Smakelijke éénakter en jaarvergadering Weekend „De kachel moet blijven" Job Schuring in Klif met Kangoeroes in Zeeland Film Heeft Texel nog concurientie? VOOR De V.V.D. is niet éénkennig TEXELSE^? COURANT Agenda van 26 en 27 februari 1994 Kerkdiensten zondag 27 februari Werken met vilt Ome Henk in Channel 3500 Pianoconcert Vier cursussen De Witte Enge oud Papi< VRIJDAG 25 FEBRUARI 1994 Het is dinsdagavond behaaglijk warm in Bethel. De kachel staat roodgloeiend en de jaarvergadering van de Buurtcom- missie Eierland is in volle gang. Om de ongeveer 450 bewo ners van Eierland aan te sporen de jaarvergadering te bezoeken, is er na de pauze een humoristische eenakter in de strijd gegooid, gespeeld door onvervalste Eierlanders die met plezier het kleine podium in bezit nemen. Voorzitter van de Buurtcommissie Piet Bolier is niet ontevreden over de opkomst. Het zaaltje is redelijk vol. Belangrijkste punten die de Ei- erlandse gemoederen bezighou den zijn de verkeersveiligheid én de grote opknapbeurt van Bethel. In '95, vóór de Polderfeesten, hoopt de commissie dit doel te verwezelijken. De kosten bedra gen ongeveer f50.000,-. Gedacht wordt aan steun van de gemeente, geld uit de polder en tal van aktivi- teiten zoals bingo's, verlotingen en tentoonstellingen die geld in het laadje moeten brengen. Kachel Het kleine gebouwtje dat officieel Bethel heet stamt nog uit de oor log. Het is de laatste houten batterij-barak die in '47 door de Hervormde Kerk in Eierland werd aangekocht om dienst te doen als kerk en gemeenschapshuis. Het is een piep-klein dorpshuis en bruist wekelijks van de aktiviteiten. Kerk diensten, theater, vergaderzaal, de jeugdclub en de vrouwenclub, al les schaart zich rond de warme kachel die volgens de Eierlanders dan ook absoluut moet blijven. Maar dan wel één die de brand weer ook acceptabel vindt. ,,Deze kachel is het hart van Eierland", zegt Riet de Ridder-van der Star die de eenakter regisseerde. Theaterbureau In de pauze wordt besloten om maar even te wachten op diverse laatkomers, die beloofden te ko men kijken. De roodfluwelen gor dijnen blijven nog een half uurtje dicht en de stemming is geani meerd. In de kleedkamer ziet het ondertussen blauw van de rook, de spanning ligt op de gezichten van de acteurs en actrices en tekstboekjes worden nog snel doorgenomen. Het drie kwartier durende stuk heet ,,Oei, oei....wat een geknoei!" en is geschreven door Hans van Wijngaarden. Plaats van handeling is een theaterbureau, waar een vrij sarcastische directeur een eige naardige familie op bezoek krijgt die auditie wil doen. Na veel aan drang lukt dat, omdat de directeur zich ten koste van anderen wel eens wil vermaken. Uiteindelijk krijgt hij een koekje van eigen deeg omdat zijn secretaresse het allemaal op touw heeft gezet. Ze vindt hem wel aantrekkelijk, maar vindt dat hij een beetje menselijker moet worden. Lachsalvo's Het is een leuk verhaal waarbij wordt gespeeld in een driedubbele dimensie. Daardoor onstaan ab surde situaties. De teksten van Hans van Wijgaarden zitten vol met geestige woordspelingen, waar de acteurs een onvervalst Tessels sausje overheen goten De plat Rotterdams sprekende thea terdirecteur werd goed neergezet door debutant Cok van Leeuwen. Ster van de avond was Roel van de Broek die als schoonzoon Gijs de lachers op z'n hand kreeg. Mientje Visser als schoonmoeder Aaltje en Kees Wetsteen haar echtgenoot Nol, ontlokten aan het publiek menig lachsalvo. Deze rou tiniers weten precies wat er in gaat als koek bij het publiek. Siska Bakker als dochter op laar zen en gewapend met een hand tasje (met een knipoog naar Ma Flodder) was grappig, maar had haar rol nog wel iets zwaarder mo gen aanzetten. Joke Smidt was na een aarzelend begin een overtui gende secretaresse. Regisseuse Riet de Ridder had de zaak goed in de hand. De hele groep speelde opvallend tekstvast en de vaart zat er goed in. Souf- fleuse Jannie de Ridder had een rustige avond en het grimeerwerk van Nel van Slageren en Siska Bakker zag er verzorgd uit. Het Eierlandse amateur-toneel heeft na een sluimer periode de smaak duidelijk weer te pakken en hopelijk komt er een