Het is voor een ander, dus alles moet netjes" JEANS LOOK ZEGEL NODES Landbouw Toerisme =- Mensen -logeberg bouwt kopie vuurtoren Eierland TEXELSE^ C0URANT PRP-PR ER ZON MENSEN RRN DE DEUR, EN DIE VERKOPEN GEbRKKEN LUCHT ZEGGEH ZE GOED UN KIND, ZEG MRRR DAT IK WOENSDAG OP XE ZflL STEMMEN r*a l"m •gHW'i? P achtelijk parkeerverbod dor fiuyslaan gevraagd chotel gestolen mm Kamervragen over harmonisatie Draaisma niet naar vergadering DETV Leerzame wedstrijd voor jeugdbrandweer van INTERNATIONAL Vakantie voor speel-o-theek Mestrijder beboet Verkiezingen VRIJDAG 25 FEBRUARI 1994 G De Hogeberg is één van de geselecteerde scholen die in kader van het 400-jarig be an van de Brandaris markante jrtorens nabouwen. Initiatief- Tier is een stichting die over de dige sponsors beschikt. Aan- ikelijk zou het project naar een iooI in Den Helder gaan, maar je technische afdeling in Den hirg wist de opdracht toch naar pch toe te trekken. .Een echte uitdaging voor ons", tegt het groepje leerlingen dat un de toren sleutelt. Technisch- ;ent Fred Wigman, die samen it collega Ruud Barensma het iject coördineert, reageert in- immend. „We hebben heel wat in de voorbereiding gestoken. rda Rüngs-Wuis uit De Koog dat het verboden wordt om in seizoen 's nachts te parkeren •n de Ruyslaan. Op deze wijze Du een eind komen aan overlast. 'rouw Rüngs lanceerde dit idee ins een CDA-verkiezings- Snkomst in De Koog. Ze sprak eigen rekening, dus niet na- ens de dorpscommissie want is ze geen lid meer van. In de int stond dat ze om een par- verbod overdag had gevraagd, ir dat was niet juist want tegen parkeren op zichzelf heeft me- w Rüngs geen bezwaar, 's hts echter wordt in veel gepar- de auto's geslapen, gaande en ende inzittenden zijn vaak lui- :htig en er worden ook vernie- n gepleegd. De CDA-mensen ofden de haalbaarheid van nachtelijk parkeerverbod te n onderzoeken. een tent op een camping bij Cocksdorp is een schotelan te gestolen. Het apparaat, met waarde van ongeveer f800,-, van een toerist uit Tiel. the producten niet te ver uiteen ®9en liggen. „Het verschil tus- I die twee moet minder wor- n Maar het is zo groot omdat Ite weinig betalen voor de regu- p producten. Niet omdat de bio- jjsche te duur zijn." Volgens de politica komt hier in de toe tst verandering in, met name r invoering van een energiehef- -Maar dat zal weer andere, sngename consequenties heb- I Als je energie gaat doorbere- I in de prijs van een product, dt het goedkoper om een to lt te kopen die onder de Portu- zon is gerijpt dan kunstmatig en Nederlandse kas. Dit gaat arbeidsplaatsen kosten." Warm gelopen (ers, die in een ver verleden eens vakantie had gehouden lexel, zei dat ze veel had op- °ken van het werkbezoek aan eiland. „Ik heb op de bedrijven •ie problemen gehoord die ik in oren heb geknoopt en als ik oplossing weet zal ik zeker act zoeken met de mensen." 'eloofde snel weer eens terug )men. „Want ik ben warm ge- n voor dit eiland." De docent legt uit dat de meeste leerlingen van de bovenbouw er hun steentje aan bijdragen. Zo te zien werken de technische knob bels met plezier in het project, dat „tussen de bedrijven door" wordt uitgevoerd. Dat niet lichtvaardig over het kar wei wordt gedacht bewijst de or- ginele restaurantietekening van de vuurtoren. Ook hebben ze ter plek ke een kijkje genomen en gepraat met vuurtorenwachter Frans Dreessens. Barsema: „De toren wordt tot in detail nagebouwd. De basis, de kustwachtpost en machinekamer, het lichthuis, de koepel en zelfs de windwijzer moeten identiek wor den." De segmenten worden in onderde len gebouwd en na voltooiing op elkaar geschroefd. Electronica In de anderhalve maand dat ze be zig zijn, hebben de bouwers inmid dels flinke vorderingen gemaakt. De metershoge basis van de toren is gemaakt door de afdeling bouwtechniek en opgetrokken uit gelijmd hout. Vooral het bollen van de houtlagen, het lijmen en het schroeven waren klussen die met de nodige precizie moesten wor den uitgevoerd. De volgende etage vormt de kust wachtpost en de machinekamer die van metaal is gemaakt en waarop technieken zoals puntlas- De bouw van het schaalmodel van de Eierlands vuurtoren (zie inzet) op de technische afdeling van OSG De Hogeberg