jeen boetekleed over Teso-standpunt College overleeft stapel moties raadsvergadering car oon I 'TEXELSE^* COURANT' THE LRST HOLE 'DE BUMKER VV tf/P Als er één golfer over de dam is, Toch garage dankzij bijval CDA-motie Raad akkoord met informatieproject )PII\IIEPEILII\IG loe bekend zijn ize raadsleden Op naar 2 maart DE LIJSTTREKKER Groen Links: nog niet uitgevuurd POLITIEKE AGENDA Ria Beckers praat over kansen voor 'groene' landbouw 9900 Texelaars mogen stemmen VVD fietstocht Politiek café over werkgelegenheid VRIJDAG 11 FEBRUARI 1994 fEH DRN HIER M M BESTE KE-REL! ier jaar zitten ze in de oppositie, maar laat het CDA niets ken van enige dadendrang. En nu, vlak voor de verkie- ng, komen ze met een stapel moties...." Peter Bakker van oen Links had zo zijn vraagtekens bij de plotselinge acti- eit van het CDA. En hij was niet de enige. Hoewel het wankelijk leek alsof de halve Tesovergadering zou wor- En overgedaan, bleek toch al snel dat het college de motie get dat onderwerp zou overleven. Ook bij de andere inge- lende zaken hielden b en w het hoofd boven water, al le- irde het wel veel geharrewar over procedurele zaken. CDA had twee moties gewijd Teso. De eerste ging over het (vijzende collegestandpunt ten I izien van de omzetting tot een iperatie. De partij stelt dat het ndpunt van b en w de mening aandeelhouders nadelig heeft t~ ivloed. dat dit in de toekomst algen kan hebben voor de Brkgelegenheid en de zeggen- lap van Texelaars over de boot binding en dat het college ijectieve gevoel ens heeft laten espelen bij het bepalen van het idpunt. Ilemaal onbewezen stellin- was de reactie van wethou- Ema Eelman. „Niemand kan tonen of dit wel of niet zo is." creeg steun van het merendeel de raadsleden, die ook von- dat de motie aan alle kanten imelde. Boetekleed h spraken Poster (Texels Be- j), Gerard van der Kooi (VVDI Gelein Jansen (onafhankelijkl Ineens hun afkeuring uit over collegestandpunt. Poster: fet CDA heeft vóór de Tesover- lermg opgemerkt begrip te kun- opbrengen voor het standpunt b en w, dus het is een beetje dat ze zich nu opwerpen als grote pleitbezorger van Teso. ir los daarvan hadden wij toch verwacht dat het college een boetekleed zou aantrekken. U zégt wel van niet, maar u hébt wel de stemming beïnvloed. Er zijn mensen die luisteren naar het col lege...." Peter Bakker (Groen Links) en Hans Roeper (PvdA) schaarden zich achter de wethouder. Gerard van der Kooi echter niet. „B en w hadden de fractievoorzitters moe ten raadplegen." Dat was ook de mening van Gelein Jansen en Jan van Asselt. Omdat het college weigerde spijt te betuigen over het standpunt en zelfs verklaarde daar nog steeds achter te staan, besloot Poster toch vóór de CDA-motie te stem men. Dat hielp echter niet, want die werd met 9 tegen 6 stemmen verworpen. Meer inspraak? De tweede CDA-motie over de Teso-zaak betrof inspraak. De par tij wil ermee afdwingen dat bij der gelijke belangrijke onderwerpen eerst het advies van de raad wordt gevraagd. Burgemeester Van Rap- pard, die tot dat moment slechts één keer de raad had gesommeerd de aandacht tot de moties te be palen en niet de hele aandeelhou dersvergadering over te doen, verklaarde dat het college best be reid is meer het oor te luisteren te leggen bij de fractievoorzitters. CDA-er Rienstra was daar blij mee. „Want we zijn indertijd wel gebeld en toen is ons het collegestand punt meegedeeld. Maar dat was bepaald geen vraag om advies." Van Rappard repliceerde dat de raad anders ook mondig genoeg is. „Maar toen kwam van uw kant geen reactie." Openbaar groen Texels Belang gooide zich ook in de motie-strijd met een verhaal over openbaar groen. In een com missievergadering is gepraat over de criteria die gelden bij verkoop of