vervolg. Wil de Leeuw Toneel terwijl de ketel op de kachel staat (Foto Magda Brommersme I.M ADVERTENTIE Wis en waarachtig, zegt Erna Eelman van de V.V.D. Zie de folder bij deze krant. Eén van de allereerste voorstellin gen van dit programma speelde Job Schuring al eens op het Klif podium. Nu, bijna aan het einde van een speelperiode van 2 sei zoenen, nog één keer in het Hoornder theater. De eerste drie programma's waren nogal be scheiden van opzet en dat moest volgens Schuring maar eens afge lopen zijn. Ongegeneerd en vol bravoure slaat hij nu om zich heen, niets en niemand ontziend, want „mensen die zich snel gekwetst voelen, kunnen niet vaak genoeg ge kwetst worden." Wat en wie zullen er in „Kangoe roes in Zeeland" zoal aan moeten geloven? Hij haalt uit naar alles en iedereen wat maar enigszins in een hokje te plaatsen is. Maar het is niet alleen schelden, integendeel. Immers, zonder liefde kan een mens niet leven en als er iemand sentimenteel is, is dat wel Job Schuring. Dus houdt u ook van Amerikaanse B-films waarin gehandicapte sportlieden na veel pijn en ontbering goud op de Olympische Spelen winnen, dan bent u bij hem aan het juiste adres. Zondag 27 februari, aanvang 20.30 uur. Klif 12 Den Hoorn, en tree f17,50, vriendenprijs ƒ15,00, tel. 19633. Vrijdag 25 februari In Cinema Texel draait om 16.00 uur „Labyrinth", om 19.00 uur „Beethoven II" en om 21.15 uur „Sleepless in Seattle". Op de ijsbaan van Het Stap- peland in De Koog worden kortebaanwedstrijden gehou den om het kampioenschap van Texel, aanvang 19.00 uur. Kees Heemskerk uit Juliana- dorp houdt in de kantine van Texelse Boys een lezing voor de atletiekvereniging, aan vang 19.00 uur. In De Witte Burcht is de slota- vond van de klaverjaskampi- oenschappen, aanvang 20.00 uur. Prijsuitreiking omstreeks 23.30 uur. Via BRT 2 geeft de Belgische televisie aandacht aan Texel als gebied voor sportieve re creatie; 20.00 uur. Zaterdag 26 februari Van 9.30 tot 12.00 uur wordt bij de schuur van Axel Lap in Den Hoorn rommelmarkt ge houden. Menvereniging Tussen Wad en Duin heeft in manege Akenburg een verenigingsdag met deelname van de beken de vierspanrijder Ad Aarts: van 10.00 tot 17.00 uur. Van 13.00 tot 16.00 uur ko men de Rangers van het We reld Natuur fonds bijeen, NIET in de Pandaboet maar in de schuur van Staatsbosbeheer aan de Ploegelanderweg. Er wordt een film over walvissen vertoond en er is een lezing over dolfijnen. Op de ijsbaan van Oosterend worden schaatswedstrijden gehouden voor jeugd van 10-16 jaar van heel Texel; aan vang 13.30 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Aladdin, om 16.00 en 19.00 uur „Beethoven 2" en om 21.15 uur „Sleepless in Seattle' Om 14.00 uur start bij hotel Tatenhove aan de Bosrand- weg een wheelerwedstrijd. Om 21.00 uur prijsuitreiking in hotel Tatenhove. Om 15.30 uur gaat op de ijs baan van Oosterend de win- tertriathlon van start. De Belgische televisie besteedt aandacht aan Texel als gebied voor sportieve va kanties: BRT1, 18.35 uur. In de voorspeelruimte van de muziekschool is om 17.00 uur een presentatie van de deel nemers aan de workshop „Ka mermuziek", die vandaag door de Muziek- en Dans school wordt gehouden. In de Burgemeester De Koning-hal geeft het Konink lijk Texels Fanfare het winter- concert; 20.00 uur. Toneelvereniging 't Amateurt je speelt in De Wielewaal in De Waal het stuk „Eerlijk is heerlijk" onder regie van Het ty Beijert; 20.00 uur. In dorpshuis De Waldhoorn worden sjoelwedstrijden voor Hoornders gehouden, aan vang 20.30 uur. Deelname kost f2,-. Zondag 27 februari Van 11.00 tot 14.00 uur wordt in manege Akenburg een springwedstrijd gehouden. Van 14.45 tot 16.35 uur oe- fenparcours voor ni wedstrijdruiters. Vanaf 13.15 uur kan in Bos en Duin worden ingeschreven voor de open Texelse cross(hardloop)kampioen- schappen. Start jeugd 14.15 uur; overigen 14.30 uur. Na afloop prijsuitreiking van het trimloopklassement. