Cjrocn ^warLr Jexel s in het karL, Zorgen dat iedereen er weer binnenstapt" PEN installeert extra aggregaten in centrale Vliehors-oefening vandaag al afgerond? Klaas Fris heeft zin in De Lindeboom: Stroomverbruik vorig jaar 4 procent omhoog in dit IN W&&&T )ilet Groeneplaats egens vandalisme s avonds gesloten A^orszel Alaaf Voorzaal inrichten als „grand café" Fusie gasbedrijf met PEN kost arbeidsplaatsen PEN: Stroomkabel precies op tijd VERDER XT trvlTT_ v* Nieuwe Ferrever politiek onhaalbaar 7 n Bruinvisschool feestelijk geopend 9 S4 Homo-paar geeft ja-woord 11 Personeelswisselingen binnen PEN-centrale TEXELSE'^ COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een voordeelboekenkrant van UJim fTlets FVtitrm 20. Den B^rt I NR 10860 VRIJDAG 18 FEBRUARI 1994 jave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 1 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 ertentie/abonnementen telefoon (02220) 62600. actie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, foon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 actie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein )en Burg, telefoon (02220) - 15639 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers f1,40 jas Fris uit Den Burg wordt hoogstwaarschijnlijk de nieu- eigenaar en exploitant van De Lindeboom. De 35-jarige reca-ondernemer, thans uitbater van café De Pilaar, eft inmiddels het voorlopig koopcontract ondertekend, n doel is om met bescheiden middelen het (Texelse) pu- ek weer naar het statige pand aan de Groeneplaats te kken. „De drempel moet omlaag, zodat iedereen er weer n binnenstappen en thuisvoelen", aldus Fris. De voorzaal hiertoe worden omgebouwd tot een „grand café", waar >n ook uitgebreid kan dineren. openbaar toilet aan de Groe- ilaats is 's avonds dicht. De neente heeft de maatregel ie weken geleden genomen idat in de avonduren voortdu- d vernielingen werden aange- it en rommel achtergelaten. Er hog niet besloten of het toilet ns het seizoen 's avonds ir open gaat. lens gemeentelijk beheerder in Barhorst liep het met het dalisme de spuigaten uit. „De ier van de wasbak lag er om de ïrklap af en ook de steun van invalidentoilet moest het keer keer ontgelden. Daarnaast jde allerlei troep voor verstop- jen van de wc en lag de vloer laid met rommel." Ir de identiteit van de daders de gemeente alleenmaar ra- Wel is aangifte gedaan bij de :ie, die een extra oogje in het hield. „Maar van de buitenkant je niet zien wat er binnen ge- rt." lorst denkt niet dat sluiting Bf 18.00 uur tot problemen of last zal leiden. „Het is erg ig op het eiland. Bovendien t ieder café een toilet." het oefenen met echte mmen boven de Vliehors oe zou kunnen leiden dat afschuwelijke oorlog in snië wordt beëindigd dan >gen wij toch niet zeuren bij n beetje overlastWeer 'n dillemma, niet waar. Op- 'uvv zijn wij betrokken bij de ernationale politiek. Je 'f niet doen of je neus >edt, ook al zou je het graag ders willen. We spelen re- jmatig een rol in de nationa- politiek. Denk aan de ruchte Texelrede van Brink- n en onlangs het bezoek i D66-er Van Mierlo die zuchtte: „door zo'n avond tan ik er weer een tijdje te- 1"- Hé, een gat in de markt >te promotors! Haal die lan- ijke politici hier naar toe om verhaal te komen, dan le en wij een verkwikkende positieve bijdrage aan het dsbelang. Kun je nagaan ontspannen onze eigen, itselijke bestuurders hun rk doen op dit inspirerende 'fid/ Dat we op een eiland oen, beseffen we weer )s a's de boot een tijdje uit vaart is. Ach, de krant met wereldgebeuren komt wat ir' oiaar werkelijk geïso- rd zijn we nooit en voor al camavalsontvluchters het een onverwacht, leu- extraatje. Texel, alaaf.... Horszei De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Met enkele Texelse on dernemers, die Fris met geld en adviezen steunen, moeten inzake de financiering de puntjes nog op de i worden gezet. Tevens wordt nog gewacht op de beslissing van de Recreatiestichting Texel (RST) om mee te werken aan de over dracht, en ook is nog definitieve goedkeuring nodig van de ge meenteraad over de jaarlijkse bij drage van ruim f30.000,-. Fris en zijn zakelijk adviseur H.W. Dijk graaf verwachten dat alles in orde komt, zodat uiterlijk half maart de koop definitief rond zal zijn. Met de aankoop