Cjroen ^imrLr Jexeh in het harL, Texels Belang verrast door populariteit Groen Zwart Cebeco privatiseert tot Frans Stolk Mechanisatie TEXELSE^COURANT Landelijke partijen leveren fors in in dit JN^er ikomst ruim boven ndelijk gemiddelde 4\orszel Belang Duitser klaagt over agressief optreden VERDER XT w Strand weer schoon dankzij gast-jutters 2 w Harry blikt cynisch terug op gifzakjes 5 w Kruising bij Oosterend gevaarlijk voor jeugd? 5 s+ Protest tegen sloop van sportzaal Ferrever 5 Nieuws en achtergronden bij de verkiezingen - Cartoon extra - Alle uitslagen - De nieuwe gezichten 6/7 w „Jel" meer familiezaak dan discotheek 8 Garnalenvisser Boom op toeristische toer 9 Ruime vrijstelling voor bodemonderzoek „Raad uw raad": Kees wist van de prins geen kwaad Veel hardrijders Het kiezersoordeel Bezwaarschriften aantal verdubbeld Gratis informatiekrant voor toerist en Texelaar verschijnt vrijdag 25 MAART a.s. GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10864 VRIJDAG 4 MAART 1994 iave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, I AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. ortenties/abonnemonten telefoon (02220) 62600 lactie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, foon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. lactie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplem )en Burg, telefoon (02220) - 15639 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers f1,40. iels Belang is met zes zetels de grote verrassing van de meenteraadsverkiezingen geworden. De terugkerende an Schilling was in zijn eentje al goed voor twee zetels. ï6 veroverde er één. De politieke aardverschuiving ging koste van PvdA, CDA en VVD, die allen een zetel moe- inleveren. Groen Links boekte winst, maar houdt twee idsleden. Van Asselt en Jansen (lijst 7) keren niet terug de raad. (grootste overwinning boekten (politici tezamen. 7469 van de BI kiesgerechtigden (75,06 centl brachten hun stem uit, tien procent boven het lan- jljk gemiddelde. „Want dét je It stemmen is nog belangrijker op wie je het doet", prees gemeester Van Rappard de be- Jkenheid van de Texelaars bij emeentepolitiek. iet sluiten van de stemlokalen 19.00 uur tekenden de verhou- en zich al vroeg in de avond Dudeschild maakte als eerste ntslagen bekend. Texels Belang e met 224 stemmen beslag Ie eerste plaats in het vissers- i, terwijl de PvdA in het tradi- eel socialistische bolwerk met stemmen ten opzichte van laar geteden (195 stemmen) flinke veer moest laten. Ook CDA gaf hier met 68 stemmen prijs. Is Belang-voorzitter Jos Tim- geren maakt niet populair een landelijke toppoliticus oensdagavond na zijn dra stische verlies. Op Texel lijkt t niet anders, maar er is ch een groot verschil. Ge- enteraadsleden worden or de burgers voornamelijk zien als direkte belangenbe- rtigers. Je hebt tenslotte eer aan een duidelijk stand- nt over openbaar groen, ep op de stoep en een 'tspad naar Paal 9 dan zwe- n'g gefilosofeer over een 'ale samenleving. „De con- >te politiek zit in de dorpen de steden" Van Mierlo). it kan wel zo zijn, maar een ilistische aanpak mèt visie n de dagelijkse problemen is tuurlijk het beste. Texel aft nadrukkelijk gekozen or een partij, die reageert op >f de mensen willen. Doen straks alleen maar wat ons dat moment als bestuur- ts het beste uitkomt en ndt de lange termijn uit het g verloren of zorgt de meer heid van de raad voor vol- ende tegenwichtOp die in/er kunnen we zelfs een 'chtig bestuur krijgen! Een ormalige TB-wethouder 's altijd erg helder in zijn be rt an uitspraken. Hij wilde iedereen naar de zin ma- >,Dat hep die man toch no- Vanzelfsprekend is dat 9ameentepolitiek doet wat ■osen nodig hebben, maar je }at wel de belangen wegen èlle burgers. Een raadslid 'at tussen de mensen, maar moet voldoende afstand irvennemen om de juiste jËhoudingen te zien... Horszei mer toonde zich volledig verrast door de grote winst. „We reken den op vier zetels, hoopten stillet jes op vijf, maar zes hadden we totaal niet verwacht." Het is de „de kroon op het werk van de frac tie", prees hij zijn partijgenoten in de raad. „De kiezer weet dat te belonen." Gerbrand Poster, goed voor 649 voorkeursstemmen, on derkende het „Schilling-effect", maar had nog een verklaring. „Als collegepartij stelden wij de burger centraal. Dat weet men te waar deren." In De Lindeboom waar woensdag avond een