loopt gesmeerd. Op de foto Ivlnr): Ramon Daalder, Leon Laan, Dennis Bakker en Johan van der Star. (Foto Gerard Tmmermani VERVOLG VAN PAGINA 1 De steekproef bracht ook gege vens aan het licht die voor het doel van het onderzoek van weinig belang zijn, maar wel leuk om te weten. Zo bleek dat slechts 61% van de Texelaars met vakantie gaat terwijl deze „vakantiepartici patie" bij de Nederlandse bevol king als geheel 70,3% bedraagt. Wat betreft de vakantiebestèm- mingen is er geen opvallend ver schil. Vragen die betrekking hadden op de waardering van het dagtoerisme, ontbraken hoewel opiniegevens daarover met name voor de bootdienst van belang zijn. Vrouwen critisch Mannen denken dus positiever over het toerisme dan vrouwen: 56% van de mannen vindt de in vloed van het toerisme op de Texelse samenleving positief; bij vrouwen is dat 46%. Negatief is 18% van de mannen en 20% van de vrouwen en neutraal is 26% van de mannen en 35% van de vrouwen. Wie zijn inkomen overwegend dankt aan het toerisme heeft ge heel volgens verwachting een gunstiger oordeel: 76% van deze categorie is positief, 15% neutraal en 9% negatief. Per politieke partij verschilt het vrij sterk. Bij de VVD is 64% positief, bij Texels Belang 62%, bij het CDA 57%, bij de PvdA 45% en bij Groen Links 35%. Als consequen tie daarvan heeft 28% van Groen Links een negatief oordeel, 19% van de PvdA, 17% van het CDA, 16% van VVD en 16% van Texels Belang. Van de mannen vindt 38% dat de invloed van het toerisme op na tuur en landschap van Texel on gunstig is; bij de vrouwen is dit percentage 46%. Resp. 48 en 44% vonden deze invloed neutraal en 14 en 11% uitten zich positief. Degenen die voor 51 tot 100% voor hun inkomen afhankelijk zijn van het toerisme, oordelen positie ver, maar toch spreekt ook bij die categorie een derde zich negatief uit, tegen 55% neutraal. Verder blijkt dat VVD-kiezers het minst negatief oordelen en Groen Links- kiezers het meest. Ongeacht de politieke voorkeur zijn de Texelaars in grote meerder heid tegen het in gebruik nemen van bestaande woningen als tweede woning. Beleving Wat betreft de beleving van de toeristische drukte door de Texe laars, meldt de enquete dat bijna driekwart van de bevolking vindt dat het ruimtebeslag door toeristi sche bedrijven voldoende is. Toch zijn het vooral de mannen die nog al eens vinden dat er nog wel wat bij kan. 11% van de mannen sprak zich als zodanig uit tegen 3% van de vrouwen. Van de vrouwen vindt 27% dat het ruimtebeslag moet worden teruggedraaid en 70% vindt de huidige situatie vol doende. Van de mensen die voor hun inkomen van het toerisme af hankelijk zijn, ziet 14% nog wel groeimogelijkheden. Maar ook in die categorie vindt 73% het huidi ge ruimtebeslag genoeg en 13% wil zelfs minder. Groei? Van de Texels Belang-stemmers vindt 14% dat de toeristische be drijven nog wel mogen groeien. Bij de VVD is dat 10%, bij het CDA 5%, bij PvdA 3% en bij Groen Links 4%. Een veel groter percen tage (67 tot 77%) van de partijen vindt het echter welletjes. Van de vrouwen vindt 30% dat het tijdens evenementen op Texel te druk is; bij de mannen is dat 22%. Resp. 68 en 73% lieten zich neutraal uit. Van 3% van de totale bevolking mag het nog drukker worden. Ook ten aanzien van dit vraagstuk tillen de mensen die hun inkomen voor een groot deel uit het toerisme putten, met name de aanhangers van Texels Belang en VVD, iets minder zwaar aan de drukte. De steekproef geeft ook aan dat bijna de helft van de be volking geen bezwaar heeft tegen wat meer drukte in herfst en winter. Vreemd Het merkwaardigste gegeven dat de steekproef opleverde is dat de PvdA- en vooral de Groen Links kiezers die over het algemeen het meest terughoudend zijn wat be treft toeristische ontwikkeling en drukte, meer dan aanhangers van de andere partijen vinden dat het in het hoogseizoen nog wel druk ker mag worden op Texel! Maar in andere maanden van het jaar wil len ze er geen mensen meer bij hebben. Meer vrouwen (50%) dan mannen (39%) vinden dat 47000 slaap plaatsen op Texel te veel is. Respectievelijk 48 en 55% nemen met die 47000 wèl genoegen. Van de hele bevolking vindt 4% 47000 nog niet genoeg. Van de mensen die voor hun inkomen gro tendeels