Cjrocn 'wartrjexels in het harL, Teso tegen afschaffen Texels vrachtvervoer Hausse nieuwe kotters op Texel lijkt voorbij paasva^rart TEXELSE^COURANT en w naar Den Haag voor afsluitend gesprek Landelijke top te gast bij DETV Texelse WNF-rangers hangen nestkasten op BONDUELLE Franse sperziebonen drie Hutjes vangt linese wolhandkrab jispreksgroep ouders verslaafden nuttig VERDER XT jnDrr J^ymmer Nioz: Topkwaliteit in doldwaze komedie 2 v? Soepel concert door Excelsior 3 Texel verliest, De Koog wint 7 s>* Ezeltjesfeest op 't Horntje 7 Milieuvriendelijke bestrijding Paintball past niet bij rust en ruimte Gratis informatiekrant voor toerist en Texelaar verschijnt vrijdag 25 MAART a.s. I L/7/Ix I Telefoon 02220 - 62600 DINSDAG 8 MAART 1994 GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10865 nave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. ertentie/abonnementen telefoon (02220) 62600. actie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, loon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 actie buiten werktijd Gerard Timmerman, oorlwal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers /1,40. it ministerie van Economische Zaken gaat met b en w om tafel over de mogelijke afschaffing van de eilandkorting >r vrachtvervoer. Teso heeft zich in overleg met Econo- che Zaken op 22 februari nadrukkelijk tégen de tariefs- monisatie uitgesproken. B en w verwerpen de monisatie en drongen aan op een gesprek. VVD- erlid Jan Dirk Blaauw stelde over de kwestie onlangs igen in de Tweede Kamer. korting voor de Texelse vracht- iroerders is van te geringe om- om strijdig te zijn met de Economische Mededinging, gr wel van belang voor de land- uwsector, aldus directeur Rob tel. Hoewel de staatssecreta- lich nog beraadt over de har- ïisatie, is er volgens de jwe Tesobaas nog geen jluit genomen. Het ministerie EZ hult zich in stilzwijgen. IMOO.OOO,- korting die Teso nu ientaan honderdvijftig Texelse ijven, werkt volgens staatsse- ris Yvonne van Rooij concur- lievervalsend. Wortel bestrijdt Dat is gemiddeld nog geen luizend gulden per bedrijf. De iste zijn kleine bedrijven, die guit duizend tot twaalfhon- I gulden korting genieten. Dat rt bedragen zijn te klein om currentievervalsend te werken TX 27 Lida Marco van Adrie es kreeg eind vorige week in Vaddenzee een zeldzame Chi- Wolhandkrab in de netten, volwassen mannetjes dier is 'gebracht naar EcoMare. Chinese wolhandkrab komt ipronkelijk uit Azië. In 1912 het die bij toeval in Europa ht en irr 1930 werd ze voor lerst in de Nederlandse wate- aangetroffen. De krab ver- it een eigenaardig trekgedrag. I 'olwassen dieren leven in zoet ji )r, maar trekken naar zee om s paaien. Jonge krabbetjes :en dan weer stroomopwaarts I vieren in om in zoet water uit oeien tot een volwassen dier. Chinese Wolhandkrab vorm- vroeger een ware plaag om- ze tijdens hun massale trek J| zee palingfuiken vernielden, tor onbekende oorzaak komen f laatste jaren nauwelijks meer dit soort krabben voor, al it de populatie nu en dan ex- ef. Of het jongste exemplaar pan een voorbode is, is onze- Teso-directeur Rob Wortel en vallen onder het bagatelbegin sel." Eilandkorting van grotere om vang verleent Teso hoofdzakelijk op transport van agrarische pro- dukten. ,,Deze lagere tarieven zijn van oudsher een compensatie voor de ongunstige ligging van de boerenbedrijven die toch al kam pen met steeds krappere marges. Van concurrentievoordeel is voor de agrarische sector geen sprake. Anders ligt dit voor de beroepsver voerders, maar ik ga ervan uit dat de korting wordt doorberekend in de tarieven aan de landbouwers. Als Teso hebben we een historisch belang bij het Texelse tarief en dat willen we handhaven." Volgens Wortel zal het zakelijk per sonenvervoer niet bij de harmoni satie worden betrokken. „We kunnen niet gaan controleren of er een kist bloemkool in de kofferbak van een auto zit." (Zakelijk) perso nenvervoer en vrachtvervoer is wegens het gehanteerde meterta rief voor de vrachtrijders volgens Wortel goed te scheiden. Misverstand Wortel ontkent dat Teso'de ver plichte tariefsharmonisatie aan grijpt als middel om de winst te verhogen, de administratie te ver eenvoudigen en dat de harmonisa tie onlangs praktisch zou zijn doorgevoerd. „Een hardnekkig misverstand. Teso heeft niet de doelstelling de winst te verhogen. Ons doel is instandhouding van een goede, stipte bootverbinding." Zo efficiënt mogelijk, moet