l-fio ft TEXELSE COURANT m NAGY GEMEENTE TEXEL Advertenties 62600 Redaktie 62620 TEXELSE COURANT Noord-Bolland KENNISGEVING KEIJZER HOBBYBOETIEK Afscheid nemen blijft moeilijk maar 't levert je nu wèl 25 piek op! Je oude spijkerbroek en deze bon zijn 25 piek waard! Noord ■fmlolland KENNISGEVING CITROEN AX FIRST IMPRESSION. VEEL TE VEEL AUTO, VOOR VEEL TE WEINIG GELD. CITROËN AUTOBEDRIJF D. NAGY, Ruigertdijk 2, De Koog, tel. 02220-17567. u TE KOOP AUTOMOBIELBEDRIJF EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF VRIJDAG 11 FEBRUARI 1994 PROVINCIE WIJZIGING BESTUURSSAMENSTELLING HOOGHEEM RAADSCHAP VAN UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER Bestuurssamenstelling Bij hun besluit van I I januari 1990 tot vaststelling van het Regle ment van bestuur hebben provinciale staten de bestuurssamen stelling van het Hoogheemraadschap vastgesteld. In het proces ter bepaling van de bestuurssamenstelling is in het emdtraject als corrigerend uitgangspunt gehanteerd dat. wilde sprake zijn van een werkbare vertegenwoordiging van alle belangencategoneën, elke belangencategorie, ongeacht de mogelijk geringe omvang van zi|n aandeel in de betaling van de taakkosten van het Hoogheem raadschap. over tenminste 5 bestuurszetels (- ca. 10% van het aantal beschikbare zetels) moest beschikken De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft hieraan haar goed keuring onthouden. Volgens de Minister biedt de Waterschapswet geen ruimte voor het hanteren van een minimum aantal vertegen woordigers per belangencategorie als zelfstandig criterium bi| de zeteltoedeling Als gevolg hiervan is een nieuw besluit van provinciale staten noodzakelijk Met inachtneming van de geactualiseerde kosten- aandelen van de belangencategorieën alsmede de bestuurlijke weging resulteert dit (ontwerp)besluit in de volgende bestuurs samenstelling: - ingezetenen 20 - bedrijfsgebouwd 5 - gebouwd 16 - ongebouwd 4 Wijze van verkiezing In het Reglement is voorzien in een systeem van indirecte verkie zingen voor de belangencategorieën gebouwd en ongebouwd waarbi| als kiesmannen optreden de bestuurders van de zich binnen het gebied van het Hoogheemraadschap bevindende kwantiteitsbeherende waterschappen. Hieraan is door de Minister van Verkeer en Waterstaat goedkeuring onthouden. Het motief hiervoor luidde dat een aantal gebieden niet in het verband van deze kwantiteitsbeherende waterschappen is opge nomen Hierdoor zou een zeker areaal gebouwd en ongebouwd niet worden vertegenwoordigd Dit is volgens de Minister in strijd met het voor waterschappen geldende uitgangspunt "belang- betaling-zeggenschap" Om tegemoet te komen aan het bezwaar van de Minister is het belang van het gebouwd in de niet in het verband van de kwanti- teitsbeherende waterschappen opgenomen gebieden gewogen op twee zetels die worden ingevuld via indirecte verkiezingen waarbij de leden van de raden van de in de betrokken gebieden gelegen gemeenten als kiesmannen optreden. Uw reactie Het ontwerp-statenbesluit ligt gedurende 4 weken (van 14 februari I994 tot en met 14 maart I994) ter inzage op de secretarieën van de gemeenten in het gebied van de provincie ten noorden van het Noordzeekanaal Verder ligt het ontwerp ter inzage op de secretarie van het Hoogheemraadschap alsmede dat van de zich binnen het gebied van het Hoogheemraadschap bevindende kwanuteitsbeherende waterschappen. Het ontwerp-besluit ligt eveneens ter inzage op het provinciehuis te Haarlem. Gedurende de termijn dat het ontwerp-besluit ter inzage ligt kun nen belanghebbenden schriftelijke bedenkingen tegen het besluit naar voren brengen Informatie kan worden verkregen bij J J.G Hopman, dienst Milieu en Water Noord-Holland (tel. 023-I437I0). Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij gedeputeerde staten van Noord-Holland. Postbus 123. 2000 MD Haarlem De winkel voor uw hobby Groot assortiment piepschuimfiguren, kralen, fimoklei, pergomano, rubber, Australisch breigaren, aslan en vele an dere artikelen. Wieg- en ledikant dekbedset v.a. ƒ12,95 Complete set (hemeltje, hoofd beschermer en dekbedset) ƒ50,00 VAN GALENSTRAAT 61, 1782 EV DEN HELDER TELEFOON 02230 - 24542. Naam voorletters adres: postcode Stenenplaats 5, Den Burg. Bij aankoop van een nieuwe spijkerbroek is je oude bij ons van 12 t/m 19 februari ƒ25,- waard. woonplaats geboortedatum: PROVINCIE HERZIENING VAN 0E GRONDWATERBESCHERMINGS GEBIEDEN NOORD- EN ZUID-KENNEMERLAND EN M0KSL00T (TEXEL) Algemeen De provincie Noord-Holland wil de (zöne)grenzen van de grond waterbeschermingsgebieden in Zuid- en Noord-Kennemerland wijzigen In die gebieden wordt, overeenkomstig het Waterhuis houdingsplan. minder grondwater onttrokken door de Noord hollandse waterleidingbedrijven waardoor de te beschermen intrekgebieden iets kleiner worden. Het grondwaterbeschermings gebied Moksloot op Texel zal worden opgeheven vanwege de stopzetting van de grondwaterwinning terplaatse. Een en ander heeft konsekwenties voor bewoners en bedrijven in die gebieden (gem Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Heemskerk en Texel) Voor de meeste betrokkenen zullen enkele bijzondere beperkin gen worden opgeheven. Voor sommige anderen zullen nieuwe verbodsbepalingen van kracht worden Ter visie ligging Vanaf 14 februari 1994 tot en met 14 maart 1994 ligt het ontwerp-besluit inclusief het bijbehorende kaartmateriaal ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Zand voort, Bloemendaal, Velsen, Heemskerk en Texel en bij de Dienst Milieu en Water, Houtplein 33 te Haarlem. Uw reactie Het is tijdens deze periode mogelijk een reactie te geven op de voorgenomen herziening Uw reactie kunt u zenden aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Postbus 123, 2000 MD Haarlem Verdere procedure Het ligt in de bedoeling dat het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in het tweede kwartaal van 1994 de nieuwe (zóne)grenzen van de grondwaterbeschermingsgebieden zal vaststellen Meer informatie Exemplaren van de toelichting inclusief het bijbehorende kaart materiaal zijn tegen betaling te verkrijgen bij de provincie, tel. 023-144426/144226. Meer informatie en toelichting op het voorstel en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeks rapporten is te verkrijgen bij ing M Teekens, tel. 023-143861 De Citroen AX First Impression is niet alleen een volwaardige Citroen maar heeft ook nog eens geünt glas, lichtmetalen velgen, een achterruitewisser, metallic lak en een 5-versnellingsbak. Toch kost ie slechts f 22.040,-* (3-deurs) en hoeft u 'm pas volgend jaar januan te betalen. Of u kunt er een renteloze lening van 24 maanden** op knjgen. Vindt u het gek dat de concurrentie er met scheve ogen naar kijkt. BIJZONDER CITROEN 'Pnjs mcl BTW cxd kc*ten n,klaar maken. Ind 3 jaar Citroen AsuLwc. "Financiering o b v. de gebruikelijke BeLuJptanvoorwiwrden van Citroen Financiering Nederland, aangesloten by BKR te Tirl Acbe loopt tot 2802 1994. Registratie voor 1503-1994. Wijn gingen voorbehouden. 