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Aladdin", om 16.00 en 19.00 uur „Beetho ven II" en om 21.15 uur „Slee pless in Seattle". Om 19.00 uur wordt in de Ge reformeerde kerk in Den Burg een Dienst voor Belangstel lenden gehouden, met mede werking van het koor Eljakim uit Bolsward. In theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn brengt cabarets Job Schuring zijn programma] „Kangoeroes in Zeeland"; 20.30 uur. Maandag 28 februari In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Aladdin", om 16.00 en 19.00 uur „Beetho- ven II" en om 21.15 uur „Slee pless in Seattle". Hoogwater te Oudeschild Vr. Za. Zo. Ma. Di. Wo. Do. Vr. 25 26 27 28 1 2 3 4 07.45 en 20.25 u. 08.55 en 21.05 i 09.35 en 21.56 i 10.24 en 22.35 u 10.50 en 23.04 u 10.27 en 23.45 u 10.56 en u. 00.05 en 11.27 u Aan het strand Is het ongeveer eer uur eerder hoog water De zon komt 27 februari op om 7 30 u. en ga? onder om 18.14 u. 26 febru ari volle maan; 27 februari springtij. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds J. ter Haar. Bevestiging ambtsdra gers. Uitzending via De Lichtboei De Waal: 9.30 u. ds. H. R. Betting. De Koog: 9.30 u. dhr A. Admiraal uit Schagen. Den Hoorn: 9.30 u. dienst in De Waal. Oosterend: 10.00 u. SOW-dienst in de Geref. kerk, ds. H K. Fibba Oudeschild: 11.00 u. dhr. A. Admiraal. De Cocksdorp: 11.00 u. drs. J. J. N. Wilmink. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. dhr. B. Guiljam; 19.00 u. dienst voor belangstellenden. Voorganger Jan Oosterhof, m.m.v. koor Eljakim uit Bolsward; uitzending via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. ds. H. K. Fibbe, SOW-dienst; 19 00 u. drs. J. J. N. Wilmink. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u. dienst. Woensdag 2 maart: 15.30 en 19.30 u. ds. M. J. van Gelder, biddag voor gewas en arbeid. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. ds. L. Kmpscheer; Uitzending via Radio Texel. BAPTISTENGEMEENTE 10.00 u. ds. M. A. Brands uit Rijnsburg. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: za. 19.30 u. themadienst m.m.v. The Gospeltrain; uitzending via De Lichtboei; zo. 10.45 u. herenkoor, kindernevendienst, crèche. De Cocksdorp: zo. 10.00 u. Woord-communieviering. St. Jan: zo. 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, Schilderend 19, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Bewandel de weg der gastvrijheid" Wachttorenstudie: 11.20 u. „Jehovah regeert - door mid del van theocratie", Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur: Dokter K. Eissen en dokter F. P. Zwager, Julianastraat 9, Den Burg, tel. 12039. Aanvragen visites s.v.p. tussen 9 30 en 10.30 uur. Spreekuur op zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur en van 16 00-16.30 uur, zonder af spraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur op zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Wtte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloe dingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Gezinsverzorging: Spreekuur na het weekend maandag 08.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Dierenartsen Praktijk Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527 Gevonden munitie: Bel de politie. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het wee kend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkundige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Rechtshulp: Gratis juridisch spreek-uur, maandag van 9.00 tot 10.00 uur in d' Ouwe Ulo te Den Burg. m Op 15 maart kunnen liefhebbers zich uitleven met de oudste textie le werkvorm: vilten. Dat gebeurt onder leiding van Marijke Com mandeur in peuterklas 't Sterre- kind van de Vrije School, Gasthuisstraat, Den Burg, aan- Het is de makers van Channel 3500, kinderprogramma van Ra dio Texel, weer eens gelukt om een „beroemdheid" in hun pro gramma te krijgen. Ome Henk wordt op dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur door de presentato ren Merijn en Fausto telefonisch geïntervieud. Ome Henk is bekend om zijn grove grappen en paro dieën en vooral populair bij de jeugd. Naast het interview zal uite raard veel muziek en verhalen van zijn CD's te horen zijn. SLEEPLESS IN SEATTLE In Sleepless in Seattle speelt TOM HANKS - de gedood verfde winnaar van de Oscar 1994 voor zijn rol als aids- patiënt in Philadelphia Story - een weduwnaar van voor in de