Nieuwe Ferrever lijkt politiek onhaalbaar J Menverenigings-dag met vierspanrijder Ruwe pistes zorgenkind Texelse ijsmeesters L r Strender baan favoriet onder schaatsers TEXELSE 7 COURANT ;haker Jaap Dros telt orde op zaken Voetbalverbod bij Waalder school: niet boos zijn op de gemeente Olympische spelletjes door jeugdraad GVT Tevoko Volleybal Koud parcours voor trimlopers Dartkampioenschap in café De Kuip Bowler Kooiman gooit hoogste score Eilandcompetitie volleybal Dammers in bekerfinale Dames Klif verliezen op laatste moment Texel bekert tegen Quelderduyn VRIJDAG 18 FEBRUARI 1994 en W en meerdere raadsleden aan afwijzend tegen het idee n bij de nieuwbouw voor zwem- ld Molenkoog ook een vervan- inde sportzaal voor de Ferrever realiseren. Ze vinden de inves- l 'ing te riskant en menen dat de Etrokken sporters maar gebruik I reten maken van andere sport- I len, die thans nog lang niet vol- I |ig worden benut. II plannen voor geïntegreerde en Irnieuwde sportvoorzieningen bij |>n Burg werd neergelegd in het Ijport 1 1 3, dat onlangs werd Ipresenteerd door een werk- I rep van vertegenwoordigers van I zwemclub en de gemeentelijke I jelmgen welzijn, financiën en I uwzaken. De leden van de I irkgroep zijn nogal teleurgesteld I er het verzet van b en w, temeer I ïdat ze het met de financiële ar- I menten niet eens zijn. De I rrever zaal kan volgens hen niet I rrden gemist maar begint bouw- I llig te worden, zodat voor het I knappen daarvan ook geld no- I; is. Vervanging door een ge- I uw dat met het nieuwe I lembadgebouw of de bestaan de sporthal wordt gecombineerd, Is dan naar verhouding goedkoper en biedt ruimere exploitatiemoge- iiheden en daardoor meer in- fflmsten. B en W menen echter dat de Ferreverzaal best weg kan, IKhans het moet mogelijk zijn de Bidige gebruikers daarvan naar Jhdere zalen op Texel te verwijzen. Kortingen ft weerstand van het college bleek mede te zijn ingegeven door de op handen zijnde rigoreuze be- Binigingen van het rijk ten koste van de gemeenten. De uitkeringen uit het gemeentefonds zullen wor- at vorige week de troon van Iverdediger Jaap Dros aan het inkelen was gebracht door Ri tus Vittali heeft Dros maandag- ivond weer orde op zaken jesteld. Op overtuigende wijze werd Jaap de Wijk teruggewezen loor Dros. De andere concurrent, iinus Vittali, kwam niet verder lan remise tegen Thijs Witte en icht daarmee nog van geluk [eken. Het gevolg is dat Dros r soeverein aan de leiding it met Vittali en De Wijk op ge- ite afstand. lap de Wijk gooide het eens over en andere boeg. Omdat hij met jêningen met de koningspion ifflimg resultaat had geboekt te- fin Jaap Dros, opende hij nu met S damepion. Zodoende kwam er en Benoni op het bord, waarin De Vijk zeker niet minder kwam te Tan. Maar gaandeweg creëerde is meer ruimte en kwam eigen bij iedere zet ietsje beter te in. De Wijk miste op cruciale tenten de juiste voortzetting, irdoor zijn stelling zienderogen erminderde. Dat De Wijk moeite ad met deze beslismomenten, leek wel uit het feit dat hij over I achttiende zet een half uur foest nadenken. Dros liet er ver- fer geen gras over groeien en ook ii'Schwindel' die De Wijk nog robeerde pakte verkeerd uit, faardoor hij zelf tegen mat opliep. I bespaarde zich die blamage oor de partij op