Talenten schitteren in doldwaze komedie Geïnspireerd concert in overvol dorpshuis Nioztoneel van topkwaliteit Dertiende halve marathon zaterdag in De Waal Excelsior schittert weer Paasvakantiekrant TEXELSE coURANT Recensie Morgen dorps-diner voor Hoornders Jaarvergadering Oud Leerlingen 5 Agenda Amnesty International Tetak vergadert Gedreven de ..recensenten'' hun mening over het stuk. Moon (Marcel Wernand) Luidkeels Felicity Cunningham (Hedwig Sleidering). Lady Muldoon (Aliëtte Fonds), minnaar Si mon Gascoyne (Hans Malschaerten de majoor (Maarten van Arkel) leggen een kaartje. Foto's Tessa de GraatI) De oudste inwoner van De Waal, S. van Egmond, schiet zaterdag de dertiende halve marathon weg. Deze wedstrijd in het kleinste dorp van Texel heeft ieder jaar weer een bijzondere sfeer, waar deelnemers in grote getalen op af komen. De organisatie is als vanouds in handen van de dorpscommissie van De Waal en Atletiekvereniging Texel. Zij heeft er alles aangedaan om deze loop zijn karateristieke sfeer te laten behouden. Zo zal na afloop weer een kop soep worden opgediend voor elke deelnemer. Atleten die met de boot van 12.35 Het seizoen staat weer voor de deur! Op vrijdag 25 maart verschijnt daarom als bijlage van de Texelse Courant de PAASVAKANTIEKRANT. Deze wordt tevens gratis verstrekt op verschillende punten op het eiland, zodat ook de toe risten ervan kunnen profite ren. Advertenties, teksten en tips kunnen worden aangele verd tot uiterlijk 15 maart 17.00 uur bij de balie van L R. Bellen kan ook, voor adver tenties naar 62600, voor tips en aankondigingen naar 62620. uur uit Den Helder komen, kunnen meerijden met een speciale bus naar De Waal. Deze rijdt ook weer terug naar de boot van 17.05 uur. Inschrijven kan vanaf 12.00 uur in dorpshuis De Wielewaal. Er kan in de volgende categorieën gelopen worden: jongens en meis jes t/m 11 jr. 1240 m. 1 ronde door De Waal (start 13.25), jongens en meisjes 12 t/m 15 jr. 2480 m. 2 ronden (start 13.25), recreanten 4,8 km. (start 13.50 en recrean ten 10,6 km. (start 14.00 Voor de wedstrijd over 21,1 km. gelden de volgende categorieën: heren, dames, heren veteranen en dames veteranen ($tart 14.00). Tarieven Jeugd t/m 15jr f 5.00, 16jr en ouder f 9.00. Dit is in clu- sief de herinnering. Ook dit jaar wordt de verloting op startnum mer gedaan, traditiegetrouw met prachtige prijzen. Onder de eerst aankomenden in de halve mara thon in de verschillende catego rieën wordt een Texelana dekbed verloot. Voor. nadere vragen Piet Bakelaar (13843) of Dirk Eelman (12851). Geslaagd. Floris J. Parlevliet jr. uit Den Hoorn heeft met goed ge volg het doctoraal examen in de scheikunde aan de Rijksuniversi teit te Leiden afgelegd. Aansluitend hierop gaat hij de ko mende vier jaar promotie onder zoek verrichten aan de universiteit van Amsterdam. Twee jubilarissen, zuurstofge brek, maar vooral ook geweldige muziek. Dat viel zaterdag te bele ven in dorpshuis De Bijenkorf te Oosterend, tijdens het concert van muziekvereniging Excelsior, onder geïnspireerde leiding van Betty Bakker. Na afloop dromden hele families rond de dirigente om haar te felici teren met de geslaagde uitvoering. En terecht, want Excelsior onder scheidde zich als vanouds door een combinatie van accuratesse en muzikaliteit. De vereniging heeft dit voor een zeer groot deel te danken aan Betty Bakker, die op een gedreven wijze het orkest leidt en de muzikanten opzweept tot zeer goede prestaties. Met