3 „Weg met dat prikkeldraad, je kunt nergens meer bij" carwoon KORT Texels SORT Texels TEXELSE couRANT ;DA in De Koog bijgepraat over recreatiezaken 'OLITIEKE AGENDA Op naar 2 maart De kiesdeler, hoe zit 't ook alweer? Politiek debat niet op de tv Waar moet de Texelse politiek zich voor inzetten? WORDT En niet alleen het weer PvdA: gericht op de toekomst „Raad uw raad" - - Publiek mag stemmen op discussieavond Politiek café op tv met slotdebat Raadsleden op stembureau's? Betaald parkeren zet kwaad bloed Lezing AVT Soundmixshow bij voldoende deelname VRIJDAG 18 FEBRUARI 1994 O CDA was woensdagavond te gast in De Koog, waarin De Dorpskelder met de dorps- imissie en logiesverstrekkers van gedachte werd gewisseld. Foto Gerard Timmermon) dichtslibben." Volgens CDA'er Kees Hin valt dat wel mee. „Het gaat hooguit maar om een paar boeren die er hun inkomen mee op peil willen brengen." Koesteren „Koester de toeristische sector op Texel", waarschuwde TVL- bestuurder Gerard Zoetelief de CDA'ers voor een nonchalante houding ten aanzien van deze sector. „Toeristische vernieu wing blijft nodig, want de con currentie is moordend. Voor je het weet blijven de toeristen weg." Hij pleitte voor dezelfde rechten voor recreatieve opstal len (vrijstaande huisjes bijvoor beeld bij boerderijen) en voor appartementen in de parken, die een grotere omvang mogen hebben. Zijn wens om te bou wen tot een omvang van 70 vierkante meter is reeds in het CDA-programma opgenomen. Hin: „We willen kwaliteit, geen kwantiteit." Dat betekent vol gens het CDA dat logies verstrekkers die twee (te) kleine appartementen samen voegen tot één, er niet in slaap plaatsen op achteruit gaan, om hun inkomem op peil te hou den. Het CDA zegde toe met de logiesverstrekkers binnenkort nog eens om de tafel te gaan. f het stemmen heeft opgele- ird is de vraag, maar tijdens formeel overleg in De Koog jeft het CDA de contacten iet de recreatiesector stevig iëngehaald. Het bezoek aan i badplaats was onderdeel n een toernee van de politici ings de buitendorpen. Onder werpen: uitbreiding recreatie- opstallen, kamperen bij de >oer en wandelpaden op de ;T-camping. it CDA wil geen extra slaap- aatsen voor kampeerboeren, aar hen tegen inlevering van inten wel appartementen gun- in. „De landbouw staat onder ruk en dat leidt tot leegstand en verpaupering van boerderij- Door toeristische verhuur |ijft het gebouw in stand en t platteland leefbaar", aldus ttrekker Nel Eelman, die de idbouw de krenten in de toe- itische pap wel gunt. „Maar groot is die pap niet meer", rweet Dirk Kuip, bestuurder de kleine logiesverstrek- irs, het CDA. Kuip vreesde dat agrarische verhuur ten koste I gaan van de bestaande ac- mmodatie en tot onge- nste bebouwing rond de rderijen zal leiden. „Het itteland zal er verder door jdag 18 februari: itieke discussieavond in De deboom, georganiseerd door en voor Texel", aanvang .00 uur. Motto: „Een aandeel je eiland". terdag 19 februari: VVD houdt vandaag een stocht, start 10.30 uur bij t Posthuys aan de Brink in De ïog. Rond 12.30 uur vindt bij il 9 een manifestatie plaats, larbij iedereen welkom is. terenders kunnen van ge- hten wisselen met het CDA het kader van de „dorpen- jht". Aanvang 14.00 uur in Bijenkorf. isdag 22 februari: Beckers komt op uitnodiging Groen Links naar Texel, irdag brengt ze een werkbe- 'k aan drie boerenbedrijven avonds vanaf 20.30 uur idt ze in de Witte Burcht een nbare lezing over de (on)mo- lijkheden van biologische bouw op Texel. ensdag 23 februari: 'tdebat tussen de lijsttrekkers het politiek café in „De 'aan", aanvang 20.30 uur. >k rechtstreeks te volgen via i° Texel en de lokale