uitgifte van openbaar groen. De partij wil weten of de mening van die commissie door de raad wordt overgenomen. Volgens burge meester Van Rappard is het enige verschil met de oude criteria dat de definitie voor „structureel groen" is aangepast, want die was te vaag. Hoewel Poster hard nekkige pogingen deed om inhou delijk op het onderwerp in te gaan, wilde Van Rappard alleen van de raadsleden weten of ze wel of niet de adviezen van de commissie volgden. Een gekrakeel volgde, waarbij de burgemeester bijna ver strikt raakte in zijn eigen pogingen de zaak helder te houden. Maar hij wist verdere discussie af te houden. Mestsilo's Veehouders moeten hun mestsilo afdekken. Als dat niet gebeurt vóór 1 maart a.s. lopen zij kans op een boete. Het afdekken wordt door het rijk opgelegd om de am- moniakuitstoot met 70 procent te verminderen. Maar nu zijn er ook andere methoden om die uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door de mest aan te zuren of door een andere uitrijmethode. Over twee jaar moeten agrariërs een mineralenboekhouding gaan voeren. Pas dan kan per bedrijf worden bekeken hoe het zit met de uitstoot. Mogelijk blijkt daarbij dat de nu vereiste afdekking van de silo's helemaal niet nodig is. Het CDA verzocht via een motie het college om bij de officier van justitie aan te dringen op uitstel van de afdekverplichting. „Want we praten over een investering van één miljoen over heel Texel. En dat in een sector die toch al in de knel zit", aldus Kees Hin. Geen verwachtingen Wethouder Terpstra kon zich wel vinden in het CDA-verhaal, maar waarschuwde dat de gemeente niets te vertellen heeft. „We zijn bang dat de landbouw het afdek ken voor zich uitschuift als wij de ze motie aannemen, omdat men er verwachtingen aan verbindt. Maar we kunnen hooguit in over leg treden. Dat dóen we al, in sa menwerking met een speciale mestcommissie." Tijdens een schorsing besloot het CDA tot wijziging van de motie, waardoor duidelijk wordt dat het college zal proberen een lans te breken voor de veehouders. Alle raadsleden konden zich erin vinden. Schone grond In de nieuwe gemeentelijke bouw verordening staat dat bij bouw werken van meer dan 50 vierkante meter een schone grond- verklaring nodig is. Dat vergt een tamelijk prijzig onderzoek. Aan vankelijk was dit het geval bij bouwwerken van meer dan 730.000,-, maar dat bleek in de praktijk onhandig, want dan moest er bijvoorbeeld voor nieuw bouw van een dakkapel ook zo'n verklaring komen. De gemeente versoepelde de bepaling dus al, maar het CDA diende dinsdag een motie in om de vrijstellingsmoge lijkheid te verruimen tot 320 vier kante meter. Gemeente Wieringermeer heeft dat ook ge daan. Wethouder Terpstra vroeg EN WEL RRRK ELflRN RRRS WORDT HET V/RTER-GOLF! Dankzij een motie van het CDA die dinsdagavond raadsbrede steun kreeg, kan Gerard Weijers uit Oudeschild wellicht toch zijn garage bouwen. De motie gaat voorbij aan de bezwaren die het college tegen de bouw koestert. B en w vinden dat de lokatie een openbaar groen-bestemming heeft en bovendien niet grenst aan de woning en kantoorruimte van Weijers. De raad vond dat geen bezwaar en droeg het college op een artikel 19-procedure te starten voor wijziging van de bestem ming. De vrees van wethouder Eelman (ruimtelijke ordening) dat deze handelswijze de woede zal opwekken van Texelaars die soort gelijke aanvragen zagen afgewe zen, werd door de raad niet gedeeld. het CDA even af te wachten, want er zijn nog steeds ontwikkelingen gaande rond de nieuwe bouwver ordening. „We komen er wel in commissieverband op terug." Jan Koolhof wilde daar echter niet op wachten. „Wieringermeer zegt: wij zijn een jonge polder, dus wij verwachten niet veel narigheid rond vervuiling. Nou, dat