Nieuwbouw Bruinvis sa,ni ter^rt Brandende vliegtuigmotor veroorzaakt hartkloppingen jndeboom steekhavens voor bussen bij Driehoek en Krim Geknipg></ (OETTexels TEXELSE COURANT averjassers Vinke en ^kker hoogste score Eerste steen voor school Oudeschild der de ^de' jke kap komt de TOOcfo///K fnn/3/i ii/Tf den' "De peuters be9innen <*e Wat ^zeggen wou... Blij met de Texelaar Hoge score voor dressuuramazones VN-SO vantw VRIJDAG 18 FEBRUARI 1994 overname door het kopen van aandelen mogelijk. Aankoop |n het pand bleek beter, want Sn heb je niets meer te maken fet de BV." Slagvaardig iewel Fris zich als derde gega lde meldde, slaagde hij er als ■ste in een optie op de koop te ien Het gevolg van slagvaar- (onder)handelen. „In het finan- ;|e plaatje vormt de louwburgzaal de bottleneck. iar gaat een derde van alle in teringen in zitten. We wisten volgens een onderzoek uit j91- isolatie van de zaal onge- een halt miljoen zou kosten, th wilden we de zaal er graag bij I bben, gezien de uitstraling voor I rest van het bedrijf. Ons doel is I schouwburgzaal weer als podi- livoorziening te gebruiken." Egm december, had het tweetal It eerste onderhoud met de wet- I uders Krijnen en Terpstra. „Jul- zijn niet de eerste gegadigden, iar krijgen wel dezelfde informa- zo zeiden ze ons. Het college ik bereid om bij te dragen, zo- jg het maar niet ging om een lot bedrag ineens." Geblokkeerd nog een gesprek met het ituur van de Welzijnsstichting jen Fris en Dijkgraaf een sterke Dijkgraaf: „Ik belde Terpstra it de mededeling dat we een ge- ideerd voorstel klaar hadden, wilden graag dat de gemeente liet met een andere gegadigde onderhandelen, zolang ze met overeenstemming konden be ien. De wethouder vond dat re- lijk en ging akkoord." Per 15 fember j.l. werd de zaak zo als ware voor anderen geblok- rd. Wèl speelde de gemeente in kaart door ook de andere irant-kopers te informeren, zo- die ook met hun plannen kon- doorgaan. ils de Texelse Courant vorige and meldde is het college'be- om over een periode van twin- :ig jaar jaarlijks ruim f30.000,- te talen, als vergoeding voor de atie van de schouwburgzaal. Er is nog wel goedkeuring van de ge meenteraad nodig. Laagste prijs Bij Texel Vastgoed legden Fris en Dijkgraaf direct na de toezegging van wethouder Terpstra een for meel bod neer, dat voor hen niet te hoog was en tevens interessant genoeg voor de makelaar. Met de uiteindelijke koopsom is volgens Dijkgraaf het onderste uit de kan gehaald. „Het is de laagste prijs die voor de curator en de rechter commissaris nog aanvaardbaar was. Anders zou hij De Lindeboom laten veilen. In de loop der jaren is al vijf miljoen in het pand geïn vesteerd, en ook de herbouw waarde bedraagt vijf miljoen. Maar als gevolg van mismanage ment is de verkoopwaarde veel la ger." Middelpunt Fris en Dijkgraaf erkennen dat het in 1982 zo fraai gerestaureerde pand nu „een verlopen tent" is. Zij bestrijden echter dat het gebouw in een slechte staat verkeert. Een grondige schoonmaak is hard no dig, maar volgens hen valt het achterstallig onderhoud mee. Wel is een deel van de inboedel ver dwenen, waaronder zilveren bestek en de meeste stoelen van de schouwburgzaal. Volgens het tweetal moet „de schouwburgzaal weer het middel punt worden van het sociaal- culturele leven op Texel". „Maar je moet niet dezelfde luxe als van echte schouwburg verwachten", aldus Dijkgraaf. „Dus geen vaste stoelen waar de toeschouwers diep in weg zakken. De 350 stoe len moeten eenvoudig te verwijde ren zijn, zodat de zaal optimaal kan worden benut. Hoewel de ge meente inzake de isolatie over de brug is gekomen, kun je niet spre ken van een stevige subsidie zoals