Cjroen "Zwartsjexeh in het harL, Strekdam moet zandlek naar Waddenzee dichten Minister geeft sneller dan verwacht groen licht Voormalig Veronicaschip niet welkom in haven Zandsuppletie Eierland deze zomer al van start Nummer w Positieve reacties op „eigen" Arbo-dienst 2 SM Revolutionair riool camping Kogerstrand 3 w Teso-motie afgestemd 5 s* Hoe bekend is de raad? 5 w Kees Dekker neemt afscheid van zijn pomp 9 w Boekenschrijver vertelt 9 -Qorszel Vanaf maandag oefening met echte bommen Uitgelekt rapport: Texel te klein Dode vogels geen reden voor alarm Wachthuisje Hoornders hiaat in herinrichting Radioprogramma over bommen op Vliehors TEXELSE SJCOU RAX'T Verkiezings- programmaboekj e 1994-1998 GROEN M Valentijn- special ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10858 VRIJDAG 11 FEBRUARI 1994 ve Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 rtentle/abonnementen telefoon (02220) 62600. ctie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,on (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 ctie buiten werktijd Gerard Timmerman, orlwal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. "»Tr-"T ogelijke situatie van de Eierlandse kust zoals die er volgens Rijkswaterstaat in 2045 uit zal zien. Duidelijk zichtbaar is het brede strand ten zuiden van de strekdam. en verrassing, maar toch sneller dan verwacht gaf minis- Maij-Weggen deze week groen licht voor de bouw van i strekdam haaks op de kust van Eierland. De Texelse r zal met een lengte van 550 meter, gemeten vanaf de gwaterlijn, de langste van Nederland zijn en als voor- eld dienen voor eventueel toekomstige projecten. De m zal op zijn vroegst halverwege 1995 zijn voltooid. et de dam willen we het zand- naar de Waddenzee dichten", is Mart Zijm, hoofd technische nst van Rijkswaterstaat (RWS). projectgroep waarvan hij lid is kt nog aan de voorbereidingen het miljoenenproject dat een d moet maken aan de omvang- kustafslag waarmee de •rdkop kampt. r een kruinbreedte van vier ter kunnen vrachtwagens voor lerhoudswerkzaamheden naar eind van de pier rijden en is er ir wandelaars voldoende gele- iheid erover te lopen of te vis- Daarmee komt RWS emoet aan een wens die is lit op de hoorzitting in De ksdorp. Er zullen volgens Zijm n commerciële activiteiten itsvinden, zodat de vergelijking de Scheveningse pier niet op- it. Strandvorming zuiden van de dam, die aan- tend op de bestaande asfalt- wering tussen paal 30 en 31 in zee gaat, zal zich volgens de prog nose in de loop der jaren zand af zetten. De invloed van de pier zal zich ongeveer anderhalf tot twee kilometer zuidwaarts uitstrekken. Toch zal het nog jaren duren voor er strandvorming van enige om vang zal plaatsvinden. Zijm: „Er zal zelfs nog wel een tijdje sprake zijn van kustafslag. Behalve de suppletie in 1994 en 1995 vanaf een halve kilome ter voorbij paal 25 tot halverwege paal 29 en 30, zal er over vijf jaar ook nog zand op het strand moeten worden ge bracht, al zal dat wel een stuk minder zijn dan de huidige hoe veelheid. In combinatie met de suppleties die nog nodig zijn, le vert de dam naar verwachting een halvering van de kosten. IJmuiden Direct aan de noordzijde van de dam zal zich door stromingsveran dering enige afslag voordoen. Om de asfaltwering te sparen zullen Omdat niet iedereen weet in welke bak welk afval moet, zendt de overheid humo ristische TV-spotjes uit die ons nog milieubewuster moeten maken. Dat geldt natuurlijk niet voor Tesse- laars, want wij houden ons eiland al jéééren