Cavalerie „plaagt" luchtmacht Weinig klachten over zware bommen Vliehors Insluipers besteedden buit aan hard drugs W' H Geen celstraf geëist na misbruik kinderen rnmmmmm Homopaar geeft elkaar jawoord in raadszaal KORT Texels TEXELSE g COURANT Krantenbezorgers Klaverjasnacht TEXELSE^COURANT TERMIJN Ai>en<fa Ludieke opdracht OSG-scholieren Texelaars voor de IJzeren Kaap schuil achter kruiend ijs i - I' I «SEsSsiSj - 7AA VRIJDAG 18 FEBRUARI 1 „Een, twee, drie, vier....vijf? zes? Hé, ze zouden toch niet meer dan...." De irritatie over de luchtmachtoefeningen liep deze week bij enkele Texelaars weer hoog op. Alleen betrof het die keer geen bommen van de luchtmacht, maar ge schut van de cavalerie, dat ongeveer hetzelfde tijdstip had uitgekozen voor een oefening met 112 mm granaten op de Vliehors. „Heel vervelend. Dat waren ook behoorlijke klap pen. En hierdoor wordt de indruk gewekt dat wij de kluit belazeren. Maar dat is absoluut niet zo", aldus luitenant Schoof van de sectie geluidshinder. Hoewel de knallen van de 500 ponds bommen uit de straaljagers in de loop van de week steeds duidelijker waarneembaar waren op Texel, viel de overlast mee. Voorafgaand aan de straaljagers met de .echte" bommen, werden drie springladingen op de Vliehors tot ontploffing gebracht. Dit ten behoeve van het TNO-onderzoek en om na te gaan hoe erg de knal len hoor- en voelbaar zijn op Texel. Maandag was officieel de eerste oefendag met „real weapons", maar de harde oostenwind gooide roet in het eten. Dinsdag draaide de wind naar zuidoost. Gunstig, want dan waait het geluid van de explosies over de zee weg. Luite nant Schoof: „Het hele program ma is afgewerkt, vier bommen 's Aan de ene kant misschien een druppel op de bekende gloeiende plaat, maar aan de andere kant een blijk van warm medeleven voor de Braziliaanse lijmsnui- vertjes. Jeroen, Judith en Leonie Mulder hebben met hun aktie aan het ein de van vorig jaar een bedrag van 928,- binnengehaald. Een mooi en dankbaar resultaat, wat nog een extra tintje meekrijgt van de gemeente Texel, die een subsidie toezegde van 35% zodat het uit eindelijke bedrag op ƒ1252,80 komt. De traditionele klaverjasnacht van Texel is op 12 maart in het Eier- landse Huis te De Cocksdorp. Het spektakel begint om 19.30 uur en deelname kost ƒ10,- per persoon (incl. koffie, soep en een broodje). Er worden vijftien partijen gespeeld en na iedere vijf partijen is er pauze. Opgeven kan tot 7 maart via tele foon 16507. ochtends en vier 's middags. De knallen waren nauwelijks te horen. We hebben dan ook geen enkele klacht gehad. Sterker nog: ik heb mensen gevraagd of ze iets had den gehoord, die verbaasd rea geerden met „oh, is het al geweest dan?" Toch schade Ook woensdag en gisteren kon het normale oefenprogramma worden afgewerkt. De knallen wa ren echter duidelijker merkbaar. „Zo erg zelfs dat woensdag een schademelding is binnengekomen en vanmorgen (donderdag-red) twee", vertelt Schoof. De eerste betreft een scheur in de muur bij Wilco Bergmans en de andere schade aan muren en tegels bij mevrouw Van Leeuwen en R. Kuulkers. De gemeente heeft me teen na de melding ambtenaren langsgestuurd om de gevallen aan een nader onderzoek te onderwer pen. „Maar het was voor ons geen reden om de luchtmacht een sein te geven dat het te gek werd", al dus een woordvoerder. „Wij zullen uiteraard onze schade-experts stu ren om uit te zoeken of het inder daad aan de oefeningen is te wijten", vult Schoof aan. Verschillen Dat de bommen toch in de loop van de week steeds duidelijker merkbaar waren, terwijl voor al woensdag en donderdag de weersomstandigheden nauwelijks verschilden, verbaast de lucht machtmensen zeer. „Er is alleen een licht temperatuursverschil en wat minder wind. Maar de richting was nagenoeg gelijk." Nog mer kwaardiger is het verschil tussen de bommen uit één serie. „Het zijn absoluut dezelfde explosieven, de zelfde hoeveelheden. En toch De politie heeft klaarheid ge bracht in een reeks inbraken en insluipingen die zich de afgelopen vijftien maanden op Texel heeft voorgedaan. Aangehouden zijn een 25-jarige Alkmaarder en twee Texelaars van 25 en 32 jaar. De 32-jarige Texelaar, die