■tè Luchtpersriool van Kogerstrand werkt al m KQRf Texels j Noordijkfonds: f1000,- voor Tessels Woordenboek imloop in het bos )egradatiespook jedreigt Tevoko TEXELSE J COURANT' i- - -- - - - v - v>" Verhitte discussie over parkeerplaats cT® U 10 voor Texel: actie tegen Aegon-bouw UI Wat ik zeggen wou... Ze leren het nooit r[exelaartjes stichting Noordijkfonds Texel ieft de uitgave van het Tessels ordenboek gesteund met dui- nd gulden. Voorzitter Klaas Eel- sn overhandigde de symbo- che cheque woensdagavond in losch en Zee" aan schrijver Ge il Jansen. jlet Noordijkfonds is één van de itanties die de uitgave van het jordenboek mogelijk hebben ge- gakt. Belangrijke bijdragen zijn niddels ook verkregen van de meente, Teso, het De Vos van eenwijk-fonds, de stichting tot ivordering van kennis van de Na ur en Cultuur van Texel, het An- fonds en de ABN/AMRO-bank. nder deze bijdragen zou het ek onbetaalbaar zijn geworden, als bij de meeste boeken die het de kleine Texelse markt moe hebben, is een grote oplaag it mogelijk, waardoor de kost- js per boek al gauw te hoog irdt. Van een boek dat behoor- in de smaak valt worden er op iel meestal niet veel meer dan izend verkocht, zo heeft de er- ing geleerd. Méér gaan er uit- delijk wel weg, maar dat duurt cele jaren en het in voorraad iden van boeken is economisch lantrekkelijk. Van het Tessels lordenboek werden er echter h veel meer gemaakt om de ze- heid te kunnen geven dat het jurende enige jaren nog voor [hebbers verkrijgbaar zou zijn. Niet agrarisch de weken na de verschijning ld het boek vlot zijn weg naar publiek maar er zijn er genoeg irgebleven om gegadigden die h later melden, van dienst te ld uit het Noordijkfonds was op plaats omdat het doel van dit ids is steun te geven aan initia len waarmee de Texelse sa- inleving is gebaat. Het hoeft niet persé een agrarisch doel zijn. Het fonds heeft wel een 'arische achtergrond. Het werd lericht in 1981 met geld dat irbleef na opheffing van de ver- ling die zich bezig hield met de tijding van tbc onder het ilse rundvee. De naam komt dierenarts Noordijk die zich ronder verdienstelijk heeft ge lakt bij het tbc-vrij maken van Texelse rundveestapel. Het ids werd naderhand aangevuld de batige saldi van andere, Is opgeheven agrarische vere- ingen. De rente van het kapitaal ikt de jaarlijkse uitkering van aan een of ander Texels eenschapsdoel mogelijk. ptiekvereniging Texel houdt dag voor de vierde maal deze iter een trimloop. Voor de jeugd |en met 12 jaar bedraagt de af- Jid 1,3 km. De oudere jeugd tot Imet 16 jaar loopt 3,1 km. De Jioren kunnen kiezen uit 3,1, 6,2 l,3 km. Het parcours is vrijwel keel vlak en loopt over bospa- l. Inschrijving vanaf 10.30 uur Kiosk Het Turfveld. De jongste gd start om 11.00 uur, de overi- om 11.15 uur. luitwedstrijd van Tevoko heren igen Madjoe 4 in Enkhuizen 'd binnen een uur met 3-0 ver in. Zonder hoofdaanvaller Mar- Leopold werd enthousiast aan wedstrijd begonnen. Beide ms waren aan elkaar ge- aagd. Tot 10-10 kon Tevoko de outineerde nummer drie van klassement aardig bijhouden, jar daarna ging het mis. de tweede set had Tevoko nog eer moeite zich op het spel te leentreren. Twee time-outs van ach André van der Vliet moch- niet baten. Binnen enkele mi- n keek Tevoko tegen een :erstand van 12-2 aan. Invaller rt Klein Breteler maakte ver lens een goede invalbeurt, zo- Tevoko nog terug kon komen 12-8. Wederom was het de line van Madjoe 4 dat van zich spreken. Resultaat: setver- met 15-8. derde set