brand schoon met groene en grijze bakken, chemo- en glasbak ken enz. enz. Er zijn afval- verwerkingsdeskundigen die steeds vaker vraagte kens zetten bij dit systeem en menen dat de gezamen lijke verbranding van bijna al bet vuilnis toch beter zou zijn. Wij weten het niet en 9aan trouw verder op de in geslagen weg. De toekomst zal het leren. Men is het wèl eens over het gescheiden inzamelen van gekleurd glas. We hebben er meteen een leuke attractie bij: fles sen werpen! De nieuwe glasbakken zijn namelijk voorzien van drie „inwerp- openingenDat wordt la chen. „Drie flessen voor een kwartje, dames en heren! Aan deze kant is nog een plaatsje vrij! Winnen, win nen, winnen, winnen, win nen! Wie in één keer zijn flessen er feilloos inkrijgt, wordt de Tesselse F lessen- werper. Opstellen achter de witte streep, daar ga at-ie. Ai, ai, jammer, net mis met die witte, ja de groene in één worp, ja ja nu die bruine, oei de volgende..." We ma ken er meteen een competi tie van waaraan de toeristen kunnen meedoen tijdens de Folkloremarkt. Prachtig! Of is het toch verstandiger om op al het glaswerk weer ge woon statiegeld te heffen Ach, schenk nog eens in, wat een bak... Horszei hier nog wel wat kleine hoeveelhe den zand op het strand moeten worden gebracht. Zijm heeft alle vertrouwen dat de dam het verwachte effect zal heb ben. „We zijn op het idee gekomen door de dam bij IJmuiden, die in de zestiger jaren is verlengd. Daar is nu aardig wat zand tegenaan gespoeld. Verrek, dachten we. Als het daar lukt, moet het hier toch ook kunnen." De kruin zal bij hoogwater boven water uitsteken en loopt richting de kust langzaam op. Het uiteinde van de dam ligt tussen NAP en een halve meter boven NAP. Op het strand bedraagt de hoogte twee meter boven NAP wat over eenkomt met een meter boven de normale hoogwaterlijn. Basis Onder het geasfalteerde oppervlak Maandag beginnen F-16 vliegers van de luchtmacht aan een oefe ning met echte bommen op de Vliehors. De training duurt tot 28 februari. Op zaterdag en zondag wordt niet gevlogen. De vliegers, afkomstig van de vliegbasis Volkel, zullen in totaal dertig bommen van vijfhonderd pond afwerpen. Dit als voorberei ding op de uitzending naar het voormalige Joegoslavië. Vanaf 1 april zullen de piloten vanaf de Ita liaanse basis Villafranca vluchten uitvoeren boven Bosnië Herzego- wina, waar ze het vliegverbod zul len afdwingen en op verzoek van de Verenigde Naties luchtsteun zullen verlenen aan grondtroepen. Ook is het mogelijk dat ze worden ingezet voor luchtaanvallen. Overlast Om de overlast tijdens de oefening zoveel mogelijk te beperken wor den de bommen alleen gegooid tussen 10.30 en 11.00 uur en tus sen 14.30 en 15.00 uur. Op Vlie land en Texel worden meetposten opgesteld om geluid en trillingen van de explosies te registreren. Als er aanwijzingen zijn dat de oe feningen ergens op het eiland schade veroorzaken, worden ze onmiddelijk stopgezet. Opschor ting volgt ook bij ongunstige weersomstandigheden. TNO zal onderzoek verrichten naar de ef fecten van de explosies op de om geving. van de pier zal, een immense steenmassa schuil gaan. „Op 550 meter uit de kust staat vijf meter water. De basis van de dam kan aan het uiteinde wel zo'n 50 meter breed zijn. De zeebodem loopt naar het strand toe geleidelijk op." Volgens Zijm is het vooral de enor me hoeveelheid stenen die de dam duur maakt. Om de kosten te drukken wordt wellicht deels an der materiaal gebruikt dan stenen, maar zeker is dat nog niet. Over een dam van