te geven, inus Vittali kwam tegen Thijs fitte gedurfd uit de startblokken •et het aloude koningsgambiet. IrZijn pogingen om de zwarte ko- Ingsstelling te ruïneren verloor ittali een stuk, waarna hij moest schten voor remise. Het lukte de Mïhtjas ook nog om een voorde- pindspel op het bord te krijgen, |t echter toch eindigde in remise, g winst zou Vittali ook beslist !veel gekregen hebben, leke van Lingen is weer terugge- ierd in de interne schaakcompeti Mn dat hebben zijn tegenstan- srs geweten. Zowel Willem van Rijke als, deze week, Roel Rieg- fln kregen een pak rammel met ■Italiaanse opening, die Van Lin- B op kundige wijze hanteerde, jpe van Lingen is daarmee be- Rnen aan een opmars en wie eet waar deze eindigt. *)artij tussen Cees van Houten oul Eelman kende een even 'ssend als abrupt einde. Van len bracht zijn toren in veilig- door te rokeren, maar gaf 'tij zijn tegenstander de kans mat te geven. Eelman bedacht I 9een moment en maakte di- I een einde aan de partij. Rkslagen: 2oe'eliefp Bakelaar 1-0; C. van •Vien-P Eelman 0-1; R. Vittali-T. Witte w.J de Wijk-J. Dros 0-1; M Witte-A. ra 0-1; R Riegman-T. van Lingen 0-1; n da Rijke-K. Bruining 1-0 den teruggeschroefd. Het ziet er naar uit dat Texel krachtens de nieuwe regels zijn plaatselijke be lastingen moet optrekken en/of minder rijksgeld krijgt, een korting die jaarlijks twee miljoen gulden zou kunnen bedragen. Definitieve cijfers zullen over enkele weken op tafel komen. Het onderwerp kwam dinsdag ter discussie in de vergadering van de raadscommissie voor welzijnsbe leid. Gerbrand Poster (Texels Be lang! vond het verstandig om voorlopig van een nieuwe Ferrever zaal af te zien. Hij kreeg steun van Gelein Jansen (onaf hankelijk) en Gerard van der Kooi (VVDI. Laatstgenoemde voelde iets voor een fasenplan: eerst het nieuwe zwembadgebouw neer zetten volgens een zodanig ont werp dat de zaal er later altijd nog bij kan. Gré Zegers (PvdA! achtte de combinatie zwembadgebouw- Ferreverzaal „niet zo gek", maar vond toch dat eerst maar eens moet worden gekeken of de 30 sporturen die per week in de huidi ge Ferrever-zaal worden gemaakt, niet in zalen elders op Texel kun nen worden doorgebracht. Met name voor wat oudere sporters zou het geen probleem zijn om naar Oudeschild, Oosterend of (straks! De Koog te gaan. Kees Hin van het CDA noemde de sportzaal bij het zwembad niet logisch en Er is geen reden om kwaad te zijn op de gemeente wegens het ver bod om voetbaldoelen neer te zet ten op het weiland tegenover de Redmer IJska-school in De Waal. De Raad van State heeft dit „strij dige" gebruik verboden, naar aanleiding van een klacht. Dat zei wethouder Tine Krijnen dinsdagavond in de vergadering van de raadscommissie voor wel zijnsbeleid, naar aanleiding van opmerkingen van Kees Hin (CDA). In de Texelse Courant van dinsdag stond een ingezonden stuk van kinderen die zich beklaagden over het verbod en de gemeente „on sportief" vonden. Temeer daar op hetzelfde land wel verkiezingsbor den mogen staan, die minstens zo storend zijn als voetbaldoelen. Er was ooit een plan om dit landje in gebruik te nemen als speel- en sportterrein voor de IJska-school. Dat was strijdig met het bestem mingsplan en daarom ging de werkgroep Landschapszorg naar de Raad van State, die