6 Jaar carrmsenegarantie Citroen prclereert Total. KUNT UW WONING OOK DOOR ONS LATEN SCHILDEREN Èn ƒ50,- premie per man per dag! Reyer Keyserstraat Hogerstraat Telefoon 22077 12305 CITROEN ZX 2.0 i 16V, rood, 17.000 km VOLKSWAGEN GOLF CL 1.6 i 51kw, zwart, 30.000 km CITROËN BX 1.4, wit, 119.000 km CITROËN BX 1.4 E, wit, 84.000 km CITROËN AX 1.1 i Image grijs met., 162.000 km CITROËN AX 1.4 TRS wit, grijs kenteken, 55.000 km CITROËN AX 1.1 TRE wit, 75.000 km FORD 2.3 D Laser, blauw met. VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 i GL5, grijs met. MERCEDES 280 SE, oranje MF 575 3500 uur 9-'92 4-'90 4-'88 1 2-'87 1-'90 12-'88 '87 1 0-'84 1 2-'83 5-'79 TELEFOON 17567 GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL B en W van Texel maken bekend dat inzake herin- richten van de Waalderstraat (gedeelte tussen Stenenplaats en Wilhelminalaan) te Den Burg het plan voor een ieder ter visie ligt vanaf woensdag 16 februari tot en met woensdag 23 februari op de afdeling Civiele Techniek, kamer 208. Verder maken wij bekend dat op woensdag 23 februari betreffende de herinrichting een hoorzit ting wordt gehouden in het gemeentehuis, aan vang 19.30 uur. GEMEENTE TEXEL Ontwerpbesluit WGR-samenwerkingsgebieden B en W van Texel maken bekend dat het ontwerp besluit van Provinciale Staten tot indeling van de provincie in samenwerkingsgebieden op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) vanaf 11 februari 1994 tot en met 8 april 1994 op het gemeentehuis ter inzage ligt op ka mer 1.14. Belanghebbenden kunnen tot één week na 8 april 1994 schriftelijk bezwaar hiertegen indienen bij Provinciale Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD te Haarlem. GEMEENTE TEXEL 'L-. l-t "is." v—z li:: i-i-i Oproepkaarten Als u op 16 februari a.s. nog geen oproepkaart voor de verkiezingen van de gemeenteraad heeft ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met burgerzaken, tel. 62120. Komt er een verkeerd gegeven op de kaart voor, dan eveneens het verzoek contact op te nemen. Stemmen bij volmacht enz. Nog even enkele hoofdlijnen en data: a. Schriftelijk verzoek om te mogen stemmen bij volmacht of stemmen in een ander stembureau: uiterlijk 16 februari a.s. inleveren bij burgerzaken. Aldaar zijn ook de formulieren verkrijgbaar. b. omzetten van de oproepkaart in een kiezersle- gitimatiekaart: uiterlijk (persoonlijk!) doen op vrij dag 25 februari. c. Hetzelfde geldt om de oproepkaart in een vol macht om te zetten; beide personen, dus degene die de volmacht geeft en die de volmacht ont vangt, moeten zich persoonlijk melden. d. volmacht op de verkiezingsdag: maximaal 2 per persoon en in hetzelfde stemdistrict. Nadere informatie: kamer 0.08/0.10, of tel. 62120. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders van Texel ma ingevolge artikel 41 van de Woningwet bek dat door de volgende personen een aanvraag bouwvergunning is ingediend: R. Unland voor het plaatsen van een berging aan d« kertstraat 18 te De Cocksdorp (ontvangen 2-2-'94), G gers voor het vergroten van een woonhuis aan Plevierstraat 5 te De Koog (ontvangen 3-2-'94); J. 1 voor het veranderen van een woonhuis aan de De terstraat 24 te Oudeschild (ontvangen 3-2-'94); J, J, b beek voor het plaatsen van een bergruimte aan Keesomlaan 34 te Den Burg (ontvangen 27-1-'94). Tevens is door de volgende personen een mek bouwvoornemen gedaan: Elko Vermeulen projektbouw BV voor het veranderen een gevel aan het Stappeland 136 te De Koog (ontvai 2-2-'94); Elko Vermeulen projektbouw BV voor het ver$< ren van een gevel aan het Stappeland 134 te De Koogl vangen 2-2 94); H. A. Lemmen