verliep vervolgens beter. Goed georganiseerde allen zorgden ervoor dat Tevo- snel uitliep naar een voor- 'ng yan 4-10. Dat Tevoko zich zo'n luxe geen raad wist, k wel uit de inhaalrace die 'joe 4 begon. Zeer gerouti- d speelde het team de set uit, 1, en won daarmee de wed- met 3-0. Tevoko krijgt al itmerries van het degrada- 'ook en zal alles uit de kast 'ten halen om niet te degrade- Komende zaterdag speelt Te- een uitwedstrijd tegen De 'el uit Tuitjenhorn. VRIJDAG 11 FEBRUARI 1994 Bestuur en directie van de RST en mensen van de betrokken bedrijven poserend bij een van de verzamelputlen van het lucht- persrioolsys teem De revolutionaire, op luchtdruk werkende riolering op de camping Kogerstrand is in een zodanig sta dium van afbouw, dat woensdag een deel ervan kon worden be proefd. Vertegenwoordigers van opdrachtgeefster RST en de be trokken bedrijven waren er getui ge van hoe „afvalwater" vanuit een der verzamelputten bij de zuidgrens van de camping via de persleiding in de richting van het verzamelpunt bij de Badweg werd geblazen. Afgezien van een proef op veel kleinere schaal elders in het land, is het de eerste keer dat een der gelijk afvoersysteem voor vuil wa ter in de praktijk wordt toegepast. De RST koos voor deze methode vooral wegens het geringe onder houd dat het vergt in combinatie met een minimale kans op sto ringen. Het gebruikelijke systeem met persleidingen werkt met draaiende pompen, die het rioolwater naar het openbare riool stuwen. Bij het systeem op Kogerstrand, geleverd door de firma Ranzijn uit Opmeer, wordt het rioolwater met lucht, af komstig van compressors, door de leidingen geperst. Telkens als dat gebeurt wordt de hele leiding schoongeblazen waardoor er geen zand of andere ongerechtigheid in achterblijft, terwijl pompstoringen (bijvoorbeeld door vreemde voor werpen in de schoepen) zich uiter aard niet kunnen voordoen. Compressors Het uit vier armen bestaande lei dingnet van dit systeem strekt zich aan elke kant van de Badweg zo'n 1400 meter in zuidelijke en noordelijke richting uit. Totaal 28 luchtpersrioolputten die bij de to taal 21 toiletgebouwen van Texels grootste camping zijn ingegraven, zijn erop aangesloten. Vier com pressors, een aan het eind van el ke arm, maken deel uit van het systeem. Op gezette tijden, tel kens als een van de opvangputten in de betreffende arm vol is, ko men ze in werking en blazen alle putten van de leiding met een druk van 2,5 atmosfeer leeg. Dit afval water kan zich in een speciale zinkput van zand ontdoen en komt terecht in een centrale put in de Door een braakliggend perceel aan de Parnassiastraat in terichten als parkeerplaats gaat de gemeente met een idee van buurtbewoner Van der Vis aan de haal. Dat is de mening van Gerbrand Poster (Texels Belang), die het in felle be woordingen dinsdagavond tever geefs voor de logiesverstrekker opnam. Nadat Van der Vis de eerste was die zijn oog liet vallen op het per ceel om er de auto's van zijn gasten kwijt te kunnen, besloot de gemeente er toch zelf maar een parkeerplaats aan te leggen. Peter Bakker (Groen Links) waarschuw de dat een openbare parkeerplaats een ongewenste verkeersstroom in de straat zou veroorzaken. Een raadsmeerderheid vond het ver standiger in plaats van de geplan de parkeerautomaat de ruimte te verhuren aan de omwonenden, die evenveel recht hebben op parkeer ruimte. Wethouder Terpstra deed water bij de wijn en beloofde drie plaatsen te reserveren voor Van der Vis en de rest aan andere