Cjroen ^wartsjexeh in het harL, Enquete Teso bevestigt bestaand gevoel Duidelijke uitspraak over toerisme: het is genoeg! Ondergrondse tanks binnenkort aanpakken Ria Beckers pleit voor duurzame landbouw Texel kent zijn eigen kracht niet mm rSlummer Lericht T\prszel Helft Provincie eist bodemonderzoek oude vuilstort Milieustudent adviseert gemeente: VERDER XT w Kamervragen over harmonisatie 5 w Hogeberg bouwt copie vuurtoren 5 Lijst 7 helpt burgerij met problemen 7 sw Texelse keepers worden gedrild 8 T EXE LSE'ÜCOU RANT de VVD stemboekje gemeenteraads verkiezing COMBI BROUWER ia 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10862 gave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 11 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 rertentie/abonnementon telefoon (02220) 62600 lactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, foon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111 lactie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Den Burg, telefoon (02220) 15472. VRIJDAG 25 FEBRUARI 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. tt beleid om de toeristische groei op Texel te stoppen, I rekenen op de steun van bijna alle Texelaars. Veel men- i (45%) vinden zelfs dat het door de gemeente gehan- >rde maximum van 47000 slaapplaatsen nog te veel is. n de bevolking is 19% van mening dat het toerisme een gatieve invloed heeft op de samenleving van Texel en vindt dat het toerisme slecht is voor natuur en land- lap. Een kwart vindt het te druk tijdens evenementen die r worden georganiseerd. De manier waarop de gemeen- Texel met het toerisme omgaat, wordt door de bevolking middeld met ruim een 6 gewaardeerd, iets meer dan vol- ende. i en ander blijkt uit de resulta- van een onderzoek dat Teso ift laten uitvoeren door het bu il DTV Consultants uit Breda, irbij werden 854 Texelaars van jaar en ouder telefonisch geïn- riewd. I uitkomsten blijken in hoofdlij- te bevestigen wat algemeen Js in brede kring werd veron- iteld, maar bevatten ook ver- lende gegevens. De irdermg voor het toerisme ver- It nogal per bevolkingsgroep, men staan er positiever tegen- dan vrouwen en het spreekt telf dat degenen die voor hun imen geheel of gedeeltelijk van toerisme afhankelijk zijn, een stiger oordeel hebben. Politieke verschillen I verschilt ook vrij sterk per po- ce partij. Texels Belang en VVD veel minder afwijzend dan ilgens een recente peiling at slechts minder dan de Ift van de kiezers aanstaan- woensdag naar de stem- is en zou ultrarechts nnen. AIs Texel ook nu ■er een afspiegeling is van landelijke situatie, maakt aks een „handjevol" Tesse- irs uit hoe onze gemeente- )d wordt samengesteld, ittige gedachte. Of zijn wij wijzer en gaan we mas- al naar de stembus? Aan- ngers van Janmaat doen ■r niet mee- zo verstandig 1 we in ieder geval- en de uwkomers schatten hun isen hoog in. Gemeentepo- ek is vooral een zaak van sonen en meestal minder n een programma, helaas. eft die politiek niet echt op t eiland, zoals het CDA istateerde na hun dorpen- •bt? Het is maar wat je er der verstaat. Dat we ons I degelijk met de ree re at ie- gang van zaken bezig hou- n blijkt uit het succes van n voor Texel, of moet je als ook hier om de helft gaat eken van Twintig of Vijf TexelHun politieke oussie-avond is met wisse- d enthousiasme ontvan- 1 De vraagstelling van de preksleider irriteerde een tal deelnemers mateloos, rk-waardig dat dat alleen bet verslag in de Helderse orant bleek. Is dat het ver- ui tussen positieve en ne- <eve berichtgevingNiet ,r> stemmen is ook een po ke keuze. Toon woensdag goede helft en kies be rt voor een nieuwe ge- ■nteraad. We willen toch mgraag een eigen gezicht la- fh zien... Horszei Groen Links. Opmerkelijk is dat jongeren kritischer staan tegen over de recreatieve ontwikkelin gen dan mensen boven 56 jaar, hoewel deze laatste groep voor zijn inkomen juist het minst afhan kelijk is van toerisme. De onder zoekers verwachten op grond daarvan dat het verzet tegen groei tot 47000 zal toenemen. Slechts 8% van de Texelaars vindt dat het in het hoogseizoen op Texel nog drukker mag wor den. Mocht er toch een groei tot 47000 slaapplaatsen plaatsvin den, dan heeft de bevolking de minste problemen met uitbreiding van de overnachtingscapaciteit bij „kamperen bij de boer", de campings en de groepsaccommo- daties zoals jeugdherbergen en kampeerboerderijen. Tweede woningen staan in de meest kwade reuk. Slechts 5% wil eventuele groei in die sector la ten plaatsvinden en maar liefst 86% wijst het in gebruik nemen van bestaande woningen als tweede woning af; bij de jongere en middelbare ondervraagden is dat zelfs 90%. Gemeente Ook de waardering voor het toe ristische beleid van de gemeente verschilt per partij. Gemiddeld wordt het cijfer 6+ gegeven. De CDA-stemmers zijn met 6,6 het meest tevreden en de Groen Links-stemmers met 5,6 het minst. Opmerkelijk daarbij is dat dan mannen, moest een correctie slechts 51% van de CDA-aanhang („weging") toegepast worden om vindt dat de toeristische ontwik- de eindcijfers toch representatief keling door de eigen partij vol- te laten zijn. De leeftijdsverhoudin- doende naar voren wordt gen van de ondervraagden waren gebracht, terwijl dat bij de Groen wel een vrij getrouwe afspiegeling Links-aanhang 87% is. van die van de totale Texelse be- VpprHipn<ït volkin9- Dat gold ook in redelijke mate voor de politieke verhoudin- Teso liet de enquete naar de pu- gen, hoewel de ondervertegen- blieke opinie over het toerisme uit- woordiging van Texels Belang in voeren als later toegevoegd de steekproef opvallend is: 19% onderdeel van het onderzoek naar van de ondervraagden gaf te ken de gewenste capaciteit van de nen op deze partij te hebben veerdienst en bijkomende voorzie- gestemd, terwijl dat voor de hele ningen in de toekomst. Er wordt bevolking blijkens de verkiezing- vanuit gegaan dat de houding van de bevolking via het gemeentebe leid uiteindelijk bepalend is voor de toeloop van toeristen naar Texel en dat aanbod moet door de boot verwerkt kunnen worden zonder lange wachttijden. Opbellen Bij de steekproef werd elk vijfde telefoonnummer gebeld. Deze te lefonische benadering is represen tatief omdat de telefoondichtheid op het eiland groot is: 95%. Om de steekproef nog minder select te maken werd contact gezocht met het gezinslid dat als eerste jarig was. Bij geen gehoor of in gesprek werd het nummer later nog eens gebeld. Bij weigering om mee te werken of opnieuw geen gehoor werd uitgeweken naar een ander nummer. Elke enquete bestond uit 19 vragen en nam ongeveer vijf minuten in beslag. Het resultaat was 854 enquetes en 344 weige ringen. Het responsepercentage was dus 71%, wat voldoende is. Er werden aanmerkelijk meer vrouwen (500) geïnterviewd dan mannen (354). Dat kwam omdat op de uren waarop er werd gebeld meer vrouwen dan mannen thuis zijn. Dat is niet in overeenstem ming is met de getalsverhouding van de geslachten van de totale Texelse bevolking (6460 mannen en 6546 vrouwen). Aangezien vrouwen over sommige aspecten van het toeristen anders denken suitslag 28% was. Lees verder pagina 5 Ondanks maandelijkse analy se van het grondwater bij de voormalige vuilstort aan het Molwerk, is de provincie niet gerust op de zuiverheid van de bodem. De Haarlemse bestuurders hebben de ge meente opgedragen een aan vullend bodemonderzoek uit te voeren. Tot een bedrag van ƒ63.000,- draait de gemeente zelf op voor de kosten. Over het resterende bedrag moet Texel tien procent betalen. Volgens de afdeling milieu is er geen reden tot ongerust heid. Uit gegevens van de gemeen te blijkt dat op Texel zo'n tien lokaties zijn waar de grond in enige mate is verontreinigd. Onderzoek moet nog uitwij zen of bodemsanering nodig is. Afgezien van deze tien zijn vervuilingen bekend bij benzi nestations, waarvoor de olie maatschappijen een saner ingsregeling hebben. De gemeente overweegt een nieuwe Actie Tankslag. Vijfhon derdnegenendertig brandstof tanks die verspreid over het eiland nog in de grond zitten kunnen een bedreiging vormen voor het milieu en moeten binnen vier jaar „on schadelijk" worden gemaakt. De kosten voor de tankeigenaars lig gen tussen de ƒ1500,- en ƒ2500,-. Uit een inventarisatie door student milieukunde Mark Daalwijk (21) bleek dat van de 1150 ondergrond se tanks die in gebruik zijn ge weest ongeveer de helft is verwijderd. Hij heeft de tanks nauwkeurig in kaart gebracht en baseerde zich op gegevens van de gemeente en van brandstofleve ranciers. Enkele tientallen tanks zijn recen telijk door een erkend