bij overkantse schouwburgen. Hier kunnen we door de gemeen telijke bijdrage en de vrijstelling van erfpacht per jaar f60.000,- te gemoet zien. Bij de meest eenvou dige schouwburg elders in het land moet je voor dat subsidiebe drag al een 1 zetten." Artiesten Het plan is dus een start te maken met niet al te ingrijpende aanpas singen. „Maar op de langere ter mijn zijn onze ambities hoger." De schouwburgzaal wordt op de eer ste plaats opengesteld voor het verenigingsleven. „Een enquête van de Welzijnsstichting toont een omvangrijke behoefte aan. Daar kun je volgens ons vraagtekens bij plaatsen, maar er Is wel reden voor optimisme. Daarnaast zijn we van plan grote namen naar Texel te halen, artiesten die anders in de Helderse schouwburg De Kam- pagne optreden." Het voorste deel van het gebouw staat centraal in de verbouwing. Fris noemt de nieuwe stijl een „eetcafé", maar zou ook kunnen spreken van een „grand café", een horeca-vorm die in de Nederland se steden populair is. Goed organiseren Ook het terras krijgt een opknap beurt en zal deels worden over dekt. „Het terras moet weer een uitstraling op het plein hebben." Daarnaast wordt gedacht aan een uitgiftepunt van snacks nabij de entree. De kelderbar behoudt zijn café-functie, maar moet een dui delijker toegang krijgen. Voor het hotel wordt een andere prijsstel ling nagestreefd. „Qua inrichting is het luxe, maar door de ligging kun je geen f80,- per nacht vragen." De witte hal en schoutenzaal blij ven in tact en zijn beschikbaar voor vergaderingen, bruiloften en partijen. Fris is van plan de exploitatie ge heel zelf in handen te houden; er worden dus geen bedrijfsonderde len verpacht aan derden. „De kracht ligt in de combinatie eigen dom en management. Dat is een kwestie van heel goed organise ren. We hebben heel wat sche ma's gemaakt om tot een optimale personeelsinvulling te ko men. Voor een groot deel zullen we met oproepbare parttimers werken." Wie deel uitmaken van de groep ondernemers die Fris terzijde staat blijft nog even geheim. Pas als de koop 100 procent een feit is, zullen de namen worden be kend gemaakt om aan alle specu laties een eind te maken. Rond De Lindeboom heeft het afgelopen decennium al lang genoeg een ondoorzichtige waas gehangen. ör de NZH-bussen moeten in- ekhavens komen bij camping [Driehoek in Eierland en vakan- bentrum De Krim. De bussen Dppen daar nu op de weg, wat ireilige situaties oplevert. belmatig overlegt de NZH met [gemeente. Allerlei onderwer- ten aanzien van het busver- [r komen dan aan de orde. Wat dienstregeling betreft heeft de atschappij aangekondigd dat Ir de Pinksterdrukte met de uit breide zomerroutes wordt tart. De winterregeling gaat in tember in. „Een uit gebreide jistregeling heeft in die maand zin, gezien het vervoersaan- aldus de NZH. In de herfst- ïntie zullen echter wel weer bussen worden ingezet, jens de maatschappij ziet het laar uit dat de busbezetting heeft geleden onder de komst oogste score van de negen- Ie avond van de klaverjasclub Burg werd behaald voor Cees :e en Henk Bakker. Zij behaal- 7696 punten en stegen een :s naar de tiende plaats in het ■ement. Daar vlak achter men Marja en Martien Bake- (laatste werd prima vervangen |r Ron Kamminga) met 7617 |ten. Zij gaan met twee plaat- winst naar de dertiende I ts. Eric Jan Geus en Peter de 1 o gingen van de negende naar Biesde plaats met hun 7316 fin. Fenny Hopman en Ruth luwe waar er ook weer bij. 7212 punten blijven ze stevig Ie eerste plaats staan. Anton Heerwaarden en Jan Klooster- deden het ook goed met punten. Zij stegen vier tsen. I na 76 partijen: ÓeRuwe-F- Hopman 131885; 2. Echt- F Veeger 128230; 3. C