster voor de zieke Lydia Lap ar rol in slechts anderhalve »ek had ingestudeerd was abso- it niet te merken, logtepunt was het kolderieke eede bedrijf. Een aaneenscha- ing van potsierlijke taferelen »eg met een maffe striptease 1 Martin Kikkert een prachtige luiting. Daarmee vergeleken is het derde bedrijf een romme- vertoning, waardoor het stuk i mager slot kreeg. Voor de 9'amma voor vrijdag 4 februari 00 u. Hemas-Niksteam 30 u. Zebra Sportsw.-Veenbaas B. Sportshop JO u. Hema-Sportshop USA Sp. >0 u. USA Sportf.-Nauta Hema tweede opvoering, komende za terdag in het Eierlandsche Huis, weten de Oud-leerlingen op welke i zij de puntjes moeten zetten. Clown Zoals gezegd vormden Huisman en Kikkert weer een paar apart, ditmaal als boezemvrienden die het aan de stok hebben met hun echtgenotes. Met zijn „droge" op treden als hoofdpersoon Jochem Ossekop was Huisman zowel clown als aangever. Zijn onver stoorbaarheid en natuurlijke spel maken hem tot een vaste waarde. Wel zou hij erop moeten letten niet alles in één tempo te doen. Kikkert (als Jochems vriend Frits) hing weer de gekke-bekkentrekker uit. Om zijn mimiek en op z'n plat Tes- sels uitgesproken teksten lag de zaal regelmatig plat. Dat was me de te danken aan een sterke ti ming, die van elke opmerking uit zijn mond een voltreffer maakte. Erotisch Met de terugkeer van Nely Beers- Witte mag de toneelgroep zich in de handen wrijven. Aan haar ni veau kon zaterdagavond niemand tippen. Dankzij haar energieke in breng gaf ze haar personage (de echtgenote van Teun) een leven secht karakter mee. De verlei- xelse Boys moest zondag geha nd aantreden in de uitwedstrijd |en Zuidermeer, dat één punt jer op de ranglijst stond. We- is vakanties ontbraken er maar 1st vier basisspelers, zodat er beroep gedaan moest wor- op John van Heerwaarden, rt Jan Booy en Theo ,,Kiewes" tte. harde wind, die dwars over het d stond, zorgde voor een rom- lige wedstrijd, waarin Zuider- er al vrij snel op voorsprong am. Het antwoord van de Texe- rs volgde al even snel: Jelte van Kooi zag zijn ogenschijnlijk bdbare schot verrassend onder Zuidermeerkeeper door in het Jl verdwijnen. Na 20 minuten n de Boys zelfs de leiding over. Jat een voorzet van Paul Witte )r Zuidermeer in eigen doel rd gekopt. Na een snelle uitval !r rechts wist de thuisploeg nog )r rust de stand weer in even- pht te brengen. rust was er sprake van enig dvoordeel voor Zuidermeer. ondanks waren het wederom eilanders die tot score kwa- Paul Witte werd diep- stuurd en schoot hard langs de opende keeper tegen de lat. De ugstuiterende bal werd door rt Jan Booy vanuit een moeilijke »itie in het verlaten doel ge- 'oten: 2-3. i kwartier voor tijd produceerde Ajdermeer enigszins gelukkig de Vanuit een onmogelijke hoek rd met een kort lobje keeper ïs Kooi verschalkt. Zuidermeer k de overwinning en zette telse Boys onder zware druk. 'ge tijd leken de Boys een punt het vuur te slepen, maar in de de minuut van de blessuretijd ep Zuidermeer toch nog de vol- winst, toen een vrije trap van hts hard en onhoudbaar achter >i werd gekopt. Eindstand 4-3 >r Zuidermeer. VVN afdeling Texel houdt vrijdag om 20.00 uur jaarvergadering in de kantine van het voormalige LBO. Op de agenda staan o.a. een verslag van de secretaris en pen ningmeester, een terugblik op het thuislijnproject en de plannen voor de komende periode. Na de pauze vertelt de consulente voor het ba sisonderwijs, Mirella Mossel, over haar werk in de regio. Ze praat over veilige school-thuisroutes en over de invoering van de prakti