bedrijf (KIWA-gecertificeerd) gevuld met zand en een onbekend aantal is op andere wijze afgevoerd. De achtergebleven tanks kunnen volgens Daalwijk binnen niet al te lange tijd gaan lekken, ook al zijn ze tijdens de Actie Tankslag rond 1982 behandeld. De tanks zijn toen niet goed leeggepompt en het olieneutraliserende middel blijkt niet te voldoen aan de eisen van het Besluit Opslaan in Onder grondse Tanks (BOOT) dat in maart vorig jaar van kracht werd. Samenwerking Krachtens dit besluit moeten alle ondergrondse tanks binnen vier jaar onschadelijk worden ge- Mark Daalwijk maakt. Dat kan op twee manieren. Of ze worden behandeld met een neutraliserend middel en gevuld met zand of de tanks worden uit gegraven en afgevoerd. Soms lig gen de tanks onder gebouwen, zodat dit problemen kan geven. Daalwijk adviseert het college van b en w de sanering gemeenschap pelijk aan te pakken, anders zullen de kosten per tank nog ƒ500,- ex tra bedragen. Hij beveelt de ge meente aan bij de nieuwe Actie Tankslag een samenwerking aan te gaan met een KIWA- gecertificeerd tanksaneringsbe- drijf. Aangezien Texelse bedrijven deze erkenning niet hebben, lijkt het erop dat De Vries en Van der Wiel in aanmerking komt. „De ge meente zal de tankeigenaren aan schrijven, maar het sanerings- bedrijf moet de Actie Tankslag ver der uitwerken." Bodemonderzoek Elke tanksanering gaat gepaard met een bodemonderzoek. Mocht blijken dat de grond verontreinigd is, dan meldt de gemeente dit aan de provincie. Alleen als de vervui ling bedreigend is voor de volksge zondheid kan de eigenaar verplicht worden te saneren. „Dat is ook nodig als de grond wordt verkocht of als er iets op wordt gebouwd." Daalwijk denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen met de verontreini ging. „De meeste tanks zijn nog in redelijke staat. Als ze er langer dan tien jaar liggen kan er lekkage zijn." Zo werd onlangs in een af voer aan de Thijsselaan olieveron treiniging ontdekt. De herkomst van de vervuiling kon echter niet worden vastgesteld. „Nagenoeg alle tanks zijn daar opgeruimd. We denken dat de bron inmiddels ook weg is." Kees Witte, chef-afdeling milieu, spreekt van een gedegen rappor tage van de HBO-student die de inventarisatie in nauw overleg met de milieu-afdeling heeft uitge voerd. „De aanbevelingen voor de tanksanering zijn logisch en goed onderbouwd." Volgens Witte is de kans groot dat het advies door het college wordt opgevolgd. Probleem Het BOOT-besluit schrijft verder voor dat 53 huishoudens in het buitengebied die nu nog een olie tank in gebruik hebben deze bin nen twee jaar onschadelijk moeten maken. „Dat is wel een probleem", erkent Witte, die ervan uitgaat dat het Gasbedrijf tegen die tijd heel Texel op het aardgas heeft aangesloten. Ria Beckers krijgt, temidden van de Texelse Groen Links politici, uitleg van schapenhoudster Renske van de Tempel. {Foto Tessa de Graatn Meer mensen moeten biologische producten kopen. Pas dan wordt het aantrekkelijk voor een grotere groep agra riërs om over te schakelen naar een andere vorm van boe ren. Ria Beckers, voormalig aanvoerster van Groen Links, lanceerde en beargumenteerde deze promotiekreet dins dagavond tijdens een lezing in de Witte Burcht. Beckers is in oktober voorzitster geworden van de Stichting Biolo- gica. Deze organisatie is opgezet door ecologische en biologisch- dynamische boeren en -handel. De voormalige politica bracht op uitnodiging van de Texelse Groen Links fractie een werkbezoek aan het eiland en ging op visite bij schapenboerderij De Noordkroon, bollenbedrijf De Boegert en de BD-zuivelboerderij Sint Donatus. „De mensen op Texel zijn veel te afwachtend", concludeerde Ria Beckers na de drie bedrijven te hebben bekeken. „Het eiland zou de eigen producten veel meer moeten promoten. De verhouding tussen de boeren en het milieu is hier nog niet zo slecht. Jullie ken nen je eigen kracht niet." Ze bepleitte een duurzame vorm van landbouw en spaarde daarbij de politiek bepaald niet: „Het is niet de schuld van de boeren dat het milieu zo is vervuild. De politici drongen jarenlang aan op steeds efficiëntere, grotere bedrijven, op dat de levensmiddelen zo goed koop mogelijk konden worden geleverd. Nu wordt achter de fei ten aangehold met een lawine van