caissons zoals Mei- jert Boon voorstelde of bijvoor beeld damwandprofiel heeft RWS wel nagedacht. „Elke methode Gemeenten met minder dan 40.000 inwoners zijn in de toe komst te klein om zelfstandig te blijven. Dat staat in een geheim rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarvan conclusies naar buiten zijn gelekt. Harenkarspel, een kleine Noordhollandse gemeen te, is om die reden uit de VNG gestapt. Texel is dat vooralsnog niet van plan, antwoordde bur gemeester Van Rappard dins dagavond op een vraag van Cor Kuip (Texels Belang). „Het re kensommetje is uit zijn verband getrokken. Als college hebben we over de conclusies in dit rapport nog geen standpunt in genomen. De problematiek is veel meer omvattend dan op het eerste gezicht lijkt." heeft zo zijn voor- en nadelen. We hebben de beste gekozen." De stenen dam wordt op zijn plaats gehouden door zinkstukken van rijshout en polypropyleendoek die allereerst worden afgezonken. Een zorgvuldig karwei, waarvoor goed weer nodig is. In het beoogde ge bied staat altijd een stevige stro ming. Daarom zal de bouw waarschijnlijk pas in het voorjaar van 1995 van start gaan. De totale bouw zal ongeveer een half jaar vergen. Lees verder pagina 7 De hoeveelheid ernstig verzwakte en dode zeekoeten die momen teel op Texel aanspoelt is geen re den voor ongerustheid en heeft niets te maken met de gifzakje- saffaire. „Het zijn er niet bui tensporig veel voor de tijd van het jaar", aldus Nioz-bioloog Kees Kamphuizen. „Die vogels hebben een zeer gese lecteerd dieet. En daar horen gif zakjes niet bij", aldus Kamphuizen. Naar zijn mening zijn de twintig jonge zeekoeten die in afgelopen twee weken op het Texelse strand terecht kwamen van de honger omgekomen. Henk Brugge van EcoMare denkt daar net zo over. „Er zijn een paar vo gels opengemaakt, maar vanbin nen is niets bijzonders aangetroffen. Ze vertonen geen spoor van darmontstekingen of verbrande longen, iets dat je bij vergiftiging zou verwachten. Wèl waren ze extreem vermagerd, zo'n 600 gram wogen ze. Een kilo is het normale gewicht voor een zee koet." Bij EcoMare zijn ook enige volwas sen zeekoeten aangeleverd die on der de olie zaten. „Het was zulke verse stookolie dat je er zowat een auto op kunt laten rijden", aldus Brugge. Niet bekend is of de olie afkomstig is van de vlek die on langs bij Schiermonnikoog is ge signaleerd. Het voormalige Radio Veronica pi- ratenzendschip „Norderney" is door een groep Leeuwarder on dernemers omgebouwd tot bar- discotheek. Ze hebben de ge meente verzocht om een vergun ning voor een ligplaats in de haven van Oudeschild. Het colle ge wijst dit af en ook rijkswa terstaat gaat niet akkoord. De Leeuwarder ondernemers zoe ken een geschikte ligplaats voor de Norderney, die aan de buiten kant nog in de originele staat ver keerd, maar aan de binnenzijde tot een zeer moderne, van geluidsiso latie voorziene horecagelegenheid voor vijfhonderd personen is om gebouwd. J. Kabel: „Het is een (Bron Rijkswaterstaat Directie Noord-Hollend) PEN-koelwaterbassin. De ge meente heeft een claim op het koelwaterbassin achter de PEN- centrale die aan het eind van dit jaar sluit. Mogelijk kan de jachtha ven ermee worden uitgebreid. Be richten dat het energiebedrijf het bassin zou ontmantelen, berusten volgens wethouder Terpstra niet op waarheid. „Het moet alleen worden gereinigd." zeeschip, dus we hebben aanvra gen gestuurd naar havenplaatsen als Harlingen, Terschelling, Texel en Leeuwarden." De exploitanten, die allen werkzaam