Wel kunstwerk, geen bijdrage in De Waal Vveekend ,We willen bromfietsbeeld terug' Beumkes en Stiggelbout Texels kampioen bowlen VOOR Agenda =- Mensen -E TEXELSECOURANT- Zilveren medaille voor Tesoboek CNV-Belastingservice helpt bij aangifte van 5 en 6 februari 1994 Discussie over pro en contra van toerisme Opel 25 jaar no.1: actie van garage Toer-in exposities BIB oud Papier Dankbrief aan staatssecretaris Eerste oefendag Texelse Golfclub Koninginnemarkt '94 op losse schroeven Geslaagd Met z'n allen naar Alladin VRIJDAG 4 FEBRUARI 1994 Schuddend van het lachen hoorde burgemeester Van Rap- pard het verhaal van het bromfiets-beeld aan. Hij leidde dinsdagavond de vergadering van b en w met de dorpscommissie. Ooit had De Waal problemen met jongeren, die op lawaaiige brom fietsen het Hogereind onveilig maakten. Toen de laatste raddraai er ermee stopte, goot hij als sym bolisch gebaar zijn bromfiets in beton. Veel Waalders waren ge hecht aan dit alternatieve kunst werk, maar de gemeente beschouwde het als oud roest en liet het verwijderen. „Eigenlijk wil den we de bromfiets terug, maar aangezien die is verdwenen zijn we met het plan gekkomen voor een ander kunstwerk", aldus de dorpscommissie. Het ontwerp voor de kabouterachtige sommelt- jes werd door de gemeente met gejuich ontvangen. Wethouder Ti ne Knjnen: „De Waal is het enige dorp op Texel dat zélf het initiatief Het „Royal Institutian of Naval Ar chitect" in London heeft besloten aan het boek ,,A shorthaul ferry" een zilveren medaille toe te ken nen. Het boek is geschreven door Tesodirecteur Theo Hoogerheide en W.A. Zwaan, voormalig direc teur van het Bureau voor de Scheepsbouw in Bloemendaal. Het Britse instituut deelt jaarlijks onderscheidingen uit aan auteurs van werken over scheepsbouw. Eind april wordt de medaille uit gereikt. Evenals het vorig jaar komt het Christelijk Nationaal Vakverbond (C.N.V.) met een team van be lastingdeskundigen naar Texel om behulpzaam te zijn bij het invullen van het aangiftebiljet. Het CNV belastingservice-team houdt zit ting op: Maandag 21 maart van 13.00- 16.30 uur in „De Schakel", Burg wal 10 te Den Burg. Niet CNV-leden kunnen uitsluitend na telefonische afspraak (020- 6170385) terecht. Per biljet (A, E, T, B) kost de invulling voor CNV- leden f6,-; De hulp aan niet-leden is beperkt tot E en T-biljetten en kost per biljet f40,-. heeft genomen voor een kunst werk." Omdat de gemeente liet doorschemeren dat de aanschaf niet doorging zonder bijdrage van het dorp zelf, stuurde de dorps- commissie een briefje waarin geld werd toegezegd. Al snel bleek echter dat slechts twee van de drie leden van de commissie daar achter stonden, dus er volgde een tweede brief, waarin de toezeg ging werd teruggedraaid. „Een slordige gang van zaken, waarvoor ik excuses aanbied", aldus voor zitter Cor Snoeij. Een enquete in het dorp leerde dat slechts twee inwoners een tientje wilde bijdra gen. „De rest niet. Want de andere dorpen hebben zelf ook niets hoe ven te betalen voor hun kunst werk." Krijnen vond het iammer „Het was tenslotte uw eigen idee. We hebben er inderdaad over ge dacht om het bijltje erbij neer te gooien, maar we vinden het ont werp zo leuk, dat we het toch maar niet doen. Maar kunnen we dan nog wel op die twee tientjes rekenen...." Van Rappard voegde er lachend aan toe wèl te rekenen op een verrassing van de Waalders bij de onthulling. Touringcars Grote touringcars die in de zomer door het smalle dorp rijden bezor gen overlast. Snoeij vroeg of deze uit het dorp kunnen worden