er een stok je voor stak. De gemeente moet dat natuurlijk respecteren en kan dus geen voet baldoelen toestaan. Met verkiezingsborden ligt het blijkbaar anders omdat deze er maar even staan. wilde de huidige Ferrevergebrui- kers ook verwijzen naar meerdere grote zalen in andere dorpen, waarbij hij ook het sport- en eve nementencentrum 't Stappeland noemde. Mogelijkheden? Jaap Vlaming van Groen Links zag het anders. Hij toonde zich gevoe lig voor de interessante nieuwe ex ploitatiemogelijkheden die ontstaan als een het nieuwe zwembadgebouw een sportzaal wordt gekoppeld. Ook wordt door het verdwijnen van de Ferrever van de huidige plaats een wegom- legging mogelijk, gunstig voor de verkeersveiligheid. Vlaming zag de sporters die nu naar de Ferrever gaan, niet zo makkelijk naar ande re dorpen vertrekken. Het huidige jaarlijkse tekort van het zwembad Molenkoog be draagt bijna f210.000,-. Volgens de werkgroep die het rapport 1 1 3 maakte, blijft dat bij ver wezenlijking van een sportzaal bij het zwembadgebouw hetzelfde, zodat er eigenlijk geen financieel argument is tegen dat plan. G. Praamstra waarschuwde dat on derhoud aan de Ferrever spoedig grote bedragen zal vergen. Vooral voor Dick Haker van de zwemclub was het een teleurstelling dat de sportzaal bij het nieuwe zwem badgebouw waarschijnlijk niet door de plaatselijke politiek zal worden geaccepteerd. Want die zaal zou allerlei extra spel- en sportmogelijkheden opleveren. „Misschien wilt u er toch iets een voudigs overdeks bijzetten?". Kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 jaar van de basisscholen kunnen zondag meedoen aan de Olympische Spelen voor dieren die in de Beatrixzaal worden gehou den. De middag wordt georgani seerd door de jeugdraad van Gymvereniging Texel (GVT). De kinderen worden verkleed als dier om de Olympische strijd aan te gaan. Winnaars krijgen een echte medaille omgehangen. De Spelen voor dieren worden van 14.00 tot 17.00 uur gehouden. Deelname is gratis. Zaterdag 19 februari: Sporthal Ons Genoegen Zaaldienst: Dames 1 13.30 u. 13.30 u. 13.30 u. 15.00 u. 15.00 u. 15.00 u. 16.30 u. 16.30 u. 16.30 u. Tevoko Tevoko Tevoko Tevoko Tevoko Smash' Tevoko Tevoko Tevoko 2-Los 1 (H) 1-HCSC 2 (D) 1-Polisport 3 (J) 1-Schoorl 1 (HPK) 2-The Serve 1 (D) 68-HCSC 4 (Dl 3-Juvoc 2 (H) 4-Zeemacht 2 (H) 3-WSOV 1 (D) nvj Het marathon rijden is het meest spektakulaire onderdeel van samengestelde men wedstrijden. (Foto archief TC) Menvereniging Tussen Wad en Duin houdt zaterdag 26 februari de verenigingsdag in manege Akenburg. Dit keer is als speciale gast uitgenodigd de bekende vierspanrijder en Deurne-docent Ad Aarts. Het rijden van samengestelde wedstrijden door mencombinaties neemt in populariteit toe. De mara thon is het meest spectaculaire onderdeel van deze wedstrijden. Tijdens de verenigingsdag zijn in en om manege Akenburg verschil lende hindernissen, waarop de deelnemers hun vaardigheden kunnen oefenen onder vakkundige leiding van Ad Aarts. Deze bekende vierspanrijder wordt om 10.00 uur ontvangen in de ge heel vernieuwde foyer van de ma nege. Van 10.30 tot 11.30 uur houdt hij een inleiding en kunnen deelnemers vragen stellen. Tijdens de pauze is voor een gulden over heerlijke snert verkrijgbaar in de foyer. Om 12.00 uur begint