Interne problemen op Waalder IJskaschool Film Texelse Arbo-dienst vóór 1 april van stapel VOOR Agenda E .TEXELSE^ COURANT- Uitvoering DEK Cursus „Oki-yoga" Geen vervanging voor De Ferrever „Natuurlijke" liedjes van Bert van Baar van 12 en 13 februari 1994 Kerkdiensten zondag 13 februari Aris Bremer schrijft stuk over dementie Meesterwerk „The Witches" Bewoners Klif eens over parkeerplan Koger spullenmarkt Jaarvergadering dorpscommissie van Den Hoorn Erkenning voor hondenclub Lezing bedevaarten Weer zieke zeehond naar EcoMare Politiebureau uur eerder dich Uitbreiding via bezwaarschrift TEXELSE^COURAN VRIJDAG 11 FEBRUARI 1994 Het rommelt binnen de muren van de Redmer IJskaschool in De Waal. Berichten over de gespan nen situatie op de school en ziek te onder onderwijzend personeel bereikten ook de gemeenteraad. „Het gaat er niet goed", stelde Peter Bakker (Groen Links), die er bij het college dinsdagavond op aandrong de situatie onder de loep nemen. De onderwijsinspec tie heeft de kwestie inmiddels in onderzoek. Aanleiding tot de raadsdiscussie was een schadeclaim aan het adres van de gemeente die was in gediend door leerkracht Sylvia Muziekvereniging DEK uit Den Hoorn houdt zaterdag 19 februari om 20.00 uur de jaarlijkse uitvoe ring in dorpshuis De Waldhoorn. Er is bal na. Het orkest van DEK wordt gediri geerd door Dyo Wassink. De tam boers worden geinstrueerd door Nynke Arnout en de majorettes door Baukje Drijver. De muziekstukken die ten gehore worden gebracht zijn onder ande re van Meister, Pezel, Verdi, Vlak, Beek, Huggens en Roccard. De tamboers treden voor het voetlicht met werken van Van Wakeren, Lit- telink, Rutten, Egberts en Henk Kikkert. De majorettes dansen op Tol Tol, Ministats, Kinderen voor Kinderen en de Dolly Dots. Maandag a.s. begint een nieuwe serie lessen oki-yoga, een eigen tijdse vorm van yoga, met ais doel het verkrijgen van „ware gezond heid, echte kennis en helderheid van geest". Plaats van handeling is yogacentrum „de Aleph", We verstraat 54, Den Burg. Deelnemers wordt een juiste ademhaling, correcte lichaamsbe weging en een juiste mentale in stelling aangeleerd. Zo kan men zichzelf beter leren kennen en ob- sereveren in relatie met de omge ving. Het programma omvat ademhalings-, correctie-, rug-, versterkings- en zuiveringsoefe ningen. De lessen worden gege ven van 19.00 tot 20.00 uur of van 20.15 tot 21.15 uur, op maan dagavond in het yogacentrum. De kosten voor 10 lessen bedragen f 110,=. Inlichtingen: P. van Mierlo, telefoon 19706. Schoo na een arbeidsconflict in De Waal. De kwestie is onlangs achter gesloten deuren in commis sieverband besproken. Schoo ver wijt het college na het conflict op de Waalder school een nieuw dienstverband in de weg te heb ben gestaan. Burgemeester Van Rappard be treurde de vervelende situatie waarin Schoo was beland. „Maar er valt de gemeente niets te ver wijten. We hebben ons gebaseerd op advies van een GGD-arts." Dat deze de reguliere arts verving, deed daar volgens de burge meester niets aan af. Met uitzon dering van Van Asselt, Jansen en Poster wees de raad de schade claim van de hand. Dit houdt waarschijnlijk in dat een rechter zich over de zaak zal bui gen. Schoo zal hierover nog over leg voeren met haar advocaat. Zij zegt de discussie in de raad via de radio met verbazing te hebben ge volgd. Onder meer vindt ze het on begrijpelijk dat de burgemeester de schriftelijke adviezen van de bedrijfsarts blijft negeren. Ook de bewering dat zij de brief van 21 september 1992, waarin zij om schadevergoeding verzoekt, on juist zou hebben geadresseerd, is haar in het verkeerde keelgat