•4 Grote aantrekkingskracht dankzij nieuw parcours ROKT Texels TEXELSE COURANT [ïen voor Texel Ooievaar als I kostganger Kinderschoenen goed aangekomen in Suriname CDA: Politiek leeft niet echt op eiland Nieuwkomers maakten kennis met b en w Politiek debat niet op tv Spannend stuk van Comedia de la Nioz Tien mille voor kindertehuis is bijeen Willem Reuvers wint menwedstrijd Open Texels Kampioenschap Wheelers Weinig hardrijders Dichters en dialect Snap achtige waen-wetenheyt Is hy maer in Schuyt of Wagen, Soo gaet hy de Luyden vragen Of men wel een stuyre Maegt Yewers vindt die niet klaegt? DINSDAG 22 FEBRUARI 1994 ristenbelasting omdat dit geen ilheffing is. Hetgeen door Daan lilling werd bevestigd. De ge- entelijke subsidieregeling gaat r ver: zelfs het verplaatsen van iten komt voor royale steun in imerking. Het is wel belangrijk de boeten een functie krijgen, oorbeeld als paardestal. Een reatieve bestemming is echter oe. Aanzien de oplossing van dit niet be- ande vraagstuk werd het uiter- van de bungalowparken aan de e gesteld. Naast de nieuwe ken die de afgelopen jaren tot id zijn gekomen zijn er verou- de terreinen waar tal van hui voor vervanging in merking komen. Hoe moeten eruit zien? Erna Eelman vond de eigenaar dat zelf moet we- De maten liggen vast in het temmlngsplan en voor de rest igt het af van het college, dat i door de welstandscommissie adviseren. Daan Schilling con- jeerde dat de vragenstellers park De Krim blijkbaar niet zo t vinden. Hij dacht daar - met a Eelman en Nel Eelman - an- s over en roemde de kwaliteit i dit project en de economische ïkenis ervan voor de Noordkop Texel. Meer van dergelijke par- zullen er niet bijkomen op El, want dat kan gewoon niet >r. Nel Eelman wees op het be- j van hoge kwaliteit voor de currentiepositie van Texel op toeristische markt. „Elders in irdholland is heel wat gaande. I moeten voorop blijven lopen". :er de Groot („Wat is mooi en mooi?") vond dat er niet meer igeld moet worden dan nodig paar wilde met dat Texelse re- De ooievaar die al sedert het afgelopen najaar op Texel ver blijft, komt zonder problemen de winter door. Dat is te dan ken aan de familie Du Porto van hoeve ,,'t Hooge" (Ooste- nderweg 18) die het beest de kost heeft genomen, invankelijk zag het er niet 'st uit, want toen de grond vroor kon de ooievaar geen ormen meer delven en hij iste blijkbaar het vermogen n zuidelijker streken op te ieken. Mevrouw G. de Porto- 'os gooide het dier wat slip- es uit de diepvries toe en die erden onmiddellijk gretig op slokt. Sindsdien laat de vo- 'I zich dagelijks voeren en sgt daarbij zijn schuwheid eeds meer af. Hij houdt zich ortdurend op rond het huis i slechts enkele meters van 't raam en vliegt zelfs een ukje met de auto mee als de milie op pad gaat. Het menu istaat hoofdzakelijk uit vis, 'komstig van bevriende kot- irvissers en van EcoMare. De )to werd gemaakt vanuit het am van de woning. De ooie- aris afkomstig uit een ooie- arsdorp en draagt duidelijk htbaar de ring die daar erd aangebracht. (Foto Harry do Groall creatieparken lijken op projecten als Port Zeelande e.d. Peter Bakker zag weinig mogelijkheden voor ty pisch Texelse recreatiebouw. „Je kunt er moeilijk allemaal schapen- boetjes van maken". Texels eigene zal meer moeten blijken uit een gaaf en karakteristiek landschap, met de daarbij horende elemen ten. Hij en andere raadskandidaten verzetten zich tegen het verder in wisselen van tentplaatsen voor bungalows. Er is thans een be hoorlijke variatie in recreatievor- men; dat moet zo blijven om het meerdere categorieën vakantie gangers naar de zin te maken. Om dezelfde reden moeten niet alle bestaande vakantiebungalows vier of vijf sterren krijgen. Jammer Jan van Asselt