buurtbewoners te gunnen. Badweg. Vandaar gaat het via een persleiding de duinen over richting gemeentelijk riool. Als de camping op 1 april zijn poorten opent moet alles volop in werking zijn. Verstopping? De kunststof (HPE) persleiding op de camping heeft een doorsnede van slechts 63 mm. De kans dat zo'n leiding verstopt raakt als iemand een zwembroek, papieren luier, washandje of ander vreemd voorwerp door de wc spoelt, lijkt levensgroot. Maar blijkens proeven hoeft hiervoor nauwelijks te wor den gevreesd. En mocht de door voer toch geblokkeerd raken dan gebeurt dat altijd op een bepaald, goed bereikbaar punt, zodat het probleem snel kan worden verhol pen. Bij een verstopping kunnen de toiletgebouwen gewoon in ge- COMPRESSOR (Foto Harry de GraafI bruik blijven, want het afvalwater wordt dan via een overloop op de oude wijze in de nog bestaande zakputten geloosd. Dit zal echter practisch nooit voorkomen. Vooral via de douches en schrobputten komt ook veel duinzand dat door de kampeerders aan de schoenen is meegenomen, in de leiding. Door de hoge transportsnelheid kan dat daar niet achterblijven en gebleken is dat het materiaal bestand Is tegen het schurende effect. Krachtens een door B en M Projec- tadvisering uit Den Burg gemaakt plan, wordt het systeem aange legd door Tatenhove B.V. die hoofdaannemer is. IBS zorgt voor kabels en een deel van de leidin gen. Het luchtpersriool maakt deel uit van andere infrastructurele werken (gas, water, electra en kabel-tvl die dit jaar op Ko gerstrand worden gerealiseerd voor ongeveer drie miljoen gulden. Het betreft de eerste fase van een reeks verbeteringen en uitbreidin gen van de camping. Volgend jaar is de reconstructie van de wegen aan de beurt. Toiletgebouw De vereniging „Tien voor Texel" zal trachten de plannen van Ae- gon voor de nieuwbouw van een receptie en een overdekt zwem bad in het vakantiepark Slufter vallei te blokkeren. De omvang en situering van het tien meter hoge bouwwerf zullen het aangrenzende duinlandschap op onverantwoorde wijze aan tasten, meent de vereniging. De plannen zijn strijdig met het bestemmingsplan, maar b en w willen er toch aan meewerken om dat het goed is voor de kwaliteit van het vakantiepark en de ver huurbaarheid van de daar staande recreatiebungalows. Er zal daarom een artikel 19 procedure worden gevoerd, wat deze week door de gemeenteraad mogelijk werd ge maakt door het nemen van een zg. voorbereidingsbesluit. Niets geleerd Tien voor Texel is over dat laatste Vernieuwing. Gemeentewerken wil nieuw meubilair voor de kanti ne, die vorig jaar is opgeknapt. Het oude is aan vervanging toe en we gens het toegenomen aantal werknemers is uitbreiding nodig. De kosten bedragen ƒ15.000,-. Ook wil men f13.000,- voor een nieuwe fietsenstalling en f15.000,- voor een afkortzaag in de timmerwerkplaats. De raads commissie voor financieel, econo misch en technisch beleid zal binnenkort haar licht laten schij nen op de plannen. Zwembad Sluftervallei Aegon Recreatie krijgt van de gemeente medewerking voor de bouw van een zwembad annex receptie in vakantiepark Sluftervallei. De noodzakelijke artikel 19-procedure stuitte echter op bezwaren van Groen Links en Gelein Jansen die de gebouwen te hoog vinden en erop wezen dat in de noordkop al voldoende gelegenheid is tot over dekt zwemmen. „Dat is niet zo", VRIJ-VERVAL-RIOOL Toiletgebouw Naar hoofdriool Zo werkt het lucht-persriool van Kogerstrand". Het afvalwater van de toiletgebouwen komt in eerste