geldt voor Texel ook. Wij kunnen dus best een soepeler beleid voeren." Ook Texels Belang, Gelein Jansen en Jan van Asselt wilden de motie behandeld zien, maar zij vormden tesamen geen meerderheid. Van Rappard beloofde echter dat het college op het onderwerp zal te rugkomen. Met uitzondering van Jan Koolhof (CDA) heeft de voltallige gemeen teraad dinsdagavond groen licht gegeven voor het BBI-project (Be- leids Beheers-lnstrumentarium) van de gemeente. Een daad die door burgemeester Van Rappard werd beloond met gebak. De be stuurlijke vernieuwing moet bur gers, bestuurders en ambtenaren een beter inzicht verschaffen inde gemeentelijke besluitvorming. On danks het gloedvolle betoog van Van Rappard ten gunste van het BBI-project,(„als raad kunt u het college straks nog beter in de ga ten houden") vond Koolhof de in formatie over het voorstel te summier om nu al in te stemmen. „We zijn voorlopig nog mans ge noeg b en w te volgen." 'ik een paar raadsleden kan temen? Even kijken. Tja. Kom, je hebt natuurlijk Ge- Enne...Poster. En Terpstra le vergeten. Er zijn er van- nog meer, maar om die zo- ir even uit het blote hoofd Ie noemen... Ik volg het wel I, hoor. Via radio Texel. Ge in thuis, lekker in de luie il. Sigaartje erbij. Goed te In. op die manier." Op de ig wie in zijn ogen het bes- raadslid is, komt onmiddel- antwoord. Poster", klinkt beslist. „Die neemt geen voor z'n mond." naar de volgende. Het win- mde publiek wordt duidelijk ast door de vraag een aan- \raadsleden op te noemen, jken hoe goed de Texelaars raadsleden kennenNou, ben je met mij gauw klaar, politiek houd ik me niet be- Het interesseert me geen Kun je niet wat anders vra- Nee? Dan ga ik nu nasi ha- |s kijken hoe het met de Ihouders is gesteld. Wie kan college in één adem benoe- „Mag ik m'n joker inzet- vraagt een man na enige reling. „Eh, je had natuurlijk mdregt. Maar die is er niet >r. Terpstra zit nu met twee iwen, is het niet? Tjonge. >r hoe ze heten moet je me vragen. Het is nog vroeg." Barendregt naam Barendregt blijkt de |nsen voorin de mond te lig- Hoewel iedereen op de [gte is van zijn vertrek, noe- n liefst vijf van de veertien Igesproken Texelaars hem eerste op. Vier Texelaars \9en zich helemaal niet met piek bezig te houden en dus geen namen te weten. |ee, zolang die grapjassen er niets aan doen, weet ik 'n namen. Ze zouden zich |er moeten profileren. Eens jaar een foldertje uitgeven I f de achtergronden van die I nsen of iets dergelijks." I Texelaars die resteren, ko- I n bii het opnoemen van de I dsleden een heel eind. Het I rpo waarin ligt niet echt I '9, maar je wordt tenslotte Met zeven partijen en diverse nieuwe kandidaten beloven de gemeenteraadsverkiezin gen op woensdag 2 maart een spannende aangelegen heid te worden. De Texelse Courant meet hoe het staat met de verkiezingskoorts op het eiland. Vandaag de derde aflevering. Naam: Peter Bakker Partij: Groen Links Woonplaats: Den Burg Leeftijd: 38 jaar Burgelijke staat: Gehuwd met Ineke, één zoon Beroep: Postbesteller PTT Hobby's: Weinig tijd voor, maar als het kan fotografie Voorgeschiedenis: Peter Bak ker is geboren en getogen op Texel. Hij komt uit een degelijk gereformeerd Oosterender ge zin. Linkse politiek is er dus niet met de paplepel ingegoten. „Mijn vader had in het begin wel een beetje moeite met mijn ook behoorlijk overvallen als je nietsvermoedend boodschap pen loopt te doen. De namen, gemiddeld zeven per onder vraagde, komen uiteindelijk echter boven tafel. Verstand Gerbrand Poster wordt door vier Texelaars als „beste raadslid" gezien. Die doet z'n mond tenminste nog eens open. Hij doet me denken aan Cor Dros. Die stond ook altijd z'n mannetje." Een omstander haait snuivend z'n neus op. „Poster? Die