ge weerd. Wethouder Terpstra merk te op dat de gemeente zelf al eens met dit voorstel is gekomen, maar toen werd teruggefloten door de dorpsbewoners. „Staat u er nu wel achter?" Ondanks enig tegen gas van de publieke tribune bleef de dorpscommissie bij haar standpunt. Dat het verboden is om de Som- meltjesweg in te rijden, lijkt veel automobilisten niet op te vallen. Dennis Beumkes en Trijn Stiggel bout zijn in het weekend in De Koog Texels kampioen bowlen ge worden. De strijd tussen de 44 deelnemers, verdeeld over twee klassen, was bijzonder spannend, ledereen die een 200 game gooi de, werd vereerd met een speldje. Bij de dames klasse c/d werd hard gestreden om een finaleplaats. Deze werd als eerste veilig gesteld door Ludmilla Verseput. Tiny Kok, één van de oudste speelsters, plaatste zich als derde. Ze startte de eindstrijd met een game van 212. Rina Drijver kon niet op tegen dit geweld. Bij de C/D heren was Piet Kager sterk op dreef, maar Marco van der Vis had een langere adem. Me de dankzij een 200 game won hij. De gemoederen begonnen echter pas echt hoog op te lopen bij de A/B klasse. Ton Witte had een slechte start, maar maakte dit la ter goed met een 200 game. Kees Kooiman toonde in de voorrondes een geduchte tegenstander te zijn, maar had voor de finale zijn kruit kennelijk verschoten. Dennis Beumkes prolongeerde zijn titel waardig met twee 200 games. Wil Rovers raakte bij de dames niet goed in haar spel, zodat een verbitterd gevecht ontstond tus sen Trijn Stiggelbout en Karin Koorn. Hoewel Koorn een aardig staaltje bowlen liet zien, kon ze niet op tegen haar opponente, die de kampioenstitel in de wacht sleepte. Bij de jeugd ging de finale tussen vijf jongen en één meisje. Dat deze dame met voor een kleintje ver vaard is toonde ze door alle man nen de baas te zijn: Neelima Bakker ging met de ereprijzen naar huis. Bert van der Wal zette alle fina listen in de bloemetjes. De bowlingkampioenen met hun trofeeën. Kerkdiensten zondag 6 februari HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar; viering H. Avondmaal. De Waal: 11.00 u. dhr. M. D. Kuiper. De Koog: 9 30 u. dhr. M. D. Kuiper. Den Hoorn: 11.00 u. ds. L. O. Giethoorn uit Groningen. Oosterend: 9.30 u. ds. H. K. Fibbe; m.m.v. The Mes sengers. Oudeschild: 11.00 u. ds. H. K, Fibbe De Cocksdorp: 11.00 u. dhr. J. Wieten. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. drs. F. J. Daane; 19.00 u. dhr. B. Guil- jam; uitzending via De Lichtboei Oosterend: 10.00 u. dhr. B. Guiljam; 19.00 u. drs. F. J. Daane. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u. student G. J. Baan. Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend'' moeten dinsdags voor 12 00 uur worden ingeleverd. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. ds. L. Knipscheer; kerkbusje Den Hoorn; uit zending via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE 10 00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: za, 19.30 u. herenkoor; uitzending via De Lichtboei; zo. 10.45 u. dameskoor. De Cocksdorp: zo. 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, Schilderend 19, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Hoe behoort u God te dienen" Wachttorenstudie: 11.20 u. „Godvruchtige vrees aan kweken' Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur: Dokter A. C. P. J. Waverijn en Th. van Hattem, Kogerstraat 87, Den Burg, tel. 12016. Consult uitsluitend na tele fonische afspraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur op zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Witte Kruislaan 19. Den Burg Bij ongevallen of bloe dingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Gezinsverzorging: Spreekuur na het weekend maandag 08.00-10.00 uur en 14.00-15 00 uur. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11. •Rijkspolitie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is dagelijks open van 9 00 tot 18 00 uur. Telefoon (dag en nacht): 12222. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 12222. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het wee kend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkundige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066 •Kunstgebitreparatie: Tandtechmek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechmek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Rechtshulp: Gratis juridisch spreek-uur, maandag van 9.00 tot 10.00 uur in d' Ouwe Ulo te Den Burg. De opmerking van wethouder Er na Eelman dat vooral Waalders tot de overtreders behoren viel ver keerd bij het publiek. Snoeij vroeg of het weggetje, dat nog een oud paardenpad bedekt, met in de staat van vroeger kan worden her steld. Burgemeester Van Rappard zag voorlopig meer in een ander verkeersbord, wat automobilisten die vanaf Den Burg komen duide lijk moet maken dat ze niet rechts af mogen slaan. Gevaarlijk Over het treffen van maatregelen om de kruising Polderweg/Staart veiliger te maken, ging het college even helemaal de mist in. Eerder toegezegde lantaarnpalen gaan niet door omdat ze bij nader inzien te duur zijn. „Maar we hebben schrikhekken geplaatst", wist Terpstra, die door het publiek werd gecorrigeerd: „die stonden er al." Ook de extra aandacht aan de sig nalering, die volgens de wethou der was besteed, bleek er niet te zijn. Terpstra beloofde dat dit als nog goed zal komen. Dinsdagavond in EcoMare: Dinsdagavond a.s. wordt in Eco Mare de derde discussiebijeen komst gehouden in de winterserie „En de mens dan". Deze keer wordt het toerisme onder de loep genomen. Inleiders zijn Joost van Linge, directeur van de VVV Texel en Menno Stam van de vereniging Tien voor Texel. Van Linge zal gedurende ongeveer een half uur spreken over geschie denis en achtergronden van het toerisme, stromingen binnen het toerisme, de gevolgen voor econo mie en mogelijkheden om het toe risme te beïnvloeden en te sturen. Menno Stam zal in en korte voor dracht vooral wijzen op de nood zaak om paal en perk te stellen aan het toerisme in het belang van de natuur en de leefbaarheid van de Texelse bevolking. Het publiek krijgt gelegenheid na afloop van elke spreekbeurt ophel dering te krijgen over eventuele onduidelijkheden door het stellen van „informatieve vragen". In de pauze kunnen schriftelijke vragen worden ingediend, die on middellijk daarop door de sprekers worden beantwoord. Vervolgens kan de discussie losbarsten. Gespreksleider is Harry de Graaf. De avond is voor ieder vrij toegan kelijk. Aanvang 20.00 uur. Entree f5,-. Garage Rentenaar in Oosterend haakt in op de landelijke viering van het jubileum van Opel. Het au tomerk is momenteel precies 25 jaar het best verkocht in Neder land. Rentenaar zelf is 19 jaar Opel-dealer en stond op Texel ja renlang op de eerste plaats. De laatste twee jaar is de dealer voor bij gestreefd, maar bivakkeert nog steeds in de top 3. „Er is nog steeds sprake van een topver koop", aldus eigenaar Adrie Rente naar. „Weliswaar waren de verkopen in 1993 lager en zaten we onder het landelijk gemiddelde, maar dat hangt samen met het mindere toeristenseizoen. Op