dertig die driftig op zoek is naar een geschikte partner. In Amerika lijkt de kans dat je daar in slaagt kleiner dan te worden neergeschoten door een terrorist. Als echter de 9-jarige zoon Jonah tijdens een trieste troosteloze kerstavond naar een radio-psychologe belt om hulp te vragen voor zijn onge lukkige, aan slapeloosheid lij dende vader, lijkt het tij te keren. Want MEG RYAN (When Harry met Sally) hoort dit en raakt diep onder de in druk van deze slapeloze Seat- telaar, maar voordat ze hem weet te bereiken.... Duizenden kilometers scheiden de twee van elkaar, maar ook ook nog eens talloze andere vrouwen die de uitzending hoorden. Ryan is trouwens ook niet zo maar van haar kleurloze stijve verloofde af. Kortom, de film is een leuke schaamteloos romantische komedie over de ware liefde, een prima tranentrekker die precies doet waar-ie voor be doeld is: ontroeren! ALADDIN Deze week de geheel Neder lands gesproken versie van ALADDIN. De Disney-studio's zijn in topvorm in dit oosterse verhaal over de geest in de fles. In de originele versie, die een paar weken geleden draaide, is deze rol gebaseerd op een schitterende mono loog van Robin Williams. De film is niet zo maar een teken film voor de kinderen, maar zit ook vol volwassen grappen en prachtige liedjes. Pierre Bok- ma tekende voor de stem van de geest in de fles in deze ver sie. Als u de engelse versie nog niet gezien heeft, mag u deze zeker niet voorbij laten gaan. BEETHOVEN 2nd De grote populaire Sint Ber- nardhond keert terug na zijn eerste grote succes. Dit keer neemt hij tot groot ongenoe gen van zijn baas en vader van het gezin Grodin, vrouw en kinderen mee. Het is een aardige (kinder-)film in de ca tegorie: altijd prijs. (CvH) ALADDIN, dagelijks 14.00 uur BEETHOVEN 2nd, dagelijks 16.00 uur en 19.00 uur SLEEPLESS IN SEATTLE, dagelijks 21.15 uur. li1*!! onmin vang 20.00 uur. Wie wil mee dient zich op te geven bij Ans kert, tel. 14828. De kosten materiaal, koffie en thee bedr f 5,- per deelnemer. De te m werkstukken staan in het van Pasen. De belangstelling voor vilten weer op te leven. Vilt is een geweven stof, die ontstaar het samenpersen van wol, me! hulp van zeep, vochtige wa en wrijving. Wol is de enige die door de natuur is voorzier viltende eigenschappen. Vilt zich voor het maken van o.a ding, speelgoed, gebruiksvooi pen en sierfiguren. Bij atelier De Witte Engel b? weer een viertal cursussen. M dag 7 maart is de eerste a van vier, waarin de ledemate; wordt gemaakt. Een avond begint de cursus beren makei woensdagavond worden bloe gemaakt van papier, o.l.v. vrouw H. van Abs-Staverma' Haren. De eerste van vier curs vonden Seizoenentafel is doi dagavond 10 maart. De cursu gaan door bij voldoende bel stelling. Voor opgave en mee lichtingen kan men langsga? het atelier, Warmoesstraat 5! per telefoon, nummer 13644 In de voorspeelruimte Van d'Ouwe Ulo geeft pianist Kees van der Stelt dinsdag 1 maart om 20.00 uur een concert. De toegang is gratis, maar na afloop wordt een collecte gehouden. De 35-jarige Van der Stelt begon zijn loopbaan al op 5-jarige leeftijd. Zijn eerste optreden volgde op zijn achtste en hij debuteerde op zijn twaalfde met een orkest in het concertgebouw De Doelen te Rot terdam. Op Texel speelt de virtuoze pianist werken van Albéniz, Debussy, Schubert, Chopin en Mous- sorgsky. 1 M. ADVERTENTIE Kiezen wij eigenlijk ook voor die honderdduizenden toeristen, die op het eiland komen? Ja zeker. Wie moet anders voor hun belangen opkomen. Erna Eelman: Zie de folder bij deze krant. Iedere zaterdag haalt Sc e Texel oud papier op. De me wordt verzocht deze spullen® 10.00 uur aan de straat te zefl zodat ze vlot kunnen wordem laden. Komende zaterdag oud papier etc. opgehaald i volgende straten: 9. Burdetstraat, Mr. Kraaistrai| Julianastraat, Zwaanstraat, Warmoesstraat en De Mars. De Waal In De Waal wordt zaterdag ou pier opgehaald. Leerlingen, o>. en leerkrachten van de Ra IJskaschool komen tussen en 10.30 uur langs de huizen! papier kan ook worden ingeli bij de schapenboet in De M>' Den Burg, naast het K gebouw (vóór 9.30 uur).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2