sche verkeersproef. Ze illustreert haar lezing met videobeelden. Be halve leden zijn ook andere be langstellenden welkom. In het park aan de Elemert wordt deze week gewerkt aan het vervangen van de omhei ning. Daarnaast wordt een drassig gedeelte aangelegd bij de oude tennisbanen. Dit mini- moeras is voor eenden bedoeld en de hoop bestaat dat er enke le bijzondere plantesoorten zul len gedijen. Het schelpenpad wordt tevens opgeknapt, zodat er om het natte deel kan wor den gewandeld zonder dat er eerst kaplaarzen hoeven te worden gepakt. De vogelstand in de vijver heeft te lijden van de meeuwen, die de jongen doodpikken. „Mis schien gaan we broedkorven plaatsen om ze te bescher men", aldus Piet Bolier van de gemeente. Ook het thuis op kweken van de jonge diertjes is een mogelijkheid." IFoto Tessa de Graat! I Het college van b en w vindt dat eerst maar eens duidelijk moet zijn hoe de organisatie van de ver voerregio Noorholland-Noord zal zijn geregeld, voordat ze volmon dig haar medewerking toezegt. Uit hetproject stappen wordt niet overwogen, omdat de gemeente daarmee veel subsidie zou ver spelen. Al in 1992 hebben alle 33 betrokken gemeenten uit de Noordkop een zogenaamde inten tieverklaring getekend. De deelnemers aan de vervoerre gio hebben zich in dat jaar uit gesproken voor een samenhang end regionaal verkeers- en ver voersbeleid. Dat kan naar hun me ning beter worden bereikt door de krachten te bundelen. De doelen die de betrokken gemeenten nastreven laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Zo wil men de groei van de automobiliteit in 2010 met veertig procent beper ken ten opzichte van 1987, het fietsgebruik met twintig procent laten groeien en ook het gebruik van het openbaar vervoer dient fors toe te nemen. Het aantal ver- keerslachtoffers moet met de helft afnemen. Voor Texel hoopt de gemeente dat ondermeer een verkeersveilig- heidsplan wordt opgesteld. On derdeel daarvan kan bijvoorbeeld een beleid zijn dat een maximums nelheid van 30 km/u in verschillen de gebieden voorschrijft en dat uitbreiding van de fietspaden en aparte busbanen mogelijk maakt. Verwacht wordt dat voor de gehe le Noordkop een investering van 350 miljoen nodig zal zijn om dit beleid waar te maken. Daarnaast zal het rijk ƒ236 miljoen en ƒ246 miljoen moeten uittrekken voor de Koploper Nauta Foto deed in de seniorenafdeling van de eilandbas ketballers van zich spreken door een klinkende overwinning op Sportshop Texel. Tot vijf minuten voor tijd wisten de overwonnenen zelfs geen enkele score te produ ceren, maar toen vond Marjan Joustra het wel genoeg. Door een vrije worp een 'gewone' kans te benutten redde zij de spreekwoor delijke eer voor het arme Sports hop, dat normaliter toch meer tegenstand biedt. Eindstand: 64-6(!) voor Nauta Foto. Veenbaas Bouw, de nummer twee van de competitie, maakte geen fout in de ontmoeting tegen de nummer drie, Hema, en blijft derhalve goed in het spoor van Nauta Foto. In een spannende en van beide kanten goed en fair gespeelde wedstrijd werd het na een ruststand van 14-10 uiteindelijk 34-25. De topper in de juniorencompetitie tussen De Valk en Hema 2 werd pas in het midden van de tweede helft beslecht door De Valk, dat veel persoonlijke fouten nodig had om zich Hema 2 van het lijf te houden. Bij rust was het verschil slechts 4 punten in het voordeel van de koploper (13-9), maar aan het eind stond er toch een ruime overwinning voor De Valk op het scorebord: 32-18. Ook de andere juniorenwedstrijd van deze avond werd in de tweede