betreurde het ver dwijnen van tentplaatsen ten gun ste van bungalows, die vooral de grote bedrijven hebben gereali seerd. Voor de kleine logles- verstrekkers zijn er daardoor nauwelijks mogelijkheden meer. Maar ook hij wilde zich niet be moeien met de bouwstijl. Minder overeenstemming was er over recreatie op boerderijen. De mogelijkheid om in plaats van tentplaatsen apparterpenten toe te staan werd onder andere door Dirk Terpstra van de hand gewe zen. Een van zijn argumenten was dat die appartementen dan over blijven als de boerderij als zodanig wordt opgeheven. Ze zullen moei lijk zijn weg te krijgen. De concen tratiegedachte wordt daardoor onaanvaardbaar aangetast. Gelein Jansen vertelde dat in het pro gramma van zijn nog naamloze groepering staat dat in vrijkomen de agrarische gebouwen inpandi ge woningen (dus voor permanent gebruik) moeten komen. „Daar is veel meer behoefte aan". Jan Koolhof had daarop een variant: „Wat het CDA betreft mogen van de vijf kampeereenheden, die daar nu zijn toegestaan, er twee als in pandig appartement worden ge realiseerd. Maar als de betrokken boerderij ophoudt te bestaan, dus zijn status van A-blok verliest, zouden de appartementen voor permanente bewoning moeten worden bestemd. De verpaupering van het platteland, die nu dreigt door de verdwijning van steeds meer boerderijen, zou daarmee kunnen worden voorkomen. Ger- brand Poster wilde helemaal geen appartementen in boerderijen, wel enkele tenten extra. Dat komt dicht bij het VVD-standpunt dat Overzicht van de zaal tijdens de avond van Tien voor Texel. Achter de tafeltjes op de achtergrond de politieke kopstukken: twee per partij. IFoto's Harry de Oraafl door Rinus Kuiper werd vertolkt: „Geen appartementen want dat is strijdig met de concentratiege dachte, maar wel een lichte uit breiding van het tentkamperen op boerderijen". Jaap Vlaming van Groen Links wil de geen enkele uitbreiding of wijzi ging van de huidige recreatiemogelijkheden (vijf kam peer eenheden) op boerderijen. Voor permanent bewoonde appar tementen voelden hij niets, omdat dit volgens hem tot korting zou lei den op de woningcontingenten, dus per saldo voor Texel geen ex tra woningen zou opleveren. Daan Schilling veroordeelde elke vorm van appartementenbouw op boer derijen. „Als je het open cultuur landschap van Texel wilt verpesten, moet je dat doen. Dan is Texel binnen 25 jaar naar de knoppen!". D66 bleek ook op die toer te zitten. Spaans Een stelling inzake de onwenselijk heid van recreatiebungalows in de vorm van Texel-onvriendelijke „Spaanse landhuizen" werd door haast alle lokale politici onder schreven, maar Erna Eelman vond dat de betrokken ondernemer dat zelf moet weten. Daan Schilling vertelde in dat verband dat op De Krim aanvankelijk heel andere va kantiewoningen zouden komen. Die werden op advies van de welstandscommissie afgewezen. Wat er uiteindelijk wel mocht wor- De schoenen die het afgelopen najaar op Texel werden opgehaald voor kinderen in Suriname, heb ben hun bestemming bereikt en worden momenteel via creches, kleuterscholen en lagere scholen gedistribueerd. Aldus blijkt uit een brief van oud- Texelse drs Nel Bakker aan de Ro- taryclub Texel, die de inzameling organiseerde als onderdeel van de jaarlijkse actie „Geef Max de zak". Bij die actie werden zowel kleren als schoenen ingezameld. Vrijwilli gers haalden de kinderschoenen er nadien uit. Het bleken er hon derden te zijn, die in een door de Aankoopcentrale geschonken graankist van meer dan een kubie ke meter naar Suriname werden gestuurd. Verzendkosten waren er nauwelijks want de VTB bracht de kist gratis naar Alkmaar, waar het bedrijf Jos Steeman Verhuizingen b.v. voor een vriendenprijsje zorg de voor de verscheping. Met