t Burgerij helpen met )lossen problemen" lestuurders moeten zich krachtiger opstellen" h programma van Lijst 7: fabetische lijst Texels Belang Geknip^</ TEXELSE f couRANT DE LIJSTTREKKER Politiek niet voor één gat te vangen Radio en tv vanaf 19.00 uur erbij DE LIJSTTREKKER Op naar 2 maart Openbaar groen blijft hot item Fris niet in raad bij koop Lindeboom Programma ligt thuis op de trap" „Raad uw raad" Elf stembureaus POLITIEKE AGENDA Vandaag of morgen VRIJDAG 25 FEBRUARI 1994 verkiezingsprogramma van dat deze week op de val- is bekendgemaakt, staat over het Waddengewest, tokpaardje van Gelein Jan nummer twee op de lijst, voorlopig in de ijskast. Stre- aar afscheiding van Noord- d gaat „kopman" Jan van te ver. „Maar we blijven op (tellen passen. Als het echt pat, moeten we als gemeen- ,el niet bang zijn om uit het st Kop van Noordholland te Bn." zier kantjes tellende wensen- »emt ongewenste overheids- eienis niettemin een jrijke plaats in. „Door het in- kelder worden van onze sa- ving wordt de taak van de snte richting burger belang- Door een steeds uitvoeriger eling richting burgers lijkt de everlening van de ambtena- jchter in plaats van beter te in. Men moet de burgerij ehulpzaam zijn bij het oplos- an problemen." emeentevoorlichter zou wat betreft een stap in de goede ig zijn. De afdeling milieu groot naar landelijke maat- V') mag niet uitbreiden zo de hogere overheden niet kunnen aangeven hoe en scherpere eisen uitgevoerd in worden en voor wie de zijn. Boerderijen elijke ordening krijgt ook andacht, wat gezien de be- :elling van Van Asselt en niet verwonderlijk is. doel is de herkenbaarheid friet Texels landschap. „Een waar zowel inwoner als toe- zich kan thuisvoelen. De eigen ig van de gemeente moet in «itengebied zo groot mogelijk de onderhandelingen met en provincie." (7 stelt voor om in vrijkomen- I erderijen in het buitengebied lerdere wooneenheden te ma- I Dan help je de woningnood ;en en hoef je als gemeente 'oor kostbare infrastructuur en." Recreatieappartemen- kamperen op boerenerven moet beperkt blijven, vindt Van Asselt „Dat zijn noodoplossingen. Beter is te zorgen dat je de boeren bedrijven zo sterk mogelijk maakt." Knellen en scheuren Het „ruime jas"-model voor de uitvoering van het relatienotabe- leid, waarover gemeente en pro vincie een akkoord hebben gesloten, ziet Van Asselt niet zit ten. Hij verwijt de bestuurders dat ze de gedetailleerde plannen ach terhouden tot na de verkiezingen en verwacht er geen heil van. „Ik denk dat de ruime jas spoedig zal knellen en binnen een paar jaar zal scheuren." Lijst 7 vindt dat het huidige areaal landbouwgrond voor agrarisch gebruik behouden moet blijven. Gelijktijdig moeten arbeidsintensievere, milieuvriende lijke vormen worden gestimuleerd t.b.v. Texelse produkten. Van Asselt pleit verder voor bouw mogelijkheden in alle dorpen, in clusief 't Horntje. Zijn voorkeur gaat uit naar één- of tweeper soons woningen voor alle leeftijds groepen. Betaald parkeren De 47.000 toeristische bedden is volgens hem geen streefgetal; het mag ook minder zijn. Stabilisering van het huidige aantal bedden is het uitgangspunt. Uitbreiding kan alleen nog bij kleinschalige logies- verstrekkers. Realisatie van de golfbaan hoeft niet per se bij De Krim. In overleg met het bedrijfsleven moet de gemeente bedrijventerrei nen stimuleren in de verschillende dorpen. De gratis grofvuil- ophaaldienst uitbreiden met het op die dag gratis aanleveren van vuil door particulieren. En Texe laars die binnen de autovrije par- keerzones wonen zouden van