TEXELSE COURANT 13% van de kiezers weet het nog niet Advertenties 62600 Redaktie 62620 ïtemmen ja, maar waarop? GAAT GOED he!. Rentenaar Snelheidscontrole DE LIJSTTREKKER CDA-bezoek Cocksdorp: „Geen vertrouwen in overleg met Defensie" OPINIEPEILING POLITIEKE AGENDA TEXELSE^ COURANT Buitenschoolse opvang Erna Eelman: „Minder regelgeving spreekt mensen aan" Presentatie VVD Autokrakers gepakt Politiek café over ruimtelijke ordening Ikebana-cursus Van Mierlo In Raadskelder I,/l/'/H, ie Rentenaar bij de werkplaats, waar een deel van de overlast wordt veroorzaakt. „Ons bedrijf is hier al 70 jaar gevestigd. Moeten ons dan aanpassen?'' VERVOLG VAN PAGINA 1 t overtreden van de voorschrif- n in de hinderwetvergunning, die mddels aan de garage was ver- nd. Naar aanleiding daarvan Igde op 16 augustus 1993 een orzitting in het gemeentehuis, larbij ook wethouder Terpstra nwezig was. Rentenaar werd bij gelegenheid door de gemeente waarschuwd voor de gevolgen n zijn weigering om iets aan de erlast te doen. „Ik laat me niet vingen tot kostbare investerin- »n", reageerde Rentenaar. Vol- ns hem zou klaagster inemarie Laan overgevoelig zijn. at valt best wel mee", zegt laatstgenoemde. „Natuurlijk is overlast iets subjectiefs. Maar de nuchtere cijfers stellen mij in het gelijk, dat bewijzen de metingen die nadien door de gemeente zijn gedaan. Bovendien staat zwart op wit in de voorschriften van de hin derwetvergunning dat Rentenaar ramen en deuren dicht moet hou den. Ik wil heus niet te kinderach tig zijn, een beetje lawaai is best te verdragen. Maar niet altijd." Dicht of open? De oplossing die door de gemeen te wordt aangedragen, oogt een voudig. „Door de roldeur van de garage dicht te doen als er werk zaamheden, zoals slijpen en ha meren, worden uitgevoerd, zal Rentenaar aan de geluidsnormen kunnen voldoen. Daarnaast is het nodig de compressor in de contai ner te isoleren en de hoge drukspuit in de container te plaatsen." Adrie Rentenaar stelt dat een deel van de bezwaren wat hem betreft niet meer geldt. „De laatste twee punten zijn voor elkaar. Voor de stoomcleaning is een overkapping met zeil aangebracht en de buren hebben een hoge schutting ge plaatst zodat de sloopauto's uit het zicht zijn." Het probleem spitst zich in zijn ogen nog toe op het wel of niet sluiten van de garagedeuren. Dicht houden werkt volgens hem in de praktijk niet. „Je kunt van ons niet verwachten dat we 's zo mers, als het buiten 25 graden is, Bij een snelheidscontrole woens dagmiddag op de Emmalaan en Bernhardlaan hoefde de Texelse politie slechts drie automobilisten op de bon te slingeren. Totaal pas seerden er tussen 14.00 en 16.00 uur 225 voertuigen. De hoogst ge meten snelheid bleef ook binnen de perken- 65 km/u. de garagedeuren dicht houden. En het is ook onzin om voor elke han deling telkens de deuren te sluiten. In tien seconden slijp je een uitlaat doormidden." Annemarie Laan tot slot blijkt be reid tot een compromis: „Die deu ren hoeven gerust niet altijd dicht te zijn. Als het alleen zou gebeuren bij bepaalde lawaaimakende werk zaamheden, zou het al een hele boel schelen." Bij gemeenteraadsverkiezingen moeten geen partij-dogma's worden nagejaagd, maar dienen situaties telkens weer op de Texelse waarde te worden beoordeeld, aldus een gepolste Texelaar. dat je als kiezer vooral in de gaten moet houden of ze die beloften ook werkelijk nako men. Daar kijk ik dus kritisch naar. En laat ik je dit vertellen, ze houden zich lang niet altijd aan wat ze de men sen voorspiegelen." Opstappen Een mannelijke dertiger meldt nog niet te weten op wie hij gaat stemmen omdat het de afgelopen jaren bestuurlijk ge zien niet echt florissant is ver lopen. „Ik vind het in de gemeenteraad af en toe vreemd toegaan. Eerst dat ge doe met Jan Van Asselt, weer met Gelein Jansen. Straks hebben we een raad vol eenlingen. Kijk, je zit in de raad namens een partij. Als je dan onenigheid krijgt en er ontstaat een breuk, is er in mijn ogen maar één oplos sing. gewoon opstappen. Je bent