=s^=ï£3F- Groen VwartsTexels in het harL, Garage Rentenaar hoeft geen boete te betalen Aegon bouwt receptie en overdekt zwembad lemeente deed huiswerk niet goed: VERDER\T IN DIT JNummer v+ Waalders willen hun bromfietsbeeld terug 2 w Gaat koninginnemarkt door? 2 w Peiling: 33% twijfelt op wie men zal stemmen 5 Buitenschoolse opvang start als experiment 6 vi Texelaars schaatsen op de Weissenzee 6 v+ Bioloog Cees Swennen neemt afscheid van Nioz 7 I Worszel Oscar Politiepost in Rabo of dorpshuis Geld buitgemaakt Zoektocht gifzakjes besloten met operatie „stofkam" Twee automobilistes gewond bij botsing Boot uit de vaart: marineheli brengt patiënt veilig over Provincie vol lof over toerisme PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10856 VRIJDAG 4 FEBRUARI 1994 [gave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- 91 AC Den Burg, telefoon (02220} 62600 T {^*7* 1 "f1 1 0 1 m 1 huis op Texel idactie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, i Abonnementsprijs f4&,95 per half jaar. Losse num- Koog, telefoon (02220) - 17266. 1/ mers ƒ1,40. aragehouder Adrie Rentenaar uit Oosterend hoeft geen >ete van f5.000,- per overtreding van de hinderwet te be ien. De Raad van State heeft deze uitspraak gisteren be- ;nd gemaakt. Rentenaar was bij de raad in beroep gegaan gen de dwangsombeschikking, die de gemeente hem id opgelegd. De Raad van State heeft dit besluit van de ïmeente nu nietig verklaard. i gemeente nam de maatregel ar aanleiding van jarenlange ichten van omwonenden over hinder die zij van sommige &rkzaamheden ondervinden, dens de zitting, vorige week in in Haag, bleek de gemeente hter over te weinig bewijsmate- al te beschikken. lef afdeling milieu Kees Witte, namens de gemeente tijdens zitting het woord voerde, toon- le zich gisteren niet verrast door uitspraak. „Het viel wel te ver rechten. De voorzitter van de laad van State liet al doorsche uren dat hij een officieel mee- I pport nodig had. En wij hadden I chts een 'indicatief' rapport, lat bedoeld was om Rentenaar I idelijk te maken dat hij de nor- in overschrijdt." Huiswerk I )et hieruit de conclusie worden I trokken dat de gemeente haar I swerk niet goed heeft gedaan? I tte. „Op zich is dat geen onte- I :hte conclusie. Voortaan zullen ft attenter zijn en alleen nog offi- ■le rapporten en processen ver- I al opmaken. Een formelere I stelling van onze kant dus, en It is eigenlijk erg vervelend." I gemeente kan niet tegen de I >praak in beroep gaan. Wat be- r Rentenaar hoopt Witte dat ï'.e zijn lesje geleerd heeft. „Hij fteft nu het probleem en hopelijk ■daarmee het doel bereikt. We zijn niet van plan een heksenjacht te openen; de garage wordt mee genomen in de gewone controles. En als er weer klachten komen, zullen we daar adequaat op reage ren." De dwangsom had, bij herhaalde overtreding, kunnen oplopen tot een totaal van ƒ50.000,-. Omdat na het uitvaardigen van de dwang sombeschikking geen nieuwe overtredingen bij Rentenaar zijn geconstateerd, hoefde hij tot nog toe niets te betalen. Geluidsmetingen Adrie Rentenaar is uiteraard in zijn sas. „Het is nu 1-0 voor mij", zegt hij strijdvaardig. „De raad moet nu maar eens wakker worden en kij ken wat er op die afdeling ge beurt." De geluidsmetingen door milieu-ambtenaren hebben vol gens Rentenaar niet aangetoond dat hij scheef zit. „Zelfs met de slijptol aan en de garagedeuren open bleef het geluid nog beneden de toegestane piekbelasting." Witte bestrijdt dat, maar geeft toe dat de meetresultaten voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Als zijn medewerkers wèl een officieel rapport hadden opgesteld, zouden de metingen de klagende buren duidelijk in het gelijk hebben gesteld. Bezwaren Geklaagd wordt door twee buurt bewoners: de heer S. van der Zee (hoek Peperstraat-Ankerstraat) en mevrouw A. Laan (Ankerstraat). Hun belangrijkste bezwaren heb ben betrekking op luidruchtige werkzaamheden in de werkplaats Aegon Recreatie gaat in zijn va kantiepark „Sluftervallei" het re ceptiegebouw vervangen en een overdekt zwembad stichten. Ver wacht wordt dat daardoor de ex ploitatie en verhuurbaarheid van de bungalows