Cees Swennen onderzoekt alles Natuur op Texel gaat hardhollend achteruit" ■TEXELSE 7 CouRANT ht k zeggen wou.. Woningnood I Standplaatsen ineel in De Koog ALARM ALS ELKE SECONDE TELT Agenda ARM LO PE N OR DE DUINEN DltiN VRIJDAG 4 FEBRUARI 1994 iet politiek café van dinsdag j.l. •d er gesproken over de huis- tingsproblematiek op Texel. De blemen zijn groot, dat weer le- •en. Tijdens deze discussie m het onderwerp asielzoekers de orde. Wil de politiek wel, n of weinig moeite doen om •er) huizen beschikbaar te stel- voor de opvang van asielzoe- j? Zeer triest om te moeten istateren dat drie van de zes wezige politieke vertegen- irdigers onder het mom van woningnood is op Texel al ot genoeg", hier eigenlijk liever aan mee willen werken. Deze personen vertegenwoordigen leel van de gemeenteraad. Wel len zij alle drie dat opvang no- is, omdat asielzoekers zich in met benijdenswaardige positie inden en niemand huis en rd „zomaar" verlaat, maar... opvang niet ten koste mag n van de „eigen" bevolking e zijn dat trouwens, hoor ik r ook bij?). Dus opvang is no- maar niet hier. Volgens mij de woningnood ook al groot i er van asielzoekers nog geen ke was. Terloops ging de dis- sie over op het onderwerp sei- nwerkers. Alsof dat hetzelfde la, die mensen hebben natuur- óók een woning nodig. Stel je iemand van de overkant ac teert een tijdelijke baan en It tijdelijke huisvesting. Na en- maanden is hij/zij z'n baan èn huisvesting kwijt en is dus ur- |t woningzoekende (los van het dat hij zij dan ook nog werk ende is). Nu kan hij/zij aan tak maken op permanente ivesting. Mag dit nu óók niet voornoemde drie personen, voor de Texelaars toch? Ge- de discussie heeft mij op rdere punten teleurgesteld. Cees Swennen: ....zelfs bij het bakken van een ei onderzoeksneigingen. (foto Tess/i de Graat!) len helemaal bedroefd als ik in C. L. Groen, Den Burg. Hij is een perfecte eidereendmoeder en wil op alle vragen een bepaalde siakkengroep. Maar een antwoord. Een wetenschappelijk onderzoek wordt door a's kind keek ik al naar vogels. Op Texelaartjes in uw krant lees hem vergeleken met een kruiswoordpuzzel en hij heeft zijn m''n zeventiende deed ik een on- mensen f1000,-beloning uit- hart verpand aan Texel. Cees Swennen (64) neemt vandaag derzoek)e naar de voedseige- afscheid. De bioloog was sinds 1964 verbonden aan het Ni- oz. ten voor een standplaats. Ik ig mi| af, hoe ver gaat het nog? H is het mogelijk? Het is al jaren f/ind dat op Texel een tekort laat aan standplaatsen en Irwoningen. Maar de gemeente jet niets. Zij stuurde, bij voor de jongens uit Oudeschild ion" weg. mk, zo gaat het niet! Heeft u caravanmensen geen hart ir? Wie hebben Texel groot ge- ikt? Bent u dat helemaal ver in? Ook ik zoek sinds jaren een :e standplaats die voor een ge in gezin nog betaalbaar is. Of it je 2 tot 3 ton hebben om een te kopen dat de helft van het leeg staat. Vergeet u maar er zijn nog buitenlandse men- die in hun dromen een klein Itje Texelaar te zijn zonder er 11 mee te verdienen. Alfred Harbusch, Leverkusen (Did). )uinkanters spelen op zater- 12 februari om 20.00 uur in )orpskelder „Dokkumer kof- Het stuk is geschreven door r de Vries (nee, niet de Texel- en geregisseerd door Dirk er. Cees Swennen onderzoekt rela ties tussen dieren en de zee. „Zee vogels met hun voedsel, zeevogels met