Cjrocn 'Zwart?Jexels in het hart, Ideaalplaatje sportwereld op voorhand al omstreden N Herdruk „Harry"? Leden akkoord met Woningbouwstichting Teruggevonden buit wacht op eigenaars UZARENSALADE 298 Sportraad presenteert Sportcomplex Den Burg-Zuid ummer Autokrakers in hechtenis Kosten lopen in de miljoenen De besten gaan eerst Veel reacties op bunker-herstelplan Hardrijders Kogel in tien minuten door de kerk: VERDER IN DIT w Jonge acteurs op dreef in „de wedstrijd" 2 Veel eremetaal voor Texelse turners 3 w Verkiezingsprogramma's: Groen Links en WD 5 Biljarters kruisen de keu's zes dagen 7 Drankrijder van de weg Nieuwe glasbakken komen deze maand GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10857 DINSDAG 8 FEBRUARI 1994 jave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, i1 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 ■vertentie/abonnementen telefoon (02220) 62600 Udactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, I gfoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. [idactie buiten werktijd Gerard Timmerman, [choorlwal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs A49.95 per half jaar. Losse nummers A1,40. Texelse Sportraad heeft plannen voor een drastische inrichting van Sportcomplex Den Burg-Zuid. Uitgangs int is een centraal gelegen doelmatig ingericht terrein it waar mogelijk gezamenlijk gebruik van accommodatie, k de toegankelijkheid is onder de loep genomen. Enkele iderdelen in het ontwerp zijn op voorhand echter omstre- en de kosten van uitvoering zullen in de miljoenen lo- n. ,,We hebben ons niet laten hinderen door financiële ten, want dat leidt de aandacht maar af", aldus voorzit- Albert Hoven gisteren bij de presentatie van „het ideaal- satje van de sportwereld". De sportraad ziet ook ruimte voor een uitgebreide, verlichte atletie- kaccommodatie aan de westelijke kant van het complex. ,,De moge lijkheden tot beoefening van de at- letieksport worden daarmee aanzienlijk uitgebreid. Niet alleen voor Texelaars, maar ook voor overkanters die Texel steeds meer ontdekken als een ideaal terrein om sportief bezig te zijn of zich voor te bereiden op evenementen. Hoven: „Steeds vaker sturen be drijven en instanties hun personeel wezenlijking van de plannen nog ver weg. De aanpassin- zijn ingrijpend en stroken hier laar niet met gemeentelijk be- Wethouder Krijnen (welzijn) ikte duidelijk dat ze met haar ling al aan plannen werkt, l/laar daarover kan ik nu nog ts zeggen." Haar belofte de indingen in het rapport op on- delen toch te gebruiken bij komstig beleid stemde Hoven de zijnen echter tot tevreden- d. Krijnen: „Het plan is tenslot- dankzij intensief overleg met clubs tot stand gekomen." LM. ADVERTENTIE lebundelde verhalen van HARRY de GRAAF verhalenbundel ,,De besten lan eerst" van Harry de Graaf reeds lang uitverkocht, blijkt echter nog veel vraag ar te zijn. Of dat voldoende is i een betaalbare tweede druk kunnen maken, willen wij 'ag op korte termijn vaststel- l. Wie geïnteresseerd is wordt arom verzocht dat kenbaar te iken bij een van de boekhan- s, uiteraard vrijblijvend. Uitgeverij Langeveld en de Rooy Parkstraat 10, Den Burg Telefoon 02220 - 62600 Fax 02220 - 14111 LM. ADVERTENTIE gegarneerd 1000 gram 379 voor voor meer aanbiedingen onze vertentie op pagina 4 „Het is niet zozeer een rapport, maar meer een praatstuk", blikte Hoven vooruit op de discussie die het plan zal opleveren. Hij doelde op het voorstel de ijsbaan aan de Emmalaan geschikt te maken als parkeerterrein, de bouw van een sporthotel aan de Elemert en uit breiding van het sportcomplex in zuidelijke richting, dat ten koste zal gaan van het Hogeberggebied. „We realiseren ons dat deze on derdelen op verzet zullen stuiten, maar de sportwereld is enthousi ast over de plannen. En dat is zo langzamerhand een grote groep