ai eerder wegens inbraken in aanraking met justitie is geweest, bleek het meest op zijn kerfstok te hebben en is gisterochtend na voorgelei ding in Alkmaar in bewaring ge houden. De twee anderen zijn inmiddels op vrije voeten gesteld. Gebleken is dat het gestolen geld merendeels is uitgegeven aan hard drugs. De zaak kwam aan het rollen na dat de politie enkele weken gele den vier mensen aanhield die op 19 en 20 december een twintigtal auto's in Den Burg hadden open gebroken. De Alkmaarder had daar wat mee te maken. Bij het onderzoek werd duidelijk dat hij ook betrokken was bij de inbraken en insluipingen. De man drong rond de jaarwisse ling een woning binnen, maar sloeg op de vlucht voor een blaf fende hond zonder iets te kunnen meenemen. Ook verschafte hij zich toegang tot een zwembad bij een woning aan de Beatrixlaan. Daar vond hij niets van zijn gading en ging toen maar een rondje zwemmen. Samen De twee Texelaars hebben bekend dat zij in november 1992 inbraken in het gebouw van aannemersbe drijf Gebr. Bruijn aan de Wilhelmi- nalaan waar ze een mislukte poging deden om de kluis te ope nen. Ook drongen ze binnen in het kantoor van de Aankoopcentrale aan de Waalderstraat, vanwaar ze ook met lege handen terugkeer den omdat het niet lukte de kluis te openen en ze ook in diverse kwam het voor dat van de vier al leen de derde opvallend hard knal de. Heel typisch." In drie dagen tijd zijn inmiddels vierentwintig 500 ponds bommen afgeworpen. Vanmorgen zijn er nog eens vier gevallen. „Zoals af gesproken met de gemeente wordt op vrijdagmiddag niet meer met de „high explosives" ge gooid. We zitten weliswaar nog niet op dertig, maar dat is een maximum, geen streefgetal. De groep piloten is onverwacht uitge dund omdat fotoverken- ningstoestellen naar Villafranca in Italië zijn gestuurd. Dus een dikke kans dat wij na vandaag klaar zijn", onthult luitenant Schoof. Pas in september zullen nieuwe oefe ningen met echte bommen wor den gehouden. „We hebben ons te houden aan de hinderwetvergun ning die ons is verleend. Daar staat in dat we van maart tot sep tember hier niet mogen oefenen met dit soort bommen." Anti-stemming? Hoewel de meningen van Texe laars over de oefeningen uiteen lo pen, lijkt de „anti-luchtmacht- stemming" die na de schadege vallen van vorig jaar ontstond, ge luwd. „ledereen is er nu gespitst op. Maar ik zweer je, als ze een dag niet hadden gegooid en langs de deuren waren gegaan, hadden ze nóg klachten gekregen", aldus een oudere eilander, „ledereen let te om ze, dus hebben ze natuurlijk met lichtere bommen gegooid om de gemoederen te sussen", mengt een ander zich in het geprek. „Ab soluut niet waar", zweert luite nant Schoof met de hand op zijn hart. „Het waren dezelfde als vo rig jaar, allemaal 500 ponders." De TNO-medewerkers hebben af gelopen dagen veel metingen kun nen doen. Toch waren de gegevens die zij verzamelden niet echt verrassend. Schoof: „Het is al lang bekend dat we bij zulk soort gunstige omstandigheden probleemloos kunnen gooien. Het onderzoek zou zich eigenlijk moe ten richten op de twijfelachtige condities. Maar ja, die deden zich niet voor...." kasten niets van hun gading von den. Meer succes hadden ze in een particuliere woning aan de zelfde straat waar ze diepvriesarti kelen en drank weghaalden. Ze kenden er de weg want al eerder hadden ze uit hetzelfde huis een taart uit de diepvries ontvreemd. In februari 1993 kwamen de twee Texelaars via een lichtkoepel het gebouw van Gemeentewerken aan de R.P. Keijserstraat binnen en haalden uit een geldkistje in het kantoor f800,- weg. Door het verwijderen van een raam kwam het tweetal in sep tember vorig jaar binnen in het Centrum voor Fysiotherapie aan de Schoorwal. Het lukte hen niet om de kluis te forceren, maar ze richtten daarbij wel voor f6000,- schade aan. RST In zijn eentje brak de 32-jarige Texelaar in juli in bij de winkel De Vlier aan het Schilderend, waar hij uit de kassa en uit een envelop f400,- ontvreemdde. In september kon hij na het verwij deren van een raam binnendringen in het kantoor van de Recrea tiestichting aan de Slingerweg. Daar forceerde hij de kluis en nam