zich gaat het op Texel goed. Als de mensen geen nieuwe auto kopen, schaffen ze wel een gebruikte aan. Verreweg de meeste nieuwe auto's worden door de Texelaars op het eiland zelf gekocht. Hier hebben ze immers ook hun onder houd en service." Rentenaar heeft inmiddels al zijn klanten een beer bezorgd, in com binatie met een wedstrijdformu lier. Drie Opeis staan te wachten op de winnaars. De toer-in tentoonstellingen voor dit jaar hebben als thema: water, vriend en vijand. De data zijn: voor „liefhebbers" van 22 juli tot en met 10 augustus en voor profes sionele kunstenaars van 1 tot en met 20 juli. De kunstenaars heb ben uitnodigingen gekregen, lief hebbers kunnen zich tot 1 april aanmelden op het raadhuis bij R. van Dijk, afdeling welzijn, telefoon 62121 toestel 262. Vrijdag 4 februari In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Alladdin". In de voormalige LBO-kantine aan de Emmalaan houdt de afdeling Texel van Veilig Ver keer Nederland jaarvergade ring, aanvang 20.00 uur. Consulente Mirella Mossel vertelt over haar werk in de regio. Zaterdag 5 februari In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De notenkraker" en om 15.30, 19.00 en 21.15 uur „Aladdin". De wielervereniging houdt een veldrit bij de Biesbosch- weg in de dennen. Start jeugd 14.10 uur; senioren a en b 14.30 uur. Van 14.00 tot 17.00 uur houdt „De Zonnebloem" de jaarlijkse feestmiddag in de burgemeester De Koning-hal. De toneelgroep van de oud- leerlingenvereniging van de landbouwschool herhaalt het stuk „Het drommelse matje" in Het Eierlandsche huis in De Cocksdorp; 20.00 uur. Zondag 6 februari De Texelse Golfclub heeft een oefendag op de golfbaan Westwoud in Hoorn. Vertrek met de boot van 11.05 uur; te rug 18.35 uur. Deelnemers kunnen zich melden via tele foon 18449 of 13150. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Notenkraker" en om 15.30, 19.00 en 21.15 uur „Aladdin". Om 13.00 uur is op het Turf- veld in de Dennen de start van een wandeltocht over 5 of 10 kilometer van Wandelsportve reniging het Gouden Boltje. In dorpshuis d'Ouwe ULO be gint om 15.00 uur „de Wed strijd", een toneelstuk voor en door kinderen. Toegang gratis. In theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn begint om 20.30 uur een optreden van Diederik van Vleuten en Arie van der Wulp. Cabaretesk muziek theater „Andermans eiland". Entree f17,50; vriendenprijs f15,-. Maandag 7 februari In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Aladdin". De Woningbouwvereniging Texel houdt in de voormalige LBO-kantine aan de Emma laan een buitengewone leden vergadering, waarbij het voorstel om de vereniging om te zetten in een stichting, aan de orde komt. Aanvang 20.00 uur. In het zaaltje bij de Doopsge zinde kerk in Den Burg wordt een Leerhuis-bijeenkomst ge houden, aanvang 20.00 uur. Mevrouw Rodrigues Pereira spreekt over „Het Koning schap in Tenach". Elke be langstellende is welkom. Dinsdag 8 februari In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.30 uur „Little Buddha". De gemeenteraad komt om 19.30 uur in het raadhuis in openbare vergadering bijeen. De afdeling Stamboekonder zoek van de Historische Vere niging Texel komt om 20.00 uur bijeen in dorpshuis d'Ou we ULO. Ook belangstellende niet-leden zijn welkom. In EcoMare begint om 20.00 uur een discussieavond „Toe risme op Texel". VVV- directeur Van Linge en Tien voor Texel-voorman M. Stam geven hun visie op het toe risme en de invloed daarvan op economie, natuur, leef baarheid e.d. Na de pauze vra gen stellen en discussie, leder is welkom. Entree f5,- inclu sief koffie of thee. Hoogwater te Oudeschild Vr. 4 01.07 en 12.07 u, Za. 5 02.07 en 14.10 u Zo. 6 03.30 en 15.40u Ma. 7 05.00 en 17.40 u Di. 8 06.15 en 18.44 u Wo. 9 07.40 en 19.44 u Do. 10 08.45 en 20.34 u Vr. 11 09.31 en 21.25 u Aan het strand is het ongeveer eer uur eerder hoog water De zon kom: 6 februari op om 8 11 u en gaat on der om 17.35 u. 3 februari laatste kwartier; 4 februari doodtij. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 7. Wilhelminalaan, Thijsselaan, Drijverstraat, Binsbergenstraat en Brouwerstraat. Per brief heeft het Texelse college staatssecretaris Frinking van de fensie bedankt voor het onlangs gehouden constructieve overleg over de problemen rond de lucht machtoefeningen op de Vliehors. De gemaakte afspraken zijn puntsgewijs in de reactie op genomen. Frinking heeft beloofd dat jaarlijks op Texel overleg wordt gevoerd tussen een delegatie van de lucht macht en de leden van de raads commissie voor financieel, economisch en technisch beleid. In die commissie hoort namelijk ook milieu thuis, waaronder het geluidhinderprobleem valt. Texel zal het initiatief nemen voor dit overleg. TNO zal worden gevraagd in het onderzoek naar de oorzaak van de overlast ook de bodemgesteldheid te betrekken. Overtreders Piloten die tijdens een oefening van hun route afwijken, worden gesommeerd onmiddellijk naar hun basis terug te keren. Deze af spraak gold afgelopen jaar ook al. Tijdens het overleg maakte Frin king bekend dat in 1993 twintig overtreders voortijdig hun oefe ning hebben moeten afbreken. Als bij het werpen van 500-ponds De pas opgerichte Texelse golf club houdt zondag haar eerste oe fendag op de golfbaan Westwoud in Hoorn. Leraar Joost Brieko zal met een assistent de middag be geleiden. Het aantal belangstel lenden dat mee kan is aan een maximum gebonden, dus tevoren opgeven (telefoon 18449) is ver plicht. Aanvankelijk was het de bedoeling om de golfmiddag te houden op Ooghduynen bij Julianadorp, maar daar was geen leraar beschikbaar. Deelnemers dienen de boot van 11.05 te nemen. Op de boot staat een bus van Texeltours klaar. In Hoorn begint Brieko met een theo rieles en vanaf 13.30 uur worden deze instructies in de praktijk ge bracht. De golfers keren met de boot van 18.35 uur terug naar Texel. Wie mee wil doen moet lid zijn van de Texelse Golfclub. De kosten be dragen ƒ30,- (volwassenen) of f\5,~ (tot 16 jaar). Wie met eigen vervoer naar Hoorn gaat krijgt f5,- korting, maar wordt verzocht dit wel tevoren te melden bij het bestuur (telefoon 18449). Deelne mers met een golfvaardigheidsbe- wijs kunnen gebruik maken van de golfbaan Westwoud (svp aanmel den bij het bestuur). Zij moeten echter zelf de greenfee betalen. Deelnemers worden geadviseerd goede regen- en winterkleding mee te nemen, zodat de lessen onder alle omstandigheden kun nen doorgaan. bommen toch schade op Texel op treedt, is één telefoontje van de burgemeester of de loco-burge meester aan de luchtmacht ge noeg om de oefening te laten sta ken. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat bepaalde weers typen van invloed kunnen zijn op de mate van overlast. Daarmee zal rekening worden gehouden. Alle bijzondere oefeningen op de Vliehors worden uitgebreid aange kondigd via de pers. In het organisatiecomité van de Koninginnemarkt zijn door afzeg gingen van enkele vrijwilligers nog slechts twee mensen over. Hierdoor is het de vraag of deze markt voor de Texelse verenigin gen, die elk jaar op 30 april op de Groeneplaats in Den Burg plaats vindt. dit jaar kan doorgaan. Als zich geen nieuwe vrijwilligers aanmelden, ziet het er naar uit dat de koninginnemarkt, na de viering van het 25-jarig bestaan vorig jaar, van de baan is. Op degenen die hun vereniging een warm hart toe dragen wordt nu een beroep ge daan om te zorgen dat de markt in stand blijft. Belangstellenden kun nen contact opnemen met Fenny Spanhaak (tel. 13498) of Arjan Barhorst (14826). Voor het diploma machineschrij- ven zijn geslaagd: mej. S. van der Vliet, De Cocksdorp; dhr. G. Rik- kenberg, De Koog; mej. L. de Leeuw, Den Hoorn; mej. J. Buis man, Oudeschild; mej. C. J. Geen- se, Den Burg; dhr. N. Hoogen- bosch, Den Burg; mej. M. Hoogen- bosch, Den Burg; mej. E. Smidt, Den Burg en dhr. J. Hin, Den Burg. Zij werden allen opgeleid door het Instituut Scheidegger. De 24-jarige Rinse Stark uit Oosterend is geslaagd aan de Ho geschool Rotterdam en omstre ken. Hij volgde een studie electrotechniek en specialiseerde zich in de richting informatie techniek. Het visspecialiteitenrestaurant De Verliefde Kreeft in de War moesstraat heropent na de win terstop met een nieuwe bezetting. De keuken wordt bemand door Japhy Steenvoort en Henk Prins Steenvoort heeft hiervoor gewerkt in Zwitserland en Zandvoort. Af gelopen jaar was hij chef-kok in De Pelikaan in De Koog. Prins heeft onder andere gewerkt bij Dikker en Thijs, 't Zwarte Schaep en Sancerre in Amsterdam, La Provence in Laren en Hotel Opduin. Aladdin is een MUST voor hf| hele gezin én alle samenwc nenden en alleenstaanden Filmmagazine Preview zeg' „een hilarisch hippe animati actie-thriller met meer da 1001 verrukkelijke momer ten. De film staat bol van d speady, verbale slapstick 'compu-game'-snelle beek wisselingen..." En daar ii geen woord van overdreven! De avontuurlijke straatarm vrijbuiter en zijn aapje he slimme supersexy prinsesje, de sullige sultan, de door e door slechte grootvizier aai het hof met zijn hatelijke pc pegaai... En natuurlijk di godsgruwelijk geestige, gen> ale GEEST helemaal vormge geven door en cj akteur/komiek Robin Williams De Geest verschijnt in tienta len Alter Ego's in beeld en a lemaal zijn ze herkenbaar. B Cinema Texel draait dit weel end de Engels gesproken ve< sie met ondertitels. Echt zo'< film waarvan u zult zeggen nog maar een keer. DE IMOTENKRAKEI Voor de allerkleinsten, ee Nederlands gesproken animi tiefilm. De 11 jarige Clai krijgt als kadootje een houte notenkraker, die er uitziet al een speelgoed soldaatje Os was het gewoon een jonge zo oud als het meisje, ma! door de muizenkoning is h omgetoverd en nu van hou! Op reis in een droom, on: moet Clara de moedige Nc tenkrakerprins. Een avontui voor alle leeftijden. Deze film maakt deel uit va het zogenaamde Kinder Filr Festival, waarvan u bij Cinem Texel een programmi overzicht kunt krijgen d i loopt tot en met 6 april a.s. D entree is slechts fl50, e gaat u met zijn drieën, betas u voor twee. Een leuk ids voor een voordelige kindervel jaardag. LITTLE BUDDHA Voor de filmclubavonde wordt Little Buddha van Be' nardo Bertolucci geprolon geerd. Een oude monnik fl zoek naar de reïncarnatie va zijn grote leermeester, die h vindt in Amerika in de pe soon van een schoolgaan kind. Een film met fantast sche beelden, Bertoluo: waardig, en een kennismakm met het boeddhisme. (CvH) DE NOTENKRAKER, za./zo wo. 14.00 uur ALADDIN, za./zo./wo. 15.Ï uur - vr. t/m ma. 19.00 uure 21.15 uur LITTLE BUDDHA, di./wi 20.30 uur - dinsdagmiddi ook om 14.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2