mensen aan het worden." Belangen Alvorens het rapport te maken had de werkgroep haar oor goed te luister gelegd bij de betrokken sportverenigingen. „Stuk voor stuk clubs die allemaal hun wen sen hebben en die vaak vanuit hun eigen belang naar buiten treden. Andersom benadert de gemeente de clubs vaak ook afzonderlijk. Het functioneren van al deze vere nigingen is echter een gezamenlijk belang dat wij proberen te verwe zenlijken." Het is een publiek geheim dat het Sportraad-voorzitter Albert Hoven overhandigt het rapport aan wethouder Tine Krijnen-Baijs (Foto Gerard Timmerman) bedrijfsleven interesse heeft in de speelvelden van SV Texel en dat de gemeente aanhikt tegen de kosten van instandhouding van die velden. De sportraad wil daarom de velden van SV Texel verplaat sen naar de andere kant van de Haffelderweg. Daar moeten dan vier terreinen komen met een groot trainingsveld dat door beide clubs kan worden gebruikt. Door één speelveld van kunstgras te voorzien kan wordt het veld niet vertrapt en kan ook daarop wor den getraind. Het terrein biedt tevens mogelijk- Daan Welboren heeft veel positie ve reacties gehad op zijn plan om de bunker op het Loodsmansduin te restaureren. Drie Hoornders bel den hem op om te melden dat zij zelf hadden geholpen bij de aanleg van het verdedigingswerk. Ook konden zij Welboren de naam van de aannemer van destijds melden. De VVV stuurde een brief waarin staat dat ze het een goed plan vin den, maar wegens drukte rond beursbezoek heeft men even geen tijd om er verder in te duiken. Teso heeft een financiële bijdrage van f2500,- toegezegd, onder voor waarde dat er meer sponsors bijdragen en dat het herstelwerk is afgerond vóór 1 januari 1996. Ook de RST liet Welboren weten wel wat te zien in het plan. Deze in stantie opperde enige namen van mensen die in een werkgroep zou den kunnen plaatsnemen. „Het balletje rolt dus", aldus een tevreden Welboren. Hij wil eind fe bruari een datum prikken om, ten burele van de RST, tot oprichting van de werkgroep te komen. „Ik heb nog niet van iedere instantie die ik heb aangeschreven reactie gehad, dus ik wacht nog even af." Gisteravond kreeg Welboren toch nog één negatieve reactie. Wiebe en Aukje Nijholt (8 en 9 jaar) uit Oosterwolde stuurden hem een brief met het verzoek de bunker „alstublieft zo te laten". Ze speel den er altijd met een zaklantaarn in het donker. Reuze spannend. Welboren zal ze terugschrijven. heden voor de hockeyvereniging. De accommodatie van SV Texel is in het verlengde van het Boys onderkomen getekend. „Want we gaan er van uit dat beide clubs blij ven bestaan. Hun identiteit en ont plooiingsmogelijkheden blijven zo in stand", aldus Hoven. Uit de reactie van beide besturen maakte hij op dat de clubs zich niet zullen verzetten tegen de ver huizing. „Al moet ik toegeven dat ik me daarover een beetje heb ver baasd", verwees hij naar eerdere pogingen van de gemeente de clubs samen te voegen. Wielerbaan Behalve aanpassing van het tra- cee van de Haffelderweg, moet ook de wielerbaan gedeeltelijk in zuidelijke richting worden verlegd. Een gemeenschappenlije kanti ne/kleedruimte biedt onderdak aan de wieier- en atletiekvereni ging en de boogschutters. In de zuidoostelijke hoek is ruimte gere serveerd voor een terreintje voor de hondenclub Op de Bernhardlaan zijn gisteren tussen 11.15 en 13.00 uur 215 auto's op snelheid gecontroleerd. Zeventien automobilisten krijgen een bon voor te hard rijden. De snelste ging 70 kilometer per uur, terwijl maar 50 maximaal is toe gestaan. Teso zou er jaloers op zijn... De omzetting van de Woningbouw vereniging in een stichting bleek gisteravond een fluitje van een cent. Zonder één vraag te stellen gingen de 47 stemgerechtigde le den akkoord met zowel de statu ten als het omzettingsvoorstel. „U wordt bedankt voor uw in