Weekend Blokker groter gegroeid Ook betaald parkerei in de winterperiode^ VOOR TEXELSE COURANT a^ir^ -■ ---v,c^- -- Mariniers geven geld voor spiegel Wat ik zeggen wou... Jaarvergadering en toneelstuk Toneel in De Waal Jongens, bedankt! I Bedrijvigheid DETV vergadert van 19 en 20 februari 1994 Toch zes woningen in De Cockdorp Winteruitvoering fanfare KTF Is er leven na de pil? Vrouwenbond FNV bestaat 45 jaar Aanrijding: schaafwonden oud Papier Agenda Radio Texel 1Q5. VRIJDAG 18 FEBRUARI 1994 a^--t-v Met een keurig toespraakje bedankte Hans Galjaart uit het Maartenhuis woensdag sergeant Van Aelst en korpo raal De Groot die namens de Joost Dourleinkazerne een geldbedrag van zo'n vijfhon derd overhandigden. De mari niers hadden een inzameling gehouden toen ze hoorden dat de Stichting Gehandicap ten Paardrijden Texel dringend om een grote spiegel verlegen zat, waarmee houdingscor recties en -gymnastiek te paard kan worden gegeven. De spiegel hangt inmiddels in de binnenmanege van ruiter- centrum De Krim, waar de ge handicapten iedere woens dagmiddag oefenen. Als dank kregen de mariniers een fraaie kaart met handtekeningen en foto's van de gehandicapten te paard. iFoto Tessa de Graotf) Na drie en een half jaar de suc cesformule te hebben gehanteerd bleek het pand van Blokker in de Parkstraat te klein. Franchise- ondernemers Dick en zijn zoon Kassen Zegel: „We zijn eigenlijk uit ons jasje gegroeid. Vooral de tuinmeubelen en de kerstartikelen konden we niet goed kwijt." Van daar dat het plan werd geboren om de zaak uit te breiden. Naast het pand bevond zich nog een tuin en deze is opgeofferd om De buurtcommissie Eierland heeft dindag om 19.30 uur jaarvergade ring in Bethel. Na afloop daarvan voert de toneelvereniging van Eier land de eenakter „Oei oei, wat een geknoei" op. 't Amateurtje in De Waal speelt op zaterdag 26 februari het blijspel „Eerlijk is heerlijk" om 20.00 uur in dorpshuis De Wielew aal. De re gie is in handen van Hetty Beijert. Gistermiddag rond vijf uur schaatste de 10-jarige Servio Switzer (mijn zoon) met andere jonge kinderen op de vijver bij de Ferrever, omdat de officiële ijs baan nog niet open is. Net als de afgelopen dagen waren er ook oudere jongens die zich jegens de kinderen balorig gedroegen, op het ijs sprongen en plaagden. Een onbekende gooide een flesje stuk op het ijs. Servio viel en kwam met zijn handen in een scherf. Een diepe wond in de linkerhand, waarschijnlijk twee pezen door gesneden. Hij moest ermee naar Alkmaar om behandeld te worden. Het begint dus aardig uit de hand te lopen met het pesten van die kleintjes. Wie doet er wat aan? Meneer Lexmond en mevrouw Koopman ben ik erkentelijk voor de snelle eerste hulp. Miriam Switzer Den Burg. het bedrijfspand te vergroten. Dick Zegel: „Louis Uriot heeft het ge heel ontworpen. Ons winkelopper vlak is vergroot van 430 naar 650 vierkante meter. Aannemer Frans Zegel was verantwoordelijk voor de bouw, Oele voor het loodgie- terswerk, C.V.I. voor de centrale verwarming, Verenigde Schilders voor het schilderswerk, Moerbeek voor de vloerbedekking, firma Sparreboom uit Ridderkerk zorgde voor de beveiliging en het interieur is verzorgd door Friso uit Sneek. „En we moeten niet de hulp verge ten van onze zes vaste en drie par- time medewerkers, die ervoor hebben gezorgd dat we woensdag weer open konden gaan voor de klanten." Met trots laat Dick Zegel zijn kantoor zien, dat gelijk met de kantine is verhuisd naar boven. „Alles is nu ruimer van opzet. We hopen met deze uitbreiding onze klanten nog beter van dienst te zijn. In ieder geval kunnen we alles breder presenteren en in het ma gazijn hebben we nu een speciale ruimte voor de opslag van de tuin meubelen. We kunnen dus vanuit voorraad leveren en daar was