helft beslist. Keek Time Out in de wedstrijd te gen Mantje Sport bij rust tegen een achterstand aan van 11-6, in de tweede helft wisten zij geen enkel punt meer toe te voegen. Mantje Sport profiteerde van de frustratie bij Time Out en liep uit naar een 22-6-overwinning. verbetering van respectievelijk het wegennet en het spoorwegennet. Welk aandeel de gemeenten moe ten betalen is nog niet duidelijk. De in het leven geroepen stuur groep, die de zaak moet coördine ren, wil dat de tot dusver gemaakte doelstelling al in februa ri door de betrokken gemeentera den wordt goedgekeurd. B en w van Texel hebben echter besloten het ontwerp nog niet aan de raad voor te leggen. De belang rijkste vraag, namelijk welk orgaan het beleid van de vervoerregio moet vormgeven, is vooralsnog met beantwoord. „Je maakt al plannen over wat je wil bereiken, terwijl de organisatie nog lang niet duidelijk is. Dat vinden wij vreemd. B en w willen in ieder ge val absoluut geen extra bestuurs laag. Het is beter een subbestuur samen te stellen uit het al be staande gewest", legt een woord voerder van de gemeente uit. Achterliggende gedachte is dat deze constructie minder kost en dat de communicatie beter zal ver lopen met een organisatie waar aan de gemeenten al zijn gewend. Verschillende partijen in de raad hebben al herhaaldelijk te kennen gegeven sceptisch tegenover de vervoerregio te staan. Als argu menten worden daarbij vaak de kosten en de gebrekkige commu nicatie genoemd. B en w wil ech ter niet afzien van deelname. „De doelstellingen zijn goed. Ook Texel kan daar veel profijt van hebben. Het past namelijk uitstekend in on ze plannen om het eiland vriende lijker te maken voor fietsers en wandelaars en het autogebruik te- rugte dringen. En als je uit het pro ject stapt, loop je veel geld mis. Op dit moment is het zo dat een nieuw fietspad voor maar liefst vijftig procent of meer door de provincie wordt gesubsidieerd. Je mag je nog wel eens op je hoofd krabbelen voor je dat opgeeft", al dus de gemeentelijke zegsman. B en w hebben de stuurgroep in een brief van hun bezwaren op de hoogte gesteld. „Als we kunnen bereiken dat de Texelse variant uit gangspunt van het beleid wordt, zal de tegenstand op het eiland waarschijnlijk verdwijnen." Ge hoopt wordt daarom op me destanders onder de collega gemeenten. „We hebben goede hoop want er zijn meer gemeen ten die eerst duidelijkheid willen over de organisatiestructuur." Naam Peter van Heerwaarden C.M.F. v. Heerwaarden Henk van Heerwaarden Martijn Beers Barry v.d. Veen Alexander Elias Liesbeth van Es Marike Janssen Stefan Huisman Paula Vrijdag Mevrouw Barhorst H. Zijm Mevrouw A. Mulder Jolanda Leijen Jitse Betsema Susan Kooiman Petra Hin Peter Broekman Martijn Barendregt Olaf Boon Susan Boon Petra Kooiman Mw. v.d. Vis-Dijker Mw. S. Koopman-Grit Reina Bos Trisha Koster Mw. Brouwer Marije Gerlsma Ricardo de Graaf Christian Veeger J. Flier Erwin Goënga Ruben van der Zee Danielle van Leersum Erik Hooyschuur Route Den Burg A. Den Burg A1 Den Burg B. Den Burg C. Den Burg D. Den Burg E. Den Burg F. De Zes, Bg. Houtstr., Houtwg., Witte Kruisln., Kogerwg./ Kogerstr. 1-57/2-74 Jan Reystr. vr.tc Ward Terpstra di.tc De Mars (oudste deel)/Spinbaan De Mars v.a. Buytengors, Sluyscoog, Verlaet, Kofbaeck, Duykerdam, Middelton Oudeschild, Schilderweg 249-296 Den Hoorn De Koog, Bosrandweg t/m 227 en Pont- weg 234 en 236 De Cocksdorp Oosterend De Waal Zuid-Eierland en Nieuwlanderweg Midden-Eierland, Hoofdw., Slufterw Oorspr.w Stengw., Limietw Eierland, Postw., Oorsprongw., Holland- sew., Hoofdw. (ged.) Vuurtoren/Krimweg Het Noorden Oosterenderweg, Ongeren, Meijertebos, (Waalen)burgerdijk Oost Spangerw., Marsw., Kadijksw., Haller- weg 20, Veenselangweg Hogeberg, Reijer Keijserstr, Hallerweg 51/55, Schilderw 160-222, Wezenland, Zuidhaffel 49 't Horntje, Pontweg 1-68, Waterw. Zuidhaffel Westerw., Driehuizen, Keesomln. 