parkeerkosten moeten worden vrijgesteld. Buiten het zomersei zoen is betaald parkeren overbodig. De naaktstranden moeten ook van bewakingsposten worden voor zien en de café's zouden wat vroeger kunnen sluiten. In elk ge val moet de natte horeca beter controleren op leeftijd. Ouderenbus Samenwerking tussen bestaande musea kan worden vergroot en nieuwe initiatieven, zoals het Luchtvaartmuseum, moeten wor den aangemoedigd. De mobiliteit van ouderen zou moeten worden verbeterd d.m.v. de „ouderenbus", die de mensen van en naar de soos haalt en brengt. Naam: Jan van Asselt Partij: Lijst 7 Woonplaats: De Koog Leeftijd: 51 Beroep: Recreatieondernemer Burgerlijke stand: Gehuwd met Jenny. Hobby's: Paarden, politiek, kunst en antiek. Voorgeschiedenis: Jeugd door gebracht in Amstelveen. Komt al vanaf zijn negende op Texel voor vakantie(baantjes), maar vestigde zich hier definitief op zijn 23e. Voordien gewerkt als stedebouwkundig tekenaar bij het architectenbureau dat o.a. het Texelse gemeentehuis heeft ontworpen. Op Texel begon hij als verzekeringsagent bij Ger Dros, werd later zelfstandig tot hij in november 1988 trouwde en de zaak overdeed aan de Ra bobank. Sindsdien bezig in de recreatiesector (paarden en kampeerboerderij). Van jongsaf aan had hij politieke belangstel ling. Na op Texel korte tijd lid van de VVD te zijn geweest, sloot hij zich aan bij Texels Be lang, waarvoor hij in 1974 in de raad kwam. Profiterend van de alfabetische volgorde, waar door hij bovenaan de lijst stond, kwam hij met één stem voor sprong op Van den Heerik in de raad. Uit onvrede met de college-onderhandelingen scheidde Van Asselt zich in mei 1990 af van Texels Belang en ging als onafhankelijk raadslid verder. Drie belangrijkste punten: wo ningbouw voor jongeren en ouderen, landschapsbeleid (geen „ruime jas"-model, want dat gaat scheuren) en het verla gen van de drempel tussen ge meente en burgers. Wat gaf voor Van Asselt de doorslag zich toch weer ver kiesbaar te stellen? „Van heel Texel bleven mensen bellen om hulp bij problemen met de ge meente. Velen weten zich geen raad met de ambtenarij. Vaak zijn het dingen die de mensen zelf kunnen oplossen, ik geef ze dan een duw in de goede rich ting. Ik doe het niet met de be doeling om het aan de orde te stellen in de rondvraag van de raadsvergadering. Maar als raadslid kan ik me als tussen persoon opstellen, een schakel tussen de bevolking en de ge meente." „In het algemeen hapert het bij de Texelaars aan vertrouwen in de ambtenaren. Dat geldt zeker niet voor alle gemeentemede werkers, maar sommigen ver pesten het." Welke oplossingen heeft hij? „Soepelheid. Niet star volgen van regeltjes, want er zijn meestal wel mogelijkheden om er binnen de wet uit te komen. Een speciale gemeentevoorlich- ter zou ook wat zijn. Piet Zoon (gemeentesecretaris, red.) doet het prima, maar die heeft nog vele andere taken. Een stap vooruit vind ik verder het kaart je als bewijs van ontvangst, dat mensen nu krijgen als ze een brief naar de gemeente hebben gestuurd. De burgemeester heeft dat toegezegd naar aan leiding van mijn opmerkingen tijdens de laatste algemene be schouwingen." De afgelopen vier jaar ontbrak hij veelvuldig op het appèl, waardoor hij door zowel raad- scollega's als het publiek niet meer serieus werd genomen. Wat kunnen de kiezers de ko mende periode verwachten? „Na de breuk met Texels Belang moest ik alles in mijn eentje opknappen. Om er persoonlijk niet aan onderdoor te gaan, heb ik bepaalde vergaderingen over geslagen. Als de kiezer dit be grijpt, is mijn