te- psie. iderdag 24 februari: haling van het slotdebat via ïio Texel om 16.00 uur. let zeven partijen en diver- e nieuwe kandidaten belo- 'en de gemeenteraadsver kiezingen op woensdag 2 tiaart een spannende aan- lelegenheid te worden. De exelse Courant meet hoe ,et staat met de verkie- ingskoorts op het eiland, fandaag de vierde afle- 'ering. Onder Kogers leeft de vrees dat RST de openbare status van wandelpaden op de camping wil halen. „De routes moeten open blijven." De CDA'ers zeg den toe zich hiervoor in te zet ten. Inzake het autovrij maken van de Ruijslaan opperden de Kogers het idee parkeren alleen overdag niet toe te staan, zodat het verkeer vrije doorgang heeft. Ook dit idee had de in stemming van het CDA, dat te vreden vaststelde met het informatieve avondje de nodige sympathie te hebben ge kweekt. Hoeveel zetels een partij in de gemeenteraad krijgt, is afhanke lijk van het aantal stemmen. Een bepaald aantal stemmen is goed voor één zetel. Dit aantal heet de „kiesdeler". Deze is te berekenen door het aantal uit gebrachte stemmen te delen door het aantal zetels (15). Uit gaande van het opkomstper centage van vier jaar geleden (71%) en het aantal stemge rechtigden (ruim 9900) zal de kiesdeler in de praktijk ongeveer 460 stemmen bedragen. In het zesde en laatste politiek café krijgen de Texelse partijen nog éénmaal de kans de kiezers voor zich te winnen. Voor het grote slotdebat in café De Zwaan zullen zij komende woensdag hun kopstukken af vaardigen. De discussie wordt niet, zoals eerder gemeld, rechtstreeks op de televisie uit gezonden. Technisch bleek er een kink in de kabel te zitten. Wel is het slotdebat te volgen via Radio Texel. Op de verkie zingsavond (2 maart) zal de lo kale tv wél van de partij zijn. Aanvang van het politiek café is 20.30 uur. Gespreksleiders zijn Hannie van Zoelen en Joop Groen. Radio Texel herhaalt het programma de volgende dag om 16 00 uur. ,'t Beursie tegenover Bakker de goudsmit is goed bezet. Maan dag, marktdag. Politiek? Dan moet je bij hem wezen. Hij is de deskundige hier." Het groepsoordeel is gevallen, er valt niet aan te ontkomen. De met priemende vingers aange wezen Texelaar mag als eerste het woord moeten voeren. „Waar zou de Texelse politiek volgens u bijzondere aandacht aan moeten schenken", luidt de vraag deze week. Terwijl de man nadenkt, komt een aantal mannen wat dichter in de buurt staan. ,,Niet te veel bedden", luidt het spontane antwoord. „Texel zit vol. En laat bij de boe ren wat meer caravans op het erf toe." Zijn mening is door de anderen met belangstelling gevolgd. „Weet je wat ik persoonlijk heel erg vind?", mengt zich een om stander in het gesprek, „al dat prikkeldraad overal. Je kunt als gewone Texelaar nergens meer bij. Neem nou de Muy, voor een deel afgesloten voor publiek. De Hors is ook zoiets. Straks mag je nergens meer komen. Déér zou de politiek zich in mijn ogen voor in moeten zetten. Weg met dat prikkeldraad. En weet je wat ik ook vindEr moet hier absoluut geen golf baan komen. Dat is alleen maar voor mensen met centen." De gemoederen komen in be weging. De afwachtendheid is als sneeuw voor de zon ver dwenen. „Dat kunstwerk hier op de Groeneplaats, hè?" zegt iemand. Van mij mogen ze dat morgen nog slopen. Ik blijf me daar aan ergeren." Ook het naburige groepje man nen hoeft niet lang na te den ken over een antwoord. „Waar moet dat heen als je in de Den nen niet eens meer met paard en wagen mag komen. Dat is toch te dol? Daar zou iets aan gedaan moeten worden." Ook hier komt het aantal slaapplaat sen aan de orde. „40.000 is zat. En minder blik, hè. Je kunt nu al bijna nergens meer