hun parasieten, dat zijn eigen lijk mijn belangrijkste onderwer pen." Omdat het wad dichtbij is, richtten de meeste studies zich op wadvogels. Hij begon op Texel, maar breidde zijn werkterrein uit naar de rest van Nederland en la ter ook ver daarbuiten. Vogels hebben altijd Swennens' Kweekschool Swennen is min of meer toevallig voorkeur gehad. „Ik heb een brede belangstelling als bioloog en werk bijvoorbeeld nu aan een stuk over woontes van kauwen in een bosje bij Den Helder. Daar ben ik gebo ren en getogen." in zijn vak gerold. „Ik had geen duidelijk idee wat ik wilde doen. Dat kwam misschien ook wel door de oorlog. Je had wel andere din gen aan je hoofd." Swennen volg de een onderwijzersopleiding aan de kweekschool. „Want dan kreeg je korting op je schoolgeld." Voor de klas heeft hij nooit gestaan, maar hij kreeg een begeleidende functie op onderwijsgebied in Den Haag. „Ik was eigenlijk een soort schoolbioloog. Ondertussen ben ik biologie gaan studeren in Lei den." Swennen werd gevraagd om naar het Nioz op Texel te komen. „Ik heb het zeldzame geluk gehad dat ik altijd baantjes kreeg aangebo den. En bij het Nioz kon ik mijn eigen onderzoeksopdrachten for muleren. In die begintijd ging het vooral om het verklaren van de verspreiding van zeedieren aan de hand van zoutgehaltes, troebel heid van het water, stroomsnel heid, zand en slib. Ik keek naar voedsel en parasieten van enkele dieren. Dat was een nieuwe in valshoek, dus ik kon dat helemaal zelf ontwikkelen." In het bloed Onderzoek doen trekt Swennen meer dan zijn opgedane kennis overdragen aan studenten. Toch heeft hij op het Nioz menig leerling begeleid en geeft hij regelmatig le zingen en colleges aan universitei ten over de hele wereld. „Ik trek ook vaak met studenten het veld in om onderzoek te doen. Dus enig gevoel voor educatie zit er wel in." Onderzoeken zit Swennen in het bloed. „Ik loop voortdurend tegen zaken aan waarvan ik denk: verdo rie, dét is interessant, hoe zou dat in elkaar steken? De eerste stap is dan duidelijk de vraag formuleren. En vervolgens moet je bedenken hoe je er een antwoord op kunt vinden. Vaak heb je daar iets voor nodig. Je moet een tijdje met een schip op zee zitten of je hebt een speciaal vergrootglas nodig, ik noem maar iets. Het is net een kruiswoordpuzzel, want je moet het probleem uiteen rafelen in alle maal verschillende vragen, die stap voor stap moeten worden beantwoord." Swennen geeft toe dat hij overal onderzoek in ziet, waar hij ook is. „Ik was in Korea en zag daar scholeksters en wul pen, maar dan met een veel lange re snavel dat de exemplaren hier. ja, dan ben ik niet meer te houden. Of mijn vrouw niet af en toe mal van me wordt? Ik weet het niet, ze doet nog vrij normaal...." Eidermoeder In de jaren zestig deed zich een grote sterfte onder de eidereenden voor. Dat bleek door parasieten te komen. Voor het onderzoek daar naar had Swennen eenden nodig zonder parasieten. Hij kweekte ze zelf, thuis op. „Overdag in de tuin, 's nachts in de douche. Ze volgden me overal en beschouwden mij als moeder. Ik wandelde 's ochtends met ze door het bosje hiervoor en 's middags ging ik met ze naar de sloot. Het is niet zo moeilijk om eider-moeder te zijn. Ik heb het veel studenten bijgebracht, maar sommigen leren het nooit. Tja, je hebt bij mensen ook wel slechte