het op maat sorteren en ver spreiden belast zich de stichting Sociaal Fonds Tori Oso, die in .1992 door een groep particulieren werd opgericht met als doel de materiële noden van de sociaal zwakkeren te verzachten, sociale instellingen te ondersteunen en sociale projecten helpen te realise ren. Nel Bakker is secretaris van deze organisatie. In Suriname leeft 90% van de bevolking onder de armoedegrens. Voor hen is een paar schoenen een luxe. Bij gebrek daaraan gaan kinderen vaak op blote voeten naar school. „We zui len u op de hoogte houden van het verdere verloop van de verdeling van de schoenen en betuigen u onze erkentelijkheid voor alle tijd en moeite die u hebt besteed aan de Surinaamse kinderen", zo moesten wij aan de Texelaars doorgeven. De politiek leeft niet echt op het eiland. Dat constateert het CDA dat het toernee langs de buiten dorpen zaterdag afsloot met een bezoek aan Oosterend. Overigens is de partij wel tevreden over de belangstelling voor de bijeen komsten. Uit reacties van Texelaars leidden de politici af dat de regelgeving van bovenaf als „bedreigend" wordt ervaren. „Zij die willen bou wen worden nogal eens gecon fronteerd met de macht van het ambtelijk apparaat. Daardoor gaat veel tijd en geld verloren. Er wordt wel gezegd: ambtenaren zijn niet vóór ons, maar tegen ons", aldus de CDA'ers, die ook constateren dat de milieuwetgeving te ver is doorgeschoten. Als voorbeelden worden de verwerving van een mi lieuvergunning en schone grond- verklaring genoemd. Onderwerpen die de revue verder passeerden waren: de kwaliteit en kwantiteit van het toerisme, huis vesting (ook van ouderen), verkeer en openstelling wandelroutes. „Het is verhelderend zo rond te gaan. Zeer informatief en het in zicht in specifieke zaken is er mee gebaat. Volgend jaar doen we het weer", besluit het CDA. den gebouwd, noemde hij een „verarming", waarbij hij doelde op de eerste serie „donkere" huizen. Het maximum van 47000 toeristi sche slaapplaatsen bleek ook op deze avond niet omstreden te zijn, maar ook aan seizoenverlenging (dus betere bezetting buiten de zo mer van de bestaande bedden) zou menige lokale politicus zijn grenzen willen stellen. Peter Bak ker wees erop dat dit niet kan. Hoogstens zou je de ontwikkeling op dat gebied wat kunnen sturen met promotie. In tegenstelling tot o.a. Gerbrand Poster voelde Dirk Terpstra wel voor verdere groei in de breedte. Hij wees op de enorme betekenis voor de werkgelegen heid: meer volle banen op Texel en minder seizoenswerkloosheid. Hij vond wel dat Texel moet streven naar een type toerist dat past bij Texel; de liefhebber van het speci fiek Texelse: de „Thijssetoerist". Poster was cynisch: je kunt zoiets niet selecteren. Daan Schilling ergerde zich duide lijk aan deze discussie. „Toelaten? We moeten vèchten voor elke toe rist, want de concurrentie wordt moordend". Voor het idee om Texel in de win ter een tijdje helemaal voor toe risten te sluiten, had niemand een goed woord over, ook de kandida ten van Groen Links niet. Jaap Vlaming: „Juist in die periode ko men de echte liefhebbers naar Texel, die van het ruige houden. Die moeten welkom blijven". Ook het idee om de sluitingstijd van cafés op 01.00 uur te stellen in het belang van een lange rusti ge nacht, vond weinig genade. De huidige 1-2-3 regeling blijkt goed te bevallen. Veel meer onderwerpen die direct of indirect met toerisme hadden te maken (of er juist niets mee had den te maken!) kwamen aan de orde, maar de sprekers dwaalden nog al eens af of gaven antwoord op vragen die helemaal niet waren gesteld. Van gedachten werd ge- Ruim vijftig mensen die zich het afgelopen jaar op Texel hebben gevestigd, gaven gisteravond ge volg aan de gemeentelijke uitno diging