f4000,- mee. Dezelfde man kwam door het ver nielen van een zijdeur binnen in de slagerswinkel van Ran aan de Ko- gerstraat waar hij f1300,- haalde uit de kassa en een potje. Een inbraak (via de lichtkoepel) in het kantoor van het Ziekenfonds aan de Jonkerstraat leverde hem f1500,- op. Hij was ook in het aan grenzende kantoor van de Stich ting voor Gezinsverzorging en Bejaardenhulp, maar daar wordt niets vermist. Zonder buit vertrok hij ook na een inbraak in de supermarkt van Hooijschuur in De Cocksdorp. Hij merkte dat de bewoners hem had den gehoord en sloeg op de vlucht. l,r." jrL T-"1' ljt1 '-"t- Uitgave: Langeveld de Rooy BV, Postbus 11, 1790 AA Den Burg. Telefoon (02220) 62600, faxnr. (02220) 14111. Redactie: Hoofdredacteur: Frans Hopman. Re dactieleden: Tessa de Graaff, Harry de Graaf, Gerard Timmerman, Mar- greet Berndsen. (De redactie is uitsluitend verant woordelijk voor de redactionele in houd, dus niet voor de advertenties). Advertenties: Tarieven op aanvraag bij onze advertentie-afdeling. Texelaartjes t/m drie regels f7,05, per regel meer f 2,35. Texelaartjes dienen contant te worden betaald, bij facturering wor den administratiekosten berekend. Inlevertijd voor advertenties is voor de krant van dinsdag vóór maandag 10 00 uur en voor de krant van vrij dag vóór woensdag 17.00 uur. Abonnementen: Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Studenten of scholieren, woon achtig aan de vaste wal, hebben recht op 50% korting via ons zgn. studenten-abonnement. Bezorging: Voor klachten over de be zorging telefoon (02220) 62600. Buiten kantooruren: bel uw bezorger. „En dan mag nu de bruid de bruid kussen." Wat onwennig moedigde de ambtenaar van burgelijke stand het echtelijk paar aan tot de ceremoniële be kroning van hun zojuist voltrok ken huwelijk. Voor haar stonden geen man en vrouw, maar Judith Witte en Xenia Commandeur (beide 17) die in pril hagelwit de omstanders bij na een traantje deden wegpin ken. De trouwpartij was in scene ge zet door een groep leerlingen van klas 5 atheneum van OSG De Hogerg, die het onderwerp hadden gekozen voor een pro ject over de mensenrechten. Homofiele paren mogen in Ne derland elkaar niet het jawoord geven. Wij vinden dat een vorm van discriminatie en hebben la ten zien dat het wel kan", aldus Marije Gerlsma, die de rol van de ambtenaar van de burgerlij ke stand tijdelijk op zich nam. Om de ceremonie precies vol gens de voorschriften te laten verlopen had ze zich tevoren bij Jannie Huizinga, de echte amb tenaar van burgerlijke stand, goed op de hoogte gesteld. „Homoparen kunnen inderdaad niet trouwen. De wet biedt hiervoor nog geen mogelijkhe den", aldus Huizinga. In het verleden werd een soortgelijk verzoek door de gemeente af gewezen. „Texel wil in deze kwestie geen voortrekkersrol vervullen." Ze denkt dat een op handen zijnde wet de gemeen te binnen afzienbare tijd homo paren wel de gelegenheid zal bieden hen in een bepaald re gister op te nemen. „Maar daarin moeten ook andere over eenkomsten kunnen worden opgenomen, bijvoorbeeld tus sen vader en zoon, moeder en dochter, etc. Anders discrimi neer je die groepen." Deventer en enkele andere gemeenten hebben inmiddels al een derge lijk register. Geen protest De scholieren benadrukken dat de trouwerij niet als protest is bedoeld. „We wilden gewoon wat meer achtergrondinforma tie verzamelen. De trouwpartij is een onderdeel van het pro ject." Het vijftal ontdekte dat homofiele paren bij de notaris wel een samenlevingscontract kunnen laten opmaken. „Maar dat heeft meer een materiële doelstelling." Gemeentebode Daan Koopman aarzelde geen seconde toen de scholieren vroegen of ze de trouwzaal korte tijd mochten lenen. Het is een educatief project en daaraan verlenen we graag onze medewerking", al dus de bereidwillige bode. Voor de goede orde laten Xenia en Judith weten het goed met el kaar te kunnen vinden, maar dat van echte liefde geen spra ke IS. iFoto Gerard Timmerman) Geen celstraf, maar een proeftijd van drie jaar en verplicht in thera pie. Dit eiste officier van justitie J. Botman dinsdag voor de Alkmaar- se rechtbank tegen een 45-jarige Heerhugowaarder. Hij wordt er van verdacht