45, Pontweg 91-95, Akenbuurt, Hemmerkooi Rozendijk, Smitsweg Gerritslanderdijkje, Grensweg, Pontweg 98-110 Californiëweg, Pijpersdijk, Pontweg 123- 224, Ruigendijk, Mienterglop, Bosrandw. v.a. 516 Kogerweg De Kaai Hoornderw., Hemmerw Emmaln.33, De Grie Slufterweg/Zanddijk S 12573 15579 12038 14301 12531 10022 14030 10131 13640 14478 10443 12763 19223 17956 16344 18235 13956 17908 16362 11231 16225 18307 18332 18635 18869 13621 19582 12836 14011 14216 12229 14607 15365 18915 19653 11653 Den Burg A: Gollards/Samen Eén, Beatrixlaan 1-39 oneven/2-58 even, Binnenburg, Burgwal, P. v Cuyckstraat, Elemert, Gasthuisstraat 1 31, Gravenstraat, Groeneplaats, Hogerstraat, Ada van Hollandstraat, Hollewal, Kantoorstraat. Keesomlaan 9-39; Mo lenstraat. Molendwarsstraat, Parkstraat, Schilderend 6 en 10, Stenenplaats, Vismarkt, Vogelenzang, Warmoesstraat, Weststraat, Weverstraat, Pater Witteplein, Zwaanstr. Den Burg Al: ,,St Jan", Beatrixlaan 41 t/m 143 oneven, Noordwester, Schoorwal, Vaargeul, Golfslag. Vloedlijn, Zeebries Den Burg B: Achterom, Bernardlaan 50- ..even en 63-121 oneven, Binsbergenstraat, Brouwerstraat. Drijverstraat. Marelstraat, Starkenburgh, Thijsselaan, Waalderstraat 45-86, Wilhelmmalaan 7 - oneven en 50-120 even. Wilsterstraat Den Burg C: Beatrixlaan 145-. oneven en 60- even, W van Beierenstraat, Boo- gerd, Jan Dirkszoord, Gasthuisstraat 33-76, Jonkerstraat, Kogerstraat 59-.... oneven en 76-.... even, lijnbaan Den Burg D: Wilhelmmalaan, Julianastraat, Burdetstraat, Mr Kraaistr., Bernhardlaan 1-61 oneven en 2-48 even, Tjakkerstr.. Lieuwstr. Den Burg E Bernhardlaan 123- oneven, Maricoweg, Schoonoordsingel, Waal derstraat 2-48 even en 1-43 oneven, Wagenmakerstraat. Den Burg F: Emmalaan 1-44, Haffelderweg, Keesomlaan 1-7; Schilderend 1-143 one ven en 20-146 even, Slingerweg 21-27 Bij voldoende belangstelling biedt Atelier De Witte Engel een drietal quiltcursussen. Op vier woens dagmorgens, te beginnen op 9 fe bruari, wordt gewerkt aan de basiskennis voor patchwork en quilten: stof en kleurkeuze, pa troonverwerking, hand en machi naal patchwork, werken met snijmat en rolmes, quilten en de afwerking van een quilt. Het mate riaal voor de eerste bijeenkomst is bij het lesgeld inbegrepen. Kosten voor deze beginnerscursus: ƒ55,-, exclusief stof. Op vrijdagmorgen 18 februari en 11 maart zal Ineke Vaillant uit Zeist met cursisten werken aan een 'lo- nestar', een prachtige ster die wordt gemaakt op de naaimachi ne. Kosten ƒ50,-, exclusief ma teriaal. De vrijdagmiddagen van de 18e februari en 11e maart wordt een ronde (naai)doos gemaakt. Kosten ƒ50,-, inclusief doos^xclusief stof. Voor informatie en/of opgave kan men terecht bij Atelier De Witte Engel, Warmoesstraat 50. Tel. 13644. dingsscène met de broer van Frits (gespeeld door Peter Smit) kreeg zelfs een erotische lading, en dat wil wat zeggen in een klucht. Carina Bakker had als de dochter Sonja een leuke rol. Vlot bewoog ze zich over de bühne en maakte als ze moest lachen of kwaad worden een geloofwaardige in druk. Kritiekpuntje is dat zij in de dialogen braaf op haar beurt bleef wachten, maar dat verbetert vast nog wel. Ondanks Carina's korte