Cjrocn ^warL- Jexels in het harL, Dit mogen we niet laten lopen" Ruim drie ton van provincie voor fietspad naar paal 9 rikkeldraad weg maar geen „toeristenloze periode"... N PEN wil af van De Traanroeier i 'ien voor Texel bracht stellingen in stemming PvdA KLEENEX VELVET tissue toiletpapier ummer M - iXF.LSE'^C.otiRWI Motorrijder tegen muur VERDER IN DIT w Buitenlanders integreren makkelijk op Texel 2 w Nieuwe dirigent laat DEK hoog vliegen 2 w Vreemde kostganger op hoeve ,,'t Hooge" 5 w Nieuwe trainer voor S V Texel 7 Dijt vice-voorzitter gefuseerd waterschap Stroomstoring: zekering stuk Drankrijder Investeringsimpuls alsnog voor Texel 3 pakken a 8 rollen nu 3 pakken halen 2 betalen! van 14,97 voor 998 jERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10861 DINSDAG 22 FEBRUARI 1994 /e Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 irtentle/abonnomenten telefoon (02220) 62600. ctle Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, )0n (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. ctie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse nummers /1,40. „verrassing" van de VVD zaterdag na afloop van de motiefietstocht was de mededeling dat de provincie 27.230,- bijdraagt aan het fietspad naar paal 9. De kre- van bijval werden niet getemperd door het feit dat de neente dus zelf de andere drie ton bij elkaar moet sprok- n. „Dat móet ergens vandaan komen, want we kunnen |t geld van de provincie niet laten lopen", aldus wethouder a Eelman. Volgens provinciale statenlid Piet Zoon is het ter niet ondenkbaar dat het rijk ook nog over de brug t met een subsidie. toezegging van een bijdrage r het drie kilometer lange, zes kostende fietspad naar paal inderdaad een verrassing. De s heeft namelijk ook nog nen voor fietspaden van an- gemeenten in behandeling, bijdrage wordt echter alleen gegeven als de gemeente binnen drie maanden de totale financie ring van het project rond heeft. Onder stralende, doch koude weersomstandigheden fietste een WD-delegatie zaterdag van De Koog naar het paviljoen van paal 9. Hoewel aanvankelijk de duin rand werd aangehouden, werd toch besloten tot een ommetje door Den Hoorn. In het paviljoen kon worden ge toost op het politieke succes. Het lobbywerk dat met name ook de provinciale VVD-afgevaardigde van Texel Piet Zoon werd toege dicht, heeft zijn vruchten afge worpen. Wethouder Erna Eelman maakte het nieuws bekend door een brief van de provincie voor te lezen. „Gedeputeerde Staten komen met deze bijdrage tegemoet aan het grote belang van een spoedige aanleg van dit fietspad. Het pad komt langs de 's zomers zwaar be laste weg tussen het dorp en het strand. De verkeerssituatie was al aanleiding om aanleg van dit pad IVl J-ers trotseerden de kou en togen op de fiets naar Paal 9. IFoto Tessa de Graaffl in het gemeentelijke fietspaden plan de hoogste prioriteit te ge ven." Ook de provincie had het pad naar paal 9 opgenomen in haar fietspa denplan. Kennelijk eveneens met een hoge prioriteit. Rijksbijdrage Hans Zijm, als voorzitter van de Hoornder dorpscommissie uitge nodigd door de VVD, was zeer ver heugd over het nieuws. Hij dankte de politici voor de inzet om dit, voor Den Hoorn belangrijke pad gerealiseerd te krijgen. „Al besef fen we dat de aanleg ervan nog wel even kan duren." De planolo gische procedure voor het fietspad is inmiddels gestart. Maar het zal nog spannend worden of de financiën rondkomen. Voor heen was de regeling dat het rijk 75 procent bijdroeg en de provin cie 15 procent. Geld zoeken Op het investeringsplan van de ge meente staat al tien procent f60.000,-) van de totale kosten voor het fietspad. Van de overblij vende f 540.000,- is de provincie dus bereid een groot deel te beta len. Met die toezegging zal het rijk worden benaderd, in de verwach ting dat daar ook nog een bijdrage kan worden verkregen. „Maar het is ook denkbaar dat het provincia le subsidiestelsel wijzigt, zodat we meer geld krijgen van die kant", vult Zoon aan. Wethouder Eelman is het met hem eens dat het geld voor het pad hoe dan ook op tafel moet komen. „We zullen alle mo gelijke subsidiepotten moeten af gaan." ooit het initiatief wordt genomen om alle prikkeldraad verwijderen uit duinen en andere natuurgebieden van gel. zou dat van harte worden gesteund door een ruime Crderheid van de lokale politiek. Maar als er een voorstel komen om Texel in een bepaalde periode in de winter eel af te sluiten voor toeristen, dan zou dat als volsla- onzinnig door