Bos-R. de d Wiersma-J. Vinke 83, 5. R. Caspers-K. van Heerwaar- 124437; 6. E J. Geus-P. de Porto 26; 7 P van Heerwaarden-W. Derk- 124004; 8. Echtpaar J. Spaans 51, 9 C. Koomen-G. Smit 123029; vinke H. Bakker 122475. riode: Je Ruwe-F Hopman 11342, 2. C. Bakker 10683; 3 Echtpaar F t 10632; 4 Echtpaar M. Bakelaar 5 E J Geus-P. de Porto 10487; 6. ah Heerwaarden-J. Kloosterman ■7 Th. Stoeiinga-N. Barhorst o Laspers-k. van Heerwaarden 9 G Kiewiet-J. Kiewiet 9902; 10. ks-R. Harbers 9851 van de Telekom-taxi. De definitie ve cijfers volgen nog. Keesomlaan Bewoners van het pater Witte- plein, de Keesomlaan en de Mo lenstraat hebben geklaagd over de busroute door de Keesomlaan, te gen het verkeer in. Automobilisten wijken verschrikt uit als ze onver wacht een grote bus zien aanko men en aangezien er veel gezinnen met jonge kinderen wo nen in die buurt, bestaat een on veilig gevoel. De NZH is echter niet van plan de route te wijzigen. „Rijden via de Keesomlaan levert een belangrijke tijdwinst op en dat is noodzakelijk gezien ons krappe schema. Daar komt nog bij dat op de Elemert weinig ruimte is om met de bussen te draaien", aldus B Alferink van de NZH. Als de kruising Pontweg/Hoornderweg is aangepast zal opnieuw worden bekeken of de bus via een andere weg naar de Elemert kan worden geleid. Wegens die krappe tijdschema's is het volgens de NZH niet mogelijk de route zó te verleggen dat bij het VVV-kantoor een halte kan wor den gemaakt. „Er is trouwens al helemaal geen tijd voor een extra stop bij een halte. Maar de loopaf stand van de dichtst bijzijnde stopplaats naar de VVV is 350 meter, terwijl volgens onze nor men 400 nog aanvaardbaar is." Mee naar huis Chauffeurs mogen voortaan in hun pauze geen bussen meer mee naar huis nemen. Er zijn verschil lende klachten binnengekomen van Texelaars die de grote obsta kels in woonbuurten onveilig vin den. Ook Texeltours en Gemeentewerken wordt verzocht geen grote bussen of vrachtwa gens in woonwijken te parkeren. De gemeenteraad wil op de krui sing Beatrixlaan/Gasthuisstraat een veilige oversteekplaats. De ge meente heeft een plan ontwikkeld voor een verhoogd wegdek, maar daar heeft de NZH ernstige be zwaren tegen. De bussen zijn na melijk te laag voor zo'n drempel. Besloten is dat Gemeentewerken nader overleg zal voeren met de NZH om een oplossing te zoeken. Wethouder Krijnen londerwljsl en directeur Ria Visser luiden onder toeziend oog van de jeugd de nieuwe schoolbel voor ..De Bruin- VIS IFoto's Gerard Timmerman) peuterspeelzaal. Deze krijgt een aa a a a a a afzonderlijke toiletruimte en een mmaa a a a a centrale ruimte kan worden betre- I L C7f 1I a\ ai I L/C7f tff t# zuidkant en komen er na jaren aan J de andere kant weer uit", grapt Smit. Omdat de oude school is gesloopt volgen de 115 leerlingen hun lessen nu in het groothandel scentrum, de oude peuterzalen en in de oude bakkerij van Dros. De 34 peuters zijn ondergebracht in 't Skiltje. Volgens Ria Visser geeft de verspreiding geen problemen. „Als docenten missen we alleen het onderlinge contact wel eens." Mooiste aan het gebouw vindt ze de sierlijke spanten in decentrale ruimte. In dit vertrek wordt tevens een kunstwerk van Rob Jansen gehuisvest dat is geïnspireerd op de zeevarende geschiedenis van Oudeschild en waarbij verlichting een speels effect geeft. Het kunst werk wordt gefinancierd uit de één-procents-regeling. Bouwers Hoewel Koning Winter tijdelijk voor vertraging zorgt, denkt aan nemer Drijver de bouw op tijd te kunnen afronden. „We zitten pre cies op schema." Het electra wordt aangelegd door Wllem Du- vekot en de cv door de firma Schoo uit Den Burg. Voor de in ventaris van het gebouw