het praktijkgedeelte van de vereni gingsdag. Wie mee wil doen (zowel en- kelspan als dubbelspan kan in schrijven) wordt verzocht vóór 21 februari te bellen naar Piet Beers, telefoon 14563. Terwijl schaatsers op de Oosterender piste hun baantjes trekkengaat het onderhoudswerk aan het ijs gewoon door. (Foto Drrk Kuiter) Nu de felle vrieskou heeft plaats gemaakt voor aangenaam winter weer heeft menig Texelaar de ijzers ondergebonden. De storm van begin deze week heeft de kwaliteit van het ijs echter geen goed gedaan. Ijsmeesters span nen zich daarom in de pistes als nog glad te krijgen. Dat is aardig vendien is de baan niet goed dichtgevroren, zodat die tot nade re order dicht blijft. De Rogsloot bij De Cocksdorp kampte met het zelfde probleem. De jeugd kon echter terecht op stukken onder gelopen land bij camping de Rob- benjager. In Oudeschild gooide een wak in de midden van de baan gelukt in Oosterend, waar de ijs- roet in het eten. In De Koog kon baan aan de Ankerstraat woens dag de poorten opende. Volgens Wieb van den Berg, voor zitter van IJsclub Oost, is de baan weliswaar nog wat ribbelig maar wordt met de dag beter. Overdag dooit het iets en 's nachts vriest de baan weer op. De ijsbaan mocht zich de afgelopen dagen in een enorme belangstelling verheu gen, omdat elders het ijs van twij felachtige kwaliteit was. Opgestoven zand maakte de baan in Den Burg tot schuurpapier, bo niet op de baan in het Beachpark worden geschaatst, maar wel op de vijvers aan de Brink. Oude schild kampte met een groot wak in het ijs, maar gisternacht vroor dat dicht. Bij aanhoudende vorst hoopt ijsmeester Gerard Weijers de baan vandaag of morgen vrij te kunnen geven. Bij Den Hoorn zijn schaatsers op het Natte Vlak ge signaleerd. Wedstrijden IJsclub Oost houdt zaterdag kor- Zondag hield Atletiekvereniging Texel de vierde en laatste trimloop van dit winterseizoen. De weer somstandigheden waren prima, al was het parcours hier en daar hard. Bij de jeugd tot en met 12 jaar won Maarten Dogger overtuigend in 5.30 minuten. De tweede plaats was voor Johan Weijdt (5.41), op de voet gevolgd door Gijs Waverijn (5.42). Vierde werd Ronny Keijzer die zijn beste tijd met één seconde verbeterde (5.49), vijfde werd Ru dy van der Ploeg (5.55), zesde Se- bastiaan Ran (6.04), zevende Robbin Oosterhof (6.15) en achtste Wouter Dogger (7.00). Bij de meisjes eindigden Kristien Schraag en Lia Visser beiden in een tijd van 6.17 minuten. De 3,1 kilometer werd door Nancy Sieling afgelegd in 14.55, en door Mireille Oosterhof in 22.58 minu- De ongekroonde koning van de Texelse dartsport, Dave Platts, zal zaterdag in café De Kuip in De Koog zijn titel verdedigen tijdens de tiende editie van de Open Texelse Dartkampioenschappen. Platts, die de titel reeds zes maal op zijn naam wist te schrijven, zal het moeten opnemen tegen onder andere Arie Eelman, de winnaar van 1991. Maar wellicht is Eelman niet de enige die Platts naar de kroon zal steken. Vorig jaar deden maar liefst 32 deelnemers mee aan het kampioenschap en nu inmiddels diverse aanmeldingen binnen zijn (ook van de overkant), ziet het er naar uit dat dit aantal ook dit jaar weer zal worden gehaald. De wedstrijden beginnen om 19.00 uur, inschrijven is mogelijk tot 18.30 uur, of telefonisch via