afhankelijk zijn van het toerisme vindt 7% dat. Per politieke partij lopen de menin gen over het maximum van 47000 slaapplaatsen sterk uiteen. Twee derde van de Groen Links stemmers vindt dat aantal te hoog terwijl dat onder de aanhang van VVD en Texels Belang slechts on geveer een derde is. CDA en PvdA- stemmers zitten daar tussen. De onderzoekers noemen het opmer kelijk dat relatief veel mensen van Texels Belang en vooral de VVD vinden dat 47000 slaapplaatsen nog te weinig is. Voor zover er groei mogelijk is wil len vooral de Texel Belang- aanhangers deze groei realiseren in de vorm van extra kampeer plaatsen op boerderijen. Van hen spreekt 86% zich daarvoor uit. Bij de VVD-ers is dat 70%, bij CDA 76 bij PvdA 73% en Groen Links 64%. Niet iedereen is tevre den over de manier waarop de eigen partij met de toeristische be langen omgaat in de gemeente raad. Verreweg het meest tevreden zijn de Groen Links stemmers waarvan 87% tevreden is, een enorm verschil met de VVD-ers waarvan slechts 43% te vreden is. Deze percentages zijn bij het CDA 51% en bij PvdA 49%. Kamerlid Jan Dirk Blaauw van de VVD heeft aan staatssecretaris Yvonne van Rooij vragen gesteld over de stand van zaken met be trekking tot de tariefsharmonisa tie bij de veerdiensten van de Waddeneilanden. Blaauw vraagt of het waar is dat TNO een onderzoek heeft in gesteld naar de harmonisatie van tarieven voor het goederenvervoer van en naar de eilanden. Hij wil weten wat het resultaat daarvan is, of de bewindsvrouw al een standpunt heeft ingenomen en of dat standpunt openbaar wordt gemaakt. Verder informeert Blaauw naar een gesprek dat de betrokken re derijen op 22 februari hebben ge had met de staatssecretaris. Wat was het doel van dit gesprek en waarom konden de betrokken ge meentebesturen daar niet bij zijn? Hij vraagt of het niet behoorlijker was geweest om de gemeente besturen in een eerder stadium bij de besluitvorming inzake de ta riefstructuur te betrekken en hij wil een overzicht van uitzonderin gen op de tariefstructuur in de lan den om ons heen. Tenslotte vraagt hij of wijziging van de bestaande tariefstructuur geen grote negatie ve economische gevolgen voor de waddeneilanden zullen hebben. Visserijvereniging DETV houdt za terdag 5 maart om 10.00 uur jaar vergadering in dorpshuis 't Skiltje te Oudeschild. Na afloop van het huishoudelijke gedeelte kunnen de aanwezigen kennis maken met P.A.M. Kleemans, de nieuwe direc teur Visserijen. De plaatsvervan gend directeur, mevrouw M.A.J. Vaes, verzorgt een inleiding. De aspiranten van de Texelse jeugdbrandweer hebben een leer zame uitwisselingswedstrijd ge houden met Heemstede. Gezien de ervaring van dit team was te verwachten dat de Texelaars niet zouden winnen, maar de onderlin ge verschillen waren klein, wat de Texelaars positief stemde. Voor de junioren was het helemaal een leuke dag: zij mochten een Gemeentelijk deurwaarder Dick Drijver (59) uit Den Hoorn, tevens werkzaam op de afdeling onder wijs gaat per 1 maart in de VUT. Drijver behartigde huisvestingsza ken van scholen. „Ik probeerde zo wel voor openbare- als voor bijzondere scholen zoveel mogelijk uit de beschikbare financiële mid delen te halen." Tevreden is hij over de nieuwbouw van de Bruin vis en de uitbreiding en verbou wing van de Vrije School. In de tien jaar als deurwaarder onder vond hij dat de persoonlijke bena dering van wanbetalers goed werkte. Het bedrag dat uiteindelijk niet inbaar was, beloopt maar een fractie van het totaal. „Het hielp dat ik van de gemeente ruimte kreeg voor een soepele inning." Drijver werkte voordien twintig jaar als onderwijzer, waarvan de laatste tien aan de Jan Drijver- school. De schapenhouderij in het duingebied bij de Mok houdt de Hoornder gewoon aan. Hij be schouwt het als een schoolvoor beeld van de mens in goede harmonie met de natuur. LM. ADVERTENTIE NU AL TE ZIEN BIJ WEVERSTRAAT 55 - DEN BURG Rechercheur. Voorlopig is poli tieman Arie van der Burg uit De Koog niet meer in uniform te zien. Hij is tijdelijk rechercheur als op volger van Lou Nijhuis die terug is naar de uniformdienst in verband met promotiemogelijkheden. Het is waarschijnlijk dat de functie va cant blijft en in dat geval zal Van der