rechtstreekse radio-en televisie-uitzending werd opgeno men, werd druk gespeculeerd over de politieke verandering. Velen meenden dat de „Teso-affaire" (die vooral de VVD stemmen zou hebben gekost) sporen heeft ach tergelaten. Keihard tegenaan Meest in trek was Daan Schilling, die 926 stemmen naar zich toe trok. ,,Dat betekent dat één van de acht Texelaars die ik tegenkom op me heeft gestemd", grijnsde de Hoornder. Aankomend raadslid Dick Drijver (514 stemmen) stond zelfs te „su- zebóólle" na het bekend worden van de uitslag. „Natuurlijk legt het een grote verplichting op onze schouders, maar we gaan er de komende raadsperiode keihardte- genaan om de beloftes waar te maken." Nieuwkomer Gerard Weijers uit Oudeschild had niet gerekend op zijn verkiezing, maar is klaar voor de raad. „Ik ben vaste gast op de commissievergaderingen. Mijn voorkeur ligt op het financieel- economisch terrein en ruimtelijke ordening." Nieuw gezicht in de raad is ook Corry Heijne-Dros. Paul Kikkert heeft er al eens ingezeten. Namens D66 maakt Pieter de Groot zijn entree in de raad. Verbittering Televisiekijkers zagen dat de poli tieke kopstukken ook na de verkie zingscampagne de strijdbijl nog niet hadden begraven. PvdA- lijsttrekker Dirk Terpstra verbond bittere conclusies aan de voor hem teleurstellende uitslag. „Het is een hele slechte beloning voor vier jaar héél hard werken. We worden door de kiezers met vals geld afgerekend. Texels Belang Een Duitse man heeft bij de werk groep Anti-discriminatie Texel een klacht ingediend over het agres sieve optreden van een Texelse on dernemer. De Duitser werd naar eigen zeggen gisterochtend op de veerboot bedreigd en uitgeschol den. „Ik sla je in elkaar, vuile rot mof", zou de Texelaar hem hebben toegebeten, zijn woorden kracht bijzettend door met z'n vuist op het autoraam te slaan. Aanleiding was een voorval dat een week eer der plaatsvond. Bij het afrijden vén de boot in Den Helder liet de Duit ser de Texelaar niet vóór, maar achter hem invoegen. Dit wekte de irritatie van de Texelaar. Toen ze elkaar gisteren op de boot troffen, bleek de ondernemer zijn boos heid nog niet vergeten. De Duitser pikte het niet en zocht contact met de Texelse werkgroep, die de betreffende Texelaar een brief zal schrijven. Volgens een woord voerster van de werkgroep komen via het telefonisch meldpunt niet vaker zulke reacties binnen. heeft vanaf het begin tegen het college aangeschopt met popu listisch gedrag. Ik begrijp ook niet dat de VVD en het CDA zich steeds constructief hebben op gesteld, zo worden afgestraft. Het werkt dus schijnbaar niet als je met elkaar probeert goede zaken voor Texel tot stand te brengen." Irritatie Terpstra ergerde zich aan de hard nekkige opstelling van TB tegen het gewest en de provincie. „Want je kan eenmaal niet buiten deze hogere overheden. Als de mensen van de vastewal niet meer voor ons betalen is de Texelse econo mie morgen naar de klote." Wethouderskandidaat Schilling hekelde de kritiek op zijn partij. „Jullie mogen ons kleineren, maar dat betekent ook dat je minach ting hebt voor de kiezers. En dat maakt me kwaad. Wij weten ook wel dat het rijk miljoenen in Texel steekt en denken echt niet dat je zonder regeltjes kan van hogere Lees verder pagina 7 Uit handen van directeur Henk van Wijk van Langeveld en de Rooy. uitgever van de Texelse Courant, kregen Kees Prins en zijn echtge note Anneke een symbolische cheque en een bos bloemen. iFoto Frans Hopman). Wie een bouwvergunning wil hebben, dient een bodemon derzoek te laten verrichten. Deze regel gold niet voor bouwwerken van minder dan 50 vierkante meter of onder de f30.000,-. Zo'n onderzoek is een kostbare zaak en Texel is een relatief schoon eiland, vandaar dat verschillende politici zich sterk maakten voor een versoepeling van deze regel. Het college heeft nu besloten dat geen bo demonderzoek nodig is bij be bouwing beneden 250 vierkante meter. Deze vrijstel ling wordt echter gekoppeld aan het bouwblok, wat in houdt dat de bouwwerken die daar al staan worden meege rekend. Ook moet een lijst vragen wor den ingevuld over het verleden van de lokatie, om uit te vinden of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden. Door ondertekening van deze „chec klist" stelt de aanvrager van de bouwvergunning zich aanspra kelijk, mocht ooit enige vervui ling worden aangetroffen. Kees Prins uit