geloofwaardigheid niet in het geding. In de nieuwe raad heb ik de steun van Gelein Jansen, die met zijn ervaring in de voorbereiding op vergaderin gen kan helpen. Ik verwacht dat het beter op te brengen zal zijn om alle vergagderingen af te lo pen." Dat politici niet voor één gat te vangen zijn wisten we. Maar dat ze in de strijd om de gunst van de kiezer het ge weld niet uit de weg gaan is nieuw. Zo betrapten we een CDA-delegatie, aangevoerd door Siemen Vlaming (zie fo to), met de bijl in de aanslag in het land. Nog bonter maakten hun VVD-collega's het die er met de pneumatische hamer op uit waren getrokken. Oor zaak van het tafereel was de vorst waardoor campagne voerders zich lieten verrassen. Bij het plaatsen van de talrijke reclameborden stuitten ze de ze week op de bikkelhard be vroren grond. iFoto Dirk KuiterI Direct na het sluiten van de stem bussen woensdagavond 19.00 uur zal Radio Texel rechtstreeks het bekend maken van de uitslagen volgen. Via de kabeltelevisie be gint om 20.00 uur een rechtstreekse reportage vanuit De Lindeboom. De uitzending, een coöperatie van Kabeltex, de lokale omroep, Videolux en de Texelse Courant, duurt tot 22.30 uur. Vier presentatoren, diverse gasten, raadskandidaten en een band moeten voor een spannend en sfeervol verloop zorgen. Uiteraard is publiek in de grote zaal welkom om alles van nabij mee te maken. Om het programma te kunnen ontvangen moeten kijkers afstem men op het kanaal waarop zij Kin- dernet en het Franse TV5 ontvangen (kanaal 35-). ien kruisje bij hun favoriete Belang-kandidaat te zet- paalt de kiezer wie er voor T kiesvereniging in de ge braad komt. „We hebben abetische lijst. Al onze 12 ligden zijn ons even lief en nde gemotiveerd om in de 'e gaan zitten", aldus voor- jJos Timmer, wiens partij vol rtrouwen de verkiezingen loet ziet. 'erbondenheid met de lokale >n groeit in heel Nederland, aan niet voor niets met de :e stemmen al drie periodes één." Om die positie te be- >n heeft de partij kandidaten :ht met uiteenlopende eco- •che en maatschappenlijke gronden. „Zo houden we lijnen met de achterban. Om loed gemeentebestuurder te méér nodig dan het lidmaat- van een landelijke partij. Belang is in 1966 opgericht rede met de bestaande par- De juiste mensen werden 3 |hen op onverkiesbare plaat- zet." Groen/zwart onderstelling dat alleen lan- partijen ingang hebben bij [e overheden vindt Texels Be- •te gek om een woord aan maken". „Landelijke of pro- ll,e vertegenwoordigers belo- I an alles, maar als het erop 'mt wordt je met een kluitje iet ingestuurd. Wij hebben 'gangen genoeg en als we in em of Den Haag iets gedaan hebben stappen we er ge- zelf op af." I Belang wil zich inzetten de Texelaars en heeft dat als 'j Koen/zwarte draad door het zingsprogramma lopen. „Als epartij zullen we ruim ge- maken van de bevoegdheid J1 j 'jstelling ten gunste van de 0 r Als bestuurders moet je je m wel eens wat krachtiger "en, bijvoorbeeld tegenover totenaren", verwijst Timmer naar de discussie rond de gew raakte schone grondverklaring en de verplichte afdekking van mest- silo's. Behoud van werkgelegenheid heeft Texels Belang hoog in het vaandel. Voor de visserij betekent dit dat de partij zich hard wil ma ken voor verwerving van een zo genaamde aanlandingsvergunning waarmee visverwerkende in dustrie op het eiland van de grond kan komen. Om toekomstige ha vengelden te beperken vindt de partij dat bij overname van de ha ven van het rijk, de gemeente een hoge afkoopsom moet bedingen. „Inzake toeristische slaapplaatsen geen draaikonterij. Wij houden