namelijk niet als persoon De toezeggingen die staatsse cretaris Frinking van Defensie twee weken geleden deed in een onderhoud met b en w, zijn te vaag. Het is sterk de vraag of nu een eind komt aan de overlast door oefeningen met straaljagers boven de Vliehors. Inwoners van De Cocksdorp gaven woensdag avond tijdens het bezoek van een CDA-delegatie aan weinig of geen vertrouwen te hebben in het overleg met Defensie. Voorts bleken de aanwezigen unaniem vóór de aanleg van een golfbaan, wat volgens hen extra werkgelegenheid en recreatiegebied oplevert. Ook werd gesproken over o.m. de vermeende overlast van sla gerij De Boer, het dorpshuis en de politiepost. „Het bezoe ken van de dorpen levert tel kens prima achtergrond-infor matie op. We zijn dan ook ze ker van plan er na de verkie zingen mee door te gaan", aldus CDA-campagneleider Kees Maas. gekozen, maar als vertegen woordiger van. Het klopt ge woon niet als je dan maar je Var, de 36 Texelaars zeggen er 33 (ruim 90% I beslist te gaan stemmen, 1 twijfelt nog, twee brengen zeker geen stem uit. 12 personen (33%) weten nog niet waarop ze zullen stemmen. 11 Texelaars stem men op een persoon, 19 op een partij. 4 mensen menen een ideale combinatie tussen partij en persoon te hebben gevonden. eigen, afwijkende visie aan de man gaat brengen." Teso-coöperatie Ook de houding van het colle ge ten aanzien van de Teso- affaire" wordt door drie Texe laars als twijfelpunt genoemd. „Nou weet ik wel dat b en w de gemeenteraad hier hele maal buiten heeft gelaten, maar in het college zit wel mooi een vertegenwoordiger van mijn partij. Wat moet ik daar nu meeIk heb het nog nooit zo moeilijk gevonden als dit jaar." Twee vrouwen zeggen onom wonden helemaal niet te gaan stemmen. Eén van hen vertelt de oproep al jaren direct bij het oud papier te gooien. „Het interesseert me eerlijk gezegd geen lor. Dat krijg je als er niet één partij is waarin je je kunt vinden." De andere vrouw zegt door de jaren heen steeds meer teleurgesteld te zijn in de politiek. „Ze beloven van alles, maar uiteindelijk doen ze toch niet wat jij wilt. Mij krijgen ze niet meer naar een stembureau. Zonde van de tijd." Van de 34 overgebleven stem mers zeggen er II bij de ge- Tips voor de rubriek „Ferkiêzingskoors" zijn welkom bij de redactie van de Texelse Courant, tel. 62620. Burgerlijke staat: Getrouwd met Martin, twee (volwassen) dochters. Beroep: Huisvrouw. Hobby's: Politiek, handwer ken, tuinieren, lezen. Voorgeschiedenis: Geboren en getogen in De Cocksdorp als dochter van de plaatselijke kruidenier. Een echt mid denstandsgeslacht maar ook een politiek nest, want zij is een volle nicht van zowel Ge rard van der Kooi (VVD) als Gerard van der Kooi (PvdA) Na de ULO werkte ze als apo thekersassistente bij dokter Scha'kwijk in Den Burg. Ge trouwd belandde ze op hoeve Zeeburg, waar ze nu nog woont. Toen aan het pachten van het bedrijf een eind kwam en haar man in dienst van Staatsbosbeheer trad, kreeg Erna tijd voor de politiek. Door de „vrouwen in de VVD" werd ze al snel als kandidaat raadslid naar voren gescho ven. Al bij haar eerste poging, in 1986, kwam ze in de ge meenteraad. Zij stond er in haar eentje voor, omdat lijst trekker Klaas Barendregt wet houder was. Nadat haar partijgenoot in het najaar van 1993 tot burgemeester van Nieuwveen werd benoemd, nam zij per 1 november j.l. diens plaats in als wethouder ruimtelijke ordening. Belangrijkste programmapun ten: Optimaal leefklimaat (welzijn en welvaart) voor de hele Texelse bevolking De VVD wil dit bereiken door 1 .streven naar een evenwich tige economische groei; 2.stimulering werkgelegen heid door slagvaardig ge meentelijk beleid; 3.flink investeren in infrastructuur (vooral fietspaden); 4. gema tigd belastingen- en tarieven- beleid. ,,Of de VVD op Texel een boe renpartij is? Nee. Ik houd niet van etiketten en zet me ge woon in voor alle sectoren. Onze kiezers zijn niet alleen agrariërs en ondernemers, maar zitten in alle lagen van de bevolking. De VVD staat voor