een parkeerplaats vinden in het sei zoen." Plotseling wijst één van de „beursbezoekers" op zijn buur man. „Bejaardenwoningen. Daar is een groot tekort aan. Deze man wacht al jaren. En de politiek moet er ook voor zor gen dat die woningen betaal baar zijn." Instemmend gekmk rondom. „Weet je waar ik me blauw aan erger?" meldt iemand, aan al die fietsers die 's avonds zon der licht rijden. Als je er op gaat letten, loopt het gewoon de spuigaten uit. Je moet als auto mobilist echt ogen in je achter hoofd hebben. Van de week had ik er bijna weer één onder de wielen. Déér moet nodig wat aan gebeuren, het is le vensgevaarlijk." De werkgelegenheid op het eiland komt ter sprake. Een viertal mannen zegt zich daar bijzonder ongerust over te ma ken. „Het gaat de laatste tijd niet goed. Er zijn heel wat vaste banen verloren gegaan de afge lopen jaren. Laat de politiek zich daar wat drukker over ma ken. En wat minder tijd beste den aan het milieu, want dat valt op Texel allemaal best mee." Een ander meldt dat de politiek HDtTT1 KT veel te weinig doet voor kansar men. „Als je gedeeltelijk bent afgekeurd, kom je door die Bonus-Malus regeling die ze hebben ingesteld, helemaal nooit meer aan de bak. Werken is voor mij heel belangrijk, maar ik zie het somber in." Alle ogen richten zich plotse ling op een naderende verschij ning. „Wel, wel", zegt iemand naast me. „Dat is toch een toe valstreffer. Daar hebben we iemand die werkelijk kennis van zaken heeft." Een voormalige wethouder wordt er onder gro te hilariteit bijgeroepen. De groep schuift wat dichter Naam: Dirk Terpstra Partij: PvdA Woonplaats: Den Burg Leeftijd: 46 Burgelijke staat: Gehuwd, heeft een dochter en een zoon. Beroep: part time-postbesteller en wethouder (financiën, milieu en werkgelegenheid). Hobby's: De volkstuin en als het kan twee keer per week een rond je hardlopen, maar door tijdgebrek schiet dat er wel eens bij in. Voorgeschiedenis: Geboren en getogen op Texel. De sociaal democratische inslag heeft hij niet vanuit zijn achtergrond meegekre gen. Was actief actief in de vakbe weging (voorzitter geweest van de Texelse Abva Kabo en secretaris van de Texelse afdeling van het FNV). Vertegenwoordigde de PvdA twee periodes in de ge meenteraad en de afgelopen vier jaar als wethouder en vervult ta ken die deze functie met zich mee brengt. Belangrijkste programmapunten: „De PvdA richt zich op de toe komst. Daarvoor maken we ons spijkerhard. Wat voor problemen hebben we en hoe proberen we die op te lossen. Bijvoorbeeld huis vesting en de slaapplaatsen pro blematiek (45.000 is genoeg). Verder willen we gemeentelijke kosten, bijvoorbeeld afvalverwer king, zo laag mogelijk blijven hou den." In de landelijke peilingen doet de PvdA het niet best. Hoe zit dat op Texel? „Op plaatselijk niveau wordt je in de peilingen afgerekend op de lan delijke, ook al hebben we over za ken als de inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau niets te zeg gen. We stellen alles in het werk om onze drie zetels vast te hou den. Als plaatselijke afdeling kun nen we wel terugvallen op onze landelijke vertegenwoordigers. Lo kale partijen missen deze contac ten. Toch zijn ze essentieel om de gevoelens van de Texelaars tot de hogere overheden te laten door dringen. Zo hebben we onlangs gedeputeerde Friso de Zeeuw op Texel gehad uitgenodigd en hem gewezen op de moeilijkheden in zake ruimtelijke ordening, land schapsbeheer (natuurontwikkeling) en huis vesting. Starters, zeker met een beperkt inkomen, komen hier straks nauwelijks meer aan een woning." Terpstra wil dat de ge meente deze groep (financieel) te gemoet komt. Splinterpartijen? „Alle