zijn in de hore ca, hebben inmiddels een juridi sche uitspraak waardoor het, met enige moeite, mogelijk is in de Friese hoofdstad een vaste lig plaats te krijgen. Op Texel wordt dat niets. Het bestemmingsplan laat een dusda nige activiteit niet toe en ook de vrijstellingsmogelijkheden bieden geen soelaas. Bovendien geeft rijkswaterstaat aan dat de haven vol is en dat alleen vergunning wordt verleend voor tijdelijke ver blijven, zoals vissersschepen of de bruine vloot. Rijkswaterstaat wil liefst voor de zomer al een begin maken met de suppletie van het strand vanaf 500 meter ten noorden van paal 25 tot halverwege paal 29 en 30. Komend voorjaar zal het strand tussen paal 9 en 12 nog worden opgehoogd. Het strand tussen paal 25 en 30 is vier jaar geleden voor het laatste opgehoogd. „Van de 2,5 miljoen kubieke meter die toen is op gespoten ligt er nu nog een klein gedeelte. Maar bij een volgende Busreizigers vanuit Den Hoorn zullen in de toekomst wellicht in de open lucht moeten wachten. Bij de herinrichting van de Her enstraat en De Naai (budget 400.000,-) ziet het college on danks aandringen van de raad geen kans middelen beschikbaar te stellen voor een abri. „We heb ben er gewoon geen geld voor", becijferde wethouder Eelman. Haar opmerking wekte verbazing bij de raadsleden. Volgens Kees Hin (CDA) hoeft een historisch wachthokje, passende in het nostalgische straatbeeld na de herinrichting, niet veel extra te kosten. Op een terrein bij Oude schild zouden nog twee oude Teso-wachthuisjes staan die je er zo kan neerzetten. „Die zijn echter niet oud genoeg voor dat straatje en bovendien al verzegd aan ande ren", viel Gelein Jansen Hin in de rede. Volgens Jaap Vlaming (Groen Links) heeft een histori sche uitgevoerde abri in Den Hoorn totaal geen zin. „Met al die geparkeerde auto's bestaat er he lemaal geen historisch straat beeld." Gerbrand Poster (Texels Belang) vond dat het college niet moet muggeziften. „Het is toch een flutbedrag op het totaal." I.M. ADVERTENTIE Bistro ,De Taveerne" 11 De Koog, telefoon 17585 Vrij., za. en zondag -geopend v.a. 16.30 uurte}? Wij serveren naast onze menukaart J.J. div. specialiteiten! JA Tot ziens in De Taveerne _1-U. storm kan dat zo zijn verdwenen", aldus Mart Zijm van Rijkswa terstaat. Ondanks de kustafslag stelt hij vast deze zandlaag het overeenkomstig de verwachting heeft volgehouden. „Maar de mi nister heeft opdracht gegeven dat de duinvoet van 1990 moet wor den gehandhaafd. Uitstel van de suppletie is dus niet mogelijk." Er zal ditmaal twee miljoen kuub zand op het strand worden ge bracht. De aannemer moet dat binnen twee jaar hebben geklaard, maar mag het werk ook in één jaar afronden." De dienst wil de aan besteding op 31 maart rond heb ben. RWS houdt bij de planning rekening met de aanleg van de pier volgend jaar, die tussen paal 30 en 31 komt. Dat gedeelte zal niet worden verhoogd. De zand suppletie van paal 9 tot 12 zal waarschijnlijk half april beginnen. Een reportageteam van het actua liteitenprogramma Hier en Nu maakt maandagmorgen radio opnamen van de vliegoefeningen met echte bommen op de Vlie hors. Verschillenden Texelaars zul len in de uitzending aan het woord komen. Het programma zal maan dagmorgen rechtstreeks via radio 1 zijn te beluisteren, waarbij rond 9.00, 10.00 en 11.00 uur aandacht aan de Vliehors wordt besteed. I.M. ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant van W en een drogisterijen Weverstraat 1, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1