een vrolijke mars, waaraan ook de drumband en majorettes meededen, werd de avond ge opend. „Sailing" werd uitgevoerd met steun van de drumband, waarbij de trommelritmes goed combineerden met de kkianken van de fanfare. Koraal „Meester, men zoekt u" werd gespeeld in een arrangement van Jan de Haan. De plechtige, indruk wekkende melodie in mineur was vakkundig verpakt in een stevige en klankvolle harmonisatie. Na een parafrase met omspelingen en fi guraties klonk nogmaals het ko raal met een kort naspel, eindigend in majeur. De Jupiter Hymne" van Gustav Holst werd uitgevoerd in een be werking van Johan de Meij. De lof zang op de planeet betreft een grote orkestsuite, waaruit een deel werd gespeeld. Het thema groeit na een zacht begin uit naar een overdadig huldeblijk. „La Storia" van Jacob de Haan is eigenlijk filmmuziek, alleen is de bijbeho rende film nog niet gemaakt....Ex celsior speelde deze prachtige compositie tijdens een driedaags festival in Abbekerk en verdiende daarmee de dagprijs en de wissel beker. Het melodieuze stuk met fraaie samenklanken werd bijzon der mooi gespeeld. Geen barok De nadruk in de „New Baroque Suite" van Ted Huggens lag meer op het „nieuw" dan op barok. Rit me en samenklank overschreden ruimschoots de grens van het jaar 1750. Hoewel de vlag de lading dus niet helemaal dekte, was het toch een pittig in het gehoor lig gend stuk muziek, de aria deed in de verte denken aan Bach en de klassiek opgezette fuga ontaardde Wat is een fanfare zonder een marsVandaar dat „Marcham Ab bey" van Tom J. Powell op het programma stond en die werd geïnspireerd vertolkt. Vakman Henk Beijert is instructeur van de drumband. Zijn vakmanschap kwam tot uiting in de zes werken die de Oosterender tamboers ten gehore brachten, waaronder de ode aan het dorp onder de titel Strendergeschreven door Bei jert zelf en zijn arrangement van „Egberts collection", waarbij aller lei marsen aan elkaar waren geplakt. De majorettes, verdeeld in twee groepen, gaven acte de precense Voor hen was er weinig dansruim te De voorbereiding was gedegen. Alleraardigst knutselend met grote blauwe pompoenen dansten de kleinsten op een nummer van Kin deren voor Kinderen. vuurt dirigente Betty Bakker haar musici aan tot topprestaties. DINSDAG 8 MAART 1994 Recensenten die zich luidkeels over het stuk uitlaten en zich zelfs op het toneel begeven. Voeg daarbij een geheimzinnige moordenaar en een idioot verhaal is geboren. Met zeer goed acteerwerk kreeg Comedia de la Nioz de goed gevulde zaal vrijdagavond compleet plat. Het begin van de voorstelling maakte al dat de avond eigenlijk niet meer sthk kon. Voorzien van een maffe pruik nam „toneelre censent" Moon (Marcel Wernand) plaats in de voor pers gereserveer de loge voor het doek in een hoek je van het toneel. In tien minuten stil spel, wachtend op het begin van het stuk, beeldde Wernand met mimiek en gebaren ongeduld uit op zo'n perfecte manier, dat de eerste lachsalvo's uit het publiek schalden. voerd. Compleet met pijp, hoed, lange jas èn jojo! gleuf- Mysterie Hij kreeg gezelschap van collega Birdboot (Maarten Mulder). Uitwij dend over hun privé-aangelegen- heden praten ze heerlijk langs el kaar heen. Maar dan gaat het doek open. Op het toneel ontvouwt zich het mysterie: een afgelegen huis, een weduwe met een vriendin, een gekke oude majoor in een rolstoel, een sinistere huishoudster en een politiebericht over een gevaarlijke psychopaat. Plotseling komt er