nog beter zal worden. De geplande gebouwen zijn tien meter hoog bij een goothoogte van vier meter. Dat is strijdig met het bestemmingsplan, dat maxi maal resp. zes en drie meter toe laat. Bovendien zal de nieuwbouw zich uitstrekken tot over de bebou- wingsgrenzen die in het bestem mingsplan zijn voorgeschreven. B en W vinden dat toch aan het plan moet worden meegewerkt en vra gen de raad een voorbereidings- besluit te nemen, zodat een artikel I )e organisatie van de feeste- I jke uitreiking van de Texelse I velzijnsprijs de Dubbele Von I )ion had zich laten inspireren I loor de glamour en glitter van I Ie jaarlijkse presentatie van I Ie Oscar, de Amerikaanse I ilmprijs. Vrijwel iedereen kent I f/t evenement van de tv: een I pgeblazen, perfecte show I ief een hoog tempo en over- I dmpelende effecten. Wat I immer dat we nog geen lo rn sal televisiestation hebben. I >af wordt pas echt genieten! I 'e ziet het voor je. De aan- omst van de genomineerden n genodigden, onze plaatse- ike politica zwaar gedecole- terd, de heren in rokkostuum n het Tesselse gepeupel ach- ■r de dranghekken. Eenmaal innen wordt het nog span- enderl De camera's zoomen i op de VIP's en de sterren en het culturele leven. We ien de gespannen gezichten iet nerveuze trekjes. Wie van ns krijgt deze keer die Dub- ele? Maar helaas, zover is iet nog niet. Het is „behel- I en met Radio Texel of je I loet de moeite hebben geno- I ien er zelf heen te gaan. Je I ebt dan wel een erg lange Wond meegemaakt, maar et echte onvervalste Tessel- cultuur. De nieuwe aanpak eft de welzijnsprijs beslist euw elan gegeven, maar of I ooit nog een Oscar wordt, It sterk te betwijfelen... Horszei met de deuren open, het schoon spuiten van auto's („stoom- cleaning") buiten de garage waar door olie-nevel neerslaat in hun tuinen, en de permanente stalling van sloopauto's die hun uitzicht bederft. „Dat de anderen hun mond niet open doen, komt door de ligging van de woningen. Onze huizen grenzen aan de achterzijde van de garage, waar de meeste overlast vandaan komt", vertelt Annemarie Laan. Ook zij verscheen vorige week ter zitting in Den Haag om met een pleitnota het gemeente lijk standpunt te ondersteunen. Ze verbaasde zich over de gebrekkige voorbereiding van de gemeente „Ik hoefde alleen maar een korte motivatie op te schrijven, voor de rest zouden zij wel zorgen. Maar zij kwamen aanzetten met niet meer dan een dun velletje papier en hielden een zwak pleidooi. Ik had een dikke bundel correspon dentie van zestien jaar bij me, maar daar werd geen gebruik van gemaakt." Al jaren Daarmee sloeg de bodem weg on der haar hoop om het al jaren voortslepende conflict met Rente naar ditmaal eindelijk op te lossen. „Toen wij hier in 1978 kwamen wonen, was het bedrijf nog een landbouwsmederij en kwam er af en toe een tractor voor reparatie", aldus mevrouw Laan. „Later ging de zoon, Adrie Rentenaar dus, aan auto's werken in datzelfde ge bouw. Inmiddels is het bedrijf gro ter geworden en is Rentenaar de Opeldealer op Texel. Op zich een mooie prestatie, maar verzuimd is het gebouw aan te passen. Jaren lang hebben we zelf geprobeerd afspraken te maken, maar dit was vergeefs." Volgens Rentenaar is dit de omge keerde wereld. „Ons bedrijf is daar al 70 jaar gevestigd en de wonin gen staan er pas een jaar of vijf- Brandweerlieden maken de rijbaan schoon rond de zwaarbeschadigde auto van de vrouw uit Den Hoorn. De andere auto staat verde rop in de berm. maar is op de foto niet zichtbaar. iFoto Frans Hopman) mer van slechts 14 m2 zal worden uitgebreid op de plaats waar vroe ger een berging stond. Molenkoog Ook de plannen van de gemeente om het hoofdgebouw van zwem bad Molenkoog te vernieuwen is strijdig met het bestemmingsplan. De nieuwbouw komt namelijk bui ten het aangewezen bebouwings- vlak, maar is toch wenselijk, mede omdat op deze wijze kan worden voldaan aan de eisen van de nieu we wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden. Door een lo- katie te kiezen buiten het bebou- wingsvlak ontstaat een gunstige relatie tussen gebouw, terras, bas sins en speelweide. Ons Huis De Hervormde Gemeente Den