diezelfde politiek worden verworpen. lus bleek vrijdagavond in De jBboom waar, als min of meer |k onderdeel van een politieke pssieavond over de betekenis pevolgen van het toerisme, n9en van dien aard in stem- werden gebracht onder (kan- jatslraadsleden van alle Jselijke partijen. Ook het pu- kon zich over de stellingen breken door het opsteken van |rode (tegen) of groene (voor) I.M ADVERTENTIE tee bezorgers verspreiden idaag met de Texelse brant een brochure van Texel 1994 - 1998 een folder van lenplaats 6, Den Burg kaart. Prikkeldraad is een onvriendelijke manier om te voorkomen dat men sen in natuurgebieden schade aanrichten. Er is de laatste jaren steeds meer bijgekomen als ken nelijke consequentie van het ge groeide toerisme. Niet iedereen gelooft in de noodzaak van prik keldraadafrastering en velen vra gen zich af of er geen andere manieren zijn om de natuur te be schermen. Misschien valt het met de „inloop" in natuurterreinen best mee als het prikkeldraad er niet meer is. Als er toch versper ring moet komen zou die kunnen bestaan uit duindoorns, bramen of desnoods (glad) draad. Verhalen doen de ronde dat op de andere ei landen veel minder prikkeldraad is. Op Terschelling zou de bevolking er zich met succes tegen hebben verzet, zonder dat de natuur er aantoonbaar schade door lijdt. Met uitzondering van D66 („Het moet, helaas!") voelden alle partij en voor het snel opruimen van het prikkeldraad, al merkte Dirk Terpstra van de PvdA op dat dit niet tot gevolg mag hebben dat iedereen de natuurgebieden gaat verkneteren. Absurd Een heel ander oordeel werd ge veld over het idee om Texel elk jaar een paar weken af te sluiten voor toeristen, zodat de Texelaars een tijdje onder elkaar kunnen zijn, op vakantie kunnen gaan of hun huis jes kunnen vertimmeren. Door zo wel politieke vertegenwoordigers als door het publiek werd dit idee als onuitvoerbaar (je mag mensen niet weren) en absurd van de hand gewezen. Een 33-jarige motorrijder uit Oosterend verloor zaterdagmid dag rond half vijf de macht over Verder kwamen op deze avond niet zoveel fundamentele verschil len van inzicht aan de orde. Op hoofdlijnen is ieder het eens: toe risme is voor Texel broodnodig, maar het moet ook voor de Texe laars leuk blijven. Niemand wil méér dan het nu vastgestelde maximum aantal bedden en er wordt ook niet aan getwijfeld dat het stuur op de kruising Achtertu ne/Kerkstraat. Hij reed tegen het muurtje van Strends End en werd het terras opgeslingerd. De man werd met een gebroken scheen- en kuitbeen naar het Gemini- ziekenhuis vervoerd. De motor raakte zwaar beschadigd. De zwaar beschadigde motor waarmee het ongeval gebeurde. IFoto 70s so de Groeft) Het PEN wil de monumenatale molen De Traanroeier in Oude- schild kwijt. Aanleiding is het ver trek van molenaar/electriciën Keizer, die werk krijgt aan de vastewal. Bovendien is het rende ment van de windmolen zodanig laag dat het PEN er geld moet bij leggen. Het energiebedrijf voert gesprekken met de stichting Texels Museum, die de stroomop- wekker weer in de oorspronkelijke staat (graanmolen) wil terugbren gen. Financiering staat overname echter voorlopig in de weg. Het PEN voelt er weinig voor de twee ton kostende verbouwing te financieren. Directeur J. Veenis: „We hebben de laatste zes, zeven jaar al zoveel geld in de restauratie gestoken. We willen wel meeden ken en meedoen met de stichting, maar nog méér geld, nee." Veenis laat wel weten op zoek te zijn naar een herbestemming van „deze cu riositeit op het gebied van electri- citeit." De molen is echter de toeristen alleen zullen blijven komen als dat wat Texel biedt, vol doende aantrekkelijk is. Verschil lend werd wel gedacht over de vraag in hoeverre je de nu nog te verdelen bedden al direct mag toe wijzen, of groei van het toerisme „in de breedte" (seizoenverlen ging) nog verder moet worden doorgezet en in hoeverre Texel in zijn toeristische gebouwen een eigen herkenbare stijl moet nastre ven: geen Spaanse landhuizen. Ook over het wenselijk zijn van meer recreatie op boerderijen en de accommodatievorm die daarbij moet worden toegelaten, werden de degens gekruist, maar verras singen leverde dat niet op omdat de partijen zich daarover in hun verkiezingsprogramma's al heb ben uitgesproken. Boeten De discussie begon met een schot voor open doel. Gespreksleider Goos Westerlaken vroeg de raads- kandidaten (namens elke partij twee) of de gemeente de scha penboeten op Texel in stand moet houden als de hogere overheid