van gebouw en inven taris is f\A miljoen gemoeid. Ver moedelijk zal er nog circa een miljoen aan worden verspijkerd, waarvan het grootste gedeelte betrekking heeft op de geluidsiso latie van de schouwburgzaal. Als buurman heeft Klaas Fris de afgelopen vijf jaar De Lindeboom van nabij kunnen volgen. „Het heeft me altijd verbaasd dat het niet liep. Door de lokatie en de uit straling zou De Lindeboom een grote aantrekkingskracht moeten hebben. Maar het tegendeel was het geval. Het pand maakte een trieste indruk en had geen positief effect op de omliggende horeca." Fris wijt de tegenvallende exploita tie vooral aan de „hoge drempel". „Je wipt er niet zomaar even bin nen voor een kop koffie. Het doet te restaurant-achtig aan. Met een andere opzet kun je er volgens mij weer het centrum voor het hele De heren Dijkgraaf Ilinksen Fris zien het wel zitten met De Lindeboom Nu veel Texelaars zich hebben neergelegd bij de sluiting van de stroomcentrale, had PEN- directeur J. Veenis Texel gis teravond nog een weinig op beurende boodschap in petto. Het PEN voert momenteel vergaande fusie-onderhandel ingen met het gasbedrijf. Het samengaan zal waarschijnlijk verdere afbreuk doen aan de werkgelegenheid op het eiland. Door de fusie zal het tijdrovende opnemen van de meterstand namelijk gecom bineerd worden uitgevoerd. Het gefuseerde bedrijf zal ook metingen voor het PWN uit voeren, dat overigens niet meefuseert. Volgens Veenis ligt het voor de hand dat in het gebouw van de gaskop aan de R. Keijserstraat een ge zamenlijk kantoor/loket wordt ondergebracht waar men voor informatie, adviezen, aanslui tingen, etc. terecht kan. Vee nis sloot niet uit dat ook de serviceverlening van PTT- telecom en naderhand de ka beltelevisie in de samenwer king worden betrokken. eiland van maken. Een makkelijk toegankelijk bedrijf waar je terecht kunt voor een kop koffie, een biertje, een hapje en een prima di ner. Of je nou in driedelig kostuum bent of in werkkleding. Zowel voor vergaderaars als voor het winke lend publiek. En zowel voor de boeren en marktlui als voor ieder een die over de markt loopt. Ook de toerist moet zich er thuisvoe len." Herkansing Toen een jaar geleden een execu tieverkoping in de lucht hing voor het veelbesproken horecapand, besloot Fris zijn kans te wagen. Hij analyseerde de mogelijkheden van het complex naar zijn verschillen de onderdelen. Bij een bierbrouwe rij tastte hij zijn financiële kansen af, maar middenin dit proces werd de verkoop afgelast. Toen eigenaar Springers BV uit Groningen in september j.l. failliet ging, kreeg Fris een herkansing. „Een lot uit de loterij. En mijn tweede lot ontmoette ik spoedig erna: meneer Dijkgraaf." De aanvoer van stroom vanaf de vaste wal volgend jaar komt precies op tijd. De stroomafname op het eiland is on danks de energieweek vorig jaar ruim vier procent ge groeid. De capaciteit van de centrale in Oudeschild zou volgend jaar ontoereikend zijn, concludeert PEN-directeur J. Veenis. Om de piekafname in het hoogseizoen aan te kunnen, installeert het energiebedrijf eind maart extra noodstroom-aggregaten in de centrale. De extra generatoren zijn nodig omdat de stoomturbines tijdens piekperioden niet meer worden opgestart. Gezien het vertrek on langs van personeel met „stoo- mervaring" acht de bedrijfsleiding dit gezien de risico's niet verant woord. Als één van de bestaande turbines uitvalt, kan tijdens pieken daardoor wellicht tekort stroom worden geleverd. Hoewel het windmolenpark wel de aanvullen de capaciteit kan leveren, wil het PEN geen risico nemen. Veenis: „Want op wind kan je niet reke nen." De PEN-directeur richtte zich gis teravond tot de raadscommissie FET, om uitleg te geven over de huidige stand van zaken. „Ik kom om u te informeren, niet om ver antwoording af te leggen." Vol gens Veenis zijn de twee kabels van zeven kilometer lengte die Texel met de vastewal moeten ver binden inmiddels van de produk- tielijn gelopen en worden binnenkort op hun plaats gelegd. Vanaf de PH-dijk zullen ze op rui me afstand worden gelegd om eventuele gelijktijdige beschadi ging te voorkomen. Gelijktijdig zal een glasfiberleiding worden ge trokken voor telecommunicatie- doeleinden. De bouw van het trafo-station aan het Schilderend vordert inmiddels gestaag, zodat