num mer 17418. Omdat in poules wordt gespeeld en daardoor alle deelnemers vier of vijf wedstrijden zullen gooien, zal pas in de laatste uurtjes bekend worden wie het kampioenschap op zijn of haar naam mag schrijven. Er wordt gespeeld volgens het 301-systeem, met „best of three". Natuurlijk zijn niet alleen spelers, maar ook andere belangstellenden van harte welkom om te zien of Platts zijn titel weet te prolonge ren. Zowel deelname als toegang zijn gratis. ten. Bij de jongens was Hessel Kampstra de snelste in 12.42, ge volgd door Coen Zoon (13.53) en Marcel Keijzer (14.20). Bij de se nioren won Jan Zijm met een rui me voorsprong (34.35) en had Rien Brouwer (38.25) last van kramp. Tweede werd hier Cees Timmer (37.10), gevolgd door Piet Bakelaar (37.29). Overige tijden op de 9,3 kilometer waren: Gert Pansier (38.41), Ed Zegers (42.32), Dirk Eelman (42.42), Jan Dogger (42.51), Marijke Stark (46.37), Corrie Witte (47.02), Ly- dia Verweij (47.03) en Carla Roe per (49.03). De 6,2 kilometer werd door Mir jam Arkenbout afgelegd in 29.52 minuten, gevolgd door Henk Schraag (30.42), Ina van Sam- beek (31.23) en Jaap van Vooren (32.04). De 3,1 kilometer werd door Tilly Eelman gelopen in 15.40, en door Martine Jimmink in 16.39 minuten. De eerstvolgende wedstrijd is het Open Texels Crosskampioen schap, dat wordt gehouden op zondag 27 februari. Dan worden ook de prijzen van het trimloop- klassement uitgereikt aan de jongste jeugd. De teams van de woens dag/donderdag-league voerden deze week een felle strijd. Bij Ho tel de Strandplevier bezorgde Kees Kooiman, die deze week de hoogste serie gooide (748), de 4-1 overwinning op het team van 't Pruttelhuus. Bij Bedrijven Service Dekker was het Jaap Krijnen die de hoofdrol speelde. Met een mooie serie van 696 haalde hij drie punten binnen tegen het felstrijdende team van Verseput Verzekeringen. De da mes van Onder de Pomp hadden het zwaar te verduren tegen Hotel de Weal. Die stonden sterk te bowlen. Het team van Last Minnet dat met z'n tweeën speelde, liet zien dat ze ook best kunnen bow len. Toch bleek dat met genoeg. Ze moesten de overwinning aan de tegenstanders, de All Stars gun nen, waarvan Ard Plaatsman nog een 213 game neerzette. Het wis selvallig spelende team van TZN had het moeilijk tegen Timmers Tearoom, die zelf ook niet hun beste avond hadden. Ze haalden toch nog twee punten. Bij de dames trioleague ontmoet ten de Bloopers het WBZ-team. Guur Bakker speelde zeer goed tebaan wedstrijden op de Ooste render ijsbaan. Om 10.30 uur start de jeugd tot en met 16 jaar. De af stand is 120 meter. De wedstrij den voor de senioren beginnen om 13.30 uur. De heren schaatsen eerst de 160 meter, aansluitend de dames 140 meter. Uitsluitend le den kunnen meedoen aan de club kampioenschappen. Het lidmaat schap van IJsclub Oost kost ƒ20.00,-. Om 16.30 uur start in Oosterend onder auspiciën van de Texelse ijsbond een marathon voor dames en heren die meetelt voor de Texelse competitie. Afhankelijk van de weersomstandigheden or ganiseert IJsclub Oost zondag op nieuw wedstrijden. Zaterdag zal aan de ijsbaan bekend worden ge maakt of die doorgaan. Bij twijfel kan gebeld worden naar Wieb van den Berg (tel. 18243) of Marten Visser (12488). Inmiddels wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen van een win- tertriathlon, met als onderdelen schaatsen, lopen en fietsen. Bij aanhoudende vorst zal die waar schijnlijk in de loop van de volgen de week worden gehouden. Programma dinsdag 22 februari: Veld A mannen: 18.30 u. Tex. Autoc.