instantie in de bovenruimte van de put terecht. Wordt daarin een bepaald niveau bereikt dan gaat de klep open waardoor het water in het onderste deel terecht komt en vervolgens fnadat de klep weer is gesloten) met lucht van de compressor wordt weggeblazen, richting riool. zeer teleurgesteld. „Hieruit blijkt dat college en raad niets hebben geleerd van de kwestie rond de hoteltoren in De Koog. Ook toen ging het om een investeerder van de overkant, waarbij de winsten afvloeien naar elders maar de lasten voor Texel en de inwoners zijn". Het bestuur van Tien voor Texel merkt op dat de toezegging om zuinig met artikel 19 procedures om te gaan, alweer is vergeten. Ook nu is er geen spoedeisend ka rakter dat zo'n procedure zou kun nen rechtvaardigen. De argumen ten dat de nieuwbouw goed is voor de kwaliteit van het park en dat verkeersbewegingen erdoor worden voorkomen, worden door Tien voor Texel „volstrekt onge loofwaardig" genoemd. „Eerst wordt meegewerkt aan de omzet- verdedigde wethouder Eelman de bouw. Ze wees erop dat het zwembad in het Eierlandsche Huis tijdens schooluren gesloten is en vreesde een grote verkeersstroom richting het bad van De Krim. Autowashal Kaczor. De raad heeft geen planologische bezwa ren tegen een autowashal bij gara ge Kaczor. De bouw is mogelijk nu het college Den Burg-west als uit breidingsgebied heeft aangewe zen. De vergunning wordt definitief als onderzoek uitwijst dat de autowashal geen gevaar, schade of hinder zal veroorzaken. Worsteltent. De plannen voor de bouw van een hotel bij de Worstel tent door Frits Keijser en Rika van den Berg lijken te stranden nu het college geen medewerking wil verlenen. Volgens wethouder Erna Eelman (ruimtelijke ordening) is de bouwaanvraag strijdig met het geldende bestemmingsplan en zal de gemeente geen medewerking verlenen aan de benodigde artikel 19-procedure. Redoute De schrikhekken in de bocht van de Redoute ter hoogte van Ceres zijn volgens Peter Bak ker (Groen Links) geen garantie dat er geen ongelukken meer ge beuren. Mensen die de bochten niet goed kennen lopen nog steeds het gevaar uit de bocht te vliegen. Het college overweegt ter plaatse een adviessnelheid van 50 km/uur in te voeren. Glasbakken. In tegenstelling tot wat onlangs is gepubliceerd laat de komst van de nieuwe glasbak ken nog even op zich wachten. De aanschaf ervan wordt komende week behandeld in de raadscom missie FET en daarna in de raad van maart. „Als we mazzel heb ben, staan ze er voor het seizoen", aldus een woordvoerder van Ge meentewerken ting van een groot aantal kam peerplaatsen in bungalows waardoor het duinlandschap ter plekke blijvend wordt verkracht en verder een forse toename van het aantal overnachtingen in de breed te met als gevolg juist een enorme vermeerdering van het aantal ver keersbewegingen. Dat wordt niet meer goedgemaakt met een ritje minder naar Calluna. Onbegrijpe lijk is het dat de kwaliteit van het eiland opnieuw moet wijken voor de zogenaamde kwaliteit van een enkele onderneming". Tien voor Texel zegt dat het ont breken van een goed beleidsplan en daar consequent mee omgaan zich opnieuw wreekt. „Want met de argumenten van het college kan nu elke camping zijn eigen overdekte zwembad stichten. Ge zien concurrentieoverwegingen zullen die aanvragen zeker volgen. Nog meer overbodige zwembaden met een nog grotere aanslag op het milieu en nog meer gasten onttrekken aan Calluna met alle gevolgen van dien". Het gemeentebestuur van Texel en het provinciaal