minder -althans zo min mogelijk- regelgeving, en dat blijkt de mensen aan te spre ken. Het liberalisme maakt steeds meer opgang." „Het gaat altijd om een afwe ging van belangen", vervolgt Erna Eelman. Zij verhult even wel niet dat de landbouw haar aanspreekt. „Op Zeeburg ben ik een echt agrarische vrouw geworden. De problematiek van de sector heb ik aan den lijve ondervonden. Maar ik heb altijd een brede maat schappelijke interesse gehad. In de gemeenteraad was dat een voordeel, toen ik als enige WD-raadslid in alle commis sies moest meedraaien." Volgens haar maakte dat de stap naar het wethouder schap kleiner. Tot dusver be valt het haar goed: „Besturen VRIJDAG 4 FEBRUARI 1994 Naam: Erna Eelman-van der Kooi. Partij: VVD. Woonplaats: De Cocksdorp. Leeftijd: 54 jaar. meenteraadsverkiezingen meer naar de persoon dan naar de partij te kijken. Lan delijk stem ik wel op een par tij, maar hier op Texel vind ik de persoon belangrijker. Je moet vertrouwen in iemands beoordelingsvermogen heb ben. Als raadslid moet je geen partij-dogma's najagen, maar situaties telkens weer op de Texelse waarde beoordelen." Zeven eilanders melden de plaatselijke politiek beter te kunnen volgen dan de landelij ke. Hier ken je elkaar, dat maakt het allemaal wat mak kelijker. Je bent er meer bij be trokken, omdat het om zaken gaat die jezelf ook wel eens aangaan. Ik stem gewoon op een man of vrouw met een gezonde kijk op de gang van zaken. Drie vrouwen zeggen het liefst op een vrouwelijk partij lid te stemmen. „De vrouwen moeten nog een steuntje in de rug hebben. Ze zijn in vergelij king met de mannen op poli tiek gebied nog steeds in de minderheid." Een vrouwelijke veertiger meldt nogal stuurs bewust niet naar de personen in de raad te kijken. „Dan stem ik namelijk helemaal met meer. Dat is juist het probleem." Morgenmiddag presenteert de VVD het verkiezingspro gramma aan de pers. Plaats van handeling is Noordzee- kotter TX 66 van Wim Boom, één van de kandidaten op de lijst. Of het gezelschap ook het ruime sop zal kiezen, wordt niet bekend gemaakt. De VVD-leden waren maan dagavond in hotel Rebecca tot middernacht bezig om het dertien pagina's tellende concept verkiezingsprogramma door te nemen. „Niet dat er echte strijdpunten waren, maar het is nu eenmaal taaie kost en het moet goed gebeuren", al dus voorzitter Willem Bakker. „Bovendien zijn enkele leuke nieuwe voorstellen toege voegd, bijvoorbeeld over het parkeerbeleid. Méér kan ik nog niet verklappen." De VVD presenteert het pro gramma als laatste van alle grote fracties. „Maar", zegt Bakker, „onze kandidaten wa ren al erg vroeg, op 3 novem ber, bekend. Dat heft elkaar dus weer op." vind ik leuk werk. Het is wel heel anders dan in de raad zit ten. Als raadslid reageer je op voorstellen van b en w, terwijl ik nu zelf plannetjes help voorbereiden en ze moet pre senteren." De druk als wethouder is zwaarder, zegt ze. „Je staat meer bloot aan kritiek en de verantwoordelijkheid is groter. Hoe ik daar mee omga? Het hoofd koel houden en goed luisteren. Maar tevens weten waar je voor staat en je eigen besluiten kunnen verdedi gen." Wethouder Eelman ervaart de kritiek niet altijd als opbou wend. „Soms is men onrede lijk en ongefundeerd. Kritiek bereikt je vaak via omwegen; ik heb liever dat mensen het me direct zeggen." Een voor beeld hiervan is de Teso- kwestie, waarin het college van b en w en wethouder Eel man persoonlijk de volle la ding kregen wegens hun stellingname tegen de coöpe ratie. „Dat vond ik pijnlijk, het college is onrechtvaardig be handeld. Er zijn teveel emoties losgemaakt. Hoewel voor en tegen door alle partijen heen liep, heb ik het gevoel dat de kwestie extra aandacht kreeg met het oog op de komende verkiezingen." In de raadsver gadering van aanstaande dinsdag zal zij proberen de emoties buiten beschouwing te laten, maar met argumen ten te reageren op de motie van afkeuring door het CDA. „De zaak moet tot z'n juiste proporties worden terugge bracht." Erna Eelman verwacht span nende