praat wel, maar naar hij verstand heeft. Kom nou toch." Wie is in zijn ogen dan het beste raadslid? „Nie mand. Het is niet veel zaaks op het ogenblik. Jaknikkers zijn het, stuk voor stuk. Dat heb ik met Ouwe Sunderklaas nog treffend uitgebeeld." politieke aspiraties, die een heel andere kant opgingen dan waarin hij actief was. Ach, de jeugd denkt er wel eens anders over hè. Wie weet waar ik later mee wordt geconfronteerd. Misschien hebben we wel een VVD-ertje in de dop thuis zit ten...." De Texelse PSP-afdeling, die op sterven na dood was, werd door enkele enthousiastelingen zo'n zestien jaar geleden nieuw leven ingeblazen. Peter Bakker werd gevraagd als voorman. Hij zat in het jeugdwerk, in het bestuur van het Centrum Jong Volwassenen en was een be kende in het culturele vereni gingsleven. Sinds 1982 is Bakker raadslid voor de PSP, la ter Groen Links. Belangrijkste programmapun ten: Verkeersveiligheid, land bouwproblematiek en milieu. Groen Links wordt in de lande lijke politiek vaak als „geiten wollensokken-partij" gezien. Is dat op Texel anders? „Zeker. Landelijk heeft onze partij zo'n drie procent van de stemmen. Op Texel is dat twaalf procent! Dat betekent dat stemmen voor ons bij ande re partijen vandaan komen. Ja, dat streelt best wel. Uiteraard wordt op Texel veel op de per soon gestemd. Je kent elkaar, men weet heel goed wie je bent." De Texelse Groen Links-afdeling heeft op bepaalde beleidson derdelen duidelijk andere opvat tingen dan haar landelijke vleugel. „Neem nou het relatie- notabeleid. Wij denken daar an ders over. Nee, eigenlijk meer genuanceerd. Het werkt zo: za ken die wij opvangen geven we door aan onze landelijke of pro vinciale connecties. Hun me- Vrijdag 11 februari: Openbare avond met Hans van Mierlo, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, in restaurant De Raadskelder, aanvang 20.00 uur. Maandag 14 februari: Vergadering raadscommissie algemeen en organisatorisch beleid, aanvang 19.30 uur in het raadhuis. Dinsdag 15 februari: Vergadering raadscommissie welzijn, aanvang 19.30 uur raadhuis. Woensdag 16 februari: Vergadering raadscommissie ruimtelijk beleid, aanvang 19.30 uur raadhuis. In het kader van de „dorpen- tocht" doet het CDA De Koog aan. Meepraten kan in de dorpskelder vanaf 20.00 uur. Vanaf 20.30 uur is in De Zwaan politiek café. Onderwerp: werk gelegenheid. Uitzending via Ra dio Texel. Donderdag 17 februari: De raadscommissie voor finan cieel, economisch en technisch beleid vergadert in het raads huis, aanvang 19.30 uur. Vrijdag 18 februari: Politieke discussieavond in De Lindeboom, georganiseerd door „Tien voor Texel", aanvang 20.00 uur. Motto: „Een aandeel in je eiland". ning wordt eerder door de onze beïnvloed dan omgekeerd." Peter Bakker is er heilig van overtuigd dat politiek op Texel in de belangstelling staat. „Mits het geen zweverige debatten over ideologieën zijn, maar con crete zaken als bestem mingsplannen, herinrichting van straten. Neem nou het be zoek van b en w aan de dorp scommissies. Altijd een volle bak." Een wethouderschap in de ko mende vier jaar wordt door Bakker niet afgewezen. „Maar het hangt van de grootte van de fractie af. Als je met twee mensen in de raad komt, moet je er niet één wethouder ma ken, want dan wordt de be lasting veel te zwaar. Dan zouden we er niet aan toe ko men om af en toe ideeën te blij ven uitwerken." Peter Bakker ziet de komende vier jaar met vertrouwen tege moet: „We bérsten nog van de ideeën. Let maar op, wij zijn nog niet uitgevuurd!" In het verkiezingsprogramma dicht Groen Links de Texelse landbouw een goede toekomst toe als zij overschakelt op bio logische teelt. Om deze ge dachte kracht bij te zetten, heeft GL niemand minder dan Ria Beckers uitgenodigd. Bec kers, die tot vorig jaar het ge zicht was van Groen Links in de Tweede Kamer, brengt dins dag 22 februari een werkbe zoek in haar functie als voorzitter van de Stichting Bio- logica. 