stromingen zijn al vertegen woordigd in de bestaande partijen. We willen de kiezer niet opzadelen met zaken waarover iedereen het zelfde denkt. Dat is ballast in een verkiezingsprogramma en hebben we weggelaten." Verbaast zich over: Verzet van andere fracties tegen Stichting Stimulering Texelpro- dukt, stemmingmakerij over optre den tegen geluidshinder. „Eerst blaast iedereen hoog van de toren dat we de overlast moeten aan pakken. Van de honderden bedrij ven waarin alles in goed overleg wordt geregeld, zijn er een paar die de toon zetten." In de krant van dinsdag no digden wij de lezers uit te ra den naar de uitslag van de a.s. gemeenteraadsverkie zing door een prognose te maken van de zetelverdeling en het opkomstpercentage. Wie het dichtst bij de uitslag zit, krijgt een reis voor twee personen naar Spanje. Omdat ook wordt gevraagd of men een „standvastige" dan wel een „zwevende" kiezer is en omdat de inzending al op 24 februari in ons bezit moet zijn, is bij sommige lezers het vermoeden gerezen dat er een addertje onder het gras zit. De prijsvraag zou bedoeld kun nen zijn om namen te verza melen van zwevende kiezers, die dan nog net voor de ver kiezing door een politieke par tij of andere belanghebbende telefonisch of schriftelijk „be werkt" zouden kunnen worden. Daar is (natuurlijk!) geen spra ke van, maar we willen elke schijn vermijden. De namen van de inzenders worden daarom door ons niet uit han den gegeven en dienen alleen om vast te stellen wie de prijs heeft gewonnen. Of men een standvastige dan wel een zwevende kiezer is hoeft NIET te worden ingevuld en de in zendtermijn is verlengd tot maandag 28 februari, 10.00 uur. Op dat moment moeten de oplossingen dus in ons be zit zijn. Ten gerieve van gezin nen met meerdere kiesgerechtigden die willen meedoen, drukken wij het wedstrijdformuliertje hierbij nogmaals af. Invullen, uitknip pen en inzenden naar Texelse Courant, Postbus 11, 1790 AA Den Burg. Afgeven bij de balie van de krant, Parkstraat 10, mag natuurlijk ook. De uit slag wordt zo mogelijk bekend gemaakt aan het slot van de verkiezingsavond van 2 maart die via Radio Texel en de loka le televisie wordt uitgezonden of anders in de daarop ver schijnende Texelse Courant. Texels Belang CDA PvdA Groen Links VVD D66 v. Asselt Jansen Opkomst percent. Uitslag 1990 4 4 3 2 2 74,60 Prognose 1994 Naam: Adres: Postcode Plaats: Telefoon: Leeftijd: opeen als zijn antwoord klinkt. „De politiek moet zo weinig mogelijk doen", meldt de ex- politicus beslist. „De mensen moeten het zelf doen. Je moet de verantwoordelijkheid déér leggen waar hij hoort. Bij de eigen bevolking." Wat vinden de omstanders hiervan „Tja, daar zijn we even stil van", zegt iemand naast me. „Maar je hebt mooi gespro ken, Piet." Hoe moet het verder met het toerisme volgens de Texelse po litieke partijen? Op deze vraag hoopt „Tien voor Texel" van avond een antwoord te krijgen tijdens een discussieavond in de grote zaal van De Lindeboom. Het publiek krijgt een actieve rol. De aanwezigen kunnen tel kens voor of tegen diverse stel lingen stemmen. De gratis toegankelijke bijeenkomst be gint om 20.00 uur, maar het Texelse combo „Small Buzz" speelt al vanaf 19.30 uur. In het zesde en laatste politiek café krijgen de Texelse partijen nog éénmaal de kans de kiezers voor zich te winnen. Voor het grote slotdebat in café De Zwaan zullen zij hun kopstuk ken afvaardigen. De discussie is ditmaal niet alleen via Radio Texel te volgen, maar wordt te vens rechtstreeks uitgezonden op de televisie. Alle kabelbezit- ters in Den Burg, Oudeschild en De Koog kunnen er naar kijken. Met de tv-uitzending wordt