Den Burg is winnaar geworden van de Texelse Courant prijsvraag Raad uw raad". Van de 199 inzenders benaderde hij het dichtst de nieuwe zetelverdeling en het opkomstpercentage. Nie mand leverde een juiste voorspel ling in. Volkomen verrast namen Prins en zijn echtgenote Anneke gisteren de prijs, een vakantiereis voor twee personen ter waarde van f1.300,-, in ontvangst. „Wat leuk, wat leuk!", riep hij juichend, toen hij tussen de middag thuis werd opgewacht door een delega tie van deze krant. Prins verklaar de nergens meer op te hebben gerekend toen hij de uitslag woensdagavond op de lokale tele visie zag. „Ik dacht dat ik er veel te ver vanaf zat." De hele avond zat hij aan de buis gekluisterd. „Een leuke uitzending, al haperde er af en toe wat aan het geluid. Van mij mag dit vaker gebeuren. De Texelse politiek interesseert mij, ik heb alle verkiezingspro gramma's doorgenomen omdat ik wil weten wat men van plan is. De prijsvraag heb ik dan ook serieus ingevuld." Prins voorzag een overwinning van Texels Belang en liet zich met misleiden door de sombere ver wachtingen inzake de landelijke opkomst. Texelaars zijn trouwe kiezers. Als er moet worden gestemd, gaan ze. Vandaar dat ik het op ongeveer hetzelfde percen tage heb gehouden", aldus de sympathieke gemeenteamb tenaar. Over de prijsvraag was Prins zó enthousiast dat hij zijn collega's op de afdeling Sociale Zaken op jutte om ook een formulier in te vullen. Maar dat hij zelf wel eens met de hoogste eer kon gaan strij ken, kwam niet in zijn hoofd op. „Kees doet altijd mee aan prijsvra gen, maar hij wint nooit iets", ver klapt Anneke Prins. Op vakantie gaan ze niet zo vaak, dus ook wat dat betreft komt de prijs goed te recht. Het reisdoel Spanje kan worden vervangen door een ande re bestemming naar keuze, in over leg met Reisburo Texel, dat de prijs samen met de Texelse Courant be schikbaar stelde. Het initiatief voor de lezersactie ontstond in het poli tiek café van Radio Texel. Bedoeling was de prijs uit te reiken in de verkiezingsuitzending van woensdagavond. Zelfs was politie-escorte geregeld om de winnaar tijdig in De Lindeboom te krijgen. Het feest ging echter niet door, omdat niemand de zetelver deling goed had geraden waardoor het uitzoeken van de winnaar te veel tijd zou vergen. Slechts één inzender had verwacht dat Texels Belang zes zetels in de wacht zou slepen, maar die zat er bij de overi ge partijen volkomen naast. Een snelheidscontrole in de Koger Dorpsstraat leverde woensdag morgen maar liefst 103 overtredin gen op onder 340 passerende automobilisten. De snelste ging 88 kilometer per uur, terwijl daar maar 50 maximaal is toegestaan. Redactioneel commentaar De kiezer heeft gesproken. En hoe! Méér dan een derde van de stemgerechtigden koos Texels Be lang als favoriete vertegenwoordi ger en geeft daarmee blijk van ontevredenheid over de landelijke partijen. En dat is onterecht, be klagen de verliezers zich over het stemgedrag. De Texelaars zouden voorbij zijn gegaan aan hun in spanningen en goede bedoelin gen. De overwinnaars oogstten op televisie niets anders dan verwij ten over hun populistische gedrag. Alsof de Texelaar daar niet door heen kijkt. Er moet dus een andere oorzaak zijn voor het laten vallen van de landelijke partijen. Heeft het groei end conservatisme de PvdA ook hier de das om gedaan of ligt er een PR-probieem? Is de kiezer zich gaan ergeren aan de geïrriteerde opstelling van Dirk Terpstra tegen over rivaal Gerbrand Poster, die de principiële wethouder onophoude lijk dwarszat inzake milieu- en ge westzaken? En dat terwijl hij de kwaliteiten van de wethouder hoog inschat. Naar verluid heeft de vete zich uitgebreid tot ver bui ten de vergadering. En dat kan het politieke spel toch nooit waard zijn. En de VVD? Is het zetelverlies te wijten aan het geschonden imago door de Teso-affaire? Of heeft de ze club een kwaliteitsprobleem na het vertrek van Klaas Barendregt? Erna Eelman-van der Kooi maakte als wethouder een onzekere in druk en het naar voren schuiven van landbouwvoorman Rinus Kui per lijkt de liberalen te zijn opge broken. Scoorde de partij in de buitengebieden nog redelijk, in Den Burg stapten VVD-midden- standers door het passeren van collega Gerard van der Kooi blijk baar over op Texels Belang. De landelijke terugslag van het CDA door de omstreden AOW- discussie is ook de Texelaars niet