om met het college van b en w kennis te komen maken. Er waren totaal 250 mensen uit genodigd, waaronder ook perso nen die niet als echte nieuw komers kunnen worden be schouwd omdat ze vroeger ook op Texel woonden, zoals jongeren die na studie of werk op het vasteland zijn teruggekeerd. Het laat zich denken dat die categorie minder behoefte had om de bijeenkomst te bezoeken. Wie wel kwam kreeg bij het betreden van de zaal het boekje „Wie Wat Waar op Texel", een brochure „Kort Texels" met al lerlei wetenswaardigheden over het eiland, een balpen en een stencil met uitleg over het Ouwe Sunderklaasfeest. Het gezelschap werd in de raadszaal door het vol tallig college ontvangen, waarbij burgemeester Van Rappard (die zelf ook nieuwe ingezetene is!) als eerste het woord voerde. „Vaak ontstaat er tussen inwoners en ge meente pas een relatie als er pro blemen zijn. Het lijkt ons goed om ook een andere mogelijkheid te bieden", aldus de burgemeester. Het programma bestond onder meer uit de vertoning van een vi deofilm over Texel, praatjes van de verschillende wethouders over de zaken waarmee zij zich in het bij zonder bezig houden en er was gelegenheid om vrëgen te stellen. Het zesde en laatste politieke café dat woensdag vanaf 20.30 uur in café De Zwaan wordt gehouden is niet rechtstreeks via de televisie te volgen. Het debat is wel te be luisteren via Radio Texel. wisseld over parkeerplaatsen, de (on)wenselijkheid om alle strandslagen per auto berijdbaar te houden en de vraag of de aan leg van fietspaden naast strandslagen werkelijk in belang van rust en veiligheid is. Groen links meent als enige partij van niet en betreurt dus de aanleg van het pad naar paal 9. Het CDA had vroeger in meerderheid ook die opvatting, maar is daarvan terug gekomen. Spelletje Bij wijze van spelletje mochten alle raadskandidaten zeggen wat ze het liefst zouden bereiken in de ko mende vier jaar, dus waar ze het meest trots op zouden zijn als het zou lukken. Jaap Vlaming: terug dringen van het toeristische auto verkeer. Jan Koolhof: de werkgelegenheid en de variatie daarin in stand houden. Pieter de Groot: toerisme zonder aantasting van leefbaarheid. Niet tot elke prijs vasthouden aan 47000 slaap plaatsen maar de gevolgen van de drukte maatgevend laten zijn on geacht het getal. Hans Roeper: zorgen dat Tien voor Texel overbo dig wordt. Terpstra: oplossing van het volkshuisvestingsprobleem. De kwaliteit van het toerisme is er mee gediend dat de mensen die er werken goed kunnen wonen. De Comedia de la Nioz speelt vrij dag 4 maart „De echte inspector Hound", geschreven door Tom Stoppard. Regisseur Maarten van Arkel vervult in het stuk zelf ook een rol. Het verhaal draait om het oplos sen van het raadsel van Muldoon Manor. Er is iets gaande in het gro te, oude huis tussen de moeras sen. Zijn de personages wie zij zeggen te zijn? Of is de illusie op het toneel werkelijker dan het ech te leven? Wie opziet tegen de tocht naar de Niozzaal, kan gebruik maken van een speciale busretour. De bus vertrekt om 20.15 uur vanaf de Elemert en levert de toneelliefheb bers daar rond 23.45 uur weer af. Kaarten kosten (incl. vervoer) P\0,- en zijn verkrijgbaar in café De Twaalf Balcken, bij Wilsterstraat 56 en aan de zaal. Het rond de jaarwisseling gestar te project van het Texel-Georgië Kontakt voor het kindertehuis in Tbilisi heeft ruim f10.000,- opge leverd. De Stichting Wilde Gan zen voegt daar nog eens f10.000,- bij. Van de geweldige opbrengst van de actie worden goederen aange schaft voor het kindertehuis. „Praktische zaken, zoals een wasmachine", vertelt Maria de Graaf van het Texel-Georgië Kon- takt. In april vertrekt zij met de spullen en een groep vrijwilligers naar Georgië. Deze mensen