een vreemdeling het huis binnen gewandeld.... kortom, het ligt er al lemaal erg dik op. Maar de vreem deling ontpopt zich als de minnaar van de weduwe. De verwarring wordt echter nog groter als deze dubieuze figuur wordt neerge schoten. Hij is dus kennelijk niet de psychopaat, hoewel alles daar op wees. Er dient zich een inspecteur van de politie aan, die een karikatuur vormt van alle politiemensen die ooit in films en verhalen zijn opge- Op de momenten dat het verhaal op het toneel druilerig dreigt te worden, bloeit de conversatie tus sen de recensenten op. Luidkeels verkondigen zij hun mening en eni ge improvisatie op de tekst van Tom Stoppard is hun niet vreemd („Elitair hè, ach ja, dat kun je ver wachten bij het Nioz...."). Perstribune Met de moord op de minnaar lijkt het verhaal te eindigen. Maar dan gaat de telefoon, waardoor Bird boot op het toneel wordt geroe pen. Verwikkeld in een heftig gesprek gaat het doek open, waardoor hij zich ineens middenin het stuk bevindt. Nou koestert hij een zwak voor de actrice die de weduwe speelt, dus hij stort zich in haar armen. Het eerste bedrijf nerhaalt zich, met Birdboot jn de rol van de minnaar en Moon die vanaf de perstribune luidkeels pro beert zijn afvallige collega terug te roepen. Geheel volgens het script valt ook Birdboot ten prooi aan de moorde naar, waarop Moon het toneel op stormt. Hij wordt door de overige spelers meteen tot inspector Hound gebombardeerd. Na enige aarzeling trekt hij, tot hilariteit van het publiek een Sherlock Holmes- pijp uit zijn jaszak en neemt hij de rol op zich. In de recensentenloge verschijnen de eerder in het stuk vermoorde minnaar en de vorige inspector Hound, die het stuk op nieuw hardop bekritiseren. Maar ook Moon valt ten prooi aan de moordenaar. De majoor ont popt zich als de echte inspector Hound en tevens de verdwenen echtgenoot. Maar wie is nou de moordenaar? Toneeldier Marcel Wernand is een toneeldier in hart en nieren. Hij kan zonder moeite zijn baan bij het Nioz ver ruilen voor een carrière op de plan ken. Geen moment raakte hij uit zijn rol. Teksten, mimiek, timing, alles gaat hem af met een flair waar menig beroepsacteur jaloers op zou zijn. Zelfs als hij met geïm proviseerde toevoegingen zijn me despelers de slappe lach bezorgt, blijft hij in zijn rol. Waarschijnlijk heeft hij afgelopen weken thuis óók als Moon rondgelopen! Maar het Nioz herbergt meer ta lent. Wat te denken van Maarten Mulder, die als Birdboot evengoed presteerde als Wernand. Ook hij zat helemaal in zijn rol. Teksten rol den er zeer natuurlijk en gemakke lijk uit, van enige zenuwen was niets merkbaar. Beginzenuwen Anneke Bol speelde de ietwat griezelige huishoudster. Ze was aanvankelijk té nadrukkelijk, maar nadat de beginzenuwen waren verdwenen kon ze zó in The Ad- dams Family. Minnaar Simon Gascoyne werd neergezet door Hans Malschaert. Hij deed zijn best, maar kwam eer der schutterig dan playboy-achtig over. Daarnaast had hij af en toe hulp van souffleuse Rmeke Gieles nodig. Pas in het tweede deel, als hij verschijnt als recensent, leeft Malschaert zich uit. Hedwig Sletderink speelde vrien din des huizes Felicity Cunning ham. Haar mimiek is goed, haar timing kan beter. Omdat eigenlijk twee keer precies hetzelfde wordt gespeeld, kon een vergelijk wor den gemaakt, waarbij ook Sleide- rink verlost van de plankenkoorts, gemakkelijker over het toneel leek te bewegen. Rots Aliëtte Fonds vormde een rots in de branding