ontgaan. Maar het gebrek aan dy namiek in de afgelopen vier jaar is zeker van invloed geweest op het zetelverlies. Gevoel voor entertainment kan D66 beslist niet worden verweten. Met een fluwelen stijl weet Pieter de Groot de partij mooi te verpak ken. Te hopen is wel dat D66 en de gedreven achterban zich nu ook van haar inhoudelijke kant la ten zien en zich waarmaken als de .frisse wind door de eilandelijk po litiek". De kiezers weten de vaardigheden van Groen Links-voorman Peter Bakker op hun waarde te schat ten. Hij is één van de weinigen die zich na de uitslag diplomatiek wist Het aantal bezwaarschriften dat vorig jaar is ingediend bij de ge meente is verdubbeld ten opzich te van 1992. Het waren er totaal 78. Dertien bezwaren werden vóór de behandeling in de bezwaar- en be- roepsschriftencommissie terugge trokken. Zeven werden wegens vormfouten niet ontvankelijk ver klaard. Gedeeltelijk gegrond/onge grond waren er drie, vier werden gegrond verklaard en de overige 51 ongegrond. Het merendeel van de bezwaren was gericht tegen zaken op gebied van ruimtelijke ordening, met na me weigering van bouwvergun ningen. Uit de toename valt af te leiden dat burgers steeds mondi ger worden en er niet tegenop zien om tegen een overheidsbesluit in het geweer te komen. Het college van ben w wil halver wege dit jaar bekijken of de toena me van de hoeveelheid bezwaren doorzet. In dat geval moeten maatregelen worden genomen om de belasting voor de behandelen de commissie te verlichten. te gedragen. De achterban mag zich terecht zorgen gaan maken om tijdig een geschikte opvolger te vinden, want het handjevol voorkeurstemmen voor Jaap Vla ming gaf te denken. Via de achterdeur verdween Lijst 7 van het toneel. Jan van Asselt werd afgestraft voor zijn onzicht bare aandeel in de raad. Voor Ge- lein Jansen -die vier jaar geleden nog 1233 stemmen! trok- viel er op de tweede plaats geen eer te behalen. Een (voorlopige?) aftocht van een politiek dier met een crea tieve inbreng die niet schroomde zijn nek uit te steken. Het woord is nu dus aan Texels Be lang. Net als in het hele land heeft ook de Texelse kiezer het oog laten vallen op een lokale partij, kenne lijk uit onvrede met de regelgeving van hogerhand. Een teken aan de wand voor die „hogere overhe den". Ze mogen zich wel eens achter de oren krabben over hun beleid. De vrijgevochten eilandbewoners kijken handenwringend uit naar de groen/zwarte belofte. Helaas, was het maar waar. De tijd is ook op Texel niet meer terug te draaien. Aan verkiezingswinnaar Daan Schilling de taak om zijn club in het gareel te houden, inclusief in dividualist Gerbrand Poster. Want over vier jaar zijn er opnieuw ver kiezingen. Cebeco Mechanisatie BV in Den Burg gaat in geprivatiseerde vorm verder onder de naam Frans Stolk Mechanisatie. De onderneming is met ingang van 1 maart een BV met als enige aandeelhouder Hans Boom van het gelijknamige Dok- en Scheepsreparatiebedrijf in Oudeschild. Frans Stolk houdt de leiding. Over het voortbestaan van het landbouwmechanisatiebedrijf be stond geruime tijd onzekerheid. Het moederbedrijf Cebeco Han- delsraad maakte in oktober be kend dat een groot deel van de ruim 40 vestigingen in het land door teruglopende rentabiliteit moest sluiten of verzelfstandigen. Aan de huidige privatisering gin gen langdurige onderhandeling en veel afwegingen vooraf. Be drijfsleider Frans Stolk. „Bij een dergelijk grote stap ga je niet over één-nacht-ijs. Cebeco Handels- raad heeft ons op een perfecte manier in het zadel geholpen. We gaan uit van een weloverwogen plan waarmee we in een krimpen de markt bestaansrecht hebben." Van de zeven werknemers zal één monteur overstappen naar Cebeco Handelsraad. De overige mensen komen in dienst van Frans Stolk Mechanisatie. Volgens Stolk zal de klant uitge zonderd de andere naam weinig merken van de privatisering van het mechanisatiebedrijf. Contrac tueel is met Cebeco afgesproken hetzelfde merkenpakket te voeren en ook de serviceverlening zal op de huidige leest blijven geschoeid. I.M. ADVERTENTIE Cjrecn 2jvurL-Jrxels in het lidrL. Inleveren advertenties: t/m 15 maart aan de balie van de Texelse Courant. Voor een afspraak: vraag naar onze vertegenwoordiger Kees Klaassen. Uitgeverij Langeveld en de Rooy Parkstraat 10. Den Burg Telefoon 02220 - 62600 Fax 02220 - 14111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1