gaan werkzaamheden verrichten in het tehuis. Onder andere wordt een groentetuin aangelegd. „Le vensmiddelen zijn daar onbetaal baar. Het scheelt dus een eind als de mensen hun eigen groenten kunnen verbouwen." De uit Ne derland meegebrachte zaden zul len worden geplant door landbouwschoolleerlingen uit Tbi lisi, onder begeleiding van de Ne derlandse vrijwilligers. Thuis heeft Maria de Graaf zo'n zestig dozen klaarstaan met kle ding, speelgoed en andere prakti sche spullen. „We kunnen nog steeds bijdragen gebruiken, want het vervoer kost veel geld." Wie nog een bijdrage wil leveren kan deze kwijt op ABN/Amro rek.nr. 587627719 t.n.v. het Texel- Georgië Kontakt. Poster: gelijke verdeling van de 1800 resterende slaapplaatsen over boeren, kleine logiesverstrek- kers en kleine hotels. Van Asselt: een schoon strand en vrij toegan kelijke bossen en duinen. Erna Eel man: evenwichtige economische groei, dus niet alleen door het toe risme en een archeologisch depot en een golfbaan. Rinus Kuiper: wat meer kamperen bij de boer en twee inpandige appartementen op boerderijen. Ruud Nooij: toerisme en leefbaarheid nog meer in even wicht. Gelein Jansen: een volop functionerende zaal van De Linde boom, herstel van de tuin van Bra- kestein en verdere restauratie van de Schans. Daan Schilling: hand having van het Texels karakter. Nel Eelman: voltooiing van het fietspa denplan, terugdringen van de automobiliteit. Peter Bakker: veili ger verkeer op een leefbaar Texel. De kandidaten mochten ook zeg gen wat ze het meest zouden be treuren. Dat leverde een bonte serie, niet allemaal even serieuze antwoorden op: een dijk naar het vasteland, een driedubbeldekker voor Teso, afsluiting van wegen in de dennen, een links college van b en w, maar ook: dat de gasten zich hier niet meer welkom zullen voelen. Bij het beantwoorden van vragen uit de zaal kwamen de artikel 19 procedures ter sprake. De ge meente is door de provincie ge maand hiermee minder scheutig te zijn. de gemeente vindt het ech ter een prima middel om minder ingrijpende maar gewenste bouw werken binnen redelijke tijd tot stand te laten komen. De beschul diging van Poster dat b en w voor al de grote overkantse bedrijven helpt met artikel 19 procedures en de „kleintjes" laat zitten, werd door wethouder Terpstra boos van de hand gewezen. „Ik daag Poster uit dat te bewijzen. We hebben op deze wijze voor talloze Texelaars een oplossing kunnen vinden". In een koude manege is afgelopen zondag de vierde menwedstrijd om de Jaap de Graaf-bokaal ver reden. Herman Smit jureerde de dresssuurproef. Hij vond de kwali teit van de gereden figuren goed en sprak zijn loop uit over de ge zellige, gemoedelijke sfeer in de vernieuwde foyer. Veel menners reden de vaardig- heidsproef (een parcours tussen kegeltjes door) foutloos binnen de tijd. De deelnemers mochten star ten in de barrage, waarin het er om gaat de kegeltjesproef foutloos en zo snel mogelijk af te leggen. Evenals de vorige keren was John van der Zwaag de snelste foutloze. Kees Timmer had nog iets minder tijd nodig maar stootte twee bal letjes af. Willem Reuvers reed een uitstekende dressuurproef en me de door de foutloze vaardigheid eindigde hij als eerste. John van der Zwaag, de favoriet voor de bo kaal werd tweede. Piet Beers de winnaar van vorig jaar reed met het tweespan een foutloze vaar digheid en deelde met Aad van Heerwaarden de derde plaats. Vijf de werd Annemieke Bouthoorn, met een goede dresuurproef. Op 27 maart volgt de laatste voorron de die bij goede omstandigheden buiten zal worden afgelegd. De fi nalewedstrijd is op 24 april. Uitslagen: (respectievelijk dressuur, vaar digheid. totaal): 1. Willem Reuvers (130, 80. 