moeders." Een Amerikaanse stu dente, die in Schotland ook enkele kuikens onder haar hoede had, vertelde Swennen vol trots dat de diertjes haar, na een periode met veel geduld, een beetje achterna liepen. „Ik riep „kom op, jongens" en ze liepen zo bij haar weg, ach ter mij aan. Toen ging ze huilen.. Swennen geeft toe dat hij wel ge hecht raakte aan „zijn" eendjes. „Ze waren niet tam hoor. Je moet het wel zo doen dat het echte een den blijven, geen huisdieren. Ik heb ze gemerkt en vrijgelaten. Maar als ik nu wel eens een exem plaar terugzie in de kolonie op Vlieland, dan doet me dat wel ge noegen. Dan zeg ik wel even: hé joh, ik ben je moeder!" Gifzakjes Van regeltjes en vergunningen raakte de wetenschapper soms behoorlijk gefrustreerd. „Als ik iets wil onderzoeken in het wad dengebied moet ik bijna een jaar van tevoren beginnen om daar de benodigde vergunningen voor te krijgen. Terwijl de zaken die je na der wil bekijken zich natuurlijk on verwacht voordoen. Neem nou die gifzakjestoestand. Als ik daar wat mee had willen doen, had ik vorig jaar al aanvragen moeten indie nen! En een paar brutale vissers kunnen gewoon de hele mossel populatie wegvissen, zonder dat daar iets tegen wordt gedaan. Een heel biotoop is verdwenen, het is een woestijn. Dat doet me pijn, ja." Natuur kapot Wat Swennen ook verdriet doet is dat de natuur op Texel „hardhol lend" achteruit gaat. „Toen we hier kwamen hoorde je begin fe bruari de eerste leeuwerik. Een maand later hoorde je ze van 't Horntje tot De Cocksdorp. In het voorjaar hoorde je de hele dag „rrrrrrrr" het geluid van rugstreeppadjes. Misschien dat er nog een paar ergens in een duinre- servaatje zitten, maar ze zijn ver der overal verdwenen. Vanuit ons huis zagen we tureluurs. Ook die zijn helemaal weg. De achteruit gang van bomen werd toege schreven aan de zeewind. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat het komt door luchtvervuiling uit Engeland." Hoewel de bioloog somber is over de achteruitgang van de Texelse natuur, beaamt hij dat er ook za ken zijn verbeterd. „Twintig jaar geleden kon je niet over het strand lopen zonder teer aan je schoenen te krijgen. Dat is nou enorm verbe- tered, terwijl er veel meer olie over zee wordt vervoerd. Het kén dus wel...." Niet uitgezocht Hoewel hij gepensioneerd wordt, is de onderzoeker nog lang niet uitgezocht naar antwoorden. In maart vertrekt Swennen voor zes weken naar Thailand. Hij gaat col leges geven aan een universiteit en de mensen daar leren hoe ze onderzoek moeten doen. „En ik ga samen met die studenten het veld in." LANGE TERMIJN Voor vermelding in deze culturele- en sportagenda dient men zich te wenden tot de Stich ting Ondersteuning Welzijnswerk, Postbus 143, 1790 AC Den Burg (Dorpshuis d' Ouwe ULO), tele foon 15582 of fax 14300. wakt vast wel eens een wandeling duinen. En ongetwijfeld geniet u volop van het mooie landschap en inieke flora en fauna Voor zo lang 'el duurt, want het gaat hard berg rits met de duinen. Zure regen, «winning en massa-recreatie tasten luinen in toenemende mate aan. 