het allemaal om begonnen." Cees Timmer Visserijvereniging DETV houdt op zaterdag 5 maart jaarvergadering om 10.00 uur in dorpshuis 't Skilt- je te Oudeschild. Directeur Visse rijen P. Draaisma verzorgt daarbij een inleiding. Kerkdiensten zondag 20 februari HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 10.00 u. dienst in Oudeschild. De Waal: 9.30 u. dienst in De Koog. De Koog: 9.30 u. ds. H. R. Betting. Den Hoorn: 11.00 u. ds. H. R Betting. Oosterend: 9.30 u. dhr. B. Guiljam, Oudeschild: 10.00 u. ds. J. ter Haar. De Cocksdorp: 11.00 u. dhr. B. Guiljam. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. drs. F. J. Daane; 19.00 u. drs. J. J. NWilmink; viering Heilig Avondmaal; uitzending via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. drs. J. J. N. Wilmink; 19.00 u. drs. F. J. Daane. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend 10.00 en 16.00 u. dienst. Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. ds. L. Knipscheer; kerkbusje Den Hoorn; uit zending via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE 10.00 u. ds. J. Visser ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: za. 19.30 u. dameskoor; Woord- Gebedsdienst; uitzending via De Lichtboei; zo. 10.45 u. The gospeltrain. Oosterend: zo. 9.30 u. Oudeschild: zat. 19.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, Schilderend 19, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Wat voor naam vouwt u bij God op?" Wachttorenstudie: 11.20 u. De Wachtoren en Ontwaakt! - Actuele tijdschfiften die waarheid brengen. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur: Dokter H. van Dijk, Kotterstraat 24, Oosterend, telefoon 18234. Consult uitsluitend na telefonische afspraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp: spreekuur zaterdag en zondag 's avonds om 18.00 uur precies op het adres: Hogereind 10 te De Waal. Bij ongevallen en nabloedingen: tel. 12323. Gezinsverzorging: Spreekuur na het weekend maandag 08.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Gevonden munitie: Bel de politie. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het wee kend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkundige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Rechtshulp: Gratis juridisch spreek-uur, maandag van 9.00 tot 10.00 uur in d' Ouwe Ulo te Den Burg. Het heeft veel voeten in aarde ge had, maar De Cocksdorp krijgt toch zes nieuwe woningen. Deze komen in de Buysstraat. De woningnood op Texel is hoog. De gemeente beseft dat en doet er alles aan om extra contingenten binnen te slepen. Voor De Cocks dorp deed zich een mogelijkheid voor om zes nieuwe, goedkope vrije sectorhuizen te bouwen voor „starters". Jan Commijs van huis vesting: „Het project is opgezet op verzoek van de dorpscommissie. De grondprijs en de bouwkosten worden laag gehouden. Het viel niet mee om voldoende gegadig den te vinden die aan onze voor waarden voldeden. We hebben er nu vijf. Aannemer Jaap Drijver bouwt de zesde woning op eigen risico." De huizen zijn voor mensen die economisch gebonden zijn aan De Cocksdorp en nog geen huis heb ben. Een uitzondering is gemaakt voor een bewoner van een huur huis, want dat komt dan immers vrij voor andere belangstellenden. „De vier tussenwoningen gaan f155.000,- kosten, de twee hoe kwoningen f177.000,-. Makelaar Jan Duin zorgt voor de verkoop", vertelt Commijs. Nu er voldoende gegadigden zijn wordt een voorbe- reidingsbesluit en een artikel 19 procedure voorbereid. Op zaterdag 26 februari houdt het Koninklijk Texels Fanfarekorps de jaarlijkse winteruitvoering in de Burgemeester De Koninghal. Het programma omvat, zoals ge bruikelijk, optredens van alle gele dingen van de vereniging. Na een gezamenlijk openingsnummers, om 20.00 uur precies, is