-Teso Pilaar 19.12 u. Maarcobouw-Pilaar Autoc. 19.54 u. RWS-Graaf Sp. Meubelh. 20.43 u. Sportsh.-Meubelh. RWS 21.30 u. Woude-12 Balcken Cocky's 22.18 u. ABN/AMRO-Cocky's Balck. Veld B vrouwen en gemengd: 18.30 u. Rival-Cohen Bremakker 19.12 u. Bremakk.-Schiphorst Cohen 19.54 u. Zandloper-NBC EcoMare 20.43 u. Klif-Ecomare Zandloper 21.30 u. Waayer-Tatenh. 2 LenR 22.18 u. Super-LenR Tatenh. 2 Veld C vrouwen: 18.30 u. Question-Klif 12 Vespertina 19.12 u. Haarst.-Vespert. Duper Dr. 19.54 u. Durper Dr.-Mantje Haarst. 20.43 u. Nioz-7 Provinciën Bremer 21.30 u. Zeilmakerij-Bremer 7 Prov. 22.18 u. Top Tien-Texèle Zeilm. Wedstrijdleiding: 14171. Frans en Guus, tel. Uitslagen; Fitt-Meubelhuis Texel 0-3; Texelse Auto centrale-Graaf Spuiterij 2-1; RWS-Teso 0-3; De Pilaar-Groote Slock 2 1-2; PH/Oranjeboom-DGM 3-0; Tatenhove 1- Cocky's Kapsalon 0-3, Ecomare-De Zandloper 2-1, Waayer-Klif 2-1; Super- Tatenhove 2 3-0, NBC-LenR 2-1, Smash'68-Grote Slock (v) 0-3; Wiersma Antiek-Slagerij Schiphorst 3-0; 7 Provin- cièn-Ass. Bremer 2-1; Leydekkers-Visser Bouwbedrijf 3-0; De Vlier-Nioz 0-3, Westerlaken-Mantje 3-0; Haarstudio- Question 2-1; Durper Drup-Slag lepe de Boer 3-0. met een game van 209 haalde ze drie punten binnen voor de Bloopers. Bij de jeugd was het ook span nend. Hotel Juliana pakte alle vier de punten tegen Taxi Grootjen. Paul Thijssen en Manjn Beumkes stonden hoog te gooien. Kees Grootjen en Henk Smenhoff ko nen geen weerstand bieden. Ro bert van Splunter gooide deze week de hoogste game, dit was een 170. Uitslagen: Hotel De Strandplevier-'t Pruttelhuus 4-1, Deurdouwers-Drogisterij Mets 4-1; Stunt Team-Paal 9 5-0, Hotel Tatenhove-Paal 12 1-4; Verseput Verzekering-Bedrijven Servi ce Dekker 2-3, Piama-Gruisi 4-1; Sommeltjes-Baanbrekers 1-4, TZN- Timmers Tearoom 2-3; EVA-IBS/Oe- le/Schoo 1-4; Last Minnet-AII Stars 0-5; Hotel de Weal-Onder de Pomp 4-1; Cham pion Sisters-Tabakshop 1-4. Huisvrouwen: Klavervier-T-Fords 1-3; Bloopers-WBZ 3-1; Matico-De Pins 1-3; Jeugd: Hotel Juliana-Taxi Grootjen 0-4, Ki osk Pad Opduin-De Butteriggel 1-3; Hotel Strandplevier-Hotel De Weal 2-2. Voor het eerst in de geschiedenis van het Texelse dammen is het bekerviertal doorgedrongen tot de provinciale finale. Het achttal van Oosterend/Texel komt uit in de (op een na laagste) tweede klasse van de provincie. Dat een vertegenwoordiger uit die klasse de finale in het bekertoernooi haalt, is eveneens uniek. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze lage klassering ook een voordeel is, er wordt namelijk gespeeld met een handicap: teams die in de normale competi tie in een hogere klasse uitkomen, moeten winnen van lager gekwali ficeerde viertallen. Als het verschil in klasse erg groot is, dan moet dat zelfs met grote cijfers gebeu ren. In de eerste ronde gaf Assen delft weinig problemen: 6-2 winst. De tweede ronde moest VAD 2 winnen van de Texelaars, maar de Texelaars trokken weer aan het langste eind: 5-3. Kwartfinale: Damlust 1 moest winnen, de wedstrijd eindigde