in augustus de ka bel in bedrijf kan worden gesteld en in september de nieuwe stroomvoeding op het bestaande net kan worden aangesloten. Inmiddels is bekend dat de oude TM 410 generator naar Utrecht wordt overgebracht en de Wartsi- la's naar Bonaire gaan. Behalve de bedrijfsleiding krijgt Theo Takes de opdracht te werken aan een plan voor een verantwoorde ontmante ling van de centrale, met name wat betreft de afvoer van asbest- en olieprodukten. Herbestemming centrale „Ik begrijp dat slopen voor het PEN de voordeligste oplossing is", informeerde Gelein Jansen (onaf hankelijk) naar de herbestemming van het gebouw. Volgens Veenis zal binnenkort duidelijk worden wat er met de centrale en het koelwaterbassin gaat gebeuren. De gemeente ziet het bassinals een mooi verlengstuk van de Laatstgenoemde is eigenaar- directeur van het financieel ad- viesburo Afima uit Vorden (Gld.). Sinds 1987 woont Dijkgraaf met zijn gezin in een boerderij nabij De Koog. Nadrukkelijk stelt hij dat Afi ma niet als belegger bij De Linde boom betrokken is. „Mijn rol bestaat uit adviseren en bemidde len", zegt Dijkgraaf. Actiepunten „Het eerste contact met Fris da teert van 12 november. Vervolgens kwamen de voorbereidingen in een behoorlijk korte tijd rond. Er was een drie bladzijden tellende lijst met actiepunten, die in de eer ste weken zijn afgewerkt. Daarbij is zorgvuldig de publiciteit geme den om in alle rust, zonder druk van buitenaf, te kunnen werken. Besprekingen, correspondentie en onderzoek wisselden elkaar af. Over medewerking hadden we niet te klagen. Zo zaten we zelfs jachthaven. Business Creation Re sults heeft inmiddels een tussen rapportage uitgebracht over de herbestemming van de centrale. Veenis: „Er zijn meerdere gegadig den in de markt, maar er wordt in overleg met de gemeente gekeken naar de beste mogelijkheid." „Let op, daar komt ie...." Oorbeschermers worden aan gedrukt. Na een doffe klap schudt de verkeerstoren op schietrange De Vliehors in haar voegen. Een felle flits wordt gevolgd door een wolk stof en zand. Kort na el kaar vallen de vier 500 ponds bommen, de straaljagers zijn al lang verdwenen als de oordoppen af gaan. De der de klap was het hardst, is de conclusie. „Hoe kan dat nou", piekert één van de militairen. „Ze zijn allemaal even zwaar." Twee weken had de luchtmacht uitgetrokken voor de oefening met de echte bommen. Maar waarschijnlijk wordt vandaag de laatste serie al gegooid. Het weer liet het alleen maandag afweten. Elders in deze krant meer over de luchtmachtoefening. (Foto Frans Hopmanl tussen kerst en oudjaar in een vrij wel leeg gemeentehuis met twee wethouders en enkele ambtenaren om tafel." In eerste instantie had Fris zijn ideeën kenbaar gemaakt aan en kele kennissen in de kring van Texelse ondernemers. Zij zetten hem op het spoor van Dijkgraaf. Fris kwam bij hem aan met een globaal exploitatieplan, gebaseerd op de veronderstelling dat men van De Lindeboom nooit een ren dabel bedrijf kan maken door er opnieuw ettelijke miljoenen in te steken. „Die visie sprak mij aan, evenals zijn reeds in grote lijnen aanwezige analyse van de exploitatie-opzet", stelt Dijkgraaf. Hij nam vervolgens contact op met makelaar Paul Kuip van Texels Vastgoed, die De Lindeboom in de verkoop had. „Theoretisch was Lees verder pagina 9 Vooruitlopend op de sluiting van de centrale hebben inmiddels de nodige personeelswisselingen plaatsgevonden in Oudeschild. De plaatsen van vier vaste medewer kers (er werken er totaal 25) zijn ingenomen door uitzendkrachten. De vier Texelaars zijn onderge bracht bij de Huisvuilcentrale in Alkmaar, waarmee het PEN een overeenkomst heeft afgesloten. Over één werknemer onderhan delt het PEN nog. Twee personen worden geplaatst binnen een over- kants stroomdistributiebedrijf en één werknemer zal bij vuiloverslag de Hamster in dienst treden. Vijf personen gaan vervroegd in de VUT. PEN-directeur Veenis zegt dat het energiebedrijf alles in het werk stelt om voor twee personen waarvoor bij de huisvuilcentrale geen plaats is, een passende werkkring te bezorgen. „Maar uit eindelijk moeten ze zelf de stap namen." I.M. ADVERTENTIE Parkstraat 38, Den Buig, S 12495 en een folder van drogisterijen Weverstraat 1 Den Burg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1