ontucht te hebben geplaagd met drie minderjarige meisjes. De man heeft de misdrij ven bekend. Botman vroeg de rechtbank for meel een celstraf van 360 dagen uit te spreken, waarvan 309 da gen voorwaardelijk en met aftrek van 51 dagen voorarrest. Pas als de man probeert onder de therapie uit te komen, zal de celstraf on voorwaardelijk worden. De leeftijden van twee van de drie meisjes bleven tijdens de recht zaak onbekend. Volgens Botman ging het in alle gevallen echter om zeer jonge kinderen, bij wie de kans op psychische schade op ter mijn aanwezig blijft. Slechts de leeftijd van een meisje aan wie de man zich in 1990 vergreep, kwam naar voren. Zij was vier jaar oud en kwam tijdens de weekeinden inci denteel naar Texel om haar vader te bezoeken, die wegens zijn werk woonruimte bij de Heerhugowaar der had gehuurd. Botman noemde het „zeer kinder achtig en buitengewoon slap" dat ontucht met de meisjes, maar heeft ze niet verkracht. Hij heeft na de aangifte tot december 1992 51 dagen in preventieve hechtenis gezeten en is na zijn voorlopige vrijlating de dader-incest-therapie gaan volgen. Omdat hij er niet in slaagde zijn huis in De Cocksdorp te verkopen, heeft hij de therapie uit geldgebrek niet kunnen afma ken. Volgens de psychische rap portage is hij zeer depressief. De rechtbank doet op 1 maart uit spraak. de ontuchtpleger in het geval van dit meisje durfde te beweren dat zij hem had uitgelokt. „Ik word moe van dit soort verhalen," aldus Botman. Ze was het tweede meis je aan wie de man zich vergreep. Het eerste was zijn stiefdochter in 1988. De derde, in 1991, was de dochter van een goede huisvriend. De Heerhugowaarder pleegde de Koning Winter houdt Texel nog steeds in een milde greep.Foto- graaf Dirk Kuiter ontdekte dat krui end ijs in de Waddenzee inmiddels bezit heeft genomen van de IJze ren Kaap. Voor vermelding in deze culturele- en sportagenda die men zich te wenden tot de Stier ting Ondersteuning Welzijnswee Postbus 143, 1790 AC Den Bi« (Dorpshuis d' Ouwe ULO), teh toon 15582 of fax 14300. Veerdienst. Door de lage wa terstand heeft Teso dinsdagmid dag van 15.00 tot 18.00 uur de veerdienst moeten onderbreken. Volgens een woordvoerder was het reizigersaanbod op dat tijdstip niet van betekenis en konden alle passagiers bij hervatting van de dienstregeling mee. Door het afne men van de wind kon woensdag en donderdag normaal worden doorgevaren. Maart I maart: In de voorspeelruimte in d' Ouwt begint om 20.00 uur een piano eert door Klaas van de Stelt. 3 maart: De muziekvereniging Excelsior ly om 20.00 uur een winterconcertil Bijenkorf in Oosterend. 5 maart: De Chr. Muziekvereniging Exce Oosterend houdt om 20.00 uur winterconcert in De Bijenkort Oosterend. 6 maart: Wandelsportvereniging 't Go, Boltje organiseert een propagai tocht vanaf Hotel Rebecca in DeV Start tussen 13.00 en 14.00 uur. stand 5, 10 en 15 km. II en 12 maart: De Stichting Texel Pop organise* de Burgemeester de Koninghal1 Pop. 12 maart: In De Waal wordt vandaag de K Marathon van De Waal gehouda 20 maart: In theater-restaurant Klif 12 in Hoorn treden om 20.30 uur Rob Houten en Clous van Mecheler met „Petit Peu Show", een revuei twee heren. 23 maart: De Ned. Bond van Plattelandsvrou organiseert een bijeenkomst w wordt verteld over de likeur G Marnier. Er is ook gelegenheid proeven. April 4 april: Wandelsportvereniging 't Go Boltje organiseert een Lar tjestocht. Start vanaf 9.00 uur b kantine van het LBO aan de Er laan. Afstanden 5, 10, 15, 25» km. 15 april: De Welzijnstichting organiseert iri menwerking met „Stipt" het mii café in Time Out in d' Ouwe| Aanvang 20.00 uur. 17 april: In theater-restaurant Klif 12 inI Hoorn begint 21.00 uur de voorst! „Zangeres aangespoeld" doo' groep Heren op Zicht. 20 april: De Ned. Bond van Plattelandsvrou organiseert een bijeenkomst waa' tenbakster Jeanne Rommens mi comedy potterie „In kannen en ken" aanwezig is. I Uit de Duitse krant Rheints Post van 27 januari. De bew advertentie werd aangetro door een informatrice van de Texel tijdens de onlangs gehw beurs in Düsseldorf. 9T V)^> Video h- odeYjmM' 59 95.ril SONY

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8