verkiezingen. „Maar ik denk dat door de versnippe ring onduidelijkheid in de hand wordt gewerkt. Zelf zie ik een duidelijk verschil tussen links en rechts, maar of de kiezer dat ook in de gaten heeft? Op hoofdlijnen zijn de partijen het vaak eens, maar de benade ringswijze is anders. Het is moeilijk om de burger dat goed uit te leggen tijdens de verkiezingscampagne. Hope lijk beoordeelt men ons niet op deze zes weken, maar op de hele afgelopen raadsperio de. De VVD heeft een duidelij ke stem laten horen, men moet nu toch weten waar wij voor staan." Vier Texelaars in de leeftijd van 15 tot 28 jaar, zijn door de politie op gepakt op verdenking van diefstal len uit auto's eind december. Het viertal heeft al twintig kraken be kend. Het onderzoek tegen hen wordt voortgezet. Vandaag wor den ze voorgeleid aan de officier van Justitie. je mag aannemen dat je daar de gemiddelde Texelaar te genkomt, worden passanten gepolst over de gemeente raadsverkiezingen. Woens dag 2 maart is het zover. Wie weet er al op wie hij of zij gaat stemmen Van de 36 benaderde Texe laars blijken 12 personen het nog niet te weten. Ze gaan wel stemmen, dat is het punt niet. Maar waarop is voor hen nog de vraag. „We hebben toch nog een paar weken de tijd, is het niet?", vraagt één van hen een beetje benauwd. „Ik moet de verkiezingspro gramma's nog doorlezen. Eer lijk gezegd heb ik me er tot nu toe niet echt in verdiept." Een andere Texelaar zegt ook de programma's er bij te ne men, maar vooral om te bekij ken of de partijen de afgelopen vier jaar hun belof ten hebben waarge maakt. „Kijk, het is natuurlijk geen kunst om de kiezers gouden bergen te beloven. Dat lijkt al snel wat. Ik vind De komende weken is het po litiek café telkens op woens dagavond. Wegens verbouw ing van „stamkroeg" De Twaalf Balcken wordt uitge weken naar café De Zwaan. Radio Texel, die de bijeen komsten organiseert, verzorgt telkens vanaf 20.30 uur een rechtstreekse uitzending, die daags erna om 16.00 uur wordt herhaald. Woensdag staat de ruimtelijke ordening van ons eiland centraal. De kandidaat-raadsleden discus siëren o.a. over bestem mingsplannen, projectontwikkeling en het verkeer. Ook het milieubeleid krijgt aandacht: aan de orde komen o.a. het hinderwetbe- leid, vuilverwerking en afval scheiding. Op het onderwerpenlijstje staan ver der nog natuurreservaten en het gewest. 66-kopstuk Hans van Mierlo °P vrijdag 11 februari om 0.00 uur in De Raadskelder n met Texelaars van gedach- n te wisselen. De politicus )udt geen lezing, maar wil J informele wijze met de ei- ndbewoners praten. De zaal °Pen vanaf 19.30 uur. Dinsdag 8 februari start de ver volgcursus Ikebana in de.lchiyo- stijl. De lessen worden gegeven in lokaal 15 van de OSG aan de Haf- felderweg in Den Burg. De kosten bedragen ƒ12,50 per les. Informa tie: mevrouw Studulski, telefoon 13323. Dar is nog even een pro bleem. Ik heb altijd op het 'DA gestemd, maar dit jaar jartik ik het. Heb je Brinkman listeravond gezienNou \aag ik je. Nee, ik ben ook ét van plan op een andere hrtij dan het CDA te stem den. Dus ga ik maar heie aal niet. Oh. Je hebt het K'er de gemeenteraadsver- ezingen? Dat ligt allemaal at dichter bij de deur. Ja, bar ga ik wel naar toe." Het donderdagmiddag en koud jjiten. Staande voor de HE- WA, toch een plaats waarvan )insdag 8 februari: Raadsvergadering, met o.a. noties over Teso en openbaar jroen. Uitzending via Radio èxel. n EcoMare is vanaf 20.00 uur ien discussieavond over het oerisme, met als sprekers 'oost van Linge (VVV) en rtenno Stam (Tien voor èxel). Voensdag 9 februari: 'olitiek café vanuit De Zwaan, lanvang 20.30 uur. Thema: uimtelijke ordening en milieu. Uitzending via Radio Texel, /rijdag 11 februari: )penbare avond met Hans an Mierlo, fractievoorzitter an D66 in de Tweede Kamer, i restaurant De Raadskelder, anvang 20,00 uur. laandag 14 februari: ergadering raadscommissie 'gemeen en organisatorisch ©leid, aanvang 19.30 uur in et raadhuis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5