wordt een groot deel van de bestaande spullen gebruikt. Nieuw is wel de schoolbel, dankzij een gift van wethouder Krijnen en haar man. Vier jaar dat ze de eerste aan vraag voor nieuwbouw naar Den Haag verzond, was het woensdag eindelijk zover. Wethouder Tine Krijnen (onderwijs) legde de eer ste steen van de nieuwe basis school ,,De Bruinis" en peuterspeelzaal „De Koterkeet". Naar verwachting zal de schooi voor het nieuwe seizoen worden opgeleverd. Hoewel de bouw door de vorst tij delijk is stilgelegd, hadden de wer klui het specievat nog maar eens gevuld voor de symbolische han deling. De wethouder had trou wens geen betere dag kunnen uitzoeken. Een mild winterzonnet je verhoogde de stemming onder de tientallen kinderen die de plechtigheid opluisterden. Krijnen legde hen uit als oud onderwijzeres een speciale band met De Bruinvis te koesteren, „ledereen heeft zijn best gedaan en ik ben heel blij dat het prachti ge gebouw er nu eindelijk komt", herinnerde ze aan de jarenlange strijd met de overheid voor nieuw bouw. Directeur Ria Visser had slechte staat waarin de oude school verkeerde al tien jaar gele den bij de wethouder aanhangig gemaakt, toen ze een verzoek in diende voor een sportzaal. Actie Krijnen; „We hebben ons allemaal hard gemaakt voor nieuwbouw." De gemeente kreeg steun van de schoolkinderen wiens protestactie in Den Burg destijds werd aan schouwd door de commissaris van de koningin. Uiteindlijk stelde Den Haag ruim 1,1 miljoen gulden beschikbaar en nog een ton extra wegens de eilandpositie. Pas bij het betreden van de bouw plaats werd de genodigden woensdag de volle omvang van de nieuwe school duidelijk. De vijf schoollokalen komen uit op een centrale ruimte die voor verschil lende doeleinden kan worden ge bruikt en die past in het de groepsgewijze onderwijsmethode in Oudeschild. De kappen in het gebouw en de kleurschakering van de muren zorgen volgens ge meentelijk bouwkundige Maarten Smit voor een gevarieerde aanzien van de school. Indeling De vorm is totaal verschillend van de oude Bruinvis, waarin de loka len op een gang uitkwamen. On- De wethouder metselt de eerste steen van de nieuwe school. Dorpscommissie. De dorpscom missie van Oosterend heeft op 1 maart om 19.30 uur in dorpshuis De Bijenkorf overleg met het colle ge van b en w. Fiets. De mountainbike van een 16-jarige inwoner van De Koog is woensdag gestolen op de Emma- laan. De fiets, met een waarde van F1400,-, stond niet op slot. Gifzakjes. Alle leden van de raadscommissie voor Algemeen en Organisatorisch beleid uitten hun hulde voor de vrij willigers die hebben geholpen bij het opruimen van de gifzakjes op het Texelse strand. „Maar het slaat natuurlijk nergens op dat die containers zomaar een maand kunnen ronddrijven in allerlei terri toriale wateren, zonder dat wordt ingegrepen", aldus Peter Bakker van Groen Links. Hij en zijn colle ga's waren ook vol lof over de aan pak van de affaire door de gemeente. „Er is adequaat opge treden." Theo Buijsman uit Oudeschild. zijn NlOZ-collega Dr Tjeerd van Weering en een vertegenwoordi ger van de stichting GOA beleef den vorige week angstige ogenblikken, toen een der moto ren van het vliegtuig waarmee zij naar Estland reisden, in brand vloog. Het drietal was opweg naar Tallin om een onderzoekschip te bekij ken dat het NIOZ mogelijk zal hu ren. Gevlogen werd met een 2-motorig Estonian Airways- toestel van het Russische fabri kaat Tupolev, type Tu 134. Buijs man (hoofd van de NlOZ-afdeling vaartuigen): „Een half uur na het vertrek van Schiphol drong ineens dichte, stinkende rook de passa giersruimte binnen. Het was zo erg dat je het andere eind van de ruimte niet