voor de pauze afwisselend de beurt aan de drumband o.l.v. Henk Beijert en de majoretten, geïnstrueerd door Carla Veeger-Roeper. Na de pauze neemt het orkest, on der leidng van Hendrik-Jan Trooster, het heft in handen met een „lekker" in het gehoor liggend programma. Daarop staat onder meer een werk van de beroemde musical-componist Adrew Lloyd Webber, en een compositie van Jef Penders, die het KTF voorne mens is ook op een concours in april ten gehore te brengen. De toegangsprijs voor deze uit voering bedraagt f2,50 inclusief een consumptie in de pauze. Kaar ten zijn verkrijgbaar bij Zegel Man nenmode, Weikoop en aan de zaal. Toneelvereniging De Vrienden kring waagt zich dit jaar aan een pikant stuk genaamd: „Is er leven na de pil?" Rattengif, vogelspin nen, Porches en een homofiele re chercheur treden voor het voet licht. En waar laat Oom Koos zijn winterprei? Dit alles onder leiding van regisseur Charlotte Lorier op zaterdag 26 maart in „De Wald hoorn" in Den Hoorn, aanvang 20.00 uur. De Vrouwenbond FNV viert dins dag het 45-jarige bestaan in De Buureton. De bond is actief op het gebied vpn emancipatie en be wustwording van vrouwen. Voor de 51 leden wordt tijdens het jubi leumfeest een koud buffet geser veerd. Verder is er een kwis, zijn er voordrachten en worden spelletjes gedaan. De feestavond begint om 19.00 uur en heeft een besloten '•^••akter. Een 64-jarige fietser uit Den Burg stak dinsdagmiddag op de krui sing Keesomlaan/Elemert wèl zijn hand uit, maar sloeg zonder om te kijken gelijk linksaf. Hij reed daar door tegen een achteropkomende 24-jarige motorrijder uit Amers foort. Beiden kwamen ten van. De fietser kwam er van af met schaafwonden aan hoofd en knie. De motor had alleen schade aan de kuip en een spiegel. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 8. Kogerstraat, Wagemakerstraat, Waalderstraat en Marelstraat. Vrijdag 18 februari De Gereformeerde kerk Den Burg houdt vanaf 19.00 uur bazaar in „De Poort" (achter het kerkgebouw aan de Ele- mert). Verkoop tweedehands artikelen, rad van avontuur, grabbelton, prijsenveloppen, computerspelletjes, restaurant. In Cinema Texel draait om 19.00 uur „Aladdin" en om 21.15 uur „Robin Hood (men in tights). Om 19.25 uur wordt in sport hal Ons Genoegen de zaal voetbalwedstrijd Texel-Quelderduin gespeeld. IJsclub Oost houdt in de Ja cob Daalderschool te Ooster end de jaarvergadering, 20.00 In Time Out (Ouwe ULO) wordt muziekcafé gehouden met optreden van de Texelse band „Round up". Zaterdag 19 februari De VVD maakt een promotie fietstocht, die om 10.30 uur van start gaat bij Het Post- huys aan de Brink in De Koog. Rond 12.30 uur arriveert de groep bij paal 9 waar een bij zondere manifestatie wordt gehouden, waarbij iedereen welkom is. IJsclub Oost houdt op de ijs baan aan de Ankerstraat in Oosterend clubkampioen schappen korte baan. Om 10.10 uur jeugd tot en met 16 jaar; 14.00 uur senioren. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Olivier" (Onrust in Vogelland), om 15.30 en 19.00 uur „Aladdin" en om 21.15 uur „Robin Hood, men in,tights"). De wielervereniging houdt een veldrit bij de Biesbosch- weg in De Dennen. Start jeugd om 14.00 uur; senioren A en B 14.30 uur. Het is de laatste wedstrijd van de com petitie. Aansluitend (15.15 uur) prijsuitreiking. In het kader van de dorpen- tocht ter gelegenheid van de verkiezingen bezoekt het CDA Oosterend. Bijeenkomst in dorpshuis De Bijenkorf om 14.00 uur. In café De Kuip in De Koog gaat om 18.30 uur het Open Texelse Dartkampioenschap van start (systeem 301). Het Hoornder muziekkorps DEK geeft om 20.00 uur zijn winterconcert in dorpshuis De Waldhoorn. In het KTF-gebouw bij de Openbare scholengemeen schap aan de Emmalaan wordt in een rookvrije ruimte een swingavond gehouden, aanvang 21.00 uur. Entree f7,50. Zondag 20 februari In manege Akenburg begint om 10.30 uur een men wedstrijd om de Jaap de Graaf-bokaal. Publiek is welkom. Om 13.00 uur is op het Turf- veld in de Dennen de start van een wandeltocht in de winter- serie van Het Gouden Boltje. Afstand 5 of 10 km. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Olivier" (Onrust in Vogelland), om 15.30 en 19.00 uur „Aladdin" en om 21.15 uur „Robin Hood, men in tights"). Van 14.00 tot 17.00 uur wor den in de Beatrixzaal in Den Burg door de Gymnastiekve reniging Texel de „Olympische spelen voor dieren" gehou den, georganiseerd door de jeugdraad van GVT. In dorpshuis 't Skiltje in Oude schild brengt theatergroep Ju lia het kindertoneelstuk „Ijzerlijm", aanvang 14.30 uur. Entree f3,- Maandag 21 februari De Overkoepeling van Texelse Vrouwenorganisaties houdt jaarvergadering in het zaaltje bij de Doopsgezinde kerk in Den Burg, aanvang 13.30 uur. Spreekster mevrouw F. Neef jes met een toelichting op de cursus Levensloop en Loop baanplanning. In de Muziekschool (Ouv, ULO) wordt een voorspeel^ gehouden, aanvang 19.0 uur: keyboard, koper, piano e speelklassen. Publiek welkom. In Cinema Texel draait o 19.00 uur „Aladdin" en oi 21.15 uur „Robin Hood". Nieuwe inwoners van Tex hebben vanaf 19.30 uur ee bijeenkomst in het raadhuis In het zaaltje bij de Doopsg- zinde kerk wordt ee Leerhuis-bijeenkomst gehoi den; 20.00 uur. Mevrouw R? drigues Pereira spreekt ovi „het Koningschap va Tenach". Dinsdag 22 februari In Cinema Texel draait o 14.00 en 20.30 uur „Malcol; X". Ria Beckers van Groen Lm) bezoekt Texel op uitnodigm van de plaatselijke afdeliry Aandacht voor de mogelijkh den van biologische lara bouwproductie op Texe Overdag worden drie bedri ven bezocht, 's Avonds van; 20.30 uur wordt in de Witt Burcht een lezing gehoude- waarbij ieder welkom is. De buurtcommissie Eierlar houdt om 19.30 uur jaarvs gadering in Bethel. Daarr speelt de toneelgroep de nacter „Oei, wat geknoei". In dorpshuis d'Ouwe houdt de Historische Verer ging Texel jaarvergadenn 20.00 uur. Hoogwater te Oudeschi Vr. 18 11.14 en Za. 19 00.20 en 12.00 Zo. 20 01.15 en 13.20 Ma. 21 02.05 en 14.47 Di. 22 04.07 en 17.15 Wo. 23 05.35 en 18.25 Do. 24 07.06 en 19.25 Vr. 25 07.45 en 20.25 Aan het strand is het ongeveer e uur eerder hoog water. De zon kc 20 februari op om 7 44 u. en gi onder om 18.01 u. 18 feba eerste kwartier; 20 februari dooi: Ongenuanceerd beeld van grote Malcolm X Deze week biedt Cinema Texel „Malcolm X", een film vol pretenties over de leider van de zwarte emancipatiebe weging, onder regie van Spike Lee. Een film ook die, ondanks de veelbelovende titel, per de finitie weinig om het lijf had kunnen hebben. Nog voor een meter film was gedraaid, werd Spike Lee van alle kan ten bestookt met kritiek; wat hij ook zou doen, goed zou het nooit zijn. Malcolm X bleek inmiddels te zijn gepro moveerd tot een heilige in wie iedereen zijn persoonlijke overtuiging heeft geprojec teerd. Zijn ideeën, levensloop en gedachten werden door dit uiteenlopend gebruik zo ver waterd dat ze per definitie on bruikbaar waren voor een speelfilm. En was Lee zo standvastig geweest dat hij zijn eigen opvattingen en ideeën over Malcolm (Little) X in zijn film had verwerkt, was dat het resultaat tenminste nog ten goed gekomen. Maar zelfs dit laat de regisseur ach terwege. De film blijft hangen tussen een verfilmde biografie en een documentaire speel film, zonder meer dan eens echt te boeien. Robin Hood „Robin Hood: men in tights" van Mel Brooks is parodie op alle films over de held van Sherwood. Het verhaal mag bekend zijn, Brooks weet heel onverwachte wendingen aan te brengen. Het is jammer dat er al zoveel films over dit on derwerp zijn