bestuur hebben el kaar op 26 januari gesproken over het Texelse landbouwbeleid. B en W en gedeputeerden Tielrooy en De Zeeuw beoordelen wat haal baar is. Jawel beste mensen, me dunkt dat het toch door de Texelse boeren bepaald zal moeten wor den. Vooral omdat gesproken wordt over vrijwillige afspraken. U weet wel, van die afspraken waar bij doorwerking in het bestem mingsplan zal plaatsvinden. B en W van Texel achten het nu de tijd de landbouw te informeren over de andere houding van het provin ciaal bestuur. Ik versta onder een andere houding dat B en W en G.S. nu eindelijk eens begrijpen wat vrijwillig en haalbaar is. Deze handelwijze geeft daar geen blijk van, integendeel. De landbouw wordt nog steeds niet voor vol aangezien. Beheersvergoedingen zijn te laag en Texel heeft maxima le ruimte nodig om agrarische acti viteiten in stand te houden. Volgens Jim Ie Roux in „West- week" zijn de boeren nooit met een oplossing gekomen. Ik wijs u er op dat G.S. tijdens de vaststel ling van de „2e fase relatienota" bijna een akkoord hadden bereikt. Toen dat niet mogelijk bleek, ging G.S. terug naar af. Het is de land bouw op Texel volstrekt duidelijk: B en W van Texel en G.S. van Noord-Holland leren het nooit! C.K. Franzen (voorzitter landbouwschap NH) Barsingerhorn Bedroefd geven wij u kennis van het heen gaan van mijn man en onze vader A. van Mameren Utrecht 10-11-1923 De Zilk 9-2-1994 De Zilk: A. M. van Mameren-Baijs Amsterdam: A. J. M. van Mameren De Zilk: A. M. E. van Mameren P. J. Warmerdamstraat 5 2191 BT De Zilk De begrafenis heeft heden op de NH- begraafplaats aan de Herenweg te Noord- wijkerhout plaatsgevonden. Met leedwezen hebben wij kennisgeno men van het overlijden van onze dierbare zwager en oom A. van Mameren echtgenoot van A. M. Baijs op 9 februari 1994 te De Zilk. Den Burg: D. Krijnen T. A. Krijnen-Baijs C. J. D. Krijnen Haarlem: S. Nielen M. H. Nielen-Krijnen Lieve opa Kalf we zullen je nooit vergeten. Petra en Cor Heieen, Maaike Marco en Jeanette Yvonne, Stefan Johnny en Mariëlle Jeffrey Jan en Sandra Erik en Anita Anita Jacqueline en Pieter Arnold en Caroline Jacco Joke Diana Joop en Debbie Anneke Ko Monique van den Hoek en Gerrit Jan Booy gaan trouwen op vrijdag 25 februari 1994 's middags om 13.30 uur in het gemeentehuis van Den Burg. Receptie van 16.00 - 19.00 uur in „Bosch en Zee" te De Koog Ons adres: Dorpsstraat 190, 1796 CG De Koog Kadotip: IS Voor uw belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van onze echtgenote, moeder en oma MARINA JANNETTE HEIJMANS-WITVLIET zeggen wij u hartelijk dank. Namens de familie: M. Heijmans Texel, februari 1994 Bij deze wil ik allen dan ken voor de bijstand en zorgen voor moeder en mij in de afgelopen maand. Voor het be zoek, de post en atten ties de ik mocht ont vangen tijdens en na mijn verblijf in het Gemini-ziekenhuis. Heel hartelijk bedankt. Biem Vlaming, Mulderstraat 32. Ben weer thuis, ledereen heel erg be dankt voor alle belang stelling, kaarten, bloemen etc., ontvan gen tijdens mijn ver blijf in het ziekenhuis. Tot ik weer helemaal de oude ben: bezoek graag na tel. afspraak. Gerrit Eelman Noordwester 37 Tel. 10431. WK T-shirt, ƒ14,95. Alle maten bij Nauta CD. INLEVEREN- maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) Snackbar Binnenburg Bel en bestel bezorgservi- ce. Min. bestelling ƒ7,50, vergoeding ƒ2,50. Alleen in Den Burg. Tel. 22145. ANBO De Koog. 15 febr. vergadering. Dorpskelder, 14.30 u., ook niet-leden. Gezocht: een