in 4-4 en dan kreeg Damlust meer dan het ver diende. En nu, in de halve finale moest DVS 1 (Haarlem) winnen en weer waren de Texelaars superieur. Adriaan Bruin zag aan de andere kant van het bord allengs de con touren van een ruïne ontstaan, waarvan het definitieve sloopwerk een fluitje van een cent was. Vic tor Voskuil begon aan een wat subtieler sloopwerk, een enorme lange aanval die nog het meeste weg heeft van een slakkenveld- tocht. Ver voor de oogsttijd werd zijn strategie echter grondig ver stoord door een wat vervelende ruil, een tiental wederzijdse zetten zonder aspiratie later werden de punten gedeeld; soms is dammen gewoon saai! Piet Bakelaar speelde een vlekke loze partij, kwam geen moment in gevaar en haalde Texels vierde punt binnen. Gerrit Vlaming ver ving de gepasseerde Rinus Vittali, zonder groot machtsvertoon maar met enkele alleraardigste finesses in het eindspel hield hij de topsco rer van DVS kort genoeg voor de derde remise. Eindstand 5-3 en dus een finaleplaats. Een positief resultaat in die finale is zeer on waarschijnlijk, daar wacht name lijk het eerste team van Heemstede. De vergelijking sv Texel-AZ is meer dan treffend. Schrale troost, er mag met 3-5 worden verloren. Vorige week traden de dames van zaalvoetbalvereniging Klif aan te gen het team van ZVN/Hofmeijer uit Den Helder. Vanaf het begin lag het tempo hoog en werden er van beide zijden kansen gecreëerd. Een mislukt afstandschot van een tegenstandsters werd echter door keepster Marjo van Heerwaarden verkeerd beoordeeld, waardoor het team van ZVN/Hofmeijer op voorsprong kwam. Deze voor sprong duurde tot diep in de twee de helft. Dat lange tijd niet werd gescoord, was mede te danken aan het goede keeperswerk van beide doelvrouwen. Irene Penha kreeg in de eerste helft nog een prima kans om de score gelijk te trekken, maar tikte de bal van dichtbij tegen de paal. Uiteindelijk was het Natascha van der Vis die, zeven minuten voor tijd, de bal strak in de bovenhoek van het doel wist te schieten. Deze gelijke stand was echter van korte duur. Door een verdedigingsfout in de achterhoede van Klif kon een speelster van Hofmeijer vlak voor tijd, na een uitstekende voorzet, de bal van dichtbij intikken en daarmee de einduitslag op 2-1 in het voordeel van ZVN/Hofmeijer brengen. Tussenstand: Winkel 16-28; Kolping Boys 15-23; Unie kaas 16-23; Klif 16-21; De Vergulde Vos 16-16; De Wttburger 16-15; Florateke/ Akwamara 16-14; VZN/Hofmeijer 16-12; Old Stars 16-11, Koning 15-9; Always For ward 16-7 Vanavond speelt het zaalvoetbal team van Texel in de derde beker ronde in sporthal Ons Genoegen tegen het sterke Quelderduyn uit Den Helder. Quelderduyn is wat fortuinlijk in de derde bekerronde geraakt, omdat de tegenstander in de tweede ronde niet kwam opda gen. Voor Texel zijn zeker winst kansen weggelegd. In de Texelse competitie gaat het de laatste tijd wat minder, maar in de bekerstrijd is Texel nog steeds ongeslagen. Coach Janny Koning kan rekenen op een voltallige selectie. Boven dien zal Gerko van Putten van de partij zijn. Wellicht kan een grote publieke belangstelling Texel sti muleren tot een goede partij zaal voetbal. De wedstrijd begint om 19.25 uur en de toegang is gratis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7