gemaakt, anders was „Men in tights" een wel kome aanvulling geweest. Nu liggen de vondsten er wel erg dik bovenop. Olivier De Nederlands gesproken ani matiefilm „Olivier, onrust in vogelland" is een spannende film voor jong en oud. Na het zien van „Alladin" is het wel even wennen aan kwaliteit van tekeningen en muziek, maar dan wordt de kijker toch meegesleept in de avonturen van Olivier, de muisjes en Fagin. Het parkeerbeleid begint zijn vruchten af te werpen. Dat is de conclusie van de gemeente na een seizoen waarin op steeds meer parkeerplaatsen in de dorps kernen moest worden betaald. Deze situatie wordt daarom onge wijzigd voortgezet. En hoewel het in de winter nog steeds bedui dend rustiger is op het eiland dan in de zomer, blijven ook in deze periode de parkeermeters en - automaten staan. Om de doorstroming van auto's in de centra zoveel mogelijk te bevor deren, mag in de dorpskernen slechts kort worden geparkeerd: maximaal dertig minuten voor een gulden. Iets verder uit het centrum mag een auto maximaal twee uur staan voor twee gulden. Parkeren in de „buitenring" is gratis en on beperkt. Afgelopen seizoen zijn de parkeer terreinen in de buitenring veel in tensiever gebruikt. Maar het is niet gelukt om auto's uit de centra te weren door daar hoge tarieven te heffen. Toch wil het college deze niet nóg hoger optrekken. Ook wordt het plan om de Groene- plaats helemaal af te sluiten voor auto's van de hand gewezen. Wielklem De wielklem is ingevoerd om Duit sers die parkeerboetes weigerden te betalen en die eenmaal terug in hun eigen land hiervoor niet kon- den worden vervolgd, toch te nen straffen. Sinds decef vorig jaar heeft de gemeente bureau in de arm genomen Duitsers aanmaningen en ra fingen te sturen bij het niet len van parkeerboetes, eigenlijk is de wielklem overb geworden. Het college w5 dwangmiddel echter blijven passen als iemand op hinde wijze verkeerd parkeert. In de Burgerhoutstraat, Reijstraat en de Vogeler® staan de automaten waar kaartje moet worden gehaald erg dicht bij de parkeerplaat Voor alle duidelijkheid zoude automaten centraler moeten den geplaatst en op verhogir Daarnaast wil het college rr| Binsbergenstraat en de t werstraat eenrichtingverkeer stellen, om de drukte verminderen. Omwonenden nen een ontheffing krijgen al een betaalde parkeerplaats bi huis hebben en er geen mog| heid is om op eigen erf te ps ren. Bedrijven die parkeervergunning hebben, ra ten tot nu toe ook in de binne' onbeperkt hun auto laten s' Het college wil hen echter ooi maximum van 30 min opleggen. Op De Bocksberg wordt gee® taald parkeren ingevoerd o' hier veel in Den Burg werki mensen parkeren. Radio Texel is te beluisteren via FM 106.1 of kabel 98,5. De uitzendtijden zijn: - maandag tot en met donderdag van 18.00 - 20.00 uur - vrijdag 14.00 - 23.00 uur - zaterdag 8.00 - 23.00 uur - zondag 9.00 - 22.00 uur Programmanieuws - A.s. vrijdag. Rechtstreekse uitzending Tien voor Texel, vanuit De Lindeboom (Schouwburgzaal). Aanvang 19.30 uur. - Woensdag 23 febr. Slotde- dat Politiek Café vanuit De Zwaan, vanaf 20.30 uur. Op de Nikadel is een deel voff taald parkeren en een deel Er staan borden om dit aan te ven, maar die zijn volgens erl inwoners niet erg duidelijk. Be voelen er echter niets voor of ingang van de parkeerterre I aan te passen zodat het ver I visueel duidelijk wordt. De ,A I Nikadel werd regelmatig geb'| om te parkeren. Dat mag voofj niet meer. De meters aan de Burgwal de Brink zijn versleten. Het It I af van de kosten of hier nie I meters of een automaat woj geplaatst. Het parkeerbeleid van de geraf te wordt behandeld in de n scommissies voor ruimtelijk huisvestingsbeleid en financ economisch en technisch bele maart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2