breng", besloot voorzitter Ed Mooijen de mini-vergadering op ironische wijze. Het „Tessels kwartiertje" niet meegerekend nam de bijeenkomst niet meer dan tien minuten in beslag. Het besluit moet de nota ris en het ministerie van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) nog passe ren, maar men kan er vanuit gaan dat niets de nieuwe Woningstich ting Texel meer in de weg staat. De concept-statuten waren im mers al in orde bevonden door VROM, het algemeen bestuur en de voorlopige bewonersraad. Dat gisteravond in de kantine van het voormalige LBO geen kritische noten gekraakt werden, kan wor den toegeschreven aan de voor lichting die door directie en bestuur aan de leden is verstrekt. Veel vragen zijn reeds gesteld op de laatste algemene ledenverga dering vorig jaar. Bij die gelegen heid stemden de leden in principe in met de omzetting, onder voor waarde van een goede mogelijk heid tot inspraak. Aan die wens is de afgelopen periode al gedeelte lijk tegemoet gekomen door het instellen van een voorlopige bewo nersraad. Deze wordt gevormd door leden die zich meteen op de jaarvergadering aanmeldden of la ter op een advertentie reageerden. De raad was betrokken bij het op stellen van de concept-statuten. Voorzitter Mooijen bedankte de le den van de raad gisteravond voor hun inbreng. Ook de werknemers van de Woningbouwvereniging en de heer Martin Hoytink van de Na tionale Woningraad kregen een speciaal woord van dank. Bewonersvereniging De bewonersraad krijgt in de nieu we constructie een behoorlijke rol. Méér dan thans het geval is, zal sprake zijn van overleg met de di rectie en de nieuw te vormen Raad van Commissarissen. Be doeling is dat naast de Wo ningstichting een bewonersver eniging wordt gevormd. Uit elke wijk wordt een bewoner afgevaar digd naar de bewonersraad, die op haar beurt iemand kan voordragen voor de Raad van Commissaris sen, Vijf leden van het bestuur van de Woningbouwvereniging vormen de voorlopige Raad van Commis sarissen: Ed Mooijen, Bart Siebe- ling, Marga Keyser-Bakker, Louis Uriot en Maarten Smit. Zij hebben als taak personen aan te zoeken die over de vereiste deskundigheid beschikken om als commissaris te kunnen fungeren. De aandacht is plaatsen. We voeren een conser verend beleid. Het is al moeilijk genoeg de bestaande logies in stand te houden. Daarom denken we niet direct aan iets nieuws." Toch hield de wethouder de deur op een kier. „Stilstand is ook ach teruitgang. Ik zie dit wel als een positieve nieuwe ontwikkeling." Sporthal Er vanuit gaande dat sportzaal De Ferrever zal verdwijnen ziet de sportraad uitbreiding van Sporthal „Ons Genoegen" richting OSG „De Hogeberg" als het beste al ternatief. De Ferrever wordt nu ge bruikt voor sporten als judo, ballet, tafeltennis en boogschieten. „Er kan in Ons Genoegen gebruik wor den gemaakt van de bestaande kleedruimtes en kantine." Een rui me berging, die in verbinding komt met de bestaande bergruimte biedt plaats aan oefenmaterialen. De sportraad wil Ons Genoegen zelfs opwaarderen door de zaal ge schikt te maken voor basketbal. Zwembad In de centralisatiegedachte pas sen niet de gemeentelijke plannen een sportaccommodatie te inte greren in zwembad Molenkoog. De werkgroep achter deze plan- Lees verder pagina 7 Een 19-jarige Utrechtenaar raakte zaterdag rond 18.00 uur met zijn auto in de berm van de Pontweg, in de buurt van de Amaliaweg. Hij botste tegen een verkeersbord, waardoor zijn auto zwaar bescha digd raakte. De politie ontdekte dat de man alcohol had gedron ken. Omdat de Utrechtenaar alle medewerking weigerde werd zijn rijbewijs ingevorder. naar een „opfris-stage" om nieu we energie op te doen. De rust en diversiteit van Texel maken het eiland tot een aantrekkelijke loka- tie." Tegen deze achtergrond heeft de sportraad aan de westkant een (particuliere) verblijfsaccommoda- tie met 30 40 bedden in het plan opgenomen die het midden houdt tussen een jeugdherberg en een hotel (Sportel). In een eerste reactie toonde wet houder Krijnen zich over dit hotel weinig enthousiast. „U kent onze houding ten aanzien van de slaap- De nieuwe glasbakken, die nodig zijn om glas naar kleur te kunnen scheiden, arriveren in de loop van februari. In alle negen gemeenten van het gewest Kop van Noordhol land zullen de bestaande gele con tainers worden vervangen. Het is nog niet zeker of de nieuwe exem plaren weer op dezelfde plaatsen komen. De gemeente is hierover nog in onderhandeling met het be drijf dat de glasbakken leegt. De nieuwe bakken zijn voorzien van drie inwerp-openingen, waarin men witte (doorzichtige), groene en bruine flessen kan gooien. Deze voorsortering bevordert het herge bruik van glas en zorgt voor een besparing op de verwerkings kosten. Paspoorten, rijbewijzen, autora dio's, een bundel met liedjes, rol letjes snoep, een attachékoffer en een kinderzitje. Eén kamer van het Texelse politiebureau ligt vol spullen, buitgemaakt bij meerdere autokraken in de nacht van 19 op 20 december. De daders zijn ge pakt. Nu is het wachten op de eigenaars die hun goederen mo gen afhalen. Onderzoek naar de auto-inbraken leverde één verdachte op. Toen die aan de tand werd gevoeld, konden nog drie daders worden aange houden. Twee meisjes van 15 en 16 jaar en twee jongens van 21 en 28 jaar werden vrijdag voorgeleid bij de officier van Justitie die besloot ze voorlopig op te sluiten, aangezien het onderzoek nog in volle gang is. Om die reden wil de politie nog niet zoveel kwijt over de zaak. „Het zijn bekenden van ons, de twee mannen zijn al eens eerder met de politie in aanraking geweest. Eén van hen verkeert zelfs nog in een proeftijd", aldus een woordvoerder Uit verveling? Twintig auto-inbraken zijn dojor het viertal bekend. Het vermoeden bestaat echter dat zij bij nog meer diefstallen en inbraken in wonin gen betrokken zijn. Over de moti vatie van de vier Texelaars is geen duidelijkheid. „Verveling mis schien, maar ook wel een manier om aan geld te komen. Ze wilden de rijbewijzen en paspoorten aan de overkant proberen te verkopen, maar waren daar nog niet toe ge komen." Het viertal had verschillende ver- blijfsadressen op het eiland. Huis zoeking leverde een groot deel van de buit op. ledereen die aangifte heeft gedaan van een inbraak in zijn auto in de bewuste nacht, is gebeld met het verzoek even op het politiebureau langs te komen om zijn of haar spullen op te halen. Nog niet iedereen heeft daar ge hoor aan gegeven. „We laten de goederen nog tot donderdag op het bureau, dus het kan nog." gericht op Texelaars met juridi sche, financiële en bestuurlijke kennis van zaken. Van de overige leden van het te ontbinden bestuur zal op 7 maart informeel afscheid worden genomen. Het gaat om Bep van den Berg, Wil Zutphen, Paul Kikkert en Jan Pijl man. De deskundigheid van de Raad van Commissarissen is ver eist om op directieniveau te kun nen adviseren en controleren, wat gezien de gecompliceerde regel geving specialistenwerk is. De di rectie blijft in handen van Hans Wendrich. Urgentie De Woningbouwvereniging telt circa 3000 leden, van wie er 950 tevens bewoner zijn. Voor deze laatste categorie is er straks de bewonersvereniging. Alle anderen worden bedankt voor de moeite. Aan de situatie dat mensen auto matisch een woning konden krij gen als ze maar lang genoeg lid waren, komt hierdoor een eind. De stichting zal uitsluitend op basis van urgentie handelen. In de loop van het jaar wordt een nieuw toe wijzingssysteem voor woningzoe kenden ingevoerd. De nog niet afgehaalde spullen van de autokraken liggen uitgestald in het politiebureau. (Foto Frans Hopman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1