meer kon zien en we dachten dat we zouden stikken. Iemand van de bemanning liep nerveus heen en weer. Later werd via de luidspreker meegedeeld dat de rechtermotor in brand stond en dat we een noodlanding zouden maken in Hamburg, waar we op dat moment vlakbij waren. Na tuurlijk waren we ongerust, maar iedereen bleef kalm. Nee, we heb ben geen vlammen gezien, want de motoren van een Tu 134 zitten vlak bij de staart, dicht tegen de romp zodat je ze vanuit een raampje niet kunt zien. Best mo gelijk dat ze de brand intussen hebben uitgekregen, want de rook in de cabine begon weer te ver dwijnen". In Hamburg werd het toestel door de massaal aanwezige brandweer opgewacht. De bluswagens reden gelijk op met het toestel direct na dat het met één motor in werking aan het begin van de baan aan de grond was gezet. Na een verblijf van vijf uur op de Duitse luchtha ven kon het gezelschap de reis vervolgen met een toestel (van hetzelfde type!) dat opweg was van Frankfurt naar Estland en een tussenlanding maakte om de gestrande passagiers op te pikken. Als aardigheidje kreeg iedereen la ter een envelop met 200 Estland- se kronen, ongeveer f30,-. Huurschip Het schip dat de NlOZ-deputatie inspecteerde was de 71 meter lan ge „Livonia". De eerste indrukken van dit 10 jaar geleden in Finland gebouwde vaartuig waren gunstig. Het zal na de nodige aan passingen mogelijk worden ge charterd (met bemanning) ter vervanging van de bekende „Tyro" die inmiddels wegens hoge exploi tatiekosten is afgestoten. De „Li vonia" heeft een diepgang van 4,5 meter, wat betekent dat het in de NlOZ-haven van 't Horntje lig plaats zou kunnen krijgen. Het NI OZ heeft echter meer aanbiedingen gehad. Besluiten zijn nog niet genomen. In de Drentse krant van vrijdag 11 februari stond bijgaande cartoon over de luchtmachtoefeningen op de Vliehors. De krant werd ons toegestuurd door J. Been uit De Cocksdorp. We lezen drie kranten: een groot landelijk dagblad, je moet op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt; een regionaal dagblad, je moet toch ook weten wat er in de regio plaatsvindt en... sinds enkele maanden de Texelse Courant. Met het abonnement op de Texel se Courant heb ik mijn man, niet geboren, maar wel getogen op Texel, een groot plezier gedaan. Maar niet alleen hij, ook ik spel de krant! Als de krant met de post komt (op woensdag en zaterdag), wordt daar eerst naar gegrepen, voor we aan de twee andere be ginnen. Voor mijn man is het een herkenning van personen en stra ten uit zijn jeugd. Ik geniet van de kleine eenvoudige dingen: het gra tis mogen ophalen van dennebo- men (waar vind je dat nog?), een hond die (foei!) achter de schapen heeft aangezeten, het verslag van Ouwe Sunderklaas, de ingezon- Ondanks de ijzige koude, behaal den enkele dressuuramazones veel punten tijdens de zondag in manege Akenburg gehouden wedstrijd. Uitschieters waren Mrian Cnossen met haar pony Re- gina in de klasse L, Vera Blom met Hannelou in de rubriek L paarden en Tessa de Graaff, die met haar paard Davy in de zwaarste klasse maar liefst 189 punten bij elkaar reed. De toeschouwers hadden het goed tijdens de dressuurwedstrijd. De foyer van de manege is name lijk net helemaal opgeknapt met sponsorgeld van de Kerstbokaal- wedstrijden. De toch al fraaie ac commodatie van de Texelse ruiters is hierdoor nóg mooier geworden. En de nieuwe verwarming bewees goede diensten. Sandra Bakker ontpopte zich in de ochtenduren als een streng jurylid. Toch wisten de amazones Miriam Cnossen en Vera Blom twee winstpunten in één proef bij haar te halen. Ondanks de uitvallende boot wa ren de overige juryleden op tijd om de rest van de ruiters te beoorde len. Suzanne Eelman haalde met haar kleine zwarte Shetlander Rei- na twee keer een eerste prijs en een winstpunt. In de klasse B po ny's werd ook goed gereden door Christina Beuving, Dennis Kuiper en Jetteke Zoetelief. Uitslagen Z2 paarden. 