Hoorn wil het verenigingsgebouw „Ons Huis" (Herenstraat 35) uit breiden en vernieuwen. Ook deze uitbreiding valt buiten het voorge schreven bebouwingsvlak en er is dus een voorbereidingsbesluit en artikel 19 procedure voor nodig. Het college werkt graag mee om dat het gebouw al lang niet meer aan de eisen voldoet en in slechte staat is. Er zal wel op worden gelet dat de verbouwing karakteristiek is. passend in het beschermd dorpsgezicht. Immetjeshoeve Ook kampeerboerderij Immetjes hoeve (Westerweg 20 bij Den Burg) heeft uitbreidingsplannen die volgens het bestemmingsplan niet mogelijk zijn. De totale opper vlakte wordt namelijk 292 m3 (ge baseerd op 10 m2 per slaapplaats) terwijl slechts 100 m2 is toege staan. Het gaat uitsluitend om kwaliteitsverbetering. Het huidige aantal van 30 slaapplaatsen blijft ongewijzigd. Structuurgedachte Makelaar Jan Duin heeft plannen voor de bouw van een kantoor met woning aan de Keesomlaan tegenover de R.K begraafplaats. B en W staan daar welwillend tegen over omdat het plan past in de ge meentelijke „structuurgedachte' voor Den Burg-west. Garage Kaczor tenslotte wil een Nioz en het IBN meer benutten. Inbrekers hebben uit een winkel aan de Kogerstraat, die zij in de nacht van woensdag op donder dag bezochten, een bedrag van ƒ1.300,- weggenomen. De onbe kenden wisten binnen te dringen door een deur te forceren. De win kelier, een 49-jarige inwoner van Den Burg, heeft gisteren aangifte gedaan bij de politie. „Je kunt wel zeggen dat de hele kust en ook de Slufter met een loep is afgezocht", aldus een woordvoerder van Rijkswa terstaat. Met de operatie „stof kam" kwam maandag een eind aan de dagelijkse zoekacties naar zakjes landbouwgif. Er werden nog twaalf zakjes gevonden. Uiteraard bestaat nog steeds de kans dat een enkel zakje op het strand wordt aangetroffen. Wie «r een vindt wordt verzocht de plaats te markeren met een stokje of door een cirkel in het zand te trek ken en de politie te bellen (tele foon 22188). Is een zakje kapot en is de inhoud in aanraking gekomen met de huid, spoel deze dan on middellijk af met (zee-)water. Bij klachten contact opnemen met een arts. Als de zakjes in zee open gaan treedt snel verdunning op, waardoor de kans op vergiftiging uiterst klein is. Kinderen die het spul in hun mond hebben gestoken moeten met spoed naar een arts worden ge bracht. Ook voor dieren is het gif gevaarlijk. Als honden ervan heb ben gegeten, moeten ze snel naar een dierenarts worden gebracht. autowashal bouwen bij het bedrijf aan de Keesomlaan. Na eerst af wijzend te zijn geweest stemmen b en w nu in, verwijzend naar de zelfde „structuurgedachte", zij het onder voorbehoud. Er moet wor den onderzocht of de washal schade of hinder zal veroorzaken. Twee Texelse vrouwen zijn gister middag bij een aanrijding op de kruising Pontweg-Zuidhaffel ge wond geraakt en naar het Gemini- ziekenhuis gebracht. Eén van de slachtoffers, een 47-jarige in woonster van Den Burg, verblijft met hoofdletsel op de afdeling in tensive care. De ander, een 41-jarige vrouw uit Den Hoorn, heeft vermoedelijk een hersen schudding. Het ongeval gebeurde omstreeks kwart voor een. Volgens het eer ste technische onderzoek van de politie kwam de vrouw uit Den Burg uit Zuidhaffel en wilde ze de De brancard met Texelse patiënt wordt op het terrein van de Dourleinkazerne aan boord van de marine-helikopter gehesen. iFoto Frans Hopman) tien. En dan zal ik me zeker moeten aanpassen... Men wist destijds dat men naast dit bedrijf kwam te wonen. Toen ik dat bij de gemeente aankaartte, zeiden ze daar echter doodleuk dat ik toen tegen de bouw van de woningen bezwaar had moeten maken..." Overgevoelig? De buren Laan en Van der Zee schakelden de gemeente in met het verzoek om raad en bemidde ling. De afdeling milieu kwam in actie. In november 1992 mondde dat uit in een brief van de gemeen te aan Rentenaar, waarin hij werd gesommeerd op te houden met Lees verder pagina 5 Nadat de boot afgelopen vrijdag tweemaal aan de kant moest blij ven liggen, was het gisteravond wederom raak. Ditmaal niet we gens het hoge waterpeil, maar de combinatie van laag water en