daarvoor geen geld meer beschik baar stelt, ledereen was ervoor dat de gemeente dan voor de cen ten moet opdraaien, want de boe ten dienen in elk geval behouden blijven. Jan Koolhof en Gelein Jan sen vonden dat daarvoor de toe ristenbelasting moet worden aangesproken, maar Peter Bakker deelde laconiek mee dat de ge meente het boetenherstel al lang zelf betaalt, gewoon uit de alge mene middelen. Volgens Erna Eel man kan het niet van de Lees verder pagina 5 ingesloten door het Maritiem en Juttersmuseum. Zaandam De beeldbepalende molen heeft niet altijd in het vissersdorp gestaan. De molen was van 1727 tot 1902 in Zaandam als pelmolen in gebruik voor het winnen van olie uit zaden. Aan het begin van deze eeuw werd de molen afge broken en naar Oudeschild over gebracht en omgebouwd tot graanmolen. Tot na de Tweede Wereldoorlog heeft De Traanroeier dienst gedaan als graanmolen. In de graanpakhuizen eromheen is nu het Maritiemmuseum ge vestigd. In 1960 kwam de molen in ge meentelijke handen en werd vijf jaar later omgebouwd voor de electriciteitsvoorziening. De gene" rator in de molen werd aangeslo ten op het eletriciteitsnet. In 1982 werd de molen aan het PENver- kocht. Het PEN liet de molen zowel van binnen als van buiten grondig opk nappen en monteerde nieuwe wieken. Een automatisch systeem zorgt ervoor dat molen bij wind kan draaien en bij storm wordt stil gezet. Kosten onderhoud Het PEN zoekt een koper voor De Traanroeier In Oudeschild. IFoto Gerard Timmerman) De molen is sinds 1991 toeganke lijk voor bezoekers van het Mari tiem museum. Een door het PEN gemaakte video beschrijft de wer king en historie van het bouw werk. Jacques Dijt uit Den Burg is vrij dag benoemd tot vice-voorzitter van waterschap Hollands Kroon. Zijn verkiezing vond plaats op de vergadering van hoofdingelanden van het gefuseerde waterschap in Den Helder. Als oud-dijkgraaf van het water schap Texel vervult Dijt zijn nieu we functie voorlopig tot het definitieve algemeen bestuur over circa een half jaar aantreedt. De voorbereiding van de bestuursver kiezingen is één van de taken die Dijt heeft. Voorzitter van het wa terschap is de Noordhollander S, Steltepool geworden. Hij zal dit zijn tot de Kroon een dijkgraaf heeft benoemd. Aan hoofdinge landen die vinden dat het voorzit terschap onverenigbaar is met het lidmaatschap van Provinciale Sta ten, deed Steltenpool (CDA) de toezegging dat hij zich binnen af zienbare tijd uit de Haarlems poli tiek terug zal trekken. Een kapotte zekering op de hoek Postweg/Oorsprongweg zette zondagavond De Cocksdorp een half uur in het donker. Rond 22.00 uur hadden de Texelse Pen- medewerkers het euvel verholpen. Een 25-jarige Hilversummer is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden op de Pontweg om dat hij met drank op achter het stuur zat. De man blies 445 ug/l., terwijl maximaal 220 is toege staan. Negen andere controles le verden geen overtredingen op. Directeur Jan Kuiper laat weten dat overname van de molen in de huidige staat, zelfs voor een sym bolisch bedrag, voor de stichting ondoenlijk is. „De onderhouds kosten zijn voor ons te hoog. Dan hebben we wel de zorg, maar er verandert verder niets." Toch houdt Kuiper nog een slag om de arm. „We onderzoeken of we door graanverwerking in de molen er wat geld aan kunnen verdienen. Het zou toch prachtig zijn als we er Texels graan mee kunnen ma len, waarmee de bakkers brood kunnen bakken." Texel kan voortaan rekenen op een jaarlijkse extra uitkering uit het gemeentefonds van ongeveer f27.500,-. Het geld komt uit het bedrag van vijftig miljoen gulden dat door het kabinet als zg. in vesteringsimpuls aan de Neder landse gemeenten is toegekend. De investeringsimpuls is op zich zelf geen nieuw verschijnsel, maar de regering heeft krachtig ge poogd het systeem te veranderen waardoor het geld alleen nog be schikbaar zou komen voor stedelij ke „knooppunten" die deze bijdrage het hardst nodig zouden hebben. Op initiatief van Texel is daartegen door zo'n 160 gemeen ten actie gevoerd. In eerste instan tie had dat geen resultaat. Bij nieuwe pogingen werd onder an dere een overzicht van gemeente lijke investeringen van Texel voorgelegd om aan te tonen dat het geld ook in andere gemeenten nodig is als stimulans voor econo mische ontwikkeling en werkgele genheid. Vrijdag besloot het kabinet alsnog om alle gemeenten in aanmerking te laten komen voor het extraatje. I.M. ADVERTENTIE Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1