'en met Stichting Duinbehoud 0 deze ontwikkeling een halt toe- 'en! Steun daarom de Stichting ibehoud Bel'vandaag nog voor 1 informatie. Weloon 071-131800/140548 'k steun Stichting Duinbehoud en uw acceptgirokaart af (min donatie Per jaar; 65+ en student f. 25,-). code mijn welkomst tank ontvang ik aan a keer per 'e' 'raaie natuur- hrift DUIN IVH°"D 12 februari: Toneelvereniging De Duinkanters voert om 20.00 uur in de Dorpskelder in De Koog het toneelstuk „Dubbel 4" op. 15 februari: De Doopsgezinde zusterkring Den Burg houdt om 14.30 uur een federa tiemiddag. Ds. L. Knipscheer be spreekt de musical „Jesus Christ Su perstar". 18 februari: De Welzijnstichting organiseert in sa menwerking met „Stipt" het muziek café in Time Out in d' Ouwe Ulo. Aanvang 20.00 uur. 19 februari: Fanfare-orkest DEK uit Den Hoorn geeft om 20.00 uur haar Winteruit- voering in dorpshuis De Waldhoorn. 20 februari: Wandelsportvereniging 't Gouden Boltje organiseert een wandeltocht (winterserie). Start vanaf 13.00 uur bij de kiosk 't Turfveld in de Dennen. Af stand 5 en 10 km. 23 februari: De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen organiseert een lezing m.m.v. Dirk Ha- ker, die vertelt over zijn fietstocht door Jemen. 25 februari: Toneelgroep Comedia de la Nioz voert in de Nioz-zaal om 20.15 uur het stuk The Real Inspector van Tom Stoppard op. De toegangsprijs bedraagt HO,-, inclusief busvervoer vanaf Den Burg en koffie. Klaverjasclub Den Burg houdt om 20.00 uur in de Witte Burcht een kla- verjaswedstrijd om het kampioen schap van Texel. 26 februari: Uitvoering Amateurtje in De Wie lewaal. Het Koninklijk Texelse Fanfarekorps houdt haar winterconcert in de Burge meester De Koninghal. Aanvang 20.00 uur. 27 februari: In theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn treedt om 20.30 uur Job Schu ring op met „Kangoeroes in Zeeland". De Christelijke vereniging van Platte landsvrouwen organiseert een lezing waarbij Piet Stam over de vuurtoren vertelt. Maart 1 maart: In de voorspeelruimte in d' Ouwe Ulo begint om 20.00 uur een pianocon cert door Klaas van de Stelt. 3 maart: De muziekvereniging Excelsior houdt om 20.00 uur een winterconcert in de Bijenkorf in Oosterend. 4 maart: Toneelgroep Comedia de la Nioz voert in de NlOZ-zaal om 20.15 uur het stuk The Real Inspector van Tom Stoppard op. De toegangsprijs bedraagt HO,-, inclusief busvervoer vanaf Den Burg en koffie. 20 maart: In theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn treden om 20.30 uur Rob van Houten en Clous van Mechelen op met „Petit Peu Show", een revue door twee heren. 23 maart: De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen organiseert een bijeenkomst waarin wordt verteld over de likeur Grand Marnier, proeven. April Er is ook gelegenheid tot 5 mart: De Chr. Muziekvereniging Excelsior uit Oosterend houdt om 20.00 uur een winterconcert in De Bijenkorf te Oosterend. 6 maart: Wandelsportvereniging 't Gouden Boltje organiseert een propaganda- tocht vanaf Hotel Rebecca in De Waal. Start tussen 13.00 en 14.00 uur. Af stand 5, 10 en 15 km. 11 en 12 maart: De Stichting Texel Pop organiseert in de Burgemeester de Koninghal Texel Pop. 12 maart: In De Waal wordt vandaag de Halve Marathon van De Waal gehouden. 4 april: Wandelsportvereniging 't Gouden Boltje organiseert een Lamme- tjestocht. Start vanaf 9.00 uur bij de kantine van het LBO aan de Emma- laan. Afstanden 5, 10, 15, 25 en 40 km. 15 april: De Welzijnstichting organiseert in sa menwerking met „Stipt" het muziek café in Time Out in d' Ouwe Ulo. Aanvang 20.00 uur. 16 april: Van 9.00 tot 12.00 uur kunnen goede ren worden ingebracht voor de Lions- veiling bij het groothandelscentrum in Oudeschild. 