210); 2. John van der Zwaag (128, 80, 208),3. Aad van Heerwaarden (127, 80, 207) en Piet Beers (127. 80, 207); 5. An nemieke Bouthoorn (129, 75, 204). Competitie (slechtse wedstrijd is afgeval len): 1. John van der Zwaag 685,5, 2. Aad van Heerwaarden 652; 3. Baukje de Graaf 647,5. 4. Willem Reuvers 645; 5 Joke Bouthoorn 639. Franchimon is blij Kees Jongsma uit Alkmaar te hebben gestrikt voor de tijdwaarneming. Wegge bruikers moeten tijdens de race re kening houden met wegafzet- tingen. Teso zorgt voor een gratis overtocht van de wheelers. Aanmoedigingsprijs Behalve voor de winnaar is er van af dit jaar ook een aanmoedi gingsprijs, die door „Arcold" beschikbaar is gesteld. De Bob Westerlaken Wisseltrofee geldt als eerbetoon aan de overleden spor ter, die een groot fan was van Ar- co de Graaf. Aan wie de omvangrijke wisseltrofee wordt toegekend bepalen Martin van Diemen en Bob's ouders, die de prijs aan de winnaar zullen over handigen. De prijsuitreiking wordt tijdens de feestavond om 21.00 uur in Hotel Tatenhoven gehou den. De Klapband is present om het feest van de nodige vaart te voorzien. Op de Bernhardlaan werd zaterdag tussen 15.00 en 18.00 uur een snelheidscontrole gehouden. Van de vierhonderd passerende wa gens reden er tien te hard. De snelste ging 73 kilometer per uur, terwijl daar 50 maximaal is toe gestaan. Het parcours van het Open Texels kampioenschap voor Wheelers dat zaterdag wordt gehouden, heeft een ingrijpende wijziging ondergaan. De aantrekkings kracht zal er flink op vooruitgaan, denkt de organiserende suppor tersclub „Arcold". De wedstrijd start om 14.00 uur bij Hotel Ta- tenhove aan de Bosrandweg. Voor de vierde keer ontmoeten le den van de nationale wheelertop en recreanten elkaar op het eiland. Ze zien de race als een voorberei ding op het komende wielersei- zoen. Ook Texelaar Arco de Graaf, die in juni aan een Zwitserse mara thon deelneemt, is van de partij. Na bandenpech in 1992 drukte de atleet in een zinderende eindsprint vorig jaar als eerst zijn wiel over de meet. De verschillen tussen de toppers, de subtoppers en de recreanten bleken echter dusdanig groot, dat de aantrekkingskracht van het Texelse kampioenschap er onder leed. Het parcours was omvangrijk en de tien Engelse mijlen voor sommigen wat lang. Op advies van Martin van Diemen, voorzitter van Roadracercub Nederland, werd het parcours ingekort en een stuk boeiender gemaakt. Route Vanaf de start aan de Bosrandweg koersen de wheelers richting Epe- laan om vervolgens via de Ka merstraat richting politiebureau te rijden. Bij de Dorpsstraat slaan de rijders rechtsaf en gaan over het fietspad richting DenBurg. Bij de Schumakerweg buigt de route op nieuw naar rechts om weer bij de Bosrandweg uit de komen. Voor toeschouwers vormen start en fi nish en de bocht bij de Ka merstraat/Dorpsstraat mooie plaatsen. Totaal worden zes ronden afge legd. De afstand bedraagt 12,6 ki lometer. Organisator Theo Drijfmest. Een agrariër aan de Nieuwlanderweg in De Waal heeft zaterdag een bekeuring gekregen wegens het uitrijden van drijfmest over een perceel bouwland. CVO school. De CVO school mag enig meubilair en matten bij de ingang van het gebouw vervan gen. Het verzoek om een nieuw docentenbureau wordt echter niet gehonoreerd. Bovenstaand fragment komt uit een gedicht van I. Burchoorn (1600 - 1655). Yewers betekent ergens. In het Tessels woordenboek staat: er gens anders, leweraars, Uwe- raars. In het Zuid-Afrikaans: leuwers of lewers. Hierna vervolgt het Tessels woordenboek, ergens nergens: Uwers nuwers. Wie meer wil weten over het dia lect of andere Texelse zaken is vanavond (dinsdag) welkom op de jaarvergadering van de Historische Vereniging in D'Ouwe Ulo. Aan vang 20.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5