ge schoten. Ze zegt te kunnen aanto nen dat de brief wel degelijk aan de raad was gericht. Volgens haar hebben b en w de brief achterge- Omdat er voor de gemeente on vermijdelijk een financiële achter uitgang zit aan te komen in de komende jaren, wil het college ex tra voorzichtig zijn met extreem hoge uitgaven. Vandaar dat b en w voorlopig geen besluit nemen over sluiting en vervanging van sportzaal De Ferrever. Volgende week wordt in verschil lende raadscommissies het 1 1 3 rapport behandeld, over nieuwbouw voor zwembad Mo lenkoog en sportzaal De Ferrever. Nieuwbouw van het hoofdge bouw van het zwembad ziet het college wel zitten, maar vervan ging van De Ferrever wordt van de hand gewezen. Omdat de snel verouderende sportzaal steeds duurder wordt in onderhoud, zal het gebouw op den duur wel worden afgestoten. De verenigingen zullen dan in an dere accommodaties moeten wor den ondergebracht. houden en zelf een beslissing ge nomen, die vervolgens door de ambtenarenrechter (en dus niet de civiele rechter, zoals Van Rappard opmerkte) nietig is verklaard. Deskundige hulp Inzake huidige problemen op de school in De Waal, die overigens los staan van voornoemde kwestie, verklaarde wethouder Krijnen (welzijn) op de hoogte te zijn van de moeilijkheden. „We besteden veel tijd aan deze zaak. We zijn in overleg met het onder- wijsteam en de medezeggen schapsraad. Ook de ouders moeten beseffen dat ze in deze kwestie een stem hebben. Maar de situatie vergt veel kennis van zaken. We hebben de onderwij- sinspecteur gevraagd een onder zoek in te stellen." Volgens de wethouder is naar aanleiding daar van deskundige hulp ingescha keld. Al geruime tijd treedt Albert Hoven op als plaatsvervangend di recteur. Zanger/gitarist Bert van Baar uit Schoorl geeft zondagavond een try-out van zijn nieuwe Neder landstalige liedjesprogramma in Klif 12. Aanvang 20.30 uur, en tree f 10,=. Bert van Baar is natuurjournalist en werkt voor onder meer het maandblad Grasduinen, het We reld Natuurfonds, Staatsbosbe heer en Het Noord-Hollandse Landschap. Het is dus niet ver wonderlijk dat zijn liedjes veel te maken hebben met natuur, land schap en dieren. In Klif 12 brengt hij ook nummers die hij in op dracht van Vereniging Natuurmo numenten en Het Noord-Hollandse Landschap schreef. Hij houdt van liedjes met een verhaal en zijn geïmproviseer de aankondigingen nemen niet zelden de vorm van een kleine conference aan. Bert van Baar, zondagavond hele maal solo, treedt gewoonlijk op met zijn groep Jadenk. Hij trad op voor VARA- en VPRO-radio en maakte met zijn vorige groep Drimbone een LP in de tijd dat CD's nog niet waren uitgevonden. Hij heeft iets met Texel, want drie jaar geleden was hij een van de or ganisatoren van Woolstock, het spraakmakende concert voor 1000 schapen. Voor het eerst op Texel wordt zon dag tijdens het optreden van Van Baar ook de videoband vertoond die in augustus 1990 is gemaakt van „Woolstock", het klassieke concert voor 1000 schapen als ar tistiek protest tegen het „door draaien" van miljoenen schapen in Australië na een duikeling van de wol- en vleesprijzen. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. H. R. Betting De Waal: 9.30 u. dhr B. Guiljam De Koog: 9.30 u. ds. G. Huiyser uit Emmer- Compascuüm. Den Hoorn: 11.00 u. ds. G. Huiyser uit Emmer- Compascuüm. Oosterend: 9 30 u. ds. H. K. Fibbe. Oudeschild. 11.00 u. ds. H. R. Betting. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. H. K. Fibbe; bevestiging ambtsdragers. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. drs. F J. Daane; 19.00 u. drs. F. J. Daane. Oosterend: 10.00 u. ds. C. C. Kors uit Opperdoes; 19.00 u. ds. C. C. Kors uit Opperdoes. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u. dienst; woe. 19 febr.: 19.00 u. ds. C. A. van Dieren. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. ds. Mastenmaker. BAPTISTENGEMEENTE 10.00 u. ds. J. Visser. 19 00 u. ds. J. Visser; evangelisatiedienst. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: za. 19.30 u. dameskoor; uitzending via De Lichtboei; zo. 10.45 u. herenkoor; kmdernevendienst; crèche. De Koog: zon. 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, Schilderend 19, Den Burg. Openbare lezing: 10 30 u. „Is het voor God de tijd om de wereld te regeren?" Wachttorenstudie: 11.20 u. „Neem uw toevlucht tot Je hovah." Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur: Dokter R. A. van de Bent, Kikkertstraat 12, De Cocksdorp, telefoon 16234. Aan vragen visites s.v.p. tussen 9.00 en 10.00 uur. Zater dag en zondag apotheek geopend en spreekuur van 12.00-12 30 uur en van 17.00-17.30 uur, zonder af spraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur op zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Wit te Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Gezinsverzorging: Spreekuur na het weekend maandag 08.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Nuttige adressen: *Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11. 'Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Gevonden munitie: Bel de politie. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Rechtshulp: Gratis juridisch spreek-uur, maandag van 9.00 tot 10.00 uur in d' Ouwe Ulo te Den Burg. Aris Bremer uit Oosterend heeft weer een toneelstuk geschreven. Het betreft een eenacter met de Texels klinkende titel „Het gebro ken Licht van Troost". Bremer (53) verzon het stuk, dat handelt over dementie, in opdracht van de Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT). Op woensdag 23 maart gaat de eenacter op Texel in première. De eerste opvoering gebeurt in het kader van een informatiemiddag over ouderen, die wordt gehouden in de Burg. De Koninghal. Demen tie krijgt daarbij speciale aan dacht. Het stuk staat onder regie van Nettie Molenaar en wordt gespeeld door een gelegenheids gezelschap, bestaande uit Gea Kiewiet, Anne Kemper, Marian Ze- gers en Ben Roest. Bedoeling van opdrachtgever SWOT is dat het spel door de herkenbaarheid helpt bij het bespreekbaar maken van de problemen en vragen, waarmee mensen rond dementerenden te maken hebben. „Het gebroken Licht van Troost" vertelt het verhaal van een conflict in een Texelse familie. Hoofdperso nage Maarten de Bok kan, sinds hij is verhuisd naar een bejaarden woning in een ander dorp, het ver trouwde Licht van Troost niet meer zien. Hij is zijn oriëntatiepunt kwijt. Toch, zo zegt hij, heeft hij er nog altijd uitzicht op. Een uiting van dementie, al ziet niet iedereen dat zo in. Op zijn verjaardag komt zijn familie bij elkaar en moet een beslissing nemen... De eenacter is het veertiende to neelstuk dat Aris Bremer op zijn naam heeft staan. Eerder schreef hij zeven kinderstukken en voor volwassen publiek drie korte en drie avondvullende voorstellingen. Ook zijn jongste uitgave zal lande lijk onder aandacht worden ge bracht. Via toneeluitgeverij Vink BV in Alkmaar komt het ter be schikking van toneelgroepen in den lande. Durperhonk. Het Durperhonk in De Cockdorp mag nieuw meubilair aanschaffen voor de groepen 3 en 4. Daarnaast zullen voor een ge handicapte leerlinge enige aan passingen aan het gebouw worden verricht. De superleuke Disney-teken- animatiefilm ALADDIN wordt de komende week bij Cinema Texel