proefgedraaid voor de verkie zingsavond op 2 maart, waar de lokale televisie eveneens bij is. Aanvang van het politiek café is 20.30 uur. Gespreksleiders zijn Hannie van Zoelen en Joop Groen. Radio Texel herhaalt het programma de volgende dag om 16.00 uur. Het lijkt Peter Bakker van Groen Links een goed idee als op 2 maart op alle stembureau's een raadslid aanwezig is. „Niet dat het nu niet goed gaat, maar gewoon als een soort controle op democratische verkiezingen," Hij uitte dit verzoek gisteravond in de vergadering van de raadscommissie voor algemeen en organisatorisch beleid. Cor Kuip (Texels Belang) en Gré Zegers (PvdA) zien daar het nut niet van in. Gerard van der Kooi (VVD) vond het best. „Al heb ik ook geen moeite met de huidige gang van zaken." Tips voor de rubriek ,,Fer- kiêzingskoors" zijn welkom bij de redactie van de Texel se Courant, tel. 62620. Gewest. Als er een plaatselijke afgevaardigde is in het dagelijks bestuur, raken gemeenten meer betrokken bij het Gewest. Om die reden wordt onderzocht of dit da gelijks bestuur kan worden uitge breid tot negen zetels, want zoveel gemeenten hebben zitting in het Gewest, „Het college houdt zich niet aan de afspraak", klaagden Frits Agter, voorzitter van de dorpscommissie van De Koog, en middenstander Ton Gieles op de CDA- bijeenkomst in De Dorpskel der. Het college adviseert de gemeenteraad betaald parke ren aan de Nikadel ook in de winter in stand te houden. Alvorens b en w zouden beslissen, is ons overleg met de gemeente toegezegd." De Kogers vinden betaald parke ren in het seizoen accepta bel, maar vinden dit in de winter nergens voor nodig. Ambtenaar Rom van Schaik denkt daar anders over: „De mensen hoeven maar één mi nuutje verder te lopen en ze kunnen hun auto gratis kwijt." De kritiek vanuit De Koog berust volgens Van Schaik op een misverstand. „Tijdens de behandeling van het advies in de raadscom missie ROH in maart kunnen ze hun zegje doen. Bovendien heeft iedereen zijn bezwaar bij de gemeente kenbaar kun nen maken." Vrijdag 25 februari wordt voor de Atletiekvereniging een lezing ge houden door Kees Heemskerk uit Julianadorp in de Texelse Boys kantine. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en de training voor die avond komt te vervallen. ledereen die geïnteresseerd is in duursporten en trainingsleer in het algemeen is welkom. Heemskerk zal het ook hebben over blessure preventie en de mogelijk bestaat om hem allerlei vragen te stellen over de trainingen. Zelf is hij spor- tinstructeur bij de marine. Zijn sportieve loopbaan is begonnen met schermen, daar heeft hij een paar nationale kampioenschappen in behaald. Een paar jaar geleden heeft hij de cursus trainer- loopgroepen bij de KNAU met goed gevolg doorstaan. Nu houdt hij zich vooral bezig met trainingen van duursporters. Biljartkampioenschap. De 55-plus klasse van de Texelse bil jartkampioenschappen zijn ge wonnen door Willem Vendel. Tweede werd Cor Hoogeboom, derde Piet de Graaf. Bij de klasse 0-1,5 was de tweede plaats voor A.J. Verhoeve en niet Vermeulen, zoals werd vermeld. Ter afwisseling op de altijd zeer geslaagde playbackshows wordt m het Eierlandse Huis te De Cocksdorp bij voldoende deelna me op zaterdag 2 april een sound mixshow gehouden. Hierbij dienen deelnemers zelf te zingen, ledereen mag meedoen, aan de opgave zijn geen kosten verbon den. Er zijn leuke prijzen te win nen. Wie wel een leuk liedje weet, maar de muziek met heeft, kan te recht bij Nico Ooijevaar van het Ei erlandse Huis. Daar kunnen kandidaten zich ook opgeven tot 12 maart. Het telefoonnummer is 16509.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5