oostenwind. Het oponthoud duur de slechts kort, maar een hartpa tiënt uit De Cocksdorp kon niet op transport naar het Gemini- ziekenhuis wachten. In zulke ge vallen kan de Ambulancedienst Texel rekenen op de hulp van de Koninklijke Marine. Een helikopter van vliegveld De Kooy werd voor het bijzondere ziekenvervoer inge schakeld. Toen de heli op de daar voor bestemde landingsplaats van de Joost Dourleinkazerne (De Mok) landde, stond de ambulance al klaar, zodat de patiënt direct kon worden overgebracht. Met een Helderse arts als begeleider aan boord zette de helikopter ver volgens rechtstreeks koers naar het ziekenhuis. Gisteravond bleek dus maar weer eens, dat het hulp verleningsscenario in noodgeval len goed voldoet. Uniek was het geval niet: het komt een keer of drie per jaar voor dat een zieke of gewonde op deze alternatieve wij ze naar het ziekenhuis wordt ge bracht. De Cocksdorp wil in de zomer maanden een politiepost in het dorp. De gemeente vindt dat een goed plan, maar de uitwerking is een zaak van de politie en hangt af van het beschikbare budget. In trekken bij de Rabobank of het Ei- erlandse Huis is een hint die de gemeente aan de politie zal mee geven. Maar als deze opties met mogelijk blijken, zal de gemeente medewerking verlenen aan plaat sing van een portocabin achter de Rabobank in de Kikkertstraat. Texel steekt qua professionaliteit op gebied van toerisme met kop en schouders uit boven de rest van de provincie. Dat staat in een nota, waarin de provincie aangeeft waar ze in de toekomst met haar economische beleid naar toe wil. De provincie pleit voor meer sa menwerking tussen de vissersha vens Den Helder, Wieringen en Texel en de sector IJmuiden. Daar naast wil men kenniscentra als het 19 procedure kan worden gevoerd. Al eerder waren b en w tot de con clusie gekomen „dat de realisatie van dit gebouw het kwaliteitsni veau van het terrein duidelijk ten goede zal komen, hetgeen in over eenstemming is met het gemeen telijk beleid". Landbouwschuur Het verzoek van Aegon betreft één van de totaal negen voorberei- dingsbesluiten die b en w dinsdag a.s. aan de gemeenteraad voorleg gen om bouw in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk te maken. Het tweede projekt is een land bouwschuur die W.J. Dros uit Oosterend wil bouwen in Harke- buurt. In afwijking van het bestemmingsplan heeft de ge vraagde schuur een goothoogte van vier meter, terwijl drie het maximum is. Voor Dros (exploitant van een agrarisch èn een loon werk/aannemingsbedrijf) is alleen een hoogte van vier meter prac- tisch want dan kan hij vrachtwa gens met een laadhoogte van vier meter binnen laden en lossen. B en w willen hieraan tegemoet ko men omdat er ook al een vrijstel lingsregeling (tot maximaal 4,5 meter) bestaat voor gewone agra rische gebouwen waardoor het mogelijk wordt kuubskisten in vier lagen te stapelen. Het college wil deze mogelijkheid nu ook bieden aan „agrarische hulp- en toeleve ringsbedrijven" zoals de categorie, waartoe het bedrijf Dros behoort, officieel is aangeduid. Toilet De Koog Een voorbereidingsbesluit is ook nodig voor het openbaar toilet dat de gemeente zelf in de Dorpsstraat wil plaatsen tussen de percelen 14 en 49 (bij de voor malige brandweergarage). Hetzelfde geldt voor het plan van de heer S. Groot voor uitbreiding van het pand Herenstraat 23 in Den Hoorn. De huidige woonka- Pontweg oprijden. Daarbij zou ze geen voorrang hebben verleend aan de vrouw uit Den Hoorn, die over de Pontweg naderde. Bij de botsing belandde de auto van de 47-jarige Burgse in de westelijke berm van de Pontweg. De bestuurster werd uit de auto geslingerd en kwam neer in een greppel. Buiten bewustzijn werd ze per ambulance afgevoerd. De andere auto kwam tot stilstand op de kruising. De 41-jarige bestuurster kon niet meteen uit het wrak worden bevrijd, waarop om assistentie van de brandweer werd gevraagd. Voordat de ram penwagen ter plekke was, had een passerende automobilist met een breekijzer echter al voor een oplossing gezorgd. Met de tweede ambulance werd deze vrouw naar het ziekenhuis gebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1