vast aan de 47.000 bedden." De reserve van 2000 wil Texels Belang verdelen over de kleine lo- giesverstrekkers, hotels/pensions en kampeerboeren, die de partij acht tenten per erf gunt. „Natuurgebieden en de wegen en paden daarin moeten wezoveel mogelijk open houden, geen prik keldraad dus." Lastenverzwaring wil TB beperken door binnen de regelgeving de bur gers zoveel mogelijk te ontzien. Nog een paar nachtjes sla pen en het is zover: de ge meenteraadsverkiezingen op woensdag 2 maart. Wie komen er in de raad en hoe veel zetels halen de zeven deelnemende partijen? De Texelse Courant meet van daag voor de laatste maal hoe het staat met de verkie zingskoorts op het eiland. Naam: Nel Eelman-van 't Veer Partij: CDA Woonplaats: Den Burg Leeftijd: 49 Beroep: Lerares basisschool. Burgerlijke staat: Gehuwd met Paul, twee zonen. Hobby's: Lezen, koken, tuinie ren, politiek. Dat Texels Belang recentelijk niet heeft stilgezeten bewijzen de talrijke borden verspreid over het eiland. Voorgeschiedenis: Geboren en getogen in Westzaan. Vervol gens naar de kweekschool in Amsterdam en voor de klas gestaan in Zaandam en West zaan (op haar vroegere school). Na haar huwelijk in 1967 ver huisde ze naar Texel en ging les geven aan de CVO-school in Den Burg en als invalster aan o.a. de LTS. Maatschappelijk was ze actief in diverse bestu ren; deels door haar werk (bestuur Schoolbegeleidings dienst), deels uit interesse (De Lichtboei, Radio Texel). Politiek spande ze zich eerst enige jaren in achter de schermen bij het Texelse CDA, voordat ze in 1986 op een verkiesbare plaats belandde en in de raad kwam. Vier jaar later werd ze fractie voorzitter, maar in 1991 waag de ze de sprong naar Provinciale Staten. In haar Texelse raadsperiode had wel zijn haar voorkeur, maar in Haarlem heeft ze zitting in de commissies milieu en wegen, verkeer en vervoer. Drie belangrijkste verkie- zingspunten: De ouderenzorg, de lange lijst woningzoekenden verhelpen en het in goede ba nen leiden van het toerisme. Betekent haar terugkeer naar de gemeentepolitiek dat ze te leurgesteld is in het functione ren van de provincie? „Absoluut niet. Ik vind dat het bestuur zich inspant om ook de Texelse zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Persoonlijk heb ik mijn blik kunnen verrui men en een betere totaalvisie gekregen op wat er in de hele regio gebeurt. Andersom heeft het bij de bestuurders tot meer inzicht in de Texelse situatie ge leid. Mijn voornaamste motiva tie is dat ik graag in het dagelijks bestuur van de ge meente wil meedraaien. Samen iets voor Texel bereiken, daar gaat het om." Valt een eventueel wethouder schap te combineren met het werk als statenlid? „Ik verwacht dat het goed sa men kan gaan. Het kan zelfs voordelig zijn als je op beide fronten actief bent. De lijntjes lopen door richting Haarlem en andersom, dus dan weet je wat er speelt. In 1995 loopt mijn pe riode bij de provincie af en dan zal ik de situatie opnieuw bekij ken." Tijdens het laatste politiek café klonk hoongelach voor de dor- pentocht die het CDA de afge lopen weken heeft gehouden. Na een afwachtende oppositie nu plotseling actief? „Het CDA is meer bestuurs- gericht, oppositie voeren zit niet zo in onze mentaliteit. Bo vendien hebben we een moei zame periode achter de rug door het afketsen van de college-onderhandelingen en het vertrek van Gelein Jansen. Maar door de nieuwe lijst waait er weer een frisse wind. We hebben nu een nieuw team dat er met nieuw elan tegenaan wil gaan. Bewust hebben we voor de dorpentocht gekozen. We hadden