17 april: In theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn begint 21.00 uur de voorstelling „Zangeres aangespoeld" door de groep Heren op Zicht. 20 april: De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen organiseert een bijeenkomst waar pot tenbakster Jeanne Rommens met de comedy potterie „In kannen en krui ken" aanwezig is. 21 april: Kijkavond Lionsveiling van 19.00 tot 22.00 uur. 22 april: Van 17.00 tot 19.00 uur kunnen de in gebrachte goederen voor de Lionsvei ling worden bekeken. Van 19.00 tot 22.00 uur vindt de veiling plaats. 23 april: Van 14.00 tot 16.00 kunnen de inge brachte goederen voor de Lionsveiling worden bekeken. Van 16.00 tot 22.00 uur vindt de veiling plaats. De Texelse Muziek- en Dansschool houdt vandaag een open dag in d' Ou we Ulo. Toneelvereniging Oosterend speelt in de Bijenkorf „Er valt een traan op de tompouce". Aanvang 20.00 uur. Mei 6 7 en 8 mei: Musicalvereniging Geen C te Hoog speelt de musical Oliver. De plaats van de uitvoering is nog met bekend. Bij voldoende belangstelling wordt ook uitgevoerd op 13, 14 en 15 mei. 6 en 7 mei: In De Koog vindt het Back tot the Six- tiesfestival plaats. 12 mei: Wandelsportvereniging 't Gouden Boltje organiseert een vogelwandel tocht. Start vanaf 10.00 uur bij De Kaapsnol Afstanden 5, 10, 15, 20 en 30 km. Juni: 6 t/m 9 juni: Avondvierdaagse Start vanaf de Em- malaan. Afstanden 5, 10 en 15 km. 9 t/m 12 juni: In Den Burg vindt deze dagen het Jazz-weekend plaats. De Texelse Muziek- en geeft een slotconcert. Dansschool 11 juni: Voor de 17e keer wordt de Ronde om Texel gehouden: The Biggest Catrace in the World. 22 juni: Taptoe in Den Burg 24, 25 en 26 juni De Welzijnsstichting organiseert een weekend rond het thema „circus" Het programma wordt te zijner tijd bekend gemaakt. Juli: 16 juli: Vandaag wordt de Texelse Triathlon gehouden. Gestart wordt bij het surfstrand nabij Oudeschild. OPGAVE Breng na oplossing van de puzzel de letters over naar de corresponderende nummers in de vakjes eronder Bij juiste oplossing ontstaat dan een Ne derlandse zegswijze. Horizontaal: 1. alarmeren; 10. bid (Lat.); 11. mede; 12. lof; 13. zang- noot; 14. rekenkundige bewerking, 16. naschrift (afk.); 17. kever; 18. gard; 20. plaats in Drente; 22. Riv. in N.-Brabant; 24. lumen (afk.); 25. voorzetsel; 27. lengtemaat; 28. klaar; 29. vice versa (afk.); 30. titanium (afk.); 31. spoed; 35. getij; 37. uit roep (met carnaval); 39. pech; 41 marterachtig roofdier; 42. soort; 43. geheel de uwe (afk.); 45. lus; 47. on- zes inziens (afk.); 48. tijdperk; 50. telwoord; 51. naaldboom; 52. precies. Verticaal: 1. peen; 2. oppervlakte- maat; 3. Rivier in N.-Brabant; 4. oliën; 5. hokje van een honingraat; 6. plaats in Gelderland; 7. pers. vnw.; 8. plaats in N.-Brabant; 9. veter; 14. uit geroeide vogel v. Mauritius; 15. Euro peaan; 17. thallium (afk.), 19 voegwoord; 21. glazuur; 23. aanrei ken; 26. afbeelding; 30. trotseren; 31. knaagdier; 32. opgeven; 33. spurt, 34. opdracht; 36. geliefd; 38. anno domini (afk.); 40. Nederlandse Spoorwegen (afk.); 44. kaatsbaan; 46. zoogdier; 47. domoor; 49. goud (afk.); 51. lidwoord. *9 IO 2S -é 31 "♦9 IO «u

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7