's Avonds besluit ze de „landbouwdag" met een voor iedereen toegankelijke lezing in De Witte Burcht, aanvang 20.30 uur. Groen Links hoopt dat vooral veel agrariërs van deze gele genheid gebruik zullen maken om te komen discussiëren over de problemen in de landbouw. Maar ook degenen die zich als consument voelen aangespro ken zijn welkom. GL hoopt zo nog enkele suggesties te ver krijgen. Overdag staan bezoe ken aan een drietal Texelse boerenbedrijven op het pro gramma. Aan de hand van de praktijk wordt daar gekeken naar de (on)mogelijkheden van biologgische landbouw op Texel. Tips voor de rubriek „Ferkiê- zingskoors" zijn welkom bij de redactie van de Texelse Courant, tel. 62620. De Stichting Biologica zet zich in voor boeren die op biologi sche wijze willen produceren. Daarnaast probeert Biologica een brug te slaan tussen de producent (de boer) en de con sument (iedereen), om zo meer begrip te kweken, waardoor vraag en aanbod beter op el kaar kunnen aansluiten. Dat is hard nodig, stelt GL in het verkiezingsprogramma. „Van alles wat er mis gaat met het milieu krijgen boeren de schuld. Vaak ten onrechte. Zij zitten ingeklemd tussen de agro-industrie, de banken en - niet te vergeten- de consu ment. Die wil wèl scharreleie ren eten, maar dan voor de prijs van een 'batterij-ei'. Wij moeten echter bereid zijn de boeren te betalen waar ze recht op heb ben, wanneer ze op een milieu verantwoorde manier willen werken en tevens een boter ham willen verdienen." GL vindt de biologisch geteelde produkten echter niet te duur: „De traditionele produkten zijn juist te goedkoop. De prijzen worden om 'loonpolitieke' rede nen kunstmatig laag gehou den." Deze week zijn de oproepkaar ten voor de gemeenteraadsver kiezingen verstuurd. Ruim 9900 ingezetenen mogen op 2 maart naar de stembus gaan. Als men de kaart op 16 februari nog niet heeft ontvangen, of de gegevens op de kaart niet klop pen, dient men contact op te nemen met de afdeling burger zaken van de gemeente, tel. 62120. Onder de opgeroepen personen bevinden zich 175 niet-Nederlanders. Voorwaarde is dat zij vijf jaar of langer in het Texelse bevolkingsregister zijn ingeschreven en dat zij be schikken over een geldige ver blijfsvergunning. De tien VVD-kandidaten gaan zaterdag 19 februari een fietstocht houden. Sympathi santen sponsoren deze rit, om de partijkas een beetje te spek ken. De start is om 10.30 uur bij Het Posthuys aan de Brink in De Koog. Het gezelschap wordt rond 12.30 uur in het paviljoen bij paal 9 verwacht. „En déér gaat het gebeuren", doet voorzitter Willem „de sjeik" Bakker ge heimzinnig. „We hebben daar echt iets bijzonders, nee, ik ont hul niets. Maar iedereen is er welkom." Café De Zwaan doet woens dagavond weer dienst als „poli tiek café". Ditmaal voelen gespreksleiders Hannie van Zoelen en Joop Groen de kandidaat-raadsleden aan de tand over de werkgelegenheid. Door schaalvergroting (o.a. op heffing melkfabriek, waterfa- briek, ziekenfonds) zijn de afgelopen jaren veel ar beidsplaatsen verloren gegaan en de landbouw staat zwaar onder druk. In de toeristische sector gaat het wèl voor de wind, maar ook daar lijken de grenzen van de groei in zicht. Welke oplossingen biedt de Texelse politiek? Radio Texel, die de bijeenkomsten organi seert, verzorgt vanaf 20.30 uur een rechtstreekse uitzending, die daags erna om 16.00 uur wordt herhaald. Ria Beckers probeert biologische landbouw een de man en vrouw te brengen (Foto Angolo M. Goedemondt. Amsterdaml

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5