Burg zeker solliciteren en komt hij mogelijkheid blijvend bij de re cherche terecht. Zijn eerste erva ringen als speurder, werkend in teamverband met Aad Blom, zijn in elk geval positief. Overigens zal Van der Burg niet alleen op Texel, maar ook in Den Helder werken. Wegens de voorjaarsvakantie is de speel-o-theek van maandag tot en met vrijdag 4 maart gesloten. echte brand blussen. Op vakkun dige wijze kweten de eilanders zich van deze taak. Zaterdag 12 maart doet de jeugd brandweer van het eiland mee aan een echte wedstrijd in Amstelveen. Politieman Peter van Heiden (33) uit Den Burg heeft een vaste aan stelling gekregen als politievoor- lichter in Alkmaar. Hij heeft deze functie al tweeënhalf jaar op uit leenbasis vervuld en in de tussen tijd een PR-opleiding gevolgd. Van der Heiden, die sinds 1978 bij de Texelse politie is, zal wegens deze aanstelling verhuizen naar de overkant. Leo Maas (38) uit Den Burg is de nieuwe voorzitter van het bestuur van de stichting Jozefschool. Hij is de opvolger van Hans Bakker. Een 27-jarige Oosterender die op een stuk weiland aan de Nesweg mest aan het uitrijden was, heeft daarvoor een bekeuring gekregen. Ook werd verbaal opgemaakt te gen zijn opdrachtgever, een 51-jarige agrariër. In weiland mag momenteel alleen mest worden geïnjecteerd of worden opge bracht middels de sleepvoetme- thode. Uitrijden mag wel op bouwland, mits de mest meteen wordt ondergewerkt. Deze maat regel heeft te maken met beper king van de ammoniakuitstoot. ngvuldig plaatst technicus in spé Johan van der Star de )peren koepel op het lichthuis. „Alles moet erg netjes. We erken nu niet voor onszelf maar voor iemand anders. En in mag er niks aan mankeren." Het schaalmodel van de Ei- landse vuurtoren waaraan de metaal- en houtafdeling van SG De Hogeberg werkt, begint inmiddels herkenbare trek- m te vertonen. De mini-vuurtoren krijgt in mei een plaatsje Terschelling. Het is iets heel anders dan we ge wend zijn. Vrij uniek dus. En dat vereist inventiviteit, want on danks strakke voorschriften zijn er nogal wat complicaties." Voorbeeld daarvan is de koperen koepel van de toren. ,,Het is een heidens werk om die met de hand te maken." Een vondst van Wig man om er de kop van een boiler voor te gebruiken, bracht uit komst. ,,Hij past precies", wijst hij op de omvang. In voltooide staat krijgt de kopie een hoogte van ruim drie meter, een schaal van één op tien dus. Technische knobbels sen, knippen en zetten werden losgelaten. Electronica-kenners buigen zich nog over het lichthuis, waarin een stilstaand bootlicht wordt geplaatst. Dankzij vernufti ge high-tech zal het Texelse sig naal exact worden nagebootst. Probleem is alleen nog de stroom voorziening. Wigman: „We zijn er nog niet uit of we een batterij of 220 volt netstroom met een trafo moeten gebruiken." Lichtkoepel Voor de bouw van de lichtkoepel, die een diameter heeft van 400 milimeter en een hoogte van 240 milimeter, kregen ze hulp van het bedrijf IBS/Oele/Schoo, dat spon taan als sponsor wilde optreden. „De lichtkoepel heeft ongebruike lijke afmetingen en het benodigde materiaal (perspex) is duur en gaat ons budget van /1500,- te boven." Op oplossing wordt nog gezocht voor de bekleding van de basis van de toren. „Het materiaal daar voor hebben we niet. Misschien een verfsoort vermengd met zand of stukadoren. Iedere hulp is wel kom." Een leerling opperde een schilder te vragen om de toren van een passend verfje te voorzien, zodat de toren tot in lengte van jaren mee kan. Fietsroute Constructieproblemen of niet. De toren moet in april worden ver scheept om op Terschelling op een voetstuk te worden gezet. De to ren maakt deel uit van een fiets route die minister Maij van Verkeer en Waterstaat op 16 mei zal ope nen. De route over het eiland gaat langs 25 exacte kopiën van vuur torens, waaronder tien buitenland se. Om de bouwers te stimuleren heeft de organisatie voor de mooiste toren een prijs van 5000 gulden uitgeloofd. Het is de bedoeling de vuurtoren over ruim een jaar weer naar Texel over te brengen. Wigman: „Ik hoop dat ie op een passende plek op ons eiland een vaste stek zal krijgen." QhTk** Cc%r> ay

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5