voorbereiding was haar tekstbe- heersing uitstekend, wat bij het publiek veel bewondering af dwong getuige het applaus na af loop. Karikaturen „Andermans Eiland" Zondag brengen Diederik van Vleuten en Arie van der Wulp - twee rasmuzikanten - hun avond vullend cabaret-achtig muzikaal theaterprogramma op het podium van Klif 12. De heren zijn beiden afkomstig uit cabaretgroepen die de laatste jaren hun sporen wel hebben achter gelaten op de Ne derlandse podia. Diederik van Vleuten vormde jaren lang samen met Erik van Muiswinkel en Justus van Oele het trio „Zak en As", terwijl Arie van der Wulp bij na 10 jaar lang samen met Jack Spijkerman in „Dubbel en Dwars" speelde. Nu beide groe pen niet meer bestaan, hebben zij de handen ineen geslagen en pre senteren zij hun eerste theater programma. Vele jaren lang al leeft de Ene Man ongestoord op een afgelegen en onherbergzaam eiland in de Grote Oceaan. Vele jaren lang al zien zijn dagen en nachten er hetzelfde uit. Als de zon opkomt staat hij op, hij zet wat thee, hij eet een dadel, hij In de bijrollen zetten Trees Commandeur-Witte, Anneriet Wit te, Marco Vlaming en -in iets min dere mate- Peter Smit echte karikaturen op de planken. Trees Commandeur speelde op heerlijke wijze de oer-gedegen inwonende zus Trijn. Anneriet Witte leek als de vrouw van Frits regelrecht weggelopen uit een strip; als het ware met de deegrol dreigend in de hand zat zij haar man achter de broek. Marco Vlaming, als de vriend van Sonja, was humo ristisch met zijn stijve verschijning en overslaande stem. Voor hem geldt dezelfde kritiek als voor Cari na Bakker. Peter Smit slofte aan vankelijk wat over het toneel, maar dat bleek opzet, zoals in het tweede bedrijf naar voren kwam. Toen overtuigde hij, maar in de rest van het stuk bleef zijn rol te onduidelijk. ..Wat zullen we nou krijgen?!" Hoofdrolspeler Teun Huisman betrapt zijn vrouw (Nely BeersI met de broer van zijn boezemvriend (Peter Smit). iroto Frans HopmanI denkt wat na of leest een boek. Als de zon onder gaat, gaat hij weer naar bed. Hij is volmaakt ge lukkig. Dan spoelt op een zekere dag de Andere Man aan. Een gebeurtenis met verstrekkende gevolgen. Ze ker wanneer de Andere Man besluit zich blijvend te vestigen op het eens zo rustige eiland. De toestand wordt onhoudbaar. Dan besluit de Ene Man een daad te stellen die hen beiden nog lang zal heugen. „Andermans Eiland" is theater met alles erop en eraan, maar vooral veel humor en muziek. Hoe kan het ook anders. Dit programma komt in de plaats van het eerder geplande KOOPT ALLEN ONZE CD „WERELD NIEUWS", wat het nieuwe pro gramma van Diederik van Vleuten samen met Justus van Oei had moeten worden. Van Oei is echter in het najaar een hele andere richting ingeslagen. Van Vleuten daarentegen vond al gauw in Van der Wulp een prima partner om zijn muzikale kunsten mee op het podium te kunnen brengen. Het is een try-out. Zondag 6 februari. Klif 12, Aan vang: 20.30 uur, entree ƒ17,50, vriendenprijs ƒ15,00. De als grimeuse debuterende Brenda Vermue-de Haas maakte een bescheiden start. Technicus Bert Keijser, die de belichting had afgesteld, kon rustig in de zaal achterover leunen. Door de inval beurt van Carina Bakker, werd haar plaats als souffleuse ingeno men door Ine Witte-Barhorst die aanvankelijk de regie voerde. Nel van Slageren bleek bereid om tij dens de voorstelling als „aan- jaagster" te fungeren. „Maar dat was eigenlijk overbodig", zo com plimenteerde zij de spelers. Frans Hopman

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7