niet wordenverward met zo goedkoop mogelijk. „Een efficiënte bedrijfs voering is nodig voor een goede, veilige veerdienst. Daarvoor wordt de winst bestemd. Voor de op brengst is het om het even, want op een jaaromzet van dertig mil joen gulden, is de korting van ƒ400.000,- op het vrachtvervoer niet echt van betekenis." Andere eilanden Het nadrukkelijk afwijzen van ta riefsharmonisatie lijkt in tegen spraak met het rapport „Wie betaalt de veerman?", waarin de onderzoekers stelde dat de gelijk schakeling van de tarieven een gunstige invloed heeft op het toe risme naar Texel. Wortel: „Dat ef fect is maar gering, omdat het toeristisch tarief hooguit één pro cent omlaag kan. Maar het rapport was bedoeld als een discussiestuk voor de Texelaars en duidelijk niet als mening van Teso bedoeld. We wilden de bestuurders er op wij zen wat de gevolgen zijn van de wijziging." Het ministerie van EZ gaf TNO in Delft opdracht de gevolgen van ta riefsharmonisatie voor de overige waddeneilanden te onderzoeken. De situatie ligt daar minder proble matisch. „Bij de waddenveren Doeksen en Wagenborg zijn er drie tot vijf grote vervoerders, waaraan je vrij eenvoudig kwantumkorting kan verlenen. Op Texel komen veel meer vervoerders. Wij kunnen met die korting niet werken, want dat betekent hetzelfde als harmonisa tie." Overigens hebben ook de an dere waddenveren zich in het overleg met EZ uitgesproken voor handhaving van de bestaande si tuatie, maar kunnen zien in kwan tumkorting een alternatief. Een woordvoerder van het mini sterie van Economische Zaken wil weinig méér loslaten over de har monisatieplannen, dan dat het college van b en w is uitgenodigd voor een „afsluitend" gesprek om toe te lichten welke richting EZ op wil. De zegsman wil hierop nog niet vooruitlopen en evenmin over de inhoud van het nog niet open bare TNO-rapport dat als advies dient. Volgens burgemeester Van Rappard is dat een pleidooi voor tariefsharmonisatie. De geheim houding begrijpt hij wel. „Vooruit lopend op de Tweede Kamerverkiezingen willen ze geen onrust op de Wadden. We hebben veel moeite moeten doen om in Den Haag te kunnen praten en zul len ons straks verzetten tegen de plannen van de overheid." Van Rappard toont zich verrast door de houding van Teso tegen harmonisatie. „Als dat zo is, vind ik dat een positieve ontwikkeling." 96spreksgroep voor ouders verslaafden in d'Ouwe Ulo I ziet duidelijk in een behoefte. I concludeert Johan Hooger- Fe' d'e a's groepswerker bij de |laafdenopvang Nieuwe Skuul ijeenkomsten bijwoont. anier waarop ouders van een tofde hun eigen leven weer fde kunnen krijgen, loopt als |rode draad door de gesprek- "Het doen en laten van de ten staat in het teken van kind, dat veel, zorg en aan- voor zich opeist", aldus erheide. Hij herkent veel pun- a° overeenkomst bij de be- rs- „Vaak zien de ouders bij niet waarom de verslaving elf hun kind ook hun leven be- L Bij een weten ze vaak wel rzaak. Nu kunnen ze elkaar wijzen en hun kind leren en." e' de anonieme bijeen ten redelijk worden bezocht, et'beter kunnen. Ouders van arden zijn woensdagavond ü-00 uur (vrijblijvend) wel- ln d'Ouwe Ulo. Na het grote aantal feestelijke proefvaarten in 1992 verwelkom de de Texelse vissersvloot in 1993 alleen de nieuwe TX 68. ,,De hausse in de nieuwbouw van kotters lijkt alweer over", conclu deert DETV-voorzitter Bas van der Beek. Teruglopende besom mingen zijn volgens hem een be langrijke oorzaak. „Het gaat me te ver om te spreken van een dra matische teruggang, maar toch moeten we alert blijven en ons af vragen wat de oorzaken zijn." Van der Beek zei dit in zijn jaarrede tijdens de algemene ledenverga dering van de Texelse visserijvere niging, zaterdag in 't Skiltje. Zijn waarschuwende woorden waren niet alleen bestemd voor de in gro ten getale opgekomen leden, maar ook voor een twaalftal prominente vertegenwoordigers uit de Neder landse visserijwereld die speciaal voor de bijeenkomst naar Oude- schild waren gekomen. De meeste bijzondere gast was ir. Paul Klee- mans, de nieuwe directeur Visse rijen van het ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbe heer. Omdat hij pas sinds 1 maart j.l. deze functie bekleedt, beteken de zijn openbare optreden op Texel een landelijke primeur. Platvismarkt Op zoek naar oorzaken wees Van der Beek niet met beschuldigende vinger richting overheid en inter nationale brandstofmarkt. „Te lage quota of hoge olieprijzen spelen geen