als Lady Julia Mul- links en staand met toneelkijker Birdboot (Maarten Mulder) doon. Ze speelde zelfverzekerd en sleepte de rest van de spelers mee in de schaarse, momenten van zwakte. De eerste inspector Hound werd gespeeld door Rogier Daan. Net als Malschaert maakte hij aanvan kelijk niet zo'n zekere indruk, maar kwam hij pas echt los als criticus. Dubbelrol Maarten van Arkel had het druk. Behalve de regie vervulde hij ook de rol van de majoor, annex de echt inspecteur, annex de ver miste echtgenoot. Als gehandi capte majoor kreeg hij snel de lachers op de hand, ook al door zijn bizarre uitmonstering en komi sche tekst („ik ga éééven mijn pistool oliën..."). Hoewel zijn op treden dus eigenlijk zeer geslaagd was, deed zijn stemgebruik daar een beetje afbreuk aan. Het klonk te iel voor een majoor-inspecteur wederhelft. Als regisseur heeft Van Arkel wel een top-resultaat behaald met de uitvoering. Het verhaal had makkelijk kunnen on taarden in onbegrijpelijke chaos, maar werd door de spelers gedra gen, wat een bijzonder smakelijk avondje toneel opleverde. Belich ting, geluid en grime waren goed verzorgd door Joost de Jong en Juul Swarthoff. De prachtige mu ziek die de politieberichten en hoogtepunten kracht bijzetten was van John Adams. Tessa de Graaff Inwoners van Den Hoorn, 't Horn- tje en wijk H kunnen opnieuw van een gezamenlijke maaltijd genie ten. Morgen (woensdag) zijn de tafels in dorpshuis De Waldhoorn gedekt. Wie alsnog wil aanschui ven dient zich uiterlijk vandaag aan te melden bij Janny Schuijl, tel. 19260. In samenwerking met restaurant Loodsmanswelvaren wordt Chili con carne geserveerd met als nagerecht vlaflip. De zaal gaat aansluitend aan de bejaar- densoos open (17.30 uur); een uurtje later komt het eten op tafel. Deelname kost f8,- per persoon (kinderen tot 10 jaar half geld). Kosten voor koffie en drankjes zijn voor eigen rekening. In Hotel Rebecca in De Waal is vrijdag om 20.00 uur de jaarverga dering van Oud Leerlingen. Na het huishoudelijke gedeelte zal een gastspreker aan de hand van vide obeelden de mogelijkheden en on mogelijkheden van het zwenk- ploegen bespreken. Deze nieuwe ploeg is eenvoudig van bouw en levert toch goed ploegwerk af. Be langstellenden zijn welkom. Dinsdag 8 maart De boerderijentocht van de dienst landbouwvoorlichting start om 10.00 uur bij de fami lie Eelman aan het Lageveld in Oosterend. Het Koninklijk Texels Fanfare verzorgt om 20.00 uur een uitvoering in het Eierlandse Huis. De toegang is gratis, maar bij de uitgang wordt een collecte gehouden. In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.30 uur The Hou se of the Spirits. De Texelse gemeenteraad ver gadert om 19.30 uur in het raadhuis. Deze bijeenkkomst is openbaar en tevens te be luisteren via Radio Texel. In de kantine van de OSG houden de plattelandsvrou wen om 20.00 uur een bijeen komst. W. Jansen uit Heiioo praat over het Foster Parents Plan. De afdeling Stambomen On derzoek van de Historische Vereniging komt om 20.00 uur bijéén in d'Ouwe Ulo. Woensdag 9 maart Ouders van verslaafden hou den om 20.00 uur een bijeen komst in d'Ouwe Ulo. In Cinema Texel draait: Alad din (14.00 uur), Beethoven 2 (16.00 uur) en The House of the Spirits (20.30 uur). In dorpshuis De Waldhoorn is er een .gezamenlijke maaltijd voor inwonlrs van Den Hoorn 't Horntje en omgeving. Zaal open vanaf 17.30 uur, aan vang maaltijd 18.30 uur Uiterlijk dinsdag opgeven tel. 19260. Donderdag 10 maart In