voor het vergroten va zomerhuis aan het Gerritslanderdijkje 186 te Den Burgl vangen 3-2 94); B. J. C. Starink voor het plaatsen var schuurtje aan de Korfbaeck 33 te Den Burg (ontva 7-2-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezvw maken. Bezwaren kunt u pas indienen als bouwvergunning is verleend. Verleende bo vergunningen worden gepubliceerd. Lijst van afgegeven bouwvergunningen/ goedgekeurde meldingen: Verleende bouwvergunningen: A. de Visser voor het veranderen van een schuur tot w ruimte aan de Pontweg 60 te Den Hoorn; H. de Vries het vernieuwen van een garage aan de Wijde Steeg 6 deschild; R. M. Spoelstra voor het plaatsen van een: ge/berging aan de Middelton 23 te Den Burg; C. B. lore voor het plaatsen van een dubbele dakkapel aan de' geslootweg 329 te De Cocksdorp; C. P. L. Heida-d'Au' voor het plaatsen van een dubbele dakkapel aan de geslootweg 181 te De Cocksdorp, J. J. Schouwstra voo plaatsen van een garage/berging aan de Abbewaal 8 te Burg. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden: Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht km binnen zes weken na publicatie een bezw schrift bij burgemeester en wethouders indief Het bezwaarschrift dient ten minste te beva de naam en het adres van de indiener, de da kening, een omschrijving van het besluit was gen bezwaar wordt gemaakt, de gronden var bezwaar en zo mogelijk een afschrift van bestreden besluit. Het bezwaarschrift sch niet de werking van het besluit waartegen hi gericht. Bovengenoemde vergunningen kuntt zien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel maakt ingevolge arti kel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat de raad van de gemeente Texel bij besluit de dato 8 februari 1994 wijzigingen van bestemmingsplannen in voorbereiding heeft ver klaard voor de op de bij deze besluiten behorende kaarten aangegeven gebieden betreffende: Krimweg 102 te De Cocksdorp; Harkebuurt 4 te Oosterend; Dorpsstraat te De Koog; Herenstraat 23 te Den Hoorn; Slingerweg 40 te Den Burg; Herenstraat 35 te Den Hoorn; Westerweg 20 te Den Burg; Keesomlaan te Den Burg (garage Kac- zor); Keesomlaan te Den Burg; Heemskerckstraat te Oudeschild. De besluiten liggen met bijbehorende kaarten vanaf 14 februari 1994 voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, Groe- neplaats 1 te Den Burg. Uitoefening van het kiesrecht door persons in dienstbetrekking zijn. De burgemeester van Texel herinnert in vert met de op woensdag 2 maart 1994 te hou verkiezing van de raad van de gemeente aan de onderstaande bepalingen van de Kies 1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is werkgever verplicht te zorgen dat iedere ste rechtigde werknemer die bij haar/hem in di betrekking is, gelegenheid ontvangt om aa1 verkiezingen deel te nemen, voor zover zij/hj niet buiten zijn werkuren kan doen. Deze plichting geldt niet ten aanzien van de we mers die binnen de voor de stemming bep tijd geen dienst verrichten in een gemeente zij aan de stemming kunnen deelnemen, of aangrenzende gemeente. Indien laatstgen werknemers evenwel, om aan de stemming te nemen, niet langer dan twee achtereenv de uren behoeven te verzuimen, geldt noemde verplichting van de werkgever wel 2. Op grond van artikel Y 9 van de Kieswet de werkgever die de hierboven ver haar/hem opgelegde verplichting niet na gestraft met hechtenis van ten hoogste ve dagen of geldboete van de tweede catego De burgemeester voorn mr. W. L. F. C. Ridder van Ra

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8