rol. Jarenlange fixatie op de regelgeving door de overheid heb ben onze aandacht afgeleid van andere belangrijke zaken." De DETV-voorzitter doelde op de plat vismarkt. „Deze is momenteel niet sterk, daar kunnen we niet om heen. Wèl kunnen we beter inspe len op die markt dan nu gebeurt. Visafslag-directies wijzen ons er steeds op om tijdig te zorgen voor een goede opgave van de te ver wachten aanvoer en wanneer de ze aanvoer zal plaatsvinden. De markt komt dan niet voor verras singen te staan." Van der Beek ging ook in op de vangst van kleine maat tong (slip- pies). „Deze markt is uitermate zwak en wordt overvoerd. Waar om sparen we deze kleine vis niet en geven we hen geen kans om uit te groeien tot een beter in de markt liggend produkt? Waarom De Rangers van het WNF assisteerden de vogenwerkgroep bij het ophangen van de nestkasten. lFoto TlfSSS de Graaft) Milieuvriendelijke insectenbestrij- ding. Dat is de bedoeling achter het ophangen van mezen- en to- renvalkenkasten in de fruitboom gaard van Kees Keyser in De Waal. Jonge Texelse Wereld Na tuur Fonds-aanhangers staken za- terdagmor gen de handen uit de mouwen, onder leiding van leden van de Vogelwerkgroep. Appels en peren hebben veel te lij den van rupsen en wormen. Kool mezen en pimpelmezen hebben deze diertjes op hun menu staan en vormen daardoor een „natuur lijk bestrijding". Eén paartje mezen verschalkt in de weken dat de jon gen worden gevoerd 7000 8000 rupsen en Wormen. Ook blad- en schildluizen worden gegeten door deze vogelsoort. De Texelse rangers hingen nest kasten voor de mezen in de wind- singel die om de boomgaard ligt, in de hoop dat de vogels naar deze plek trekken. Ook voor de „vrij" broedende vo gels als vinken, roodborstjes en winterkoninkjes zijn de windhagen goede nestelplaatsen. Ook zijn op palen twee nestkasten voor torenvalken opgehangen. De ze beschermde vogelsoort eet muizen, jonge ratten en insecten. Dat maakt hem tot een gewaar-" deerde bewoner van een boom gaard. De torenvalk past zich gemakkelijk aan en is verreweg de meest algemeen voorkomende, overdag jagende roofvogel. Hij ver jaagt daarbij ook veel spreeuwen en lijsterachtigen, die in het najaar, als het fruit rijpt, veel schade kun nen veroorzaken aan appels en peren. Alle nestkastjes van de Rangers zijn genummerd. Het is de bedoe ling dat de jeugd later in het voor jaar met de Vogel werkgroep gaat kijken of hun kasten in gebruik zijn. Ook zullen de kasten geza menlijk na het broedseizoen wor den schoongemaakt. Kweker Keyser zal regelmatig worden ge polst hoe het met de vogelstand rond zijn boomgaard is en of hij een positief effect bemerkt. Op het Kerckeland achter zwem paradijs Calluna wil de Recreatie Maatschappij Texel (RMT) dage lijks „Paintball" organiseren. De gemeente vindt het echter niet goed, want dit spel past niet bij het Texelse imago van rust en ruimte. Paintball is een aan de overkant bijzonder populair spel, waarbij groepen met verfballetjes op el kaar schieten. De RMT heeft con tact opgenomen met Tasco Sports, een bedrijf dat overal in het land dergelijke activiteiten op zet. De bedoeling was om een ge bied op 't Kerckeland hiervoor af te bakenen en dagelijks te ge bruiken. Het gebied is bestemd voor dagre creatie en daar valt paintball ook onder. Maar wegens het strijdige karakter met de rust- en ruimtefi losofie van Texel èn omdat de ge meente het niet passend vindt dat een oorlogsspel wordt gespeeld terwijl er elders in Europa veel oor logsleed is, wordt geen toestem ming verleend door het college van b en w. Twee jaar geleden is op dezelfde gronden al eens een dergelijke aanvraag afgewezen, I.M. ADVERTENTIE zeer fijn, blik 800 gram van 2,25 voor 159 Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 vissen we met een binnenzak om tong aan te voeren die zes a zeven gulden per kilo opbrengt? Als u zegt, maar voorzitter dat doen wij allang niet meer, trek ik mijn op- Lees verder pagina 5 I.M. ADVERTENTIE uverzicnt van ae Domvolle zaal In r Skiltje. Midden achter de voorste tafel v.l.n.r. de landelijke kopstukken Kleemans. Langstraet en Noongedagt. (Foto Frans Hopman) (jroen 2jvarL- Jixets in hel harL. Inleveren advertenties: t/m 15 maart aan de balie van de Texelse Courant. Voor een afspraak: vraag naar onze vertegenwoordiger Kees Klaassen. Uitgeverij Langeveld en de Rooy I Parkstraat 10. Den Burg II Fax 02220 - 14111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1