Cinema Texel draait de film The House of the Spirits om 20.30 uur. Vrijdag 11 maart de leerlingen van OSG De Ho geberg houden tussen 09.00 en 15.00 uur een grote uit markt als afsluiting van hun theaterweek. In de aula, Burg de Koninghal, de gymzaal en de Ferrever zijn doorlopende voorstel lingen. Publiek is wel kom, de toegang is gratis. In Cinema Texel draait om 20.30 uur The House of The Spirits. De oud Leerlingen van del landbouwschool houden om 20.00 uur hun jaarvergade ring. Na het huishoudelijke deel is een lezing over het ge bruik van de zwenkploeg. Hoogwater te Oudeschild Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma. Di. 8 9 10 11 12 13 14 15 04.44 06.14 07.30 08.25 08.54 09.20 08.58 09.40 en 17.05 e en 18.35 u. en 19.25u en 20.14 u en 20.45 u en 21.14 e en 21.45 u. en 22.15 u Aan het strand is het ongeveer eet uur eerder hoog water. De zon komt 13 maart op om 6 58 en en gaat onder om 18.39 u. 12 maart nieuwe maan, 13 maart springtij Op de Internationale Vrouwendag op 8 maart besteedt Amnesty In ternational aandacht aan de cam pagne „Politieke moorden en verdwijningen". Er worden kaarten gestuurd naar vijf landen. In Noord-Korea voor Shin Sook Ja en haar twee dochters „verdwenen". Sinds 1991 is niets meer van hen vernomen. In Turkije voor Aysel Malkap. Sinds augustus 1993 is niets meer van haar vernomen. In Zuid-Afrika is Clare Stewart op 10 november 1993 verdwenen en la ter vermoord teruggevonden. In Syrië „verdwenen" Shaykha en Yusra Al-Hayek. Sinds augustus 1991 is niets meer van hen verno men. In Guatemala verdween Maré malda Carney in 1989. Voor meer informatie. Leny mer, Kotterstraat 21 Oostej tel. 18672 of Anke Tim Kerkstraat 13 in Oosterend, 18336. Tafeltennisvereniging Tetak I donderdag 17 maart de alger ledenvergadering in sportzail Ferrever. Op de agenda staa herverkiezing van secretaris!, der Veen. Aanvang 19.45 uur. pies van het financieel verslar het jaarverslag 1993 zijn daas voren verkrijgbaar op de trair savond en daarna nog af tel bij Caecilia Roeper, Sluyscom Na de vergadering is er gele heid een balletje te slaan. in een modern klinkend gedeelte met een traditioneel besluit. IFoto's Tossa de Graaft) De jubilarissen, respectievelijk met dochter digde Van NieuwkasteeL In de bomvolle zaal raakte de zuurstof snel op. De pauze was broodnodig om bij te tanken, al dan niet in de buitenlucht. Erna was het weer de beurt aan het or kest. Melodieën van Cole Porter, het bekende „Walzing Mathilda" en vrouw. Tweede van rechts is flf? van de popster Tom Waits er fraaie verzameling Spirituals, een geregen en bewerkt doc< cob de Haan (onder de schuif Dizzy Stratford, zo onthuldi gente Bakker) werden ten gt gebracht. Een medley van bekende A nummers stond als laatste 0} programma. Er stond het pit echter nog meer te wad „Ome" Enne en Douwe Mee ontvingen van afgevaardigde Nieuwkasteel van de NFCM insigne met saffier wegens lidmaatschap van ruim 55 jas waren reeds in het bezit var gouden speld en als ze deii jaar weten vol te maken zal nieuwe onderscheiding mc worden verzonnen. De veren vereerde de jubilarissen met I oorkondes. Dirigente Bakke structeur Henk Beijert en ma) tes instructrices Aniie Duinti Karen Terpstra werden in de t metjes gezet. Speciale blo£ hulde was er voor bassist W „Hoekie" van KTF die als in had gefungeerd en tronjpi Piet Bakker, die menig jeti blazer onder zijn hoede neen Frans Va

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2