ook een kopstuk naar Texel kunnen halen, maar we begaven ons ditmaal liever on der de mensen. Dat is heel goed bevallen en we zullen het dan ook jaarlijks herhalen. Nu al heeft het ons de ogen geopend voor de kloof tussen burger en gemeente. Mensen blijken te gen een muur aan te lopen, dat hebben we in alle dorpen ge hoord. Door naar de mensen toe te gaan, laat je zien dat de politiek open staat voor de mensen. Ik zou het alle partijen aanraden." Het verkoopbeleid van stukjes ge meentegrond aan particulieren blijft de gemoederen bezig hou den. Met name Gerbrand Poster (Texels Belang) blijft aandringen op verruiming van de normen. Na dat een raadsmeerderheid zijn voorstel vorige maand van tafel veegde, dient hij in maart op nieuw een motie in. „Texelaars die hun tuin met een stukje gemeentegrond willen ver groten, krijgen van de gemeente negen van de tien keer nul op het rekest omdat het structureel groen betreft dat een openbare functie heeft." Volgens Poster hebben veel terreintjes ten on rechte die status. „Wat ons betreft valt daar uitsluitend groen onder dat nodig is voor onderhoud van openbare voorzieningen, waaron der kabels of leidingen liggen, die als speelterrein in gebruik zijn of die uit oogpunt van verkeersveilig heid zijn aangebracht." Andere partijen hebben het kenne lijk niet begrepen. Ik heb niet eens de kans gekregen ons voorstel toe te lichten", herinnert hij aan de procedurele argumenten tijdens de vorige raadsvergaderingen. Als de onderhandelingen om De Lindeboom te kopen met succes worden afgerond, zal Klaas Fris, nummer twee op de lijst van D66, afzien van het raadslidmaat schap. „Ik wil beide graag. Maar als De Lindeboom doorgaat, hou ik geen tijd over om als raadslid goed te functioneren." Lijsttrekker en partijsecretaris Pie- ter de Groot bevestigt dat het voornemen van Fris al geruime tijd bekend is bij het D66-bestuur. „Voor ons kwam het krantebericht vorige week niet als een verras sing." Toch heeft D66 de kandida tenlijst in tact gelaten. Toen Fris begin november door» de partijle den op de tweede plaats werd ge zet (na een nek-aan-nek race met De Groot overigens), waren diens plannen voor De Lindeboom nog heel vaag. Pas half november raak te de zaak in een stroomversnel ling. „Klaas heeft dat toen aan ons medegedeeld. Omwille van zijn wens om als koper zo lang moge lijk uit de publiciteit te blijven, kon den we er niet mee naar buiten treden", verklaart De Groot. Fris betreurt de nu ontstane onduide lijkheid: „Ik had verwacht dat de koop voor maart in kannen en krui ken zou zijn. Het is een situatie waaraan ik helaas zelf niets aan kan veranderen. Toch vrees ik niet voor negatieve reacties. Want als ik me moet terugtrekken, ben ik via De Lindeboom tóch actief voor de Texelse gemeenschap..." In elk geval blijft hij actief in de partij. Fris verwacht dat hij half maart het definitieve ja of nee kan geven. Als de koop doorgaat, schuiven de nummers drie (Ruud Nooy) en vier (Els Whyte) een plaatsje op. Ham vraag is natuurlijk hoeveel zetels D66 weet te veroveren. Slechts één week voor de ver kiezingen heeft Lijst 7 het ver kiezingsprogramma bekend gemaakt ,,De mensen ken nen ons, ze weten waar wij voor staan", had Van Asselt in januari nog gezegd, toen hij op het laatste nippertje had besloten om (samen met Ge lein Jansen) toch deel te ne men. Reden voor Dick Drijver, kandidaat voor Texels Belang, om Van Asselt aan de tand te voelen in het politiek café van woensdagavond. De aanvoer der van Lijst 7 reageerde kortaf. „U bent een echte ambtenaar, u