geprolongeerd. Het be treft de Engelstalige versie met de stem van Robin Willi ams als de geest. Echt een must voor iedereen. Voor de allerkleinsten kunt u waar schijnlijk beter nog even wachten, want u kunt er van op aan de Nederlandstalige versie binnenkort ook wel op het Texelse doek te zien zal zijn. Een ander meesterwerkje dat deze week draait is de film The Witches, een bijzondere sprookjesfilms naar het be roemde boek van Roald Dahl. Tijdens een landelijke heksen- vergadering in Engeland heeft de Opperheks (Anjelica Huston) het middel gevonden om alle kinderen van de hele wereld uit de weg te ruimen. Eén druppeltje is genoeg om een kind in een muis te veran deren. De kleine Luke is het eerste slachtoffer en veran dert in een spichtig roodharig muisje. Maar hij laat dat niet op zich zitten en trekt ten strijde tegen alle heksen op het feest. Het resultaat is een fantastische apotheose. De film is geschikt voor kinderen vanaf een jaar of zeven. THE REAL McCOY Kim Basinger is een beetje uit het filmbeeld verdwenen. THE REAL McCOY had haar weer wat terug moeten brengen aan het firmament, maar dat is tot nu toe niet echt gelukt. Ze speelt een meesterdieveg- ge en brandkastenkraakster die juist besloten had het rechte pad te kiezen. Dan wordt echter haar zoontje door een paar schurken gekid napt. Zij kan haar kind terug krijgen als ze voor die boeven nog één keer een superkraak wil uitdenken en zetten... THE WITCHES, za./zo./wo. 14.00 uur. ALADDIN, za./zo./wo. 15.30 u., do. t/m ma. 19.00 uur, di./wo. 19.00 uur én di. 14.00 uur. THE REAL McCOY, do. t/m ma. 21.15 uur. Vrijdag 11 februari Vanaf 14.00 uur worden in hotel De Lindeboom biljart wedstrijden gehouden om het kampioenschap van Texel. In Cinema Texel draait om 19.00 uur „Aladdin" en om 21.15 uur „The real McCoy". Landelijk lijstaanvoerder Hans van Mierlo van D66 is vanaf 20.00 uur betrokken bij een informele politieke discussiea vond in De Raadskelder in Den Burg. Vrije toegang voor ieder. Zaterdag 12 februari In Midden-Beemster begint om 10.30 uur de tweede na tionale midwintershow van Texelse rammen, uitgaande van het Texels Schapenstam boek in Noordholland. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „The Witches", om 15.30 en 19.00 uur „Aladdin" en om 21.15 uur „The real McCoy". In De Lindeboom is de vijfde dag van de Texelse biljartkam pioenschappen. Om 10.00 uur finales libre en van 14.00 tot 18.00 en na 19.30 uur voorronden driebanden. Van 17.00 tot 23.00 uur wordt het lepe de Boer- zaalvoetbaltoernooi gehouden in sporthal Ons Genoegen. Vanaf 20.00 uur wordt bingo gespeeld in dorpshuis De Wie lewaal in De Waal en in de SVO-kantine in Oosterend. Toneelvereniging De Duinkan- ters brengt in de dorpskelder in De Koog het stuk „Dokku mer koffie"; 20.00 uur. Zondag 13 februari De sportvissersclub houdt aan de dijk bij de asfaltfabriek te Oudeschild een wedstrijd van 8.30 tot 10.00 uur. In manege Akenburg wordt van 9.15 tot 18.15 uur een dressuurwedstrijd gehouden; publiek is welkom. In De Lindeboom worden de Texels kampioenschappen bil jarten afgerond. Om 10.00 uur voorrondes driebanden en om 14.00 uur finales drie banden. In IVN maakt een wandel tocht door De Muy onder lei ding van Edwin van Egmond. Deelname staat (gratis) open voor ieder; start 14.00 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „The Wtches", om 15.30 en 19.00 uur „Aladdin" en om 21.15 uur „The real McCoy". In dorpshuis d'Ouwe ULO wordt een middag over bui tenlandse culturen gehouden. Discussie over verschillen met Nederlandse gewoonten. En tree vrij; aanvang 14.30 uur. In theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn wordt vanaf 20.30 uur opgetreden door Bert van Baar met „Natuurlijke liedjes". Entree f10,-. Maandag 14 februari In Cinema Texel draait om 19.00 uur „Aladdin" en on 21.15 uur „The real McCoy", Om 19.30 uur heeft de raads commissie voor algemeen er organisatorisch beleid eer openbare vergadering. Ondei andere gewestelijke zaken er informatie over de gifzakjes affaire. Dinsdag 15 februari In Cinema Texel draait on 14.00 en 20.30 ui „Aladdin". Voor de Oudere Doopsgezm de Zusterkring houdt ds Knipscheer een lezing over dt musical Jesus Christ Su perstar; 14.30 uur. De raadscommissie voor wel zijnsbeleid heeft in het raad huis een openbar! vergadering, aanvang 19.31 uur. Onder andere wordf gesproken over het zwembal Molenkoog. De Plattelandsvrouwen var) de afdeling Texel hebben in di| voormalige LBO-kantine eer muzikale avond, verzorg* door H.J. Trooster; 20.00 uu'1 De Historische Vereniging Texel houdt in d'ouwe Uil een bibliotheekavond, alleer toegankelijk voor leden 20.00 uur. Hoogwater te Oudeschild Vr. 11 09.31 en 21.251 Za. 12 09.47 en 21.55 i Zo. 13 09.37 en 22.14i Ma. 14 10.10 en 22.44* Di. 15 10.30 en 23.261 Wo. 16 10.47 en 23.25 i Do. 17 10.47 en 23.47 Vr. 18 11.14 u Aan het strand is het ongeveer et uur eerder hoog water. De zon kor 13 februari op om 7.58 u. en ga< onder om 17 48 u. 18 februari eerl ste kwartier; 1 2 februari springtij. Het ziet ernaar uit dat de „eigen" Texelse Arbo-dienst nog vóór 1 april van de grond komt, hoewel nog niet alle Texelse bedrijven in teresse hebben getoond. Na de informatieavond onlangs in De Lindeboom werd onder de 1100 ondernemingen van Texel een en- quete gehouden om te weten of deze bereid waren zich aan te slui ten bij de Arbo-dienst van de Sa menwerkende Bedrijfs Geneeskundige Diensten (SBGD) te Alkmaar. Bijna 60% (vertegen woordigend 1300 werknemers) reageerde positief, wat voor de SBGD voldoende basis voor een offerte werd gevonden. Die offerte wordt volgende week verwacht en Maar liefst 42 bewoners van het Klif in Den Hoorn waren woens dagavond bijeen om te praten over de parkeerproblemen in hun straat. Het voorstel van de dorps commissie om op terrein van Axel Lap parkeerruimte te maken wordt overgenomen. Het plan zal aan de gemeente worden voorgelegd. Maar omdat dit niet meer is te rea liseren vóór het komende seizoen, wil de dorpscommissie dat in ieder geval op korte termijn door de ge meente maatregelen worden ge troffen waardoor duidelijk blijkt waar op Klif wèl en waar niet mag worden geparkeerd. De dorpscommissie van De Koog wil op een nog nader te bepalen datum een grote „spullenmarkt" houden ten bate van het nieuw te bouwen dorpshuis. Met de schoonmaak voor de deur komen er waarschijnlijk genoeg bruikbare spullen boven water die de markt goed kan gebruiken. Wie spullen heeft waar men graag vanaf wil, kan 17172 of 17283 bellen. De spullen worden dan thuis op gehaald. De Hoornder dorpscommissie houdt woensdag 16 februari om 20.00 uur jaarvergadering in dorpshuis De Waldhoorn. Naast allerlei zaken die in het dorp spe len, staat ook een bestuursverkie zing op de agenda. Jeanet ter Steege en Hans Zijm zijn beiden aftredend en herkiesbaar. zal worden beoordeeld door het Texels Verbond van Ondernemers (TVO), de Texelse afdeling van de Nederlandse Vereniging van On dernemers in het Bouwbedrijf (NVOB) en bedrijfsadviseur J. Vonk. Het gaat om een raamove reenkomst, die per bedrijf kan worden aangepast als men meer of juist minder diensten van de SBGD wil afnemen. Als het er goed uitziet zullen TVO en NVOB hun leden adviseren in zee te gaan met de SBGD, zodat die een conti nu bezet steunpunt op Texel kan De hondenclub HSV DOS, die al zes jaar op Texel actief is, is sinds vorige week erkend door de Ne derlandse Bond voor Gebruikshon- den. Op het eiland is nog een bij die instantie erkende hondenvere niging actief, namelijk HCT. HSV DOS traint iedere zondag morgen op de Molenbuurt. Jan Kroonen is de hoofdinstructeur. Het bestuur wordt gevormd door Dirk Hoogenbosch, Nico Waarts en Coby Dogger. De heer Zijp uit Den Helder zal woensdagavond in de Witte Burcht te Den Burg vertellen over pelgrimages en bedevaarten. In het bijzonder gaat hij in op zijn reis naar Santiago de Compostella. De bijeenkomst, die om 20.00 uur be gint, is georganiseerd door het RK Vrouwengilde, staat open voor alle belangstellenden. Tevens is de Welfare aanwezig met een ver koopstand. In EcoMare is dinsdagavond de vijfde zieke zeehondenbaby in korte tijd opgevangen. Het dier is een mijl op zee ter hoogte van Schoorl door een sportvisser op gepikt. De grijze zeehondenbaby, die door de vinder en zijn gezin „Seabird" is gedoopt, deed zelf pogingen om aan boord van het vissersbootje te komen. Het ongeveer twee maan den oude vrouwtje heeft te lijden van longworm en infecties aan haar voorflippers. „De eerste week is het altijd afwachten of ze het halen", aldus verzorger Henk Brugge. „Ze weegt 20 kilo, terwijl 35 kilo bij deze leeftijd normaal is." De overige vier jonge dieren zijn al aardig opgeknapt. stichten. Enkele dagen per v, zal een arts aan deze Te» Arbo-dienst zijn verbonden zc alle keurings- en controlew zaamheden op het eiland zelf) nen plaatsvinden, wat veel kos en rompslomp bespaart. Verwa wordt dat zich nog meer bedrij zullen aansluiten. Bij onge» 2500 werknemers kan de artsi dag ter plaatse beschikbaar Het is met uitgesloten dat bet ven die nu nog niet hebben get geerd, de voorkeur geven aam andere organisatie want de SB is niet de enige die op de Te» markt wil opereren. In elk gt moeten alle bedrijven binnen ti jaar zijn aangesloten bij een A' dienst. Als gevolg van de reorgamsati het politiebureau in Den Burg uur eerder gesloten. Bezoel kunnen voortaan terecht tus 9.00 en 17.00 uur. Telefonisd de Texelse politie tijdens kante tijden bereikbaar via het nurw 22188. Daarbuiten moet 121 worden gedraaid. Voor spo eisende gevallen geldt het alge ne alarmnummer 06-11. S.T. Lups aan de Nieuwlanden wil uitbreiding van slaapplaat van zijn appartementenbedri|f Valk. De gemeente gaat ed niet in op zijn verzoek, want bestemmingsplan wordt gewiji en de eerste inspraakronde ii voorbij. Lups kan nog wel bezw maken tijdens de ter visie legg« t hijtiijn. Uitgave: Langeveld de Rooy E Postbus 11, 1790 AA Den 8u' Telefoon (02220) 62600, fax" (02220) 14111. Redactie: Hoofdredacteur: Frans Hopman ft dactieleden Tessa de Graaff, Ha* de Graaf, Gerard Timmerman, greet Berndsen. (De redactie is uitsluitend veraf woordelijk voor de redactionele 't houd, dus niet voor de advertentie! Advertenties: Tarieven op aanvraag bij on. advertentie-afdeling Texelaartjes t,: drie regels f7,05, per regel f2,35. Texelaartjes dienen contant: worden betaald, bij facturering wo den administratiekosten berekend Inlevertijd voor advertenties is vot de krant van dinsdag vóór maandJ 10.00 uur en voor de krant van vri dag vóór woensdag 17.00 uur. Abonnementen: Abonnementsprijs f49,95 per h* jaar. Studenten of scholieren, woO achtig aan de vaste wal, hebte recht op 50% korting via ons i studenten-abonnement Bezorging: Voor klachten over deb zorging telefoon (02220) 626b' Buiten kantooruren, bel uw bezorg*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2