1e proef: "Tessa de Graaff met Davy, 176 punten; 2e proef: Tessa de Graaff met Davy, 189 punten, 1 winst punt. M2 paarden 1e proef Petra Jonker met Evieta 115; 2e proef: Marjon van der Feen met Albert 118. M1 paarden: Anne- marie van der Linde met Goldboy 111. L2 paarden: Bea Dekker met Flair 124, 1 w.p., Ria Bakker met Esmee 120, 1 w.p. LI paar den Vera Blom met Hannelou 131, 2 w.p. B paarden, Ie proef: Afra Stoop met Hea vy D 118; 2e proef: Esthet Nebbeling met Chivita 123, 1 w.p.; Dvantha van Vught met Erosa 120, 1 w.p. L2 dressuur pony's. Sanne Lampers met Marron 126, 1 w.p.; Wilma Witte met Polly 120, 1 w p. L1 dres suur pony's: Miriam Cnossen met Regina 136, 2 w.p.; Eva van der Linde met Patricia 127, 1 w.p.; Fia Kooiman met Astrid 125, 1 w.p., Gea de Ridder met Billy 121, 1 w.p., Kirsten Zoetelief met Glothilde 124, 1 w.p. B dressuur pony's, 1e proef: categorie A, B, C: Suzanne Eelman met Reina 1211 w.p.; Marieke van Rossum met Hypos 121, 1 wp„ categorie D, E: Evelien Duin met Si- si 125, 1 w.p.; Jessica Hoep met Fury 124, 1 w.p.; Nona van der Vis met Juzekki 121, 1 w.pImmetje Duin met Sisi 120, 1 w.p.; 2e proef: categorie B. C: Suzanne Eelman met Reina 122, 1 w.p., categorie D, E: Christina Beuving met Rocket 127, 1 w.p.; Marleen Bakker met Vatko 124, 1 w.p.; Dennis Kuiper met Flower 122, 1 w.p.; Jet teke Zoetelief met Emil 120, 1 w.p. den stukken, het reilen en zeilen van de gemeenteraad en „last but not least": de stukjes van Harry. Op onze laatste vakantie op Texel (we gaan er twee keer per jaar heen), kocht ik het boekje „De besten gaan eerst" van Harry de Graaf. We hebben er beide van ge noten, vooral mijn man die niet al leen zoveel uit zijn jeugd herkende, maar voor wie ook Nieuw Guinea niet vreemd was, waar hij als marine-officier ruim een jaar ver bleef. Na de vakantie nam ik dan ook abonnement. Nog iets positiefs over de Texelse Courant, te weten het papier. Na lezing van de twee andere kranten moet je echt je handen wassen, bij de Texelse Courant hoeft dat niet. Het is lekker stevig papier en het vlekt niet. Allerlei redenen waar om we blij zijn met de Texelse Courant en deze nog lang hopen te lezen! Christel van Dijk Rijsbergen kkenen spelc de vermoorde schuld, i Offeren de zondaar zonder ook maar ergens reke ning mee te houden geleiden rtmensen houden. N hun eigen belang de medisc optreden van dia getoond dat de hvpo^WTë nog altijd hoogtij viert In de sportwereld be- goen verschillen de om van enkast en de dyen geblazen dat normaal de jaren plaatsheb controleurs zullen den van vele en vooral wachte controles blijven pro De gevaren w» landse luchtm de Bosnische Srebrenica blo den groter zun bracht. Het Ca Toronto Star dat het staakt enclave dagely wordt gescho houdt het op ge denten per dag ik had je nog zo' gezegd een jachtvergunning die Serviërs tenminste Door Maurice Een Defens dat het d ken 'rustig clave Hu geelt herhaaldelijk wordt terugge onder dese VN-eenht ca. die door d ordt afgelost maanden gen door de Sen en zelfs door de digers. Uil rep eerste Canadci eind vonge mca wist door dat dcCanadcs zware omslan werk moeten constant fysiel aanvoerlijnen derd door Se promot leactiv iteiten Tuinbouwraad die uit die elf de uiteindelijke exposilieplaats zal kiezen gunstig tc stemmen Als je zo door redeneert je dus stellen dat land er elf gemeenten zijn die

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9