komt niet van uw plaats", beet hij Drijver toe. ,,Als u het programma wilt hebben, het ligt bij mij thuis op de trap..." Laatste kans voor de dege nen die een vakantiereis naar Spanje willen winnen. Meedoen aan onze prijs vraag „Raad uw raad" is nog een paar dagen moge lijk. De inzendtermijn sluit onherroepelijk maandag 28 februrari 10.00 uur. In gevulde deelnameformu lieren (zie TC's vorige week) moeten dan bij ons binnen zijn. Bedoeling is de zetelverdeling van de ge meenteraad na de verkie zingen van 2 maart te voorspellen. Winnaar is de gene die het dichtst bij de werkelijke uitslag zit. De prijswinnaar wordt be kendgemaakt tijdens de verkiezingsavond, die rechtstreeks op de lokale televisie wordt uitgezon den. Stuur uw lijstje naar de Texelse Courant, Post bus 11, 1790 AA Den Burg-Texel. Afgeven aan de balie van de drukkerij/uit geverij kan natuurlijk ook. Woensdag gaan de stembussen om 08.00 uur open. Tot 19.00 uur kan men zijn of haar stem uitbren gen. Texel telt elf stembureaus, verdeeld over het hele eiland. Het tellen der stemmen gebeurt direct na afloop in de stemlokalen door de drie leden (inclusief voorzitter) van elk stembureau. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk doorge beld naar het gemeentehuis. De stembureaus zijn: 1. Gemeente huis; 2. d'Ouwe Ulo; 3. Rode Kruisgebouw; 4. Eierlandsche Huis; 5. Vliegveldrestaurant; 6. De Waldhoorn; 7. Peuterspeelzaal De Koog; 8. De Bijenkorf; 9. 't Skiltje; 10. De Wielewaal; 11. Star- kenburgh. Woensdag 2 maart: Gemeente raadsverkiezingen. Stembu reaus open van 08.00 tot 19.00 uur. De uitslagen worden 's avonds bekendgemaakt in De Lindeboom (grote zaal). Radio Texel is vanaf 19.00 uur in de lucht met een rechtstreekse uit zending. Van 20.00 tot 22.30 uur doet de lokale kabeltelevisie verslag. Van M. Reijnhout uit Apeldoorn ontvingen we het bijgaande arti keltje, geknipt uit het NRC Han delsblad van 21 februari j.l. Auteur Koos van Zomeren is als natuur liefhebber met enige regelmaat te gast op Texel. Vaak laat hij zich door zijn bezoeken inspireren bij het schrijven van zijn columns. Vaart Op Texel onderga ik altijd een zekere verdubbeling. Het eiland, is zowel het terrein om mij heen als de kaart ervan in mijn hoofd. Ikzelf bevind mij zowel in dat terrein als op die kaart. Alsof ik mij hoog in de lucht meevoer aan een vliegertouw. Vroeg in de middag liepen wc van de vuurtoren langs het Eier- landsegat naar de Vlakte van Kerken, later van de Vlakte van I? Kerken langs het Eierlandsegat |v naar de vuurtoren. De wind streek kalmpjes over het pakijs in de Waddenzee. Het gevolg was een gezonde, men- tholachtigc kou. En het was zon nig, het was of het hele land schap werd opgetild door alle mogelijke soorten licht en glin stering. We praatten over de aard van het leven en hoorden het plechti ge rohrohroh van rotgan'zen die met honderden over de dijk kwa men om te drinken uit de uit stroom van de Roggesloot. Het jachtige wieuwieuwieuw van tal loze smienten De losse kreet van een zilvermeeuw. Al deze gelui den met een wonderlijk door dringende helderheid. De ebstroom kreeg greep op het ijs. Schotsen en velden bereikten een hier en daar onafzienbare breedte. Al dat ijs in een won derlijk glijdende beweging. En ook dat met geluid" een diep, bij na mompelend geknars. „Nu nog een ijsbeer", zei ik. In plaats daarvan kraaien, twee zwarte kraaien Ze stonden op een tafeltje van ijs en zeilden met een vaart het zeegat uit. Ik keek ze na en zeilde mee Koos tan Zomeren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7