regels." Schuldige Beckers merkte op dat iedereen in de politiek er wel van overtuigd is dat op landbouwgebied iets moet veranderen, „ledereen róept het ook. Maar deze kreet hard maken is een ander verhaal. Want bijna niemand komt met concrete maatregelen. Iedere keer wordt weer gezegd: dit kan nog wel even. Maar het kan niet. De poli tiek moet beslissingen durven ne men." Ze besefte dat de meningsverschillen onder de bio- boeren met bijdragen aan het ima go van deze alternatieve landbouwtak. „Maar we moeten niet vergeten dat deze mensen pi oniers zijn en dus gewend om te gen de draad in hun eigen gang te gaan. Trouwens, de oprichting van Biologica is al een teken dat er een eind is gekomen aan het onderlin ge geharrewar en dat er samen werking wordt gezocht om de bedrijfstak te versterken." Meer klanten Meer consumenten warm maken voor bioproducten is de eerste taak van Biologica. „Onderzoeken hebben uitgewezen dat het mark taandeel met 20 procent kan stij gen. Veel consumenten weten niet eens wat bioproducten zijn. Daar ligt dus nog veel werk." Door de vraag te laten toenemen kan de kleine en dus zeer gevoelige markt stabieler worden. „Maar die con sumenten pluk je niet van een boom. Dat vergt veel voorlichting en dat kost geld", vulde Peter Bak ker aan. Schrikbeeld Onder duurzame landbouw ver staat Beckers ook een econo misch gezonde bedrijfstak. „Het werkt alleen als de boeren er ook van kunnen leven. We willen naar een landbouwvorm die goed is voor mens en dier en de natuur. Maar zolang er niet meer vraag komt naar biologische producten, kunnen we niet garanderen dat boeren die op die wijze produce ren genoeg verdienen." Ze hoopt dat in de toekomst reguliere en biologische landbouw in elkaar overvloeien. „Maar ik ben bang dat al die eisen die tegenwoordig aan agrariërs worden gesteld, waar geen geld tegenover staat, een sanering tot gevolg zullen hebben. Technisch is het mogelijk om varkens in een geheel afgeslo ten bedrijf op het industrieterrein te houden, zonder één zuchtje am- moniakuitstoot of andere overlast. Maar dat is voor mij een schrik beeld. Boeren hóren op het platte land en de leefbaarheid daar heeft alles met hun aanwezigheid te ma ken." Product natuur Ze vindt dat boeren ook betaalt horen te worden voor een ander product dat ze leveren: natuur. „Elke boer heeft een bepaalde ver antwoordelijkheid ten opzichte van natuur en milieu. Als je op je land poelen, tuinwallen en andere natuurlijke aspekten in stand houdt, gaat dat af van je produc- tiemogelijkheid. Daar mag best voor worden betaald." De discussie met de 25 toehoor ders kwam slechts langzaam op gang. Schapenhouder Piet Bakker van De Waddel merkte op dat veel boeren de bestaande situatie handhaven omdat dét een bepaald inkomen garandeert. „Je gaat niet avonturen als er onzekerheid bestaat over de verdiensten. Bo vendien ontbreekt het oudere boe ren vaak aan de benodigde kennis voor omschakeling." Meerprijs Landbouwvoorlichter Jan Koolhof vond dat de Texelse agrariërs wel degelijk een voortrekkersrol ver vullen ten opzichte van collega's aan de overkant. „Wij lopen ver voorop wat eigen Texelse produc ten betreft. En er zijn hier boeren zat die onmiddellijk willen om schakelen naar biologische fand- bouw, maar dan moeten jullie wèl consumenten bieden die bereid zijn een meerprijs voor die produc ten te betalen. „Wij hebben toch 's zomers een aardig clubje volk om de deur die dat best wel wil", be toogde Groen Linksvoorman Peter Bakker. „Maar dan moeten op Texel meer eindproducten worden gemaakt." Koolhof was het daar mee eens en gaf als voorbeeld het brouwen van een eigen eilandelijk bier van Texelse gerst. Volgens Ria Beckers zijn consumenten best bereid iets extra's te betalen voor bioproducten. „Ik heb dat gehoord van deskundigen van winkelke tens. Het gaat om de presentatie van die producten." Ze kreeg me teen de wind van voren van Kool hof die stellig beweerde dat de hoogte van de prijs er wel toe doet. Beckers repliceerde dat de prijzen van reguliere en biologi- Lees verder pagina 5 I.M. ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van „De zelfvoldaanheid slaat hier toe" en en een folder van TV VIDEO HIFI FOTO WEVERSTRAAT 76-80 DER BURG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1