loslopende en strakspelende bas- sist(e) voor de „Van Beur den Blues Band". Bel 15421. Te koop: opgevoerde crossauto. VW Golf met twee sponsors. Tel. 22048 (na 20.00 uur). Te koop. 4 seniorenfau teuils en bijpassende sa lontafel, z.g.a.n.; een bergmeubel, 1.70 br. x 1.75 hg., donker eiken; eettafel met 4 stoelen, donker eiken. Te bevragen tel. 13304. B. C. van Veen. Goed voor die sumge Texelaars: een jasje® van Texels lamsbont. Dat ver slijt je je leven niet. Bij Martin Karlas, „die bont man uut de Kan toorstraat". Meespelen op Texelpop op 18 en 19 maart? Van daag is je laatste kans om je op te geven bij Nils (tel. 15126) of Nienke (12384). Denkt u nog even om de winteruitvoering van DEK op 19 februari a.s. Wie wil mij 1 ochtend in de week helpen in de huishouding? Tel. 17384. Niet alleen nieuw aarde werk maar ook antieke te gels, oliekruiken en ander antiek aardewerk Eigen lijk is Kunsthandel Hans van der Klift een unieke zaak in Nederland, alleen weten ze dat op Texel nog niet. Honda bezitters opgeletl Denk aan uw wmterservi- cebeurt. Duinker, Oude- schild. Senioren-fitness? Sport school Texel! Woensdag avond 20.15 uur, inf. 15421. Toneelver. De Duinkan- ters. Zat. 12 febr. 20.00 uur Dokkumer koffie. Tel. 13693. Stoffenboet! Elke week iets nieuws. Er zijn weer nieuwe voorjaarsstoffen binnen in de nieuwste kleuren en materialen. Gasthuisstraat 14, Den Burg. Te koop: imperial voor VW transporter/bus (T3 oude type). Tel. 14442/14060. T.k.a. Singer breimachi ne. Tel. 13875. Welterusten lieve Souw. Dag kleine meid. Marieke. T.k.: kleuren-TV, 66 cm Tel. 12869 Oki-yoga. Ma. 14 febr. start nieuwe serie lessen eigentijdse yoga met ook veel gezamenlijke oefenin gen, Inl.: P. van Mierlo, tel. 19706. Vrouw zoekt werk, bijv. kassa, balie, telefoon, winkel. Spreekt vloeiend Duits. Tel. 13165. Bodywarmers v.a. 49,= en Fleece truien v.a. ƒ99r Duinker, Oude- schild. Lieve baas/bazin gezocht voor Juul (kooikerhond je). Tel. 11259. Moeder met twee kinde ren zoekt betaalbare woonruimte. Tel. 14798, vr. n. Marian. n Snackbar Binnenburg lebben ze sinds pas, nu ook al de echte RAS. 200 gr. Japanse mix plus 150 gram hot ricecrackers nu f4,95. De Kippeboet. Nu ook voor alle soorten noten. T.k.: Kiekens CV heater, 20.000 kCal, 0,55 kW motor. Ook als ventilator bruikbaar. OSG De Hoge- berg, tel. 12121. Wat velen van u nog niet weten. In Snackbar Bin- nenburg kun je nu ook RAS-patat eten Te koop: Ford Taunus. Tel. 12740. Gezocht: een loslopende en strakspelende bas- sist(e) voor de „Van Beur den Blues Band". Bel 15421. Meespelen op Texelpop op 18 en 19 maart? Van daag is je laatste kans om je op te geven bij Nils (tel. 15126) of Nienke (12384). Bij aankoop van een kilo kaas, 10 eieren gratis. Uw kip- en kaasspecialist. De Kippeboet. Uw feestmuziek, onze zorgl Stiehl Entertain ment. Tel. 11476. Onze kwekerij is 's zater dags weer geopend voor de verkoop van op Texel gekweekte tuinplanten. Boomkwekerij Texelendje, Rozendijk. Tel. 13612. Te koop: Gazelle heren racefiets. Tel. 13823. De Twee Paardjes kleding. 2 overalls voor ƒ100, 2 werkspijkerbroeken voor ƒ100, 2 houthakkerso verhemden voor ƒ90, Wil je yogalessen volgen? Bel Joke Hin tel. 15117. Er is ook yoga voor ouderen. Laarzen en sokken t/m maat 50. Duinker. Oude- schild. Te koop. Ford Sierra 